Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 07/TB-BCĐ về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố do Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 07/TB-BCĐ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Trung Tín
Ngày ban hành: 27/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 07/TB-BCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2009

 

THÔNG BÁO

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ THÀNH PHỐ

Căn cứ Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) phát triển kinh tế tập thể (KTTT) thành phố.
Căn cứ Quyết định số 3712/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Qui chế hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố.

Để phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể và cá nhân các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố, đồng thời căn cứ điều kiện làm việc thực tế của các thành viên trong Ban chỉ đạo. Ngày tháng 01 năm 2009, Ban chỉ đạo KTTT thành phố đã họp và thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên phụ trách các lĩnh vực, theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể các quận, huyện, sở, ngành như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố- Trưởng Ban Chỉ đạo:

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức, hoạt động của BCĐ;

- Đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng và các giải pháp phát triển kinh tế tập thể thành phố từng năm, từng thời kỳ;

- Chỉ đạo và tổ chức các hoạt động Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố. Triệu tập và chủ trì các phiên họp thường kỳ và đột xuất của BCĐ; kết luận những vấn đề BCĐ đã thảo luận về KTTT. Kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố những vấn đề nhằm phát triển KTTT thành phố theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chương trình, Kế hoạch của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố;

- Chủ trì các cuộc họp với các sở, ngành, quận, huyện giải quyết các vấn đề về KTTT và hoạt động của BCĐ;

- Phân công nhiệm vụ, theo dõi đôn đốc các thành viên BCĐ thực hiện nhiệm vụ được giao; đề xuất bổ sung, thay đổi thành viên BCĐ;

- Ban hành, sửa đổi Quy chế hoạt động của BCĐ; thành lập, bổ sung, thay đổi Tổ chuyên viên giúp việc BCĐ;

- Ký các Chương trình, Kế hoạch phát triển KTTT và Kế hoạch hoạt động của BCĐ; các Báo cáo gửi Ban Bí thư, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương.

2. Đồng chí Nguyễn Duy Hiếu, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo:

- Giúp Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác của BCĐ; tổ chức, điều hành hoạt động của BCĐ; theo dõi, đôn đốc các thành viên BCĐ thực hiện nhiệm vụ; tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của BCĐ; chuẩn bị nội dung các cuộc họp BCĐ; giải quyết các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp BCĐ. Chủ trì các cuộc họp của BCĐ khi Trưởng ban vắng mặt và được Trưởng ban ủy quyền. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những việc được phân công, ủy quyền;

- Hướng dẫn, đôn đốc BCĐ phát triển KTTT các sở, ngành, quận, huyện thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển KTTT của ngành, địa phương và các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển KTTT. Tập hợp các khó khăn, vướng mắc; các kiến nghị, đề xuất của các sở, ngành, quận, huyện, hợp tác xã … về KTTT báo cáo BCĐ và Trưởng ban xem xét giải quyết;

- Chỉ đạo nghiên cứu thành lập các HTX mô hình mới;

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố có nội dung liên quan đến KTTT trên địa bàn thành phố;

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động Tổ chuyên viên giúp việc BCĐ;

- Chỉ đạo phòng Tổ chức-Hành chính Liên minh Hợp tác xã thành phố dự trù và quản lý thu, chi kinh phí hoạt động của BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ;

- Ký các công văn quan hệ công tác của BCĐ với các sở, ngành, quận, huyện; và các văn bản khác khi được Trưởng ban ủy quyền; ký các báo cáo về tình hình KTTT thành phố và hoạt động của BCĐ gửi Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố;

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển KTTT quận 4, quận 8, quận 10.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Phó trưởng Ban chỉ đạo:

- Giúp Trưởng ban xây dựng Đề án, Kế hoạch phát triển KTTT thành phố hàng năm và từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch-Đầu tư;

- Giúp Trưởng ban theo dõi, hướng dẫn và tổng hợp kết quả hoạt động của BCĐ phát triển KTTT thành phố và các sở, ngành, quận, huyện. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những việc được phân công, ủy quyền;

- Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách có tính đột phá nhằm hỗ trợ, khuyến khích phát triển KTTT phù hợp với đặc thù của thành phố. Đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố và BCĐ những nội dung cần nghiên cứu thực hiện hàng năm phục vụ yêu cầu phát triển KTTT thành phố;

- Trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao tại Kế hoạch 1250/KH-UBND và các nhiệm vụ được giao khác;

- Ký các văn bản của BCĐ được Trưởng ban phân công, ủy quyền;

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển KTTT quận 3, quận Phú Nhuận.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Thành viên Ban Chỉ đạo:

- Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Trường Cán bộ thành phố, Liên minh HTX thành phố tham gia xây dựng và thực hiện Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể thành phố trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế theo (Kế hoạch 1250/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố);

- Theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể tại các sở, ngành thành phố và các quận- huyện theo chỉ đạo của Thành ủy (công văn số 865-CV/VPTU ngày 05 tháng 5 năm 2005 và của Ủy ban nhân dân thành phố (Công văn số 2243/UB-CNN ngày 19 tháng 5 năm 2005);

- Trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của sở Nội vụ được giao trong Kế hoạch 1250/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố;

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển KTTT quận 1 và quận 5;

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

5. Đồng chí Phạm Thị Kim Lệ, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên Ban Chỉ đạo:

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo và Ủy ban nhân dân thành phố về kinh phí hỗ trợ Hợp tác xã theo Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ (đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX; hỗ trợ xúc tiến thương mại…);

- Nghiên cứu tham mưu cho Ban Chỉ đạo các chính sách liên quan đến tài chính, thuế đối với các HTX, nhất là các HTX nông nghiệp;

- Trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của sở Tài chính được giao trong Kế hoạch số 1250/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố;

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển KTTT quận 2 và quận 9;

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

6. Đồng chí Lê Hồng Hoanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên Ban Chỉ đạo.

- Trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao trong Kế hoạch 1250/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố;

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động các HTX, tổ hợp tác ở lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn;

- Nghiên cứu, đề xuất với BCĐ chương trình, kế hoạch, đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với phát triển KTTT thành phố;

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển KTTT quận Bình Tân, huyện Hóc Môn, huyện Cần Giờ;

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

7. Đồng chí Trương Trung Việt, Phó Giám đốc Sở Công Thương - Thành viên Ban Chỉ đạo.

- Trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của sở Công thương được giao trong Kế hoạch 1250/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố;

- Chủ trì phối hợp với Liên minh HTX thành phố, Trung tâm xúc tiến thương mại, các sở ngành liên quan triển khai các biện pháp hỗ trợ và tạo điều kiện để các HTX tham gia hội chợ, triển lãm, các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trên thị trường trong và ngoài nước thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại của thành phố theo kế hoạch 1250/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;

- Nghiên cứu, tham mưu Ban chỉ đạo quy hoạch địa điểm các siêu thị, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn các quận–huyện; phối hợp với Liên minh Hợp tác xã thành phố và các quận, huyện phát triển các HTX thương mại-dịch vụ, các HTX, tổ hợp tác tiểu thủ công nghiệp từ các hộ kinh doanh cá thể và hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp nhỏ;

- Nghiên cứu, đề xuất BCĐ các chính sách hỗ trợ ứng dụng đổi mới thiết bị, khoa học-công nghệ, khuyến công theo qui định tại Điều 10 của Nghị định 88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ và các chính sách hỗ trợ khác đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiểu thủ công nghiệp và làng nghề;

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển KTTT quận 11, quận Gò Vấp;

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của đ/c Trưởng Ban chỉ đạo.

8. Đồng chí Dương Hồng Thanh, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Thành viên Ban Chỉ đạo.

- Trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của sở Giao thông vận tải được giao trong Kế hoạch 1250/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố;

- Nghiên cứu đề xuất BCĐ mô hình tổ chức, quản lý các HTX vận tải - bốc xếp trên địa bàn thành phố và thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ cho các HTX đang hoạt động ở lĩnh vực giao thông vận tải;

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển KTTT quận Tân Bình, quận Thủ Đức;

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

9. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên Ban chỉ đạo.

- Hướng dẫn, chỉ đạo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các HTX nông nghiệp hiện đang vướng mắc, nhằm tạo chủ động cho các HTX trong đầu tư và phát triển sản xuất – kinh doanh theo kế hoạch 1250/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Phối hợp với Liên minh HTX thành phố và các quận, huyện tuyên truyền, tổ chức, phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực vệ sinh đô thị, bảo vệ môi trường;

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển KTTT quận 12 và huyện Củ Chi;

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

10. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Thành viên Ban chỉ đạo.

- Hướng dẫn, chỉ đạo phối hợp với Liên minh HTX thành phố xây dựng và triển khai thực hiện chương trình nhà ở xã hội, nhà ở cho xã viên, người lao động có thu nhập trung bình và thấp trên địa bàn thành phố;

- Phối hợp với Liên minh HTX thành phố nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển mô hình HTX nhà ở;

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển KTTT quận Tân phú và huyện Bình Chánh;

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

11. Đồng chí Đinh Sơn Hùng, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển (Viện Kinh tế cũ) - Thành viên Ban chỉ đạo.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX thành phố, các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận - huyện khảo sát thực tế, nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển kinh tế tập thể thành phố giai đoạn 2010 - 2020 để trình Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt vào quý II năm 2009 theo kế hoạch 1250/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX thành phố và các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển KTTT;

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển KTTT quận 6, quận Bình Thạnh;

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của đ/c Trưởng Ban chỉ đạo.

12. Đồng chí Tô Duy Lâm, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên Ban Chỉ đạo.

- Chủ trì và phối hợp với Liên minh HTX thành phố, các sở, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng, triển khai thực hiện đề án phát triển, mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân theo Kế hoạch 1250/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;

- Nghiên cứu và đề xuất Ban Chỉ đạo cơ chế, giải pháp hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho các HTX, Liên hiệp HTX trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch 1250/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố;

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển KTTT quận 7 và huyện Nhà Bè;

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Đảng;
- Thành viên BCĐ Phát triển KTTT TP;
- Các Đoàn thể thành phố;
- Các sở, ngành thành phố;
- BCĐ Phát triển KTTT các quận, huyện;
- Tổ giúp việc BCĐ PT KTTT thành phố;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu:VT, (CNN/KH) H.

TM. BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ THÀNH PHỐ
TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Nguyễn Trung Tín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 07/TB-BCĐ về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố do Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.150
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233