Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 03/TB-BTC ý kiến của lãnh đạo bộ triển khai thi hành Luật vừa được Quốc hội thông qua và tiếp tục triển khai xây dựng dự án Luật thuộc Chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 03/TB-BTC Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành: 05/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/TB-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO BỘ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH CÁC LUẬT VỪA ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA VÀ TIẾP TỤC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN LUẬT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2013

Để triển khai thi hành các Luật thuộc trách nhiệm chủ trì nghiên cứu xây dựng của Bộ Tài chính đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2012) và tiếp tục triển khai chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2013 đảm bảo đúng tiến độ đề ra, Lãnh đạo Bộ có ý kiến chỉ đạo như sau:

I- Đối với các Lut đã đưc Quốc hi thông qua tại kỳ hp th 4 (tháng 10/2012):

1- Đối với Luật sửa đổi, b sung một s điều của Luật quản lý thuế:

Giao Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan chủ động nghiên cứu soạn thảo các văn bản hướng dẫn Luật đảm bảo đúng tiến độ nêu tại Thông báo số 455/TB-BTC ngày 6/12/2012 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn về việc xây dựng các Nghị định, thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế.

2- Đối với Luật dự trữ quốc gia: Giao Tổng cục dự trữ Nhà nước phối hp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật.

Đối với việc xây dụng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Tổng cục dự trữ nhà nước khn trương phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu soạn thảo các văn bản hướng dẫn Luật theo đúng tiến độ đã đăng ký chương trình (Chương trình công tác của chính phủ, chương trình công tác của Bộ) để đảm bảo có cùng thời điểm có hiệu lực thi hành của Luật.

3- Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một s điều Luật thuế thu nhập cá nhân:

Giao Vụ Chính sách thuế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật.

Đối với việc xây dụng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Vụ Chính sách thuế khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu soạn thảo các văn bản hướng dẫn Luật theo đúng tiến độ đã đăng ký chương trình (Chương trình công tác của chính phủ, chương trình công tác của Bộ) để đảm bảo có cùng thời điểm có hiệu lực thi hành của Luật.

II- Đối với chương trình xây dựng Lut năm 2013 thuc trách nhim chủ trì nghiên cu xây dựng của B Tài chính

1. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một s điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp: Giao Vụ Chính sách thuế khẩn trương hoàn thiện dự án Luật: chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng (Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ) để hoàn thiện dự án Luật; đồng thời rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình dự án luật, chỉnh sửa hoàn thiện các tài liệu trình kèm dự án luật cho phù hp đm bảo trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng tiến độ đề ra đã nêu tại Thông báo số 410/TB-BTC ngày 23/10/2012 thông báo ý kiến của Lãnh đạo Bộ về việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2013.

2. Dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi): Giao Vụ Pháp chế tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Quốc hội (Ủy ban tài chính ngân sách và Ủy ban Pháp luật) để nghiên cứu tiếp thu ý kiến của UBTVQH, nghiên cứu hoàn thiện dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2013)

3. Dự án Luật sửa đổi, b sung một số điều của Luật thuế giá trị tăng: Giao Vụ Chính sách thuế tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng (Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ) để hoàn thiện dự án Luật; đồng thi rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình dự án luật, chỉnh sửa hoàn thiện các tài liệu trình kèm dự án luật cho phù hợp đảm bảo trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng tiến độ đề ra đã nêu tại Thông báo số 410/TB-BTC ngày 23/10/2012 thông báo ý kiến của Lãnh đạo Bộ về việc triển khai thực hiện chương trình xây dng Luật, pháp lệnh năm 2013.

4. Dự án Luật Hải quan (sửa đổi): Giao Tổng cục Hải quan:

- Phối hợp vi Vụ Pháp chế Bộ để nắm bắt việc điều chỉnh tiến độ đối với dự án Luật này theo đúng tinh thần tại công văn số 15921/BTC-PC ngày 16/11/2012 về việc xin điều chỉnh tiến độ trình dự án Luật Hải quan sửa đổi.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự án Luật theo đúng quy trình của Luật ban hành văn bản QPPL để đảm bảo trình cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ sau khi được Quốc hội cho điều chỉnh chương trình.

5. Dự án Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh:

Giao Cục Tài chính doanh nghiệp chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để nghiên cứu xây dựng dự án Luật theo đúng quy trình của Luật ban hành văn bản QPPL đảm bảo trình cấp có thm quyền theo đúng tiến độ đã ghi trong Thông báo số 410/TB-BTC ngày 23/10/2012 thông báo ý kiến của Lãnh đạo Bộ về việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2013.

6. Dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đi): Giao Vụ Ngân sách Nhà nước căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dng dự án Luật ngân sách Nhà nước (sửa đổi) theo đúng quy trình xây dựng văn bản QPPL;

Căn cứ vào tiến độ chuẩn bị cũng như nội dung dự án Luật đề xuất bố trí vào chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh chính thức của Quốc hội (nếu thấy phù hp).

7. Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu sửa đổi: Giao Vụ chính sách thuế chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Tiến hành tổng kết, đánh giá sau 07 năm thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đi);

- Nghiên cứu xây dng dự án Luật đúng quy trình xây dựng văn bản QPPL;

- Căn cứ vào tiến độ chuẩn bị cũng như nội dung dự án Luật đề xuất bố trí vào chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh chính thức của Quốc hội (nếu thấy phù hp).

III- Định k hàng Quý các đơn vị được giao trách nhiệm chủ trì nghiên cứu soạn thảo dự án Luật có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai thực hiện dự án Luật về Văn phòng Bộ và Vụ Pháp chế trước ngày 05 của tháng cuối Quý để tổng hợp báo cáo trình Bộ gửi Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định và báo cáo Bộ theo Chthị 04/CT-BTC ngày 20/12/2011 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ trong ngành Tài chính.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ xin thông báo để các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Vương Đình Huệ (để báo cáo)
-
Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
-
Các đơn vị thuộc Bộ;
-
Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn
Đức Chi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 03/TB-BTC ý kiến của lãnh đạo bộ triển khai thi hành Luật vừa được Quốc hội thông qua và tiếp tục triển khai xây dựng dự án Luật thuộc Chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.691

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0