Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Luật Sửa đổi Luật bầu cử đại biểu Quốc hội 2010 số 63/2010/QH12

Số hiệu: 63/2010/QH12 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 24/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Luật số: 63/2010/QH12

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 m 2010

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Căn c Hiến pháp c Cộng h hội ch nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều ca Luật bầu c đại biểu Quc hội năm 1997 đã đưc sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2001/QH10 và Luật bầu cử đại biu Hội đng nn dân số 13/2003/QH11.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội.

1. Điều 12 đưc sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 12

1. Mỗi đơn v bầu c đại biểu Quốc hội chia thành nhiều khu vực b phiếu. Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quc hội đồng thi là khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đng nhân dân các cấp.

2. Mỗi khu vực bỏ phiếu từ ba tm đến bốn nghìn c tri. miền núi, hi đảo nhng nơi dân cư không tập trung thì chưa ti ba trăm c tri cũng đưc thành lập một khu vực bỏ phiếu.

Việc chia khu vực bỏ phiếu do U ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định do Uỷ ban nhân n cp trên trực tiếp phê chuẩn. Đối vi những nơi không có đơn vị hành chính xã, phưng, thị trấn thì việc chia khu vực bỏ phiếu do y ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định.

Đơn v vũ trang nhân dân thành lập khu vực bỏ phiếu riêng, trừ trưng hp đơn v vũ trang nhân dân và địa phương có chung một khu vc bỏ phiếu.

Bệnh viện, n hộ sinh, n an dưỡng, cơ s chăm sóc ngưi khuyết tật, cơ s chăm sóc ngưi cao tuổi có từ năm ơi cử tri trở lên có thể thành lp khu vực bỏ phiếu riêng.

Cơ s giáo dc, cơ s chữa bệnh đối vi những ngưi đang chấp hành quyết định x vi phạm hành chính có thể thành lập khu vực bỏ phiếu riêng.”

2. Điều 13 đưc sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 13

Các tổ chc phụ trách bu cử đại biu Quc hội bao gồm:

1. Hội đồng bầu c trung ương;

2. U ban bu c đại biểu Quc hội đại biu Hội đồng nhân dân cp tỉnh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

3. Ban bầu cử ở đơn vị bu cử;

4. Tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu.”

3. Điều 14 đưc sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 14

1. Chm nhất một trăm l năm ngày trước ngày bu cử, Uỷ ban thưng v Quốc hội thành lập Hội đng bầu c trung ương để thực hiện công tác bầu c đại biu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Hi đồng bầu c t mưi lăm đến hai mươi mốt ngưi gồm Chủ tch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các uỷ viên là đại diện Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

2. Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng bầu cử có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức bầu cử trong cả nước; kiểm tra, đôn đốc việc thi hành quy định của pháp luật về bầu cử;

b) Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử;

c) Chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử;

d) Nhận xem xét h sơ của ngưi được t chức chính trị, t chức chính tr - hội, tchc xã hội, lực ng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước trung ương gii thiệu ng c đại biểu Quc hi; gửi tiểu s tóm tắt của những ngưi ứng c đến Ban thưng trc Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

đ) Nhận hồ sơ danh sách ngưi ng c đại biu Quc hội do Uỷ ban bu c đại biểu Quc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gửi đến;

e) Quy định mẫu thẻ cử tri và phiếu bu cử đại biểu Quc hội;

g) Lập công bố danh sách nhng ngưi ng c đại biểu Quốc hội theo từng đơn v bầu cử trong cnước;

h) Giải quyết khiếu nại, t cáo về ng tác bầu c đi biểu Quốc hội của U ban bầu c đại biểu Quc hi đại biu Hội đồng nhân dân cấp tnh, Ban bầu c T bầu cử; giải quyết khiếu nại, t cáo v bầu c đại biểu Quốc hội do U ban bầu c đại biểu Quốc hi đại biểu Hội đng nhân dân cp tỉnh hoc Ban bầu c chuyển đến; giải quyết khiếu nại, t cáo về ngưi ng c đại biểu Quốc hội; giải quyết khiếu nại vkết quả bầu cử đại biểu Quốc hội;

i) Nhận và kiểm tra biên bản xác định kết quả bu c do U ban bầu c đại biểu Quc hội và đại biu Hội đồng nhân dân cấp tnh, Ban bu c gửi đến; làm biên bản tổng kết cuộc bầu c đại biểu Quốc hội trong cớc;

k) Quyết định việc bu c lại, bầu c thêm đại biểu Quc hội hoc huỷ b kết quả bầu c đại biểu Quốc hội ở đơn vị bu cử;

l) Công bkết quả bầu cử đại biểu Quc hội trong c nước;

m) Cp giấy chng nhận cho ngưi trúng cử đại biểu Quc hội;

n) Trình U ban thường v Quốc hội và Quốc hội khoá mi biên bản tng kết cuộc bầu cử đại biểu Quc hội trong c nước và nhng hồ sơ, tài liệu về bầu c đại biểu Quốc hội.

4. Điều 15 đưc sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 15

1. Chậm nht chín mươi lăm ngày trưc ngày bầu cử, y ban nhân dân tnh, thành phố trực thuc trung ương sau khi thống nhất vi Tng trc Hội đng nhân dân Ban thường trực U ban Mặt trận Tổ quc cùng cấp quyết định thành lập U ban bu c đại biểu Quc hội đại biu Hội đng nhân dân cấp tỉnh để thc hiện công tác bầu c đại biểu Quc hội đại biểu Hội đồng nhân dân cp tỉnh. Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có từ hai mươi mốt đến ba mươi mốt ngưi gồm Chủ tch, các Phó Chủ tịch, Thư ký và các uỷ viên đại diện Thưng trực Hội đng nn dân, U ban nhân dân, U ban Mặt trận Tổ quc ng cp, một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

Danh sách y ban bầu c đại biu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tnh phải được báo cáo lên Uỷ ban thưng v Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban trung ương Mặt trận T quc Việt Nam và Hội đồng bu cử.

2. Đối vi bầu c đại biu Quc hội, U ban bầu c đại biểu Quc hội đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có những nhiệm vụ và quyền hn sau đây:

a) Chỉ đạo việc chun bị t chc bu c đại biu Quốc hội các đơn v bầu cử; kiểm tra, đôn đốc vic thi hành quy định của pháp luật v bu c đại biu Quc hội ca Ban bầu cử, Tổ bầu cử;

b) Chỉ đạo thực hin ng tác thông tin, tuyên truyền vận động bầu c đại biểu Quc hi ở địa phương;

c) Chỉ đạo thực hiện ng tác bo v an ninh, trật tự, an toàn hội trong cuộc bầu c đại biểu Quốc hội ở địa phương;

d) Nhận xem xét h sơ của ngưi được t chức chính trị, t chức chính tr - hội, tchc xã hội, lực lưng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước địa phương gii thiệu ng c đại biểu Quc hội hồ sơ của ngưi t ng c đại biu Quc hội; gửi danh sách trích ngang tiểu sử tóm tắt của những ngưi được gii thiệu ứng c những nời t ứng c đại biểu Quc hội đến Ban thường trc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trc thuộc trung ương;

đ) Nhận tài liệu phiếu bầu c đại biểu Quc hội t y ban nhân dân tỉnh, thành phố trc thuộc trung ương phân phối cho các Ban bầu c chậm nhất hai mươi lăm ngày trước ngày bu cử;

e) Lập danh sách những ngưi ứng c đại biểu Quốc hội theo đơn v bầu c báo cáo Hội đồng bầu cử;

g) Chđạo, kiểm tra việc lp và niêm yết danh sách cử tri;

h) Giải quyết khiếu nại, t cáo v công tác bầu c đại biểu Quc hội ca Ban bầu cử, Tổ bu cử; giải quyết khiếu nại, t cáo v bầu c đại biu Quốc hội do Ban bầu cử, T bu c chuyển đến; giải quyết khiếu nại, tố cáo về ngưi ứng cử đại biểu Quc hội;

i) Nhận và kiểm tra biên bản xác đnh kết quả bu c đại biu Quốc hội ca các Ban bu c; lập biên bản xác định kết quả bu cđại biểu Quốc hội ở địa phương;

k) Thông báo kết quả bu cử đại biểu Quốc hội ở địa phương;

l) Báo cáo tình hình t chức và tiến nh bu c đại biểu Quốc hội theo quy định ca Hội đồng bầu cử;

m) Chuyển h, biên bn xác định kết quả bầu cử đại biểu Quc hội đến Hội đồng bầu cử;

n) Tổ chức việc bầu cử lại, bầu cử thêm đại biểu Quốc hội theo quyết định của Hội đồng bầu cử.

5. Điều 16 đưc sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 16

1. Chậm nhất là sáu mươi ngày trước ngày bầu cử, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau khi thống nhất với Thưng trc Hội đồng nhân dân Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trn Tổ quc ng cấp quyết định thành lp mỗi đơn v bầu c mt Ban bầu c t chín đến i lăm ngưi gm Trưởng ban, các Phó Trưng ban, Thư ký và các uỷ viên là đại din Thưng trực Hội đng nn dân, U ban nhân dân, U ban Mặt trận Tổ quc ng cp, một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

2. Ban bầu cử có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Kiểm tra, đôn đc vic thi nh quy định ca pháp luật v bu c đại biu Quc hội của các Tổ bầu cử;

b) Kiểm tra, đôn đc việc bố trí các phòng bỏ phiếu;

c) Kiểm tra việc lập và niêm yết danh sách cử tri;

d) Phân phối tài liệu phiếu bầu c đại biu Quốc hội cho c Tổ bầu c chậm nhất là mưi lăm ngày trước ngày bầu cử;

đ) Niêm yết danh sách nhng ngưi ứng cử đại biu Quc hội trong đơn vị bầu cử;

e) Chđạo, kiểm tra công việc bu cđại biểu Quc hội tại các phòng bỏ phiếu;

g) Nhận kiểm tra biên bản kết qu kiểm phiếu bầu c đại biểu Quc hội do các Tổ bu cử gửi đến; làm biên bản xác định kết quả bầu c đại biểu Quc hi đơn v bầu c để gửi đến Hội đồng bầu cử, Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đi biểu Hội đng nhân dân cấp tỉnh;

h) Nhn chuyển đến U ban bầu c đại biểu Quc hội và đại biểu Hội đng nhân dân cp tỉnh khiếu nại, t cáo v ngưi ng c đại biểu Quốc hội; giải quyết khiếu nại, t cáo v công tác bầu cử đại biểu Quốc hội ca các Tổ bầu cử;

i) Báo cáo tình hình t chức và tiến nh bu c đại biểu Quốc hội theo quy định ca Hội đồng bầu cử, Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đi biểu Hội đng nhân dân cấp tỉnh;

k) Chuyển hồ sơ, tài liệu về bầu cử đến Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

l) Tổ chức thực hin việc bầu cử lại, bu cử thêm đại biểu Quc hội.”

6. Điều 17 đưc sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 17

1. Chậm nhất là ba mươi lăm ngày trước ngày bầu cử, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân Ban thưng trực Uỷ ban Mặt trn Tổ quc cùng cấp quyết định thành lập mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bu c để thc hiện công tác bầu cử đại biểu Quc hội đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tổ bầu c t i một đến hai mươi mốt ngưi gồm Tổ trưng, Tổ phó, T các u viên đại din cơ quan n nưc, t chc chính trị - xã hội, tchc xã hội, tập thể cử tri ở đa phương.

Đối vi những nơi không đơn v nh chính xã, phưng, thị trấn thì Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành ph thuộc tnh sau khi thống nhất vi Thường trc Hội đồng nhân dân và Ban thường trc Uỷ ban Mặt trận Tổ quc ng cấp quyết định thành lập mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bu c t mưi một đến hai mươi mốt ngưi gồm Tổ trưng, Tổ phó, Thư ký và các uỷ viên là đại diện cơ quan nhà nước, tchức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tập thể cử tri ở địa phương.

Đơn v vũ trang nhân dân thành lp mỗi khu vực bỏ phiếu của mình một Tổ bầu c t năm đến chín ngưi gồm Tổ trưng, Tổ phó, Thư các uỷ viên đại diện Chỉ huy đơn v và đại diện quân nhân.

Trong trường hợp đơn v vũ trang nhân dân địa phương chung một khu vực b phiếu thì U ban nhân dân xã, phưng, thị trấn sau khi thống nhất với Thưng trc Hội đồng nhân dân, Ban thưng trc Uỷ ban Mặt trận T quốc cùng cấp và Chỉ huy đơn v vũ trang nhân dân quyết định thành lập Tổ bầu c t i một đến hai ơi mốt ngưi gm Tổ trưởng, Tổ phó, Thư các uỷ viên đại diện cơ quan nhà ớc, t chức chính tr - xã hội, t chc xã hội, tập thể c tri đa phương, đại diện Chỉ huy đơn vị, đại diện quân nhân.

2. Tổ bầu cử có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Phụ trách công tác bu cử trong khu vực bỏ phiếu;

b) Bố trí phòng bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu;

c) Nhận tài liệu phiếu bầu t Ban bầu cử; phát thẻ c tri, phiếu bầu đóng dấu của Tổ bầu cử cho cử tri;

d) Tng xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thi gian bỏ phiếu trong thời hạn mười ngày trước ngày bầu cử;

đ) Bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh nội quy phòng bỏ phiếu;

e) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử do mình phụ trách;

g) Kiểm phiếu và làm biên bản kết quả kiểm phiếu để gửi đến Ban bầu cử;

h) Giao biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

i) Báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu cử theo quy định của các tổ chức phụ trách bầu cử cấp trên;

k) Tổ chức thực hiện việc bầu cử lại, bầu cử thêm.”

7. Điều 21 đưc sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 21

Hội đồng bầu c hết nhim v đối vi bầu c đại biểu Quốc hội sau khi đã trình Quốc hội khoá mi biên bản tổng kết cuộc bầu c đại biểu Quốc hội hồ sơ, tài liệu v bầu c đại biểu Quc hội.

U ban bầu c đại biu Quc hội đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ban bầu cử, Tổ bầu c hết nhiệm v đối vi bu c đại biểu Quc hội sau khi Hội đồng bầu c kết thúc việc tổng kết công tác bu cử đại biểu Quốc hội trong cả nưc.”

8. Điều 25 đưc sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 25

Chậm nhất ba ơi lăm ngày trưc ngày bầu cử, cơ quan lập danh sách c tri niêm yết danh sách đó tại trụ s U ban nhân dân xã, phường, thị trấn và tại những nơi công cng của khu vực bỏ phiếu, đồng thi thông báo rng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kim tra.”

9. Điều 26 đưc sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 26

Khi kiểm tra danh sách c tri, nếu thấy sai sót thì trong thi hạn hai mươi lăm ngày, kể từ ngày niêm yết, mọi ngưi quyền khiếu nại bằng miệng hoc bằng n bản vi cơ quan lập danh sách c tri. quan lập danh sách c tri phải ghi vào s những khiếu nại đó. Trong thời hạn năm ngày, kể t ngày nhận đưc khiếu nại, quan lập danh sách cử tri phải giải quyết thông báo cho ngưi khiếu nại biết kết quả giải quyết.

Trường hợp người khiếu ni không đồng ý v kết qu gii quyết thì có quyn khởi kiện ti Toà án nhân n huyện, quận, thị xã, thành phố thuc tỉnh. Trong thi hạn m ngày, k t ngày nhận được khiếu kiện, Toà án nhân n phải giải quyết xong. Quyết định ca Toà án nhân n là quyết định cuối cùng.”

10. Điều 46 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 46

Căn c vào danh sách chính thức nhng ngưi ứng c đại biểu Quốc hội đưc Đoàn Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gii thiu, Hi đồng bầu c gửi đến các U ban bầu c đại biểu Quc hội đại biểu Hội đng nhân dân cấp tnh hữu quan danh sách nhng ngưi được gii thiệu về ứng c tại địa phương.

Hội đng bầu c lp công b danh sách nhng ni ứng cử đại biểu Quc hội theo tng đơn v bầu c trong c nưc theo danh sách chính thức do Ban thường trực U ban trung ương Mặt trận Tổ quc Việt Nam U ban bầu c đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tnh gửi đến chm nhất là hai mươi lăm ngày trước ngày bầu cử.

Trong danh sách những ni ng c đại biểu Quốc hội phải ghi họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quê quán, nơi thường trú, dân tộc, tôn giáo, trình độ văn hoá, chuyên môn, nghề nghip, chức vụ, nơi làm việc của ngưi ng cử. Danh sách những ngưi ng c đưc xếp theo vần chữ cái A, B, C...

Số ngưi trong danh sách ứng c đại biểu Quốc hội mỗi đơn v bầu c phải nhiều hơn số đại biểu được bầu đơn v đó; nếu đơn v bầu c được bu ba đại biểu thì số ngưi trong danh sách ng c phải nhiều hơn số đại biu được bu ít nhất hai ngưi. Trong trưng hp khuyết ngưi ứng cử vì lý do bất khả kháng thì do Hội đng bầu cử quyết định.

Ngưi ng c ch đưc ghi n o danh sách ng c một đơn v bu cử.”

11. Điều 55 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 55

Trưng hp đặc biệt cần hoãn ngày b phiếu hoc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định thì Tổ bầu c phải kịp thi báo cáo Ban bu c để đề nghị y ban bầu c trình Hội đồng bu c xem xét, quyết định”.

12. Điều 58 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 58

Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bu đi biểu Quc hội.

C tri phải t mình đi bầu, không đưc nhờ ngưi khác bầu thay, trừ trưng hp quy định tại Điều 59 ca Luật này; khi bầu cử phi xuất trình thẻ cử tri.”

13. Điều 60 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 60

Khi c tri viết phiếu bu, không ai đưc xem, k c thành viên T bu cử. Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.

Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhim đóng du “đã bỏ phiếu” vào thcử tri.”

14. Điều 68 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 68

1. Sau khi kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu. Biên bản phải ghi rõ:

a) Tổng số cử tri của khu vực bỏ phiếu;

b) Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu;

c) Số phiếu phát ra;

d) Số phiếu thu vào;

đ) Số phiếu hp lệ;

e) Số phiếu không hợp lệ;

g) Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử;

h) Những khiếu nại nhận được, những khiếu nại đã giải quyết và kết quả giải quyết, những khiếu nại chuyển đến Ban bầu cử giải quyết.

2. Biên bản được lập thành ba bản, có chữ ký của Tổ trưởng, Thư ký và hai cử tri được mời chứng kiến việc kiểm phiếu. Biên bản được gửi đến Ban bầu cử và Uỷ ban nhân dân, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn chậm nhất là ba ngày sau ngày bầu c.”

15. Điều 82 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 82

Chậm nhất hai mươi ngày trước ny bầu c bổ sung, y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuc trung ương sau khi thống nhất vi Tng trc Hội đng nhân dân Ban thường trực U ban Mặt trận Tổ quc ng cp quyết định thành lập đơn v bầu c Ban bầu c bổ sung t ba đến năm ni gm Trưởng ban, Phó Trưng ban, Thư ký và các uỷ viên đại din chính quyền địa phương và Uỷ ban Mặt trận Tổ quc ở địa phương.”

16. Điều 83 được sửa đi, bổ sung như sau:

Điều 83

Chậm nhất là i lăm ngày trước ny bầu c bổ sung, y ban nhân dân xã, phường, thị trấn thành lp ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bu cử bổ sung từ năm đến bảy ni gồm Tổ trưởng, Tổ phó, Thư các uỷ viên đại diện cơ quan nhà nước, t chc chính trị - xã hội, tchc xã hội, tập thể cử tri ở địa phương.”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

1. Điều 13 đưc sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 13

1. Mỗi đơn vị bầu c đại biểu Hội đồng nhân dân mỗi cấp chia thành một hoc nhiều khu vc bỏ phiếu. Khu vực b phiếu bầu c đại biểu Hội đng nhân dân đồng thi khu vực b phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội.

2. Việc thành lập khu vực b phiếu đưc thực hin theo quy định tại Điều 12 của Luật bầu cử đại biểu Quc hội.”

2. Điều 15 đưc sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 15

Các tổ chc phụ trách bu cử đại biu Hội đng nn dân bao gm:

1. Hội đồng bầu c trung ương;

2. y ban bu c đại biểu Quc hội đại biu Hội đồng nhân dân cp tỉnh tỉnh, thành phố trực thuc trung ương, y ban bầu c đại biu Hội đồng nhân dân cấp huyện huyện, qun, thị xã, thành ph thuộc tỉnh, y ban bu c đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phưng, th trấn (sau đây gọi chung là y ban bầu c);

3. Ban bầu c đại biu Hi đồng nhân dân cấp tỉnh, Ban bầu c đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ban bầu c đi biểu Hội đng nhân dân cấp xã đơn v bu c (sau đây gọi chung là Ban bầu cử);

4. Tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu.”

3. Bổ sung Điều 15a sau Điều 15 như sau:

“Điều 15a

1. Hội đng bầu c được thành lập theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật bầu c đại biểu Quốc hội.

2. Đối vi bầu c đại biu Hội đng nhân dân, Hội đng bầu cử có những nhim v quyền hạn sau đây:

a) Lãnh đạo, chỉ đạo vic t chc bu c trong c nước; kiểm tra, đôn đốc vic thi hành quy định của pp luật về bầu cử;

b) Chđạo công tác thông tin, tuyên truyền và vận đng bầu cử;

c) Chỉ đạo công tác bo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuc bầu cử;

d) Quy định mẫu phiếu bu cử đại biểu Hội đng nn dân;

đ) Hủy bỏ kết quả bầu c đại biểu Hội đồng nhân dân quyết định ngày bầu c lại đơn vị bầu cử đó.”

4. Điều 16 đưc sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 16

1. Việc thành lập y ban bầu c đại biểu Quc hội đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được thc hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 15 ca Luật bầu cử đại biểu Quốc hội.

Đối vi bầu c đại biểu Hội đồng nhân dân, y ban bầu c đại biểu Quc hội đại biểu Hi đồng nhân n cấp tỉnh nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Chậm nhất chín mươi lăm ngày trưc ngày bầu c đại biểu Hội đồng nhân dân, U ban nhân dân cấp huyện, cp xã sau khi thng nhất vi Thường trc Hội đng nhân dân Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp quyết đnh thành lập y ban bầu cử ơng ng gồm đại diện Thưng trc Hội đồng nhân dân, U ban nhân dân, U ban Mặt trận Tổ quc, một số cơ quan, tổ chc hữu quan.

y ban bu cử đại biểu Hi đồng nhân dân cp huyện có từ mưi một đến mười lăm ngưi.

y ban bu cử đại biểu Hi đồng nhân dân cp xã có từ chín đến i một ngưi.

y ban bu cử gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Thư ký và các ủy viên.

Danh sách y ban bầu c đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp phải đưc báo cáo lên Thường trực Hội đồng nhân dân, U ban nhân dân Ban thưng trc Uỷ ban Mặt trận Tổ quc cp trên trực tiếp.

3. y ban bu cử có nhng nhiệm vụ và quyền hn sau đây:

a) Chỉ đạo việc t chức bầu c đại biu Hội đồng nhân dân đa phương; kiểm tra, đôn đốc việc thi hành quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

b) Chỉ đạo thực hiện công tác bảo v an ninh, trật tự, an toàn hội trong cuộc bầu c đi biểu Hội đồng nhân dân địa phương;

c) Chỉ đo công tác thông tin, tuyên truyền vận đng bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở địa phương;

d) Nhận xem xét hồ sơ của những ni đưc t chc chính trị, t chc chính trị - xã hội, t chc xã hội, t chc kinh tế, đơn v vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, thôn, t dân phố đa phương gii thiệu ng c những ni t ứng c đại biểu Hội đồng nhân dân; gửi danh sách trích ngang và tiểu s m tắt của những ngưi ng c những ngưi t ứng c đại biu Hội đng nhân dân đến Ban thưng trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc ng cấp;

đ) Giải quyết những khiếu nại, t cáo về ng tác bầu c đại biu Hội đng nhân dân ca các Ban bầu cử, Tổ bu cử;

e) Công bố số đơn v bầu cử, danh sách các đơn v số đại biu đưc bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở địa phương mình;

g) Nhn h sơ công bố danh sách những ni ứng c đại biểu Hội đồng nhân dân theo từng đơn vị bầu cử; giải quyết những khiếu nại, kiến nghị vviệc lp danh sách đó;

h) Nhn tài liệu phiếu bầu c đại biểu Hội đồng nhân dân từ Uỷ ban nhân dân ng cấp và phân phối cho các Ban bầu cchậm nhất là hai mươi lăm ngày trước ngày bầu cử;

i) Nhn kiểm tra biên bn xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân do các Ban bầu cử gửi đến; làm biên bản tổng kết cuc bu c đại biểu Hội đồng nhân dân ở địa phương;

k) Chỉ đạo việc bầu c thêm, bầu c lại đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định tại các điều 62, 63, 64 và 65 của Luật này;

l) Công bkết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

m) Trình Hội đồng nhân dân biên bn tổng kết cuc bầu c đại biểu Hội đng nhân dân và chuyn giao các hồ sơ, tài liệu v cuộc bầu c đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật này.”

5. Khoản 1 Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Chậm nhất bốn ơi lăm ngày trước ngày bầu c đại biểu Hội đồng nn dân, U ban nhân dân sau khi thống nhất vi Tờng trc Hội đồng nhân dân Ban tng trc Uỷ ban Mặt trận Tổ quc ng cấp quyết định thành lập mỗi đơn v bu c một Ban bu c gồm đại diện cơ quan nhà nước, t chức chính trị - xã hội, t chức xã hội. cấp xã, thành phn Ban bầu c thêm đại diện tập thể cử tri ở đa phương.

Ban bầu cđại biểu Hội đng nhân dân cấp tỉnh có từ i một đến mưi ba ngưi. Ban bầu cđại biểu Hội đng nhân dân cấp huyện có từ chín đến i một ngưi.

Ban bầu cđại biểu Hội đng nhân dân cấp xã có từ bảy đến chín ngưi. Ban bầu cgồm Trưng ban, Phó Trưởng ban, Thư ký và các ủy viên.”

6. Điều 18 đưc sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 18

1. Tổ bu c được thành lập mỗi khu vực b phiếu để thực hin công tác bầu c đại biểu Hội đng nn dân các cp và bầu cđại biểu Quốc hội.

2. Việc thành lập Tổ bầu cử, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu c được thc hiện theo quy định tại Điều 17 ca Luật bầu cđại biu Quc hội.”

7. Điều 22 đưc sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 22

Hội đng bầu c hết nhiệm v đối vi bu cử đại biu Hội đng nhân dân sau khi cácy ban bầu c đã trình biên bản tổng kết cuộc bầu c h sơ, tài liệu v bầu c tại k họp thứ nhất ca Hội đng nn dân khoá mi.

y ban bu c hết nhiệm v đối vi bu c đại biểu Hội đng nhân dân sau khi y ban bu c đã trình biên bản tng kết cuộc bầu c hồ sơ, tài liệu v bầu c tại k họp thứ nhất của Hội đồng nhân n khoá mi.

Ban bầu cử, Tổ bầu c hết nhiệm v đối vi bầu c đại biểu Hội đồng nhân dân sau khi y ban bu c kết thúc việc tổng kết công tác bầu cử đi biểu Hội đng nhân dân.”

8. Điều 37 đưc sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 37

Hội nghị c tri xã, phường, thị trấn t chc theo đơn v thôn, t dân phố do Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phối hp vi Thường trực Hội đng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ng cấp triu tập và chủ trì.

Hội nghị c tri cơ quan nhà nưc, t chc chính trị, t chc chính trị - xã hội, t chức xã hội, t chức kinh tế, đơn v s nghip do Thủ trưng cơ quan hoặc ngưi đng đầu của t chức phối hp vi Ban chp nh công đoàn cùng cp triệu tập ch trì. Hội nghị c tri đơn v vũ trang nhân dân là Hội nghị quân nhân do lãnh đạo, Chỉ huy đơn vị triệu tập và chủ trì.

Ngưi được gii thiệu ng cử, t ng c đại biểu Hội đồng nhân dân, đại din cơ quan, tchc, đơn vị, thôn, tổ dân phố có ngưi ứng cử được mi tham d các hội nghị này.

Tại các hội nghị này, c tri đối chiếu với tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân để nhận xét, bày tỏ s tín nhiệm đối vi ngưi t ng cử, ngưi được gii thiệu ng c bằng cách giơ tay hoc bỏ phiếu kín theo quyết định của Hội nghị.

Biên bn Hội nghị c tri lấy ý kiến v những ngưi ng c đại biu Hội đồng nhân dân phải ghi thành phần, số lượng ngưi tham dự, diễn biến, kết quả Hội nghị. Biên bản Hội nghị c tri lấy ý kiến v nhng ngưi ứng c đại biểu Hội đng nhân dân cp nào thì gửi đến Ban thưng trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quc cp đó để chun bị cho Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

y ban thường v Quc hội phối hợp vi U ban trung ương Mặt trận Tổ quc Việt Nam hướng dn việc tchức Hội nghị cử tri nơi làm việc và nơi cư trú.”

9. Điều 44 đưc sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 44

Hội đồng bầu c chỉ đo công tác thông tin, tuyên truyền vận động bu c trong phạm vi c nước. Các y ban bầu c chỉ đạo công tác tng tin, tuyên truyền vận đng bầu c tại đa phương mình.

10. Điều 48 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 48

Việc bỏ phiếu bắt đầu t bảy giờ ng đến bảy giờ tối. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu sớm hơn nhưng không được trước năm gi sáng hoc kết thúc muộn hơn nng không được quá mưi giờ đêm.

Trước khi bỏ phiếu, Tổ bu cử phải kiểm tra hòm phiếu trước schứng kiến của cử tri.”

11. Điều 54 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 54

Trong ngày bầu cử, cuc b phiếu phải được tiến hành liên tc. Trong trường hp có skin bất ngờ làm gián đon việc bỏ phiếu thì Tổ bầu c phải lập tức niêm phong giy t hòm phiếu, kịp thi báo cáo cho Ban bầu c biết, đồng thi phải những biện pháp cần thiết để cuộc bỏ phiếu được tiếp tc.

Trong trưng hp đặc biệt cần hoãn ngày bỏ phiếu hoc bỏ phiếu sm hơn ngày quy định

thì Tổ bầu cử phải kịp thi báo cáo Ban bầu c để đề nghịy ban bầu c trình Hội đng bu c xem xét, quyết định.”

12. Điều 64 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 64

Hội đồng bầu c huỷ bỏ cuộc bầu c đơn v bầu c những vi phạm pháp luật nghiêm trọng theo đ nghca Chính phủ và quyết định ngày bầu cử lại ở đơn vị bầu cử đó.”

13. Điều 70 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 70

Chậm nhất hai mươi ngày trước ngày bầu c b sung đại biểu Hội đồng nhân dân cp nào thì U ban nhân dân, Thưng trc Hội đồng nhân dân Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quc cấp đó thành lập y ban bầu c b sung t ba đến năm ni và chậm nhất mưi lăm ngày trước ngày bầu c bổ sung, thành lp mỗi đơn v bầu c b sung một Ban bầu c bổ sung từ ba đến năm ngưi gồm đại diện cơ quan nnước, tchức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội.

y ban bu cử bổ sung gồm Chủ tịch, Thư ký và ủy viên. Ban bầu cbổ sung gồm Trưng ban, Thư ký và ủy viên.”

14. Điều 71 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 71

Chậm nhất là i ngày trưc ngày bu c b sung, Uỷ ban nhân dân cấp thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu c bổ sung t năm đến bảy ngưi gồm đại diện cơ quan nhà nước, tchức chính trị - xã hội, tổ chc hội và tập thể cử tri ở địa phương.

Tổ bầu cử bổ sung gồm Tổ trưng, Tổ phó, Thư ký và các ủy viên.”

Điều 3

1. Thay thế cụm t y ban bầu cử” tại các điều 18, 19, 28, 31, 38, 40, 45, 49, 50, 69, 71, 72, 73, 75, 76 84 của Luật bầu c đại biểu Quc hội bằng cụm t y ban bu c đại biu Quc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”.

Thay thế cụm t Đoàn Chủ tch y ban trung ương Mặt trận Tổ quc Việt Nam” tại Điều 39 và Điều 84 của Luật bầu c đại biểu Quc hội bng cụm t y ban trung ương Mặt trận Tổ quc Việt Nam”.

2. Thay thế cụm t Hội đồng bầu cử” tại các điều 12, 17, 21, 29, 31, 32, 36, 38, 40, 41, 43, 60, 62, 63, 66, 67 và 74 ca Luật bầu cử đại biểu Hi đồng nhân dân bằng cụm từ “y ban bầu c”.

Điều 4

1. Luật này có hiệu lc thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

2. y ban thưng v Quc hội, Chính phủ, y ban trung ương Mặt trận Tổ quc Việt Nam quy định chi tiết, hướng dẫn thi nh các điều, khoản được giao trong Luật; hưng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cu quản lý nhà nước.

Luật y đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội ch nghĩa Vit Nam khoá XII, k họp th 8 thông qua ngày 24 tháng 11 m 2010.

CH TCH QUỐC HỘI
Nguyn Phú Trọng

THE NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 63/2010/QH12

Hanoi, November 24, 2010

 

LAW

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON ELECTION OF DEPUTIES TO THE NATIONAL ASSEMBLY AND THE LAW ON ELECTION OF DEPUTIES TO THE PEOPLE'S COUNCILS

Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No.51/2001/QH10;
The National Assembly promulgates the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the 1997 Law on Election of Deputies to the National Assembly, which was amended and supplemented under Law No. 31/2001/ QH10, and Law No. 13/2003/QH11 on Election of Deputies to the People's Councils.

Article 1. To amend and supplement a number of articles of the Law on Election of Deputies to the National Assembly as follows:

1. To amend and supplement Article 12 as follows:

"Article 12.

1. Each constituency shall be divided into various electorates. Electorates for electing deputies to the National Assembly are concurrently those for electing deputies to the People's Councils at all levels.

2. Each electorate has between three hundred and four thousand voters. For a mountainous. island or sparsely populated area, an electorate may be established even though it has less than three hundred voters.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

People's armed forces units shall establish their own electorates, except for cases in which people's armed forces units and localities share the same electorates.

A hospital, maternity house, sanitarium, nursing home for handicapped people or the elderly with fifty or more voters may establish its own electorate.

An educational establishment or medical treatment establishment for persons who are serving administrative sanctions may establish its own electorate."

2. To amend and supplement Article 13 as follows:

"Article 13.

Organizations in charge of the election of deputies to the National Assembly include:

1. The Central Election Council;

2. Provincial-level Committees for Election of Deputies to the National Assembly and Deputies to the People's Councils in provinces and centrally run cities;

3. Election Boards of the constituencies;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. To amend and supplement Article 14 as follows:

"Article 14.

1. No later than one hundred and five days before the election day, the National Assembly Standing Committee shall set up the Central Election Council for election of deputies to the National Assembly and deputies to the People's Councils at all levels. It shall be composed of between fifteen and twenty-one persons, including the Chairman, Vice-Chairmen and Secretary General and members who are representatives of the National Assembly Standing Committee, the Government, the Vietnam Fatherland Front Central Committee, and a number of concerned agencies and organizations.

2. For the election of deputies to the National Assembly, the Election Council has the following tasks and powers:

a/ To lead and direct the organization of the election in the whole country; to supervise and urge the implementation of the election law;

b/ To direct election information, propaganda and electioneering work;

c/ To direct the maintenance of security and social order and safety during the election;

d/ To receive and consider the personal records of National Assembly candidates nominated by political, socio-political and social organizations, people's armed forces and state agencies at the central level; to forward the summarized biographies of the candidates to the Standing Board of the Vietnam Fatherland Front Central Committee;

e/ To receive the personal records and the list of National Assembly candidates from the provincial-level Committees for Election of Deputies to the National Assembly and Deputies to the People's Councils;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g/ To draw up and publish lists of National Assembly candidates for all constituencies throughout the country;

h/ To settle complaints and denunciations about the work of the provincial-level Committees for Election of Deputies to the National Assembly and Deputies to the People's Councils, Election Boards and Election Teams; about the election of deputies to the National Assembly, forwarded by the provincial-level Committees for Election of Deputies to the National Assembly and Deputies to the People's Councils or by the Election Boards; about National Assembly candidates; and about the returns of the election of deputies to the National Assembly;

i/ To receive and check the reports confirming election returns which are sent by the provincial-level Committees for Election of Deputies to the National Assembly and Deputies to the People's Councils and by the Election Boards; and prepare a summary report on the national election of deputies to the National Assembly;

j/ To decide upon election reruns or additional elections or to cancel the returns of the election of deputies to the National Assembly in the constituencies;

k/To make public the returns of the election of deputies to the National Assembly in the whole country;

1/To issue certificates to the elected National Assembly deputies;

m/ To submit to the National Assembly Standing Committee and the National Assembly of the new tenure the summary report on the national election of deputies to the National Assembly, records and documents related to the election."

4. To amend and supplement Article 15 as follows:

"Article 15.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The list of members of the provincial-level Committees for Election of Deputies to the National Assembly and Deputies to the People's Councils must be reported to the National Assembly Standing Committee, the Government, the Vietnam Fatherland Front Central Committee and the Election Council.

2. For the election of deputies to the National Assembly, the provincial-level Committee for Election of Deputies to the National Assembly and Deputies to the People's Councils has the following tasks and powers:

a/ To direct the preparation and organization of the election of deputies to the National Assembly in the constituencies; to supervise and urge the implementation of the law on the election of deputies to the National Assembly by the Election Boards and Election Teams;

b/ To direct election information, propaganda and electioneering work in the locality;

c/ To direct the maintenance of security and social order and safety for the election in the locality;

d/ To receive and consider the personal records of National Assembly candidates nominated by political, socio-political and social organizations, the people's armed forces and state agencies in the locality and of self-nominated candidates for the National Assembly election; to send the list and summarized biographies of the nominated and self-nominated National Assembly candidates to the Standing Board of the Fatherland Front Committee of the province or centrally run city;

e/ To receive the documents and ballot papers for the election of deputies to the National Assembly from the provincial-level People's Committee and distribute them to the Election Boards at least twenty-five days before the election day;

f/ To draw up the list of National Assembly candidates for each constituency and report it to the Election Council;

g/ To direct and supervise the drawing up and posting of the voter list;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

i/ To receive and check the reports confirming the returns of the election of deputies to the National Assembly from the Election Boards; make a report confirming the returns of the election of deputies to the National Assembly in the locality;

j/ To make public the returns of the election of deputies to the National Assembly in the locality;

k/ To report on the organization and process of the election of deputies to the National Assembly according to the regulations of the Election Council;

1/ To forward the records and reports confining the returns of the election of deputies to the National Assembly to the Election Council;

m/ To hold election reruns or additional elections of deputies to the National Assembly under decisions of the Election Council."

5. To amend and supplement Article 16 as follows:

"Article 16.

1. No later than sixty days before the election day, the provincial-level People's Committee shall, after consulting the Standing Body of the People's Council and the Standing Board of the Fatherland Front Committee of the same level, decide to set up in each constituency an Election Board composed of between nine and fifteen persons including the Head, Deputy Heads and secretary and other members who are representatives of the Standing Body of the People's Council, the People's Committee, the Fatherland Front Committee of the same level and a number of concerned agencies and organizations.

2. The Election Board has the following tasks and powers:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ To supervise and urge the establishment of polling stations;

c/ To supervise the drawing up and posting of the voter list;

d/ To distribute voter cards and ballot papers to the Election Teams no later than fifteen days before the election day;

e/ To post up the list of candidates in the constituency;

f/ To direct and check electoral work at the polling stations;

g/ To receive and check the reports on the vote count results submitted by the Election Teams; make a report confirming the election returns in the constituency and send it to the Election Council and the provincial-level Committee for Election of Deputies to the National Assembly and Deputies to the People's Councils;

h/ To receive and forward to the provincial-level Committee for Election of Deputies to the National Assembly and Deputies to the People's Councils complaints and denunciations about National Assembly candidates; and about the work of the Election Teams;

i/ To report on the organization and process of the election of deputies to the National Assembly according to the regulations of the Election Council and the provincial-level Committee for Election of Deputies to the National-Assembly and Deputies to the People's Councils;

j/ To send the records and documents on the election to the provincial-level People's Committee;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. To amend and supplement Article 17 as follows:

"Article 17.

1. No later than thirty-five days before the election day, the commune, ward or township People's Committee shall, after consulting the Standing Board of the People's Council and the Standing Board of the Fatherland Front Committee of the same level, decide to establish in each electorate an Election Team for election of deputies to the National Assembly and deputies to the People's Councils of all levels. Such Team shall be composed of between eleven and twenty-one persons including the Head, Deputy Heads and secretary and other members who are representatives of state agencies, socio-political organizations, social organizations and voters in the locality.

In localities without administrative units being communes, wards and townships, the People's Committee of the rural district, urban district, town or provincial city shall, after consulting the Standing Board of the People's Council and the Standing Board of the Fatherland Front Committee of the same level, decide to establish in each electorate an Election Team composed of between eleven to twenty-one persons including me Head, Deputy Heads and secretary and other members who are representatives of state agencies, socio-political organizations, social organizations and voters in the locality.

A people's armed forces unit shall establish in each of its electorates, an Election Team composed of between five and nine persons, including the Head, Deputy Heads, and secretary and other members who are representatives of me unit's command and soldiers.

In case a People's Armed Force unit and the locality share an electorate, the People's Committee of the commune, ward or township shall, after consulting the Standing Board of the People's Council and the Standing Board of the Fatherland Front Committee of the same level and the command of the people's armed force unit, decide to form an Election Team composed of between eleven and twenty-one persons, including the Head, Deputy Heads and secretary and members who are representatives of state agencies, socio-political organizations, social organizations and voters in the locality together with representatives of the unit's command and soldiers.

2. The Election Team has the following tasks and powers:

a/ To take charge of the election in the electorate;

b/ To establish polling stations and ready ballot boxes;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ To regularly inform voters of the election day, polling venues and polling time within ten days before the election day;

e/ To ensure strict compliance with regulations at the polling stations;

f/ To settle complaints and denunciations about electoral work under its charge;

g/ To count the votes and produce a report on the vote count results for sending to the Election Board;

h/To send the report on the vote count results and all the votes to the commune, ward or township People's Committee;

i/ To report on the organization and election process according to the regulations of the higher level organizations in charge of the election;

j/ To hold election reruns or additional elections."

7. To amend and supplement Article 21 as follows:

"Article 21.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The provincial-level Committees for Election of Deputies to the National Assembly and Deputies to the People's Councils, Election Boards and Election Teams finish their tasks after the Election Council concludes the review of the election of deputies to the National Assembly in the whole country."

8. To amend and supplement Article 25 as follows:

"Article 25.

No later than thirty-five days before the election day, the agency that draws up the voter list shall post it at the office of the commune, ward or township People's Committee and public places in the electorate and at the same time widely announce the voter list and its posting so that the people can check the voter list."

9. To amend and supplement Article 26 as follows:

"Article 26.

When checking the voter list, if detecting any mistake, everyone may, within twenty-five days after the date of posting, make an oral or written complaint about it to the agency that draws up the voter list. The agency that draws up the voter list shall record such complaint in a book. Within five days after the date of receiving a complaint, the agency that draws up the voter list shall settle it and inform the complainant of the settlement.

In case the complainant disagrees with the settlement result, he/she may lodge a lawsuit with the People's Court of the rural or urban district, town or provincial city. Within five days after the date of receiving the lawsuit, the People's Court shall complete the settlement. The ruling of the People's Court is final."

10. To amend and supplement Article 46 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

On the basis of the official list of candidates nominated by the Presidium of the Vietnam Fatherland Front Central Committee, the Election Council shall send to each Committee for Election of Deputies to the National Assembly and Deputies to the People's Councils a list of candidates in the locality.

No later than twenty-five days before the election day, the Election Council shall draw up and make public the list of candidates for each of the constituencies in the whole country according to the official list from the Standing Board of the Vietnam Fatherland Front Central Committee and the provincial-level Committees for Election of Deputies to the National Assembly and Deputies to the People's Councils.

The list of National Assembly candidates must clearly state their full names, dates of birth, gender, native places, places of residence, nationality, religion, educational level, qualifications, profession, working post and workplace. The candidates' names shall be arranged in alphabetical order.

The number of candidates in the list for each constituency must be greater than the number of deputies to be elected therein; should a constituency be allowed to elect three deputies, the number of candidates in the list must be at least 2 persons more than the number of deputies to be elected. In case of vacancy of a candidate for a force majeure reason, the Election Council shall make decision.

Each candidate may have his/her name included in the list of candidates of only one constituency."

11. To amend and supplement Article 55 as follows:

"Article 55.

In a special case that the election day must be delayed or the voting must take place earlier than the scheduled election day, the Election Team shall promptly report it to the Election Board for requesting the Election Committee to report it to the Election Council for consideration and decision."

12. To amend and supplement Article 58 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Each voter has the right to cast only one ballot.

Voters shall cast their ballots in person, not through other persons, except the cases specified in Article 59 of this Law; and shall produce their voter cards when casting their ballots."

13. To amend and supplement Article 60 as follows:

"Article 60.

When a voter is marking his/her ballot paper, nobody, even members of the Election Team, may approach him/her. If the voter makes a writing error, he/she may ask the Election Team to change the ballot paper.

After the voter casts his/her ballot, the Election Team shall append the "ballot cast" mark to the voter card."

14. To amend and supplement Article 68 as follows:

"Article 68.

1. After counting the votes, the Election Team shall make a report on the vote count result. The report must clearly state:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ The number of voters who have cast their votes;

c/ The number of distributed ballot papers;

d/ The number of received ballot papers;

e/ The number of valid votes;

f/ The number of invalid votes;

g/ The number of votes for each candidate;

h/ The complaints received, complaints already settled and settlement results, and complaints referred to the Election Board for settlement.

2. The report shall be made in three copies, each with the signatures of the Head and the secretary of the Election Team and two voters who have witnessed the vote count. Within three days after the election day, the report shall be sent to the Election Board and the People's Committee and the Standing Board of the Fatherland Front Committee of the commune, ward or township."

15. To amend and supplement Article 82 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No later than twenty days before the additional-election day. the People's Committee of the concerned province or centrally run city shall, after consulting the Standing Board of the People's Council and the Standing Board of the Fatherland Front Committee of the same level, decide to set up in each constituency a By-Election Board composed of between three and five persons, including the Head, Deputy Head and secretary and other members who are representatives of the local administration and Fatherland Front Committee."

16. To amend and supplement Article 83 as follows:

"Article 83.

No later than fifteen days before the additional-election day, the People's Committee of the concerned commune, ward or township shall set up in each electorate an Additional-Election Team composed of between five and seven persons, including the Head, Deputy Head and secretary and other members who are representatives of state agencies, socio-political organizations, social organizations and voters in the locality."

Article 2. To amend and supplement a number of articles of the Law on Election of Deputies to the People's Councils.

1. To amend and supplement Article 13 as follows:

"Article 13.

1. Each constituency may be composed of one electorate or many electorates. Electorates for electing deputies to the People's Councils are concurrently electorates for electing deputies to the National Assembly.

2. The establishment of electorates complies with Article 12 of the Law on Election of Deputies to the National Assembly."

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 15.

The organizations in charge of the election of deputies to the National Assembly include:

1. The Central Election Council;

2. The provincial-level Committees for Election of Deputies to the National Assembly and Deputies to the People's Councils in provinces and centrally run cities; district-level Committees for Election of Deputies to the National Assembly and Deputies to the People's Councils of rural districts, urban districts, towns and provincial cities; commune-level Committees for Election of Deputies to the National Assembly and Deputies to the People's Councils in communes, wards and townships (below collectively referred to as Election Committees);

3. The Boards of Election of Deputies to Provincial-Level People's Councils; the Boards of Election of Deputies to District-Level People's Councils and the Boards of Election of Deputies to Commune-Level People's Councils in the constituencies (below collectively referred to as Election Boards);

4. The Election Teams of the electorates."

3. To add the following Article 15a to Article 15:

""Article 15a.

1. The Election Council shall be established under Clause 1, Article 14 of the Law on Election of Deputies to the National Assembly.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ To lead and direct the organization of the election in the whole country; to supervise and urge the implementation of the election law;

b/ To direct election information, propaganda and electioneering work;

c/ To direct the maintenance of security and social order and safety during the election;

d/ To define the forms of ballot papers for the election of People's Council deputies;

e/ To cancel the returns of the election of deputies to the People's Councils and decide on the date of election reruns in the constituencies."

4. To amend and supplement Article 16 as follows:

"Article 16.

1. The establishment of the provincial-level Committees for Election of Deputies to the National Assembly and Deputies to the People's Councils complies with Clause 1, Article 15 of the Law on Election of Deputies to the National Assembly.

For the election of deputies to the People's Councils, the provincial-level Committees for Election of Deputies to the National Assembly and Deputies to the People's Councils have the tasks and powers defined in Clause 3 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A district-level Committee for Election of Deputies to a District-Level People's Council shall be composed of between eleven and fifteen persons.

A commune-level Committee for Election of Deputies to a Commune-Level People's Council shall be composed of between nine and eleven persons.

An Election Committee has the Chairman. Vice-Chairmen and secretary and members.

The list of members of the district- or commune-level Election Committee must be reported to the Standing Body of the People's Council, the People's Committee and the Standing Board of the Fatherland Front Committee of the immediate superior level.

3. The Election Committee has the following tasks and powers:

a/ To direct the election of deputies to the People's Councils in the locality; supervise and urge the implementation of the law on the election of deputies to the People's Councils;

b/ To direct the maintenance of security and social order and safety for the election of deputies to the People's Councils in the locality;

c/ To direct election information, propaganda and electioneering work in the locality;

d/ To receive and consider the personal records of People's Council candidates nominated by political, socio-political and social organizations, economic organizations, the people's armed forces units, the state agencies, villages and street population groups in the locality and the personal records of the self-nominated candidates for the People's Council election; to send the list and summarized biographies of the nominated and self-nominated People's Council candidates to the Standing Board of the Fatherland Front Committee of the same level;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

f/ To announce the number and list of electorates and the number of People's Council deputies to be elected in each electorate in the locality;

g/ To receive the personal records and announce the list of People's Council candidates in each electorate; to settle complaints and petitions on the drawing up of such list;

h/ To receive the documents and ballot papers for the election of deputies to the People's Councils from the People's Committee of the same level and distribute them to the Election Boards at least twenty-five days before the election day;

i/ To receive and check the reports verifying the returns of the election of deputies to the People's Councils from the Election Boards; to prepare a summary report on the election returns in the locality;

j/ To direct additional elections or election reruns of deputies to the People's Councils under Articles 62, 63, 64 and 65 of this Law;

k/ To make public the returns of the election of deputies to the People's Councils;

1/ To submit to the People's Councils the summary report on the election of deputies to the People's Councils and transfer the records and documents on the election of deputies to the People's Councils under this Law."

5. To amend and supplement Clause 1, Article 17 as follows:

"1. No later than forty-five days before the day for election of deputies to the People's Councils, the People's Committee shall, after consulting the Standing Body of the People's Council and the Standing Board of the Fatherland Front Committee of the same level, decide to set up in each electorate an Election Board composed of representatives of state agencies, socio-political organizations and social organizations. At the commune level, such an Election Board shall be additionally composed of representatives of voters in the locality.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A district-level Board for Election of Deputies to the People's Councils shall be composed of between nine and eleven persons.

A commune-level Board for Election of Deputies to the People's Councils shall be composed of between seven and nine persons.

An Election Board shall be composed of the Head, Deputy Head and secretary and members."

6. To amend and supplement Article 18 as follows:

"Article 18.

1. An Election Team shall be established in each electorate to perform the work of election of deputies to the People's Councils at all levels and election of deputies to the National Assembly.

2. The establishment of Election Teams and the tasks and powers of Election Teams comply with Article 17 of the Law on Election of Deputies to the National Assembly."

7. To amend and supplement Article 22 as follows:

"Article 22.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Election Committee fulfills its tasks of election of deputies to the People's Councils after the Election Committees submit to the first session of the new People's Council the summary reports on the election result, the records and documents related to the election.

The Election Boards and Election Teams finish their tasks of election of deputies to the People's Councils after the Election Committee concludes the review of the election of deputies to the People's Councils."

8. To amend and supplement Article 37 as follows:

"Article 37.

Commune, ward and township conferences of voters held according to hamlets and street population groups shall be jointly convened and presided over by the Standing Boards of the Fatherland Front Committees and the Standing Bodies of the People's Councils and the People's Committees of the same level.

Conferences of voters in state agencies, political organizations, socio-political organizations, social organizations, economic organizations or non-business units shall be convened and presided over by the heads of agencies or organizations in coordination with the Trade Union Executive Committees of the same level. Conferences of voters in people's armed force units are army men's conferences which shall be convened and presided over by the units' leaders or commanders.

Nominated and self-nominated People's Council candidates and representatives of agencies, organizations, units, hamlets and street population groups having candidates shall be invited to attend these conferences.

At these conferences, voters shall base themselves on the criteria of People's Council deputies to give their comments on and express their confidence in nominated and self-nominated candidates by show of hands or casting secret ballots as decided by the conferences.

Minutes of voters' conferences forgathering comments on People's Council candidates must clearly state the composition and number of participants as well as conferences' proceedings and outcomes. Minutes of voters' conferences for gathering comments on candidates of the People's Council of a level shall be sent to the Standing Board of the Fatherland Front Committee of such level for preparation for third consultation conferences.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. To amend and supplement Article 44 as follows:

"Article 44.

The Election Council shall direct the work of election information, propaganda and electioneering nationwide. The Election Committees shall direct the work of election information, propaganda and electioneering in their respective localities."

10. To amend and supplement Article 48 as follows:

"Article 48.

The voting shall begin at seven hours and end at nineteen hours on the same day. Depending on the local situation, the Election Teams may decide to begin the voting earlier and end it later, but it must not begin before five hours and end after twenty-two hours on the same day.

Before the voting, the Election Teams shall check the ballot boxes to the witness of voters."

11. To amend and supplement Article 54 as follows:

"Article 54.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In special cases in which the voting needs to be postponed or held earlier than scheduled, the Election Teams shall promptly report them to the Election Boards in order to request the Election Committees to report to the Election Council for consideration and decision."

12. To amend and supplement Article 64 as follows:

"Article 64.

The Election Council shall cancel the election at electorates which commit serious violations of law at the proposal of the Government and decide on the date for election reruns at such electorates."

13. To amend and supplement Article 70 as follows:

"Article 70.

No later than twenty days before the date for additional election of deputies to the People's Council of a level, the People's Committee, the Standing Body of the People's Council and Standing Board of the Fatherland Front Committee of such level shall set up the Additional-Election Committee composed of between three and five persons, and no later than fifteen days before the additional-election date, set up at each additional electorate an Additional-Election Board composed of between three and five persons who are representatives of state agencies, socio-political organizations and social organizations.

An Additional-Election Committee shall be composed of the Chairman and secretary and members.

An Additional-Election Board shall be composed of the Head and secretary and members."

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

"Article 71.

No later than ten days before the additional-election date, the commune-level People's Committee shall set up at each polling station an Additional-Election Team composed of between five and seven persons who are representatives of state agencies, socio-political organizations, social organizations and voters in the locality.

An Additional-Election Team shall be composed of the Head, Deputy Head and secretary and members."

Article 3.

1. To replace the phrase "Election Committee" in Articles 18, 19, 28, 31, 38, 40, 45,49,50, 69, 71, 72, 73, 75, 76 and 84 of the Law on Election of Deputies to the National Assembly with the phrase "provincial-level Committee for Election of Deputies to the National Assembly and Deputies to the People's Councils."

To replace the phrase "Presidium of the Vietnam Fatherland Front Central Committee" in Articles 39 and 84 of the Law on Election of Deputies to the National Assembly with the phrase "Vietnam Fatherland Front Central Committee."

2. To replace the phrase "Election Council" in Articles 12,17,21,29,31,32,36,38,40,41, 43, 60, 62, 63, 66, 67 and 74 of the Law on Election of Deputies to the People's Councils with the phrase "Election Committee."

Article 4.

1. This Law takes effect on January 1, 2011.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Law was passed on November 24, 2010, by the XIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 8th session.-

 

 

CHAIRMAN OF THE NATIONAL ASSEMBLY
Nguyen Phu Trong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân sửa đổi 2010

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


23.320

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!