Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2007/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Thanh tra Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 2007/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Xuân Huế
Ngày ban hành: 28/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2007/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 08 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THANH TRA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/6/2004 và Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra ngày 15/6/2004;
Căn cứ Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 12/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Ngoại vụ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 380/TTr-SNgV ngày 20/7/2006, Chánh Thanh tra tỉnh tại Công văn số 259/TTT-TH ngày 01/8/2006 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1189/SNV ngày 17/8/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Thanh tra Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi (dưới đây gọi tắt là Thanh tra Sở) trực thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi.

Thanh tra Sở có chức năng giúp Giám đốc Sở Ngoại vụ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi, quyền hạn của Giám đốc Sở.

Thanh tra Sở có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước tỉnh để thực hiện nhiệm vụ theo qui định của Nhà nước.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở căn cứ văn bản qui định của Nhà nước có liên quan xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Thanh tra Sở, thông qua Sở Ngoại vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành để làm cơ sở hoạt động.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Ngoại vụ; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chánh Thanh tra Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2007/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Thanh tra Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.666
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122