Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 119/2001/QĐ-TTg về việc thành lập hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 119/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 15/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 119/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ SỐ 119/2001/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRUNG ƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng;
Căn cứ Nghị định số 19/CP ngày 12 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ý kiến của các Ban, Bộ, ngành có liên quan;
Để đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng toàn dân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương, thành phần gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng : Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm.

2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng :

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch thường trực,

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Các ủy viên Hội đồng :

- Một Phó trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

- Một Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

- Một Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

- Một Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin,

- Một Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,

- Một Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia,

- Một Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam,

- Một Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam,

- Mời một Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương,

- Mời một Phó Trưởng ban Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương,

- Mời một Phó Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

- Mời một Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam,

- Mời một Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Thủ trưởng các cơ quan nói tại Điều này thông báo danh sách nhân sự được cử làm ủy viên Hội đồng cho Bộ Quốc phòng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương, giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động và những công tác quan trọng về giáo dục quốc phòng.

Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương có các nhiệm vụ và quyền hạn :

1. Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trực thuộc Trung ương Đảng và các đoàn thể Trung ương có liên quan, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức nghiên cứu, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch và những công tác quan trọng về giáo dục quốc phòng. Tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các đề án, chương trình, kế hoạch, chính sách về giáo dục quốc phòng.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan thuộc Trung ương Đảng, đoàn thể Trung ương có liên quan, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các quyết định, các nhiệm vụ về giáo dục quốc phòng, kiến nghị với các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng.

3. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng.

4. Thực hiện những nhiệm vụ khác được Chính phủ giao.

5. Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương có quyền yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan thuộc Trung ương Đảng, đoàn thể Trung ương có liên quan. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình, cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3.

1. Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương do Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương quyết định.

2. Bộ Quốc phòng tổ chức cơ quan thường trực giúp việc cho Hội đồng. Trụ sở Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương đặt tại Bộ Quốc phòng.

3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng do nhà nước bảo đảm cấp qua Bộ Quốc phòng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 119/2001/QĐ-TTg ngày 15/08/2001 về việc thành lập hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.375

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.83.187.254
server250