Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 50/2008/QĐ-UBND hợp nhất Sở Văn hóa và Thông tin và Sở Thể dục và Thể thao thành Sở Văn hóa và Thể thao thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 50/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 13/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 50/2008/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ HỢP NHẤT SỞ VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN, SỞ THỂ DỤC VÀ THỂ THAO THÀNH SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ đặc điểm tình hình và yêu cầu công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể dục thể thao và du lịch của thành phố;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố tại Tờ trình số 277/TTr-SNV ngày 15 tháng 5 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay hợp nhất Sở Văn hóa và Thông tin và Sở Thể dục và Thể thao  thành Sở Văn hóa và Thể thao thành phố; đồng thời chuyển chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy quản lý về báo chí, xuất bản của Sở Văn hóa và Thông tin cho Sở Thông tin và Truyền thông; tiếp nhận chức năng và tổ chức về gia đình từ Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành phố.

Trụ sở của Sở Văn hóa và Thể thao đặt tại số 164 Đồng Khởi, phường Bến Nghé quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Vị trí, chức năng của Sở Văn hóa và Thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa; thể dục và thể thao; gia đình; quảng cáo (trừ quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm).

Sở Văn hóa và Thể thao có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước theo quy định.

Sở Văn hóa và Thể thao chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành có liên quan.

Điều 3. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố do Giám đốc phụ trách và các Phó Giám đốc giúp việc theo quy định.

Biên chế của Sở Văn hóa và Thể thao do Ủy ban nhân dân thành phố giao trong tổng chỉ tiêu biên chế hàng năm của thành phố. Trước mắt giữ nguyên chỉ tiêu biên chế hiện có của Sở Văn hóa và Thông tin (trừ biên chế quản lý về báo chí, xuất bản chuyển giao cho Sở Thông tin và Truyền thông) và biên chế của Sở Thể dục và Thể thao cho Sở Văn hóa và Thể thao.

Điều 4. Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn Sở Văn hóa và Thông tin, Sở Thể dục và Thể thao thực hiện việc hợp nhất, bàn giao, tiếp nhận chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Giao Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hợp lý hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức, nhà nước theo quy định của pháp luật; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Sở Thể dục và Thể thao, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 50/2008/QĐ-UBND hợp nhất Sở Văn hóa và Thông tin và Sở Thể dục và Thể thao thành Sở Văn hóa và Thể thao thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.472
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78