Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 45/2005/QĐ-UB về đổi tên Chi cục Bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của Thành phố Cần Thơ

Số hiệu: 45/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: ***
Ngày ban hành: 06/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2005/QĐ-UB

Cần Thơ , ngày 06 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CHI CỤC BẢO VỆ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY CỦA CHI CỤC THỦY SẢN THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BTS-BNV ngày 03/02/2005 của liên bộ Bộ Thủy sản và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về thủy sản ở địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Chi cục Bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản thành Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục Thủy sản có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 2.

1. Vị trí, chức năng:

Chi cục Thủy sản là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Sở), giúp Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thủy sản ở địa phương bao gồm: nuôi trồng, khai thác, chế biến và bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản.

Chi cục Thủy sản chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thủy sản.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Căn cứ vào định hướng quy hoạch của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thủy sản, tổ chức đăng kiểm tàu cá, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, dịch vụ thủy sản ở địa phương;

2. Tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng phương hướng, kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và các chương trình dự án phát triển thủy sản của thành phố;

3. Trình Giám đốc Sở chương trình, biện pháp thực hiện cải cách hành chính thuộc lĩnh vực được giao;

4. Tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Phối hợp với các ngành, các cấp trong thành phố tổ chức tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn thực hiện thống nhất, có hiệu lực Pháp lệnh Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và các văn bản quy định có liên quan;

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc phát triển nuôi trồng động, thực vật thủy sản và động vật lưỡng cư trên địa bàn thành phố theo đúng quy hoạch và kế hoạch đã phê duyệt;

6. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh giống, di giống, nhập giống, thuần hoá giống, chọn tạo giống thủy sản, các loại thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật thú y sử dụng trong nuôi trồng thủy sản của thành phố;

7. Phối hợp triển khai, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng và thực hiện quy hoạch cơ sở hạ tầng phục vụ cho nuôi trồng thủy sản;

8. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong việc kiểm soát ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật và chất thải công nghiệp đến môi trường nuôi trồng thủy sản ở địa phương;

9. Quản lý, kiểm tra các tổ chức, cá nhân, các loại hình hoạt động và dịch vụ thủy sản trên địa bàn thành phố trong việc chấp hành những quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản của Nhà nước; tổ chức kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức vi phạm theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Đối với những vụ việc vi phạm nghiêm trọng gây ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi, môi sinh, môi trường thủy sản trình cấp có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật hiện hành;

10. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về hoạt động khai thác thủy sản ở sông, rạch, ao, hồ và các vùng nước tự nhiên khác thuộc phạm vi thành phố;

11. Chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về các loại nghề và phương tiện cấm sử dụng để khai thác thủy sản; mùa vụ khai thác; vùng nước cấm hoặc hạn chế khai thác các loài thủy sản;

12. Tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng đề án và tổ chức, chỉ đạo việc bảo vệ các khu bảo tồn, đa dạng sinh học thủy sản theo quy định của pháp luật;

13. Hướng dẫn việc thực hiện quy định của pháp luật về sử dụng thức ăn, hoá chất, thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật dùng trong nuôi trồng thủy sản;

14. Tổ chức kiểm dịch động, thực vật thủy sản và động vật lưỡng cư trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;

15. Tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức cảnh báo dịch bệnh, kịp thời phát hiện dịch bệnh thủy sản trên địa bàn thành phố, tổ chức thực hiện chỉ đạo hoạt động dập tắt bệnh thủy sản và phục hồi môi trường sau khi dịch bệnh được dập tắt;

16. Kiểm tra điều kiện, thực hiện cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản theo quy định của pháp luật;

17. Tổ chức, chỉ đạo công tác khuyến ngư; hướng dẫn, phổ biến thông tin và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ trong hoạt động thủy sản;

18. Thực hiện công tác nghiên cứu đề tài khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong hoạt động thủy sản trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;

19. Thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành thủy sản và xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động thủy sản thuộc thẩm quyền;

20. Thực hiện công tác thông tin, thống kê báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực được giao, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thủy sản trên địa bàn thành phố theo quy định;

21. Quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật;

22. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế:

1. Tổ chức bộ máy:

a. Lãnh đạo: Chi cục Thủy sản có Chi cục trưởng và không quá 02 (hai) Chi cục phó;

Chi cục trưởng là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về toàn bộ các hoạt động của Chi cục. Chi cục phó là người giúp Chi cục trưởng phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Chi cục trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và pháp luật về các nhiệm vụ được giao.

b. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc: thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về các hình thức hợp đồng làm việc trong đơn vị sự nghiệp.

2. Biên chế: thuộc khối biên chế sự nghiệp của Sở, được Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ hàng năm.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện công tác bố trí, sắp xếp tổ chức, nhân sự của Chi cục đúng tiêu chuẩn, chức danh cán bộ, công chức, viên chức nhà nước theo quy định hiện hành và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 42/2004/QĐ-UB ngày 09/01/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Chi cục Bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở; Thủ trưởng cơ quan, Ban, ngành thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản; Chủ tịch UBND quận, huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ
- Bộ Nội vụ, Bộ NN và PTNT
- Bộ Tư pháp
- TT.TU, TT.HĐND và TV.UBND TP
- UBMTTQ TP và các đoàn thể
- VP Thành ủy và các Ban của Đảng
- Sở, Ban, ngành TP
- TT. HĐND và UBND quận, huyện
- Lưu TTLT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ
CHỦ TỊCH

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 45/2005/QĐ-UB về đổi tên Chi cục Bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của Thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.067
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7