Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 425/1998/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 425/1998/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Mễ
Ngày ban hành: 12/03/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 425/1998/QĐ-UB

Huế, ngày 12 tháng 03 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/06/1994;

- Căn cứ pháp lệnh thanh tra ngày01/4/1990;

- Căn cứ Nghị định số 244/HĐBT ngày 30/6/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và Thông tư số 124/TT-TTr ngày 18/7/1990, của Thanh tra Nhà nước về tổ chức của hệ thống Thanh tra Nhà nước;

- Theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh tại công văn số 01/1998/CV-TCCQ ngày 02/01/1998,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý Nhà nước của địa phương.

Thanh tra chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của toàn diện UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức, nghiệp vụ Thanh tra của Thanh tả Nhà nước .

Thanh tra tỉnh là đơn vị có tư cích pháp nhân, có khuôn dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

Điều 2: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THANH TRA TỈNH :

Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn chung được quy định tại điều 8,9 chương II của pháp lệnh Thanh tra, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau :

1/ Chỉ đạo, hướng dẫn công tác, tổ chức, nghiệp vụ thanh tra đối với Thanhểta hyuện, thành phố, Thanh tra Sở và các cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của UBND tỉnh,

2/ hướng dẫn kiểm tra các Sở, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, thành phố thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác thanh tra và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo,

3/ Ra quyết định tạm thời đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ kiến nghị, quyết định không đúng của Thanh tra huyện, thành phố, Thanh tra Sở về công tác thanh tra, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Giám đốc Sở đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định không đúng về công tác thanh tra ,

4/ Thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch Nhà nước của Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND huyện thành phố; việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Sở, nhiều huyện và đơn vị hành chính tương đương; việc do Chủ tịch UBND cùng cấp hoặc Tổng Thanh tra Nhà nước giao,

Thanh tra việc thực hiện chính sách của cơ quan, ơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của cơ quan Trung ương và địa phương khác đóng tại địa phương mình theo thẩm quyền quản lý Nhà nước của chính quyền cùng cấp,

Khi cần thiết được điều động cán bộ Thanh tra của Sở, huyện, thành phố thuộc tỉnh thực hiện nhiệm vụ thanh tra, sau khi đã có sự thống nhất của lãnh đạo cơ quan có cán bộ được điều động đi công tác,

Yêu cầu Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND huyện, thành phố thanh tra hoặc phúc tra việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình,

5/ Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tich UBND huyện, thành phố, Giám đốc Sở ; giải quyết khiếu nại, tố cáo mà Chủ tich UBND huyện, thành phố, Giám đốc Sở đã giải quyết nhưng đương sự còn khiếu nại hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Giải quyết vấn đề chưa nhất trí giữa Thanh tra huyện, thành phố với UBND cùng cấp, giữa Thanh tra Sơr với Giám đốc Sở về công tác thanh tra,

6/ Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra, trong trường hợp kiến nghị không được chấp nhận thì có quyền bảo lưu và báo cáo với Tổng Thanh tra Nhà nước giải quyết,

Điều 3: CƠ CẤU VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA THANH TRA TỈNH

* Lãnh đạo: Có Chánh thanh tra tỉnh và từ 1 đến 2 Phó Chánh Thanh tra tỉnh được sự phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác .

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh thanh tra tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tổng Thanh tra Nhà nước quyết định .Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Chánh thanh tra tỉnh do Chánh thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định .

- Bộ máy giúp việc của Chánh thanh tra tỉnh có các phòng chuyên môn - nghiệp vụ sau:

1) Phòng Thanh tra kinh tế,

2) Phòng Thanh tra Văn xã ,

3) Phòng Thanh tra xét khiếu tố,

4) Phòng Tổng hợp - Tổ chức – Hành chính,

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chánh Thanh tra tỉnh quyết định, sau khi trao đổi thống nhất bằng văn bản của Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

Giao trách nhiệm cho Chánh Thanh tra tỉnh, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế cả địa phương để xây dựng nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đồng thời xây dựng quy chế làm việc của Thanh tra ttỉnh để thực hiện .

* Về biên chế: Hàng năm căn cứ vào khối lượng công việc được giao, UBND tỉnh sẽ phân bổ số lượng cụ thể trong tổng số biên chế hành chính sự nghiệp của Trung ương và địa phương .

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các quy định trước đay trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức chiánh quyền tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND huyện và thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 5
-Tổng Thanh tra NN (b/c)
-TV Tỉnh uỷ
- TT HĐND tỉnh
- Sở Tư Pháp
- TAND tỉnh
- Viện KSND tỉnh
- Công an tỉnh
- Ban Tổ chức tỉnh uỷ
- Ban nội chính tỉnh uỷ
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh
- Lưu VT, CV:NC,TH,KNTC.

TM/ UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Mễ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 425/1998/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.999

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85