Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2948/2004/QĐ-UB bổ sung bản Phụ lục kèm theo Quyết định 2098/2004/QĐ-UB và bản Quy định kèm theo Quyết định 2742/2004/QĐ-UB do tỉnh Ninh Bình ban hành

Số hiệu: 2948/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Văn Hùng
Ngày ban hành: 01/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2948/2004/QĐ-UB

Ninh Bình, ngày 01 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG BẢN PHỤ LỤC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2098/2004/QĐ-UB NGÀY 31/ 8/2004 VÀ BẢN QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2742/2004/QĐ-UB NGÀY 08/11/2004 CỦA UBND TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ, Thông tư­ liên tịch số 34/2004/TTLT/BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 14/5/2004 của liên bộ: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thư­ơng binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 234/TT-SNV ngày 26/11/2004;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ sung vào bản Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2098/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004 về số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và bổ sung vào bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2742/2004/QĐ-UD ngày 08/11/2004 về việc bố trí và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn của UBND tỉnh, các nội dung sau:

1. Bổ sung thêm cho mỗi xã, phường, thị trấn 01 cán bộ, công chức để bố trí chức danh xã đội phó vào bản Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2098/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004 của UBND tỉnh.

2. Bổ sung thêm 01 chức danh xã đội phó là công chức chuyên môn vào Điều 4, bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2742/2004/QĐ-UB ngày 08/11/2004 của UBND tỉnh.

Điều 2: Lương và các chế độ, chính sách khác của Xã đội phó được hưởng theo quy định tại Khoản 3, Điều 22, Nghị định 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ và được hưởng từ ngày 01/ 01/2005.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Bộ Nội vụ (Để báo cáo)
- TT Tỉnh ủy (Để báo cáo)
- TT HĐND
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh
- Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh;
- Lưu VT, VP7, Vp2, VP5, VP6.
D/151

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2948/2004/QĐ-UB bổ sung bản Phụ lục kèm theo Quyết định 2098/2004/QĐ-UB và bản Quy định kèm theo Quyết định 2742/2004/QĐ-UB do tỉnh Ninh Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


676
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70