Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 146/QĐ-LĐTBXH năm 2008 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục người có công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Số hiệu: 146/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 22/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 146/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC NGƯỜI CÓ CÔNG.

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cục Người có công là đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực người có công trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Cục Người có công có nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng trình Bộ:

a) Chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về người có công;

b) Các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về người có công;

c) Quy hoạch, quản lý hệ thống cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; xây dựng cơ chế, chính sách xã hội hóa công tác chăm sóc người có công;

d) Quy hoạch, hướng dẫn thực hiện quy hoạch nghĩa trang liệt sỹ, các công trình ghi công liệt sỹ. Quy định về công tác quản lý nghĩa trang liệt sỹ, các công trình ghi công liệt sỹ;

e) Quy định chế độ, định mức, phương thức trang cấp chân, tay giả, dụng cụ chỉnh hình và phương tiện trợ giúp cho người có công với cách mạng.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của Bộ về công tác người có công theo phân công của Bộ.

3. Hướng dẫn, chỉ đạo công tác quy tập, tiếp nhận hài cốt liệt sỹ, thông tin về mộ liệt sỹ.

4. Tổ chức cập nhật, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, thống kê số lượng đối tượng người có công; hướng dẫn công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ người có công ở các địa phương, cơ sở.

5. Phối hợp quản lý, quyết toán kinh phí theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công.

6. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể chính trị – xã hội tổ chức các phong trào đền ơn đáp nghĩa.

7. Tuyên truyền, vận động, tổng kết, đánh giá, nhân rộng các điển hình tiên tiến và công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực người có công.

8. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực Quỹ ỎĐền ơn đáp nghĩa Trung ương.

9. Quản lý các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng đối với người có công thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ.

10. Tham gia nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức chuyên ngành, chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức trong lĩnh vực được phân công; tiêu chí xếp hạng, định mức biên chế đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý;

11. Hợp tác quốc tế trong phạm vi lĩnh vực được giao;

12. Tổng kết đánh giá, báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực người có công;

13. Thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo, bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức theo sự phân công của Bộ.

14. Quản lý tổ chức, cán bộ, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước và của Bộ;

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Cục Người có công

1. Cục Người có công có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng giúp việc;

2. Các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc gồm:

- Phòng Chính sách;

- Phòng Tuyên truyền – Thi đua;

- Phòng Lưu trữ hồ sơ;

- Phòng Kế hoạch – Tài chính;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Văn phòng;

- Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên;

- Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng;

- Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang;

- Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành;

- Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất;

- Trung tâm Phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn.

Điều 4. Cục trưởng Cục Người có công có trách nhiệm:

1. Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc và quan hệ công tác của Cục;

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng và văn phòng thuộc Cục; quản lý, phân công, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức trong Cục đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

3. Trình Bộ kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Điều 5. Cục Người có công có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản theo quy định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây của Bộ trái với quyết định này.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục trưởng Cục Người có công, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 146/QĐ-LĐTBXH ngày 22/01/2008 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục người có công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.662

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248