Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định số 1443/QĐ-TCT về kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp thuộc hệ thống thuế Nhà nước do Tổng cục thuế ban hành

Số hiệu: 1443/QĐ-TCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Văn Ninh
Ngày ban hành: 06/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1443/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CÁC CẤP THUỘC HỆ THỐNG THUẾ NHÀ NƯỚC

TỔNG CỤC TR­ƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Nghị định 77/2003/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ quyết định số 218/2003/QĐ-TTg ngày 28/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định 1406/QĐ-BTC ngày 19/10/1998 của Bộ Tài chính về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp thuộc ngành thuế;

Điều 2: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp có nhiệm vụ:

1- Tổ chức thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng ở cấp mình theo hướng dẫn của Hội đồng thi đua - khen thưởng cấp trên trong từng thời gian, bảo đảm phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, đúng hướng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Thuế cả nước góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, tài chính – ngân sách của Đảng và Nhà nước;

Tổng kết, phân tích kết quả thực hiện phong trào thi đua ở cấp mình, đề xuất với Thủ trưởng cơ quan và Hội đồng thi đua – khen thưởng cấp trên kế hoạch tổ chức, chỉ đạo, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn ngành; ban hành hoặc cải tiến, sửa đổi, bổ sung chính sách, hình thức và chế độ khen thưởng thi đua trong ngành Thuế, hướng dẫn các đơn vị trong ngành thi hành các chính sách, chế độ về công tác thi đua – khen thưởng của Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

2- Xét chọn những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc qua phong trào thi đua yêu nước để đề nghị Thủ trưởng cơ quan và cấp trên khen thưởng theo quy định chung. Tổ chức kiểm tra, sơ kết và tổng kết công tác thi đua – khen thưởng của cơ quan, của ngành;

Điều 3: Thành phần của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp gồm:

1- Cấp Tổng cục:

1.1- Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tổng cục Thuế:

- Chủ tịch Hội đồng: Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

- Uỷ viên thường trực: Chánh văn phòng Tổng cục Thuế;

- Uỷ viên Hội đồng: Trưởng các Ban, Thủ trưởng Đơn vị thuộc Tổng cục Thuế;

- Thư ký Hội đồng: Trưởng phòng Thi đua, Văn phòng, Tổng cục Thuế.

Tuỳ theo nội dung từng kỳ họp của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng sẽ mời đại diện có thẩm quyền các đoàn thể trong cơ quan Tổng cục Thuế.

1.2- Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Cơ quan Tổng cục Thuế:

- Chủ tịch Hội đồng: Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

- Uỷ viên thường trực: Chánh văn phòng Tổng cục Thuế;

- Uỷ viên Hội đồng:

+ Trưởng các Ban, Thủ trưởng Đơn vị thuộc Tổng cục Thuế;

+ Chủ tịch Công đoàn bộ phận;

+ Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

- Thư ký Hội đồng: Trưởng phòng Thi đua, Văn phòng Tổng cục Thuế.

2- Cấp Cục:

2.1- Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Cục Thuế:

- Chủ tịch Hội đồng: Cục trưởng Cục Thuế;

- Uỷ viên thường trực: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế;

- Uỷ viên Hội đồng:

+ Trưởng các phòng thuộc Cục Thuế;

+ Chủ tịch Công đoàn ngành (nếu có);

- Thư ký Hội đồng: Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ phụ trách về thi đua;

Tuỳ theo nội dung từng kỳ họp của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng sẽ mời đại diện có thẩm quyền các đoàn thể cơ quan Cục Thuế, các Chi cục thuế tham dự.

2.2- Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan Văn phòng Cục Thuế:

- Chủ tịch Hội đồng: Cục trưởng Cục Thuế;

- Uỷ viên thường trực: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế;

- Uỷ viên Hội đồng:

+ Trưởng các phòng thuộc Cục Thuế;

+ Chủ tịch Công đoàn bộ phận (Công đoàn cơ sở văn phòng);

+ Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

- Thư ký Hội đồng: Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ phụ trách về thi đua;

3- Cấp Chi cục thuế:

Trên cơ sở thành phần Hội đồng thi đua khen thưởng ở cấp Cục, Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn cho phù hợp với thực tế địa phương;

Điều 4: Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng có nhiệm vụ giúp Hội đồng thi đua khen thưởng triển khai nội dung của công tác thi đua và khen thưởng trong cơ quan, trong ngành.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, thay thế cho Quyết định số 1367 TCT/QĐ/TTTĐ ngày 19/10/1999 của Tổng cục Thuế về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp thuộc Hệ thống thuế Nhà nước.

Các Ông (Bà): Trưởng Ban, Thủ trưởng Đơn vị, Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng cục Thuế và Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lãnh đạo TC;
- VP Bộ Tài chính (để b/c);
- Lư­u VT, TĐ.

TỔNG CỤC TR­ƯỞNG
Nguyễn Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định số 1443/QĐ-TCT về kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp thuộc hệ thống thuế Nhà nước do Tổng cục thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.335

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103