Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 143/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

Số hiệu: 143/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 13/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 143/-UBND

Điện Biên, ngày 13 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Lut T chc Hi đồng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 20/2008/TTLT/BXD-BNV ngày 16/12/2008 ca liên Bộ Xây dng và Bộ Ni v v việc ng dẫn chc năng, nhiệm vụ, quyền hn và cơ cu t chc ca cơ quan chuyên môn thuc UBND cấp tỉnh, cp huyện và nhiệm vụ, quyền hn ca UBND cp xã v các lĩnh vc quản lý nhà nước thuộc ngành xây dng;

Theo Quyết định s 04/2010/-UBND  ngày 31/05/2010 ca UBND tỉnh Điện Biên v việc Ban hành quy định v phân cấp qun lý t chức b máy, biên chế, cán bộ, công chc, viên chc Nhà nước tn đa bàn tỉnh Đin Biên;

Thc hin Thông báo s 202-TB/TU ngày 20/02/2012 ca Ban Thưng vTnhy về công tác t chc b máy và cán b;

Xét đ ngh ca Giám đốc Sở Nội v,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kin toàn t chc b máy ca Sở Xây dng tỉnh Đin Biên, cụ th như sau:

1. Phương án kin toàn:

- Thành lp mới Png H tng k thut, Quản lý nhà và th trưng bất đng sản thuc Sở Xây dng trên cơ s chuyển giao mt phn chức năng, nhiệm v từ Phòng Kiến trúc quy hoạch xây dng và Phòng Kinh tế xây dựng tng hp.

- Các phòng, đơn v s nghip trc thuc còn li gi nguyên.

2. Sau khi được kin toàn, t chc b máy ca Sở Xây dng tnh Đin Biên gồm 06 phòng và 03 đơn v s nghiệp trc thuc, cụ thể:

- 06 png thuc S:

+ Văn phòng;

+ Phòng Qun lý hot đng xây dng;

+ Phòng Kinh tế xây dựng tng hp;

+ Phòng Kiến trúc quy hoch xây dng;

+ Thanh tra;

+ Phòng Htng k thut, Qun lý nhà và th trưng bt động sn.

T chc b máy, biên chế ca Phòng h tng k thut, qun lý nhà và thtrưng bt động sn Trưng phòng, 01 Phó Trưng phòng và các chuyên viên; biên chế ca Phòng được b trí 04 biên chế công chc hành chính trong tổng biên chế hành chính đưc UBND tỉnh giao hàng năm cho Sở Xây dng.

- 03 đơn v s nghiệp trc thuc:

+ Trung tâm Kim định cht lưng;

+ Ban Quản lý d án chuyên ngành xây dng;

+ Trung tâm Quy hoch.

Điều 2. Giao Giám đốc S Xây dng ch trì, phi hp vi S Ni v và các ngành liên quan căn cứ các văn bản hưng dn, quy đnh hin hành ca Nhà nưc có tch nhiệm quy định chc năng, nhiệm v cụ th cho các phòng và đơn v trc thuc Sở theo quy định hin hành.

Điều 3. Quyết đnh này hiu lc thi hành k t ngày ký và thay thế Quyết định s 1130/-UBND  ngày 10/7/2009 ca UBND tỉnh Điện  Biên, v việc kin toàn t chc b máy Sở Xây dng tỉnh Điện Biên.

Chánh Văn phòng y ban nhân dân tnh, Giám đốc các S: Nội vụ, Tài chính, Xây dng, Th trưng các cơ quan, đơn v liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TCH
Mùa A Sơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 143/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.514
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234