Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 06/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 23/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2009/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 23 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH GIA LAI; CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỦA PHÒNG CÔNG THƯƠNG THUỘC UBND CÁC HUYỆN, CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THUỘC UBND THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TẠI TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ngày 05/12/2008 của Liên Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 112/TTr-SGTVT ngày 25/02/2009 và theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng: Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và theo quy định của pháp luật.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đặt tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai thực hiện theo quy định tại mục II, phần I của Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ngày 05/12/2008 của Liên Bộ Giao thông vận tải - Bộ Nội vụ và theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên.

Điều 3. Tổ chức bộ máy Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai:

1. Lãnh đạo Sở: có Giám đốc và Phó giám đốc.

2. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính - Vận tải;

d) Phòng Quản lý phương tiện người lái;

đ) Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

3. Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở: Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng chuyên ngành giao thông vận tải tỉnh Gia Lai.

4. Biên chế của Sở Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc được phân bổ hàng năm theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị trực thuộc Sở theo đúng quy định (nếu tổ chức lại đơn vị này hoặc thành lập mới).

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về giao thông vận tải của Phòng Công thương thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thực hiện theo quy định tại mục I và mục II, phần II của Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ngày 05/12/2008 của Liên Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ.

Ủy ban nhân dân các huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Công thương; Ủy ban nhân dân các thị xã, thành phố quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số 1488/1997/QĐ-UB ngày 18/12/ 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai “Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai”.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2009/QĐ-UBND ngày 23/03/2009 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về giao thông vận tải của Phòng Công thương thuộc Ủy ban nhân dân huyện, của phòng quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố tại tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


865

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!