Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 04/2007/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Ban quản lý và sử dụng quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 04/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Hoàng Ky
Ngày ban hành: 19/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2007/QĐ-UBND

Vinh, ngày 19 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ QUỸ VÀ SỬ DỤNG QUỸ “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA” TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”;

Căn cứ Quyết định số 3726/QĐ.UBND-VX ngày 11 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Sở Lao động TB&XH tại Công văn số 1399/LĐTB&XH ngày 22/11/2006 (sau khi lấy ý kiến của các thành viên Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh và ý kiến của Sở Tư pháp Nghệ An),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy chế hoạt động của Ban quản lý Quỹ và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 49/1999/QĐ-UB ngày 18/5/1999 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quỹ các hoạt động của Ban chỉ đạo Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các thành viên Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ky

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ QUỸ VÀ SỬ DỤNG QUỸ “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA” TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2007 của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Bản Quy chế này quy định trách nhiệm của Ban quản lý Quỹ và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cáp tỉnh; trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp hoạt động của các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội có thành viên tham gia Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh.

Điều 2. Trách nhiệm và mối quan hệ hoạt động của Ban quản lý Quỹ và các cơ quan, tổ chức liên quan được xác định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đó và quy định của Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Chính phủ ban hành.

Điều 3. Phạm vi, trách nhiệm của Ban quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh bao gồm: Tổ chức vận động thu, quản lý điều hành trực tiếp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở cấp tỉnh, hướng dẫn, chỉ đạo việc xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở cấp huyện và cấp xã trên địa bàn.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN LÝ VÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ THÀNH VIÊN THAM GIA BAN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA”

Điều 4. Ban quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh có trách nhiệm:

4.1. Chỉ đạo việc xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở tỉnh, hướng dẫn, chỉ đạo việc xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở cấp huyện, cấp xã, đảm bảo việc thu, chi đúng nguyên tắc, chế độ kế toán hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quỹ; hàng năm lập dự toán thu, chi và quyết toán Quỹ đền ơn đáp nghĩa” gửi UBND tỉnh và Ban quản lý Quỹ Trung ương.

4.2. Xét và đề nghị khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc ủng hộ đóng góp xây dựng quỹ và kiến nghị xử lý đối với các trường hợp vi phạm (nếu có).

Điều 5. Tùy theo tính chất công việc chuyên môn và yêu cầu cụ thể của công tác để xây dựng, quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, mỗi thành viên Ban quản lý được phân công phụ trách một số nội dung công việc và phụ trách theo dõi chỉ đạo việc xây dựng và quản lý Quỹ ở một số huyện, thành, thị.

Điều 6. Trách nhiệm các thành viên Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh như sau:

1. Đồng chí Hoàng Ky - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành chung.

2. Đồng chí Hồ Tất Thắng - Giám đốc Sở Lao động TB&XH, Phó Ban thường trực có trách nhiệm:

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch vận động thu, quản lý, sử dụng và quyết toán thu, chi Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thông qua Ban quản lý Quỹ theo đúng điều lệ của Chính phủ và quy định của UBND tỉnh;

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo kịp thời với Ban quản lý tỉnh, UBND tỉnh và Ban quản lý Quỹ Trung ương về kết quả thu và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh;

- Chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của các cuộc họp Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh; đề xuất chương trình hoạt động của Ban quản lý tỉnh, cử cán bộ tham gia bộ phận giúp việc Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh, đồng thời phụ trách các huyện: Hưng Nguyên, Nam Đàn và thành phố Vinh.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Phó chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ Quốc tỉnh làm phó ban, có trách nhiệm:

- Tổ chức chỉ đạo các chương trình phối hợp vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở các cấp Mặt trận Tổ quốc trong tỉnh, cùng với Sở Lao động TB&XH tham gia việc quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đồng thời phụ trách các huyện: Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong, Nghĩa Đàn.

4. Các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh là thành viên Ban quản lý trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo hệ thống Tổ chức của mình phối hợp với các ngành, các cấp tuyên truyền, vận động đóng góp xây dựng và giám sát việc quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; đồng thời phụ trách các huyện, cụ thể như sau:

- Đồng chí Lê Thị Tám - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phụ trách các huyện: Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn, Tân Kỳ.

- Đồng chí Phạm Bá Quyết - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh phụ trách các huyện: Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Cửa Lò.

- Đồng chí Phan Thị Bon - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh phụ trách các huyện: Yên Thành, Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn.

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có thành viên tham gia Ban quản lý và sử dụng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”:

1. Sở Lao động TB&XH và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh là các cơ quan, tổ chức có thành viên thường trực Ban quản lý, có trách nhiệm thường xuyên phối hợp hoạt động chỉ đạo, kiểm tra các cấp, các ngành trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ.

2. Các cơ quan, tổ chức có thành viên tham gia Ban quản lý xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thực hiện tốt việc phối hợp chỉ đạo, kiểm tra các cấp, các ngành được phân công và thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên về cơ quan thường trực để tổng hợp báo cáo Ban quản lý và cấp trên. Chuẩn bị tốt nội dung và tham gia đầy đủ các cuộc họp Ban quản lý theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu triệu tập của đồng chí Trưởng ban.

Chương III

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH QUỸ “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA”

Điều 8. Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thực hiện việc điều hành thường xuyên công tác xây dựng và quản lý, sử dụng Quỹ thông qua cơ quan thường trực và bộ phận giúp việc; giao đồng chí Phó trưởng ban thường trực (Giám đốc Sở Lao động TB&XH) làm chủ tài khoản Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh thay mặt đồng chí Trưởng ban. Các quan hệ giao dịch của Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được sử dụng con dấu riêng, được sử dụng máy điện thoại để liên lạc, được bố trí 01 bộ máy vi tính để quản lý các thông tin và lưu trữ dữ liệu, văn bản phục vụ công tác xây dựng, quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh; Văn phòng thường trực và cán bộ giúp việc Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” do đồng chí Phó trưởng Ban thường trực (Giám đốc Sở Lao động TB&XH) bố trí;

Điều 9. Ban quản lý họp 6 tháng một lần để nghe báo cáo tình hình hoạt động thu và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn; Đồng thời quyết định phương án huy động, quản lý và sử dụng Quỹ cho kỳ tiếp theo. Trên cơ sở phương án sử dụng Quỹ được Ban quản lý thông qua đồng chí Phó trưởng ban thường trực, trực tiếp điều hành việc sử dụng Quỹ và báo cáo quyết toán nguồn Quỹ theo quy định của chế độ kế toán tài chính hiện hành.

Điều 10. Trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình các thành viên Ban quản lý và các cơ quan có thành viên Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” có trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra thường xuyên việc quản lý, sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở cấp tỉnh và cấp huyện, xã.

Điều 11. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thành tích trong việc xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được xét khen thưởng theo chế độ quy định của Nhà nước; tổ chức, cá nhân được giao xây dựng và quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nếu vi phạm các quy định của Điều lệ do Chính phủ ban hành cũng như các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Pháp luật./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/2007/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Ban quản lý và sử dụng quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.894

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168