Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang

Số hiệu: 995/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 23/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 995/QĐ-UBND

An Giang, ngày 23 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT, QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trường, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trường, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 3690/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 2824/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 478/TTr-STC ngày 19 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể:

Phụ lục 1: Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Tài chính thực hiện tại một cửa điện tử.

Phụ lục 2: Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh thực hiện tại một cửa điện tử.

Phụ lục 3: Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện thực hiện tại một cửa điện tử.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan trên cơ sở quy trình được ban hành kèm theo Quyết định này cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm soát TTHC – Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Sở, Ban, ngành tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- Lưu: VT, KSTT.

QUYỀN CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của người sử dụng đất

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 4 (ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

B2

Phòng Quản lý Giá Công sản

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ,

chuyển cho CV xử lý.

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

21giờ

 

 

 

B2.1

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

B3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

B4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu.

- Gửi kết quả TTHCC.

Không tính thời gian

 

 

 

B5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

2. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất (đang trình BTC bãi bỏ thủ tục này do đó, không xây dựng quy trình nội bộ)

3. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục báo cáo kê khai TSNN tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao, quản lý sử dụng TSNN

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 12 (ngày làm việc) x 08 giờ = 96 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

B2

Phòng Quản lý Giá Công sản

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

85 giờ

 

 

 

B2.1

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

B3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

B4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu.

- Gửi kết quả TTHCC.

Không tính thời gian

 

 

 

B5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

4. Tên thủ tục hành chính: Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 24 (ngày làm việc) x 08 giờ = 192 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

B2

Phòng Quản lý Ngân sách

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

180 giờ

 

 

 

B2.1

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

B3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

B4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu.

- Gửi kết quả TTHCC.

Không tính thời gian

 

 

 

B5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

5. Tên thủ tục hành chính: Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 24 (ngày làm việc) x 08 giờ = 192 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Hướng dẫn đơn vị và chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

B2

Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

180 giờ

 

 

 

B2.1

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

B3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

B4

Văn phòng Sở

Văn thư Sở

- Đóng dấu.

- Gửi kết quả TTHCC

Không tính thời gian

 

 

 

B5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

6. Tên thủ tục hành chính: Mua quyển hóa đơn

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 04 (ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Hướng dẫn đơn vị và chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

B2

Phòng Quản lý Giá Công sản

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Kiểm tra, đối chiếu, thực hiện hồ sơ

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

21 giờ

 

 

 

B2.1

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

B3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

B4

Văn phòng Sở

Văn thư Sở

- Đóng dấu.

- Gửi kết quả TTHCC

Không tính thời gian

 

 

 

B5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

7. Tên thủ tục hành chính: Mua hóa đơn lẻ

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 04 (ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Hướng dẫn đơn vị và chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

B2

Phòng Quản lý Giá Công sản

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Kiểm tra, đối chiếu, thực hiện hồ sơ

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

21 giờ

 

 

 

B2.1

 

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

B3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

B4

Văn phòng Sở

Văn thư Sở

- Đóng dấu.

- Gửi kết quả TTHCC

Không tính thời gian

 

 

 

B5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

8. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản

- Chưa thực hiện xây dựng quy trình nội bộ do chưa có quy định cụ thể của Bộ Tài chính

9. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công

- Chưa thực hiện xây dựng quy trình nội bộ do chưa có quy định cụ thể của Bộ Tài chính

10. Tên thủ tục hành chính: Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế

- Sở Tài chính chỉ là cơ quan quản lý, do đó Ban Quản lý Khu kinh tế xây dựng quy trình nội bộ.

11. Tên thủ tục hành chính: Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động

- Sở Tài chính chỉ là cơ quan quản lý, do đó Ban Quản lý Khu kinh tế xây dựng quy trình nội bộ.

12. Tên thủ tục hành chính: Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế

- Sở Tài chính chỉ là cơ quan quản lý, do đó Ban Quản lý Khu kinh tế xây dựng quy trình nội bộ.

13. Tên thủ tục hành chính: Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao

- Sở Tài chính chỉ là cơ quan quản lý, do đó Ban Quản lý Khu công nghệ cao xây dựng quy trình nội bộ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tỉnh An Giang vẫn chưa thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao.

14. Tên thủ tục hành chính: Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao

- Sở Tài chính chỉ là cơ quan quản lý, do đó Ban Quản lý Khu công nghệ cao xây dựng quy trình nội bộ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tỉnh An Giang vẫn chưa thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao.

II. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp

1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp phát kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu hàng năm

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 08 (ngày làm việc) x 08 giờ = 64 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

B2

Phòng Tài chính Đầu tư

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Phối hợp các phòng có liên quan.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

48 giờ

 

 

 

B2.1

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

B3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

08 giờ

 

 

 

B4

Văn phòng Sở

Văn thư Sở

- Gửi kết quả TTHCC.

Không tính thời gian

 

 

 

B5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

2. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu hàng năm

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 17 (ngày làm việc) x 08 giờ = 136 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

B2

Phòng Tài chính Đầu tư

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ,

chuyển cho CV xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Phối hợp các phòng có liên quan.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

120 giờ

 

 

 

B2.1

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

B3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

08 giờ

 

 

 

B4

Văn phòng Sở

Văn thư Sở

- Gửi kết quả TTHCC.

Không tính thời gian

 

 

 

B5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

III. Lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước

1. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 (ngày làm việc) x 08 giờ = 16 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

B2

Phòng Quản lý Ngân sách

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Đăng ký mã số trên phần mềm của BTC

08 giờ

 

 

 

B3

Lãnh đạo cơ quan

Không

Do trả kết quả trên phần mềm của BTC

 

 

 

 

B4

Văn phòng Sở

Chuyên viên

Gửi kết quả TTHCC.

Không tính thời gian

 

 

 

B5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

2. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 (ngày làm việc) x 08 giờ = 16 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

B2

Phòng Quản lý Ngân sách

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Đăng ký mã số trên phần mềm của BTC

08 giờ

 

 

 

B3

Lãnh đạo cơ quan

Không

Do trả kết quả trên phần mềm của BTC

 

 

 

 

B4

Văn phòng Sở

Chuyên viên

Gửi kết quả TTHCC.

Không tính thời gian

 

 

 

B5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

3. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách)

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 (ngày làm việc) x 08 giờ = 16 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

B2

Phòng Quản lý Ngân sách

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Đăng ký mã số trên phần mềm của BTC

08 giờ

 

 

 

B3

Lãnh đạo cơ quan

Không

Do trả kết quả trên phần mềm của BTC

 

 

 

 

B4

Văn phòng Sở

Chuyên viên

Gửi kết quả TTHCC.

Không tính thời gian

 

 

 

B5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

4. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho dự án đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 (ngày làm việc) x 08 giờ = 16 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

B2

Phòng Tài chính Đầu tư

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Đăng ký mã số trên phần mềm của BTC

08 giờ

 

 

 

B3

Lãnh đạo cơ quan

Không

Do trả kết quả trên phần mềm của BTC

 

 

 

 

B4

Văn phòng Sở

Chuyên viên

Gửi kết quả TTHCC.

Không tính thời gian

 

 

 

B5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

5. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư giai đoạn thực hiện dự án

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 (ngày làm việc) x 08 giờ = 16 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

B2

Phòng Tài chính Đầu tư

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Đăng ký mã số trên phần mềm của BTC

08 giờ

 

 

 

B3

Lãnh đạo cơ quan

Không

Do trả kết quả trên phần mềm của BTC

 

 

 

 

B4

Văn phòng Sở

Chuyên viên

Gửi kết quả TTHCC.

Không tính thời gian

 

 

 

B5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

6. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký chuyển giai đoạn dự án đầu tư

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 (ngày làm việc) x 08 giờ = 16 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

B2

Phòng Tài chính Đầu tư

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Đăng ký mã số trên phần mềm của BTC

08 giờ

 

 

 

B3

Lãnh đạo cơ quan

Không

Do trả kết quả trên phần mềm của BTC

 

 

 

 

B4

Văn phòng Sở

Chuyên viên

Gửi kết quả TTHCC.

Không tính thời gian

 

 

 

B5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

7. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho dự án đầu tư).

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 (ngày làm việc) x 08 giờ = 16 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

B2

Phòng Tài chính Đầu tư

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Đăng ký mã số trên phần mềm của BTC

08 giờ

 

 

 

B3

Lãnh đạo cơ quan

Không

Do trả kết quả trên phần mềm của BTC

 

 

 

 

B4

Văn phòng Sở

Chuyên viên

Gửi kết quả TTHCC.

Không tính thời gian

 

 

 

B5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

IV. Thanh toán hỗ trợ doanh nghiệp, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thanh toán hỗ trợ ngân sách nhà nước về tiền thuê đất, thuê mặt nước của hộ gia đình, cá nhân

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 08 (ngày làm việc) x 08 giờ = 64 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

B2

Phòng Quản lý

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

02 giờ

 

 

 

Ngân sách

Chuyên viên

- Phân loại, phối hợp các phòng có liên quan thẩm định hồ sơ.

- Tổng hợp kết quả, trình lãnh đạo phê duyệt.

52 giờ

 

 

 

B2.1

 

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

B3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

B4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu.

- Gửi kết quả TTHCC.

Không tính thời gian

 

 

 

B5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

2. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 08 (ngày làm việc) x 08 giờ = 64 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

B2

Phòng Quản lý Ngân sách

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Phân loại, phối hợp các phòng có liên quan thẩm định hồ sơ.

- Tổng hợp kết quả, trình lãnh đạo phê duyệt.

52 giờ

 

 

 

B2.1

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

B3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

B4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu.

- Gửi kết quả TTHCC.

Không tính thời gian

 

 

 

B5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

3. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 08 (ngày làm việc) x 08 giờ = 64 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

B2

Phòng Quản lý Ngân sách

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Phân loại, phối hợp các phòng có liên quan thẩm định hồ sơ.

- Tổng hợp kết quả, trình lãnh đạo phê duyệt.

52 giờ

 

 

 

B2.1

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

B3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

B4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu.

- Gửi kết quả TTHCC.

Không tính thời gian

 

 

 

B5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

4. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 08 (ngày làm việc) x 08 giờ = 64 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

B2

Phòng Quản lý Ngân sách

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Phân loại, phối hợp các phòng có liên quan thẩm định hồ sơ.

- Tổng hợp kết quả, trình lãnh đạo phê duyệt.

52 giờ

 

 

 

B2.1

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

B3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

B4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu.

- Gửi kết quả TTHCC.

Không tính thời gian

 

 

 

B5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

5. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thanh toán hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 08 (ngày làm việc) x 08 giờ = 64 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

B2

Phòng Quản lý

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

02 giờ

 

 

 

 

Ngân sách

Chuyên viên

- Phân loại, phối hợp các phòng có liên quan thẩm định hồ sơ.

- Tổng hợp kết quả, trình lãnh đạo phê duyệt.

52 giờ

 

 

 

B2.1

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

B3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

B4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu.

- Gửi kết quả TTHCC.

Không tính thời gian

 

 

 

B5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

6. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục thanh toán hỗ trợ chi phí vận chuyển

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 08 (ngày làm việc) x 08 giờ = 64 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

B2

Phòng Quản lý Ngân sách

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Phân loại, phối hợp các phòng có liên quan thẩm định hồ sơ.

- Tổng hợp kết quả, trình lãnh đạo phê duyệt.

52 giờ

 

 

 

B2.1

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

B3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

B4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu.

- Gửi kết quả TTHCC.

Không tính thời gian

 

 

 

B5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

V. Lĩnh vực giá

1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 12 (ngày làm việc) x 08 giờ = 96 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Hướng dẫn đơn vị và chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

B2

Phòng Quản lý Giá Công sản

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xem xét, thẩm định hồ sơ

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

85 giờ

 

 

 

B2.1

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

B3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

B4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu.

- Gửi kết quả TTHCC

Không tính thời gian

 

 

 

B5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

2. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký giá (thực hiện trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá)

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Hướng dẫn đơn vị và chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

B2

Phòng Quản lý Giá Công sản

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xem xét, thẩm định hồ sơ

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

21 giờ

 

 

 

B2.1

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

B3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

B4

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu.

- Gửi kết quả TTHCC

Không tính thời gian

 

 

 

B5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 04 (ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ.

 

PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN TẠI MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 32 (ngày làm việc) x 08 giờ = 256 giờ

+ Sở Tài chính: 26 (ngày làm việc) x 08 giờ = 208 giờ

+ UBND tỉnh: 06 (ngày làm việc) x 08 giờ = 48 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Sở Tài chính

B2

Phòng Quản lý Giá Công sản

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

195 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu.

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh

02 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

04 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

Duyệt, chuyển CV xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

28 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Lãnh  đạo

- Duyệt trình LĐ UBND tỉnh

04 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

04 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển TTHCC

04 giờ

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Chuyên viên

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

2. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 114 (ngày làm việc) x 08 giờ = 912 giờ

+ Sở Tài chính: 24 (ngày làm việc) x 08 giờ = 192 giờ

+ UBND tỉnh: 90 (ngày làm việc) x 08 giờ = 720 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Sở Tài chính

B2

Phòng Quản lý Giá Công sản

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

179 giờ

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu.

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh

02 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

04 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

Duyệt, chuyển CV xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Lấy ý kiến cơ quan cấp trên.

- Trình lãnh đạo

700 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình LĐ UBND tỉnh

04 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

04 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển TTHCC

04 giờ

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Chuyên viên

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

3. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 29 (ngày làm việc) x 08 giờ = 232 giờ

+ Sở Tài chính: 24 (ngày làm việc) x 08 giờ = 192 giờ

+ UBND tỉnh: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Sở Tài chính

B2

Phòng Quản lý Giá Công sản

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

131 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu.

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh.

02 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

04 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

Duyệt, chuyển CV xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

20 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình LĐ. UBND tỉnh

04 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

04 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển Sở Tài chính

04 giờ

 

 

 

Sở Tài chính

B4

Văn phòng

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn

02 giờ

 

 

 

Phòng Quản lý Giá Công sản

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định HS

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

38 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu.

- Chuyển TTHCC

02 giờ

 

 

 

 

B5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

4. Tên thủ tục hành chính: Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 24 (ngày làm việc) x 08 giờ = 192 giờ

+ Sở Tài chính: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ

+ UBND tỉnh: 04 (ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Sở Tài chính

B2

Phòng Quản lý Giá Công sản

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

147 giờ

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu.

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh (nếu cần UBND ban hành quyết định). Nếu không thì có văn bản chuyển đến TTHCC để trả lời cho tổ chức, đơn vị.

02 giờ

 

 

 

UBN D tỉnh

B3

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

04 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

Duyệt, chuyển CV xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

12 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình LĐ UBND tỉnh

04 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

04 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển TTHCC

04 giờ

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Chuyên viên

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

5. Tên thủ tục hành chính: Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 24 (ngày làm việc) x 08 giờ = 192 giờ

+ Sở Tài chính: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ

+ UBND tỉnh: 04 (ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Sở Tài chính

B2

Phòng Quản lý Giá Công sản

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

147 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu.

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh (nếu cần UBND ban hành quyết định). Nếu không thì có văn bản chuyển đến TTHCC để trả lời cho tổ chức, đơn vị.

02 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

04 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

Duyệt, chuyển CV xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

12 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình LĐ UBND tỉnh

04 giờ

 

 

 

 

 

UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

04 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển TTHCC

04 giờ

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Chuyên viên

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

6. Tên thủ tục hành chính: Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 24 (ngày làm việc) x 08 giờ = 192 giờ

+ Sở Tài chính: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ

+ UBND tỉnh: 04 (ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Sở Tài chính

B2

Phòng Quản lý Giá Công sản

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Lấy ý kiến cơ quan, đơn vị.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

147 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu.

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh (nếu cần UBND ban hành quyết định). Nếu không thì có văn bản chuyển đến TTHCC để trả lời cho tổ chức, đơn vị.

02 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

04 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

Duyệt, chuyển CV xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

12 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình LĐ UBND tỉnh

04 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

04 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển TTHCC

04 giờ

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Chuyên viên

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

7. Tên thủ tục hành chính: Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 61 (ngày làm việc) x 08 giờ = 488 giờ

+ Sở Tài chính: 24 (ngày làm việc) x 08 giờ = 192 giờ

+ UBND tỉnh: 37 (ngày làm việc) x 08 giờ = 296 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Sở Tài chính

B2

Phòng Quản lý Giá Công sản

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Lấy ý kiến cơ quan, đơn vị.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

179 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu.

- Chuyển HS, văn

bản UBND tỉnh

02 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

04 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

Duyệt, chuyển CV xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Lấy ý kiến Thường trực HĐND cấp tỉnh

- Trình lãnh đạo

276 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình LĐ UBND tỉnh

04 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

04 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển TTHCC

04 giờ

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Chuyên viên

Trả kết quả cho tổ

chức, cá nhân

 

 

 

 

8. Tên thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 24 (ngày làm việc) x 08 giờ = 192 giờ

+ Sở Tài chính: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ

+ UBND tỉnh: 04 (ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Sở Tài chính

B2

Phòng Quản lý Giá Công sản

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

147 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu.

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh (nếu cần UBND ban hành quyết định). Nếu không thì có văn bản chuyển đến TTHCC để trả lời cho tổ chức, đơn vị.

02 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

04 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

Duyệt, chuyển CV xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

12 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình LĐ UBND tỉnh

04 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

04 giờ

 

 

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển TTHCC

04 giờ

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Chuyên viên

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

9. Tên thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 48 (ngày làm việc) x 08 giờ = 384 giờ

+ Sở Tài chính: 44 (ngày làm việc) x 08 giờ = 352 giờ

+ UBND tỉnh: 04 (ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Sở Tài chính

B2

Phòng Quản lý Giá Công sản

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Kiểm tra, xác minh hồ sơ.

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

339 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu.

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh

02 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

04 giờ

 

 

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

Duyệt, chuyển CV xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

12 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình LĐ UBND tỉnh

04 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

04 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển TTHCC

04 giờ

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Chuyên viên

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

10. Tên thủ tục hành chính: Quyết định điều chuyển tài sản công

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 24 (ngày làm việc) x 08 giờ = 192 giờ

+ Sở Tài chính: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ

+ UBND tỉnh: 04 (ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Sở Tài chính

B2

Phòng Quản lý Giá Công sản

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

147 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu.

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh (nếu cần UBND ban hành quyết định). Nếu không thì có văn bản chuyển đến TTHCC để trả lời cho tổ chức, đơn vị.

02 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

04 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

Duyệt, chuyển CV xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

12 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình LĐ UBND tỉnh

04 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

04 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển TTHCC

04 giờ

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Chuyên viên

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

11. Tên thủ tục hành chính: Quyết định bán tài sản công

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 24 (ngày làm việc) x 08 giờ = 192 giờ

+ Sở Tài chính: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ

+ UBND tỉnh: 04 (ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Sở Tài chính

B2

Phòng Quản lý Giá Công sản

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

146 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu.

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh (nếu cần UBND ban hành quyết định). Nếu không thì có văn bản chuyển đến TTHCC để trả lời cho tổ chức, đơn vị.

02 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

04 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

Duyệt, chuyển CV xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

12 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình LĐ UBND tỉnh

04 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

04 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển TTHCC

04 giờ

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Chuyên viên

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

12. Tên thủ tục hành chính: Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2, Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 06 (ngày làm việc) x 08 giờ = 48 giờ

+ Sở Tài chính: 3,5 (ngày làm việc) x 08 giờ = 28 giờ

+ UBND tỉnh: 2,5 (ngày làm việc) x 08 giờ = 20 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

03 giờ

 

 

 

Sở Tài chính

B2

Phòng Quản lý Giá Công sản

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

17 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

03 giờ

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu.

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh

02 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

02 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

Duyệt, chuyển CV xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

08 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình LĐ UBND tỉnh

03 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

03 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển TTHCC

02 giờ

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Chuyên viên

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

13. Tên thủ tục hành chính: Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 06 (ngày làm việc) x 08 giờ = 48 giờ

+ Sở Tài chính: 3,5 (ngày làm việc) x 08 giờ = 28 giờ

+ UBND tỉnh: 2,5 (ngày làm việc) x 08 giờ = 20 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

03 giờ

 

 

 

Sở Tài chính

B2

Phòng Quản lý Giá Công sản

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

17 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

03 giờ

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu.

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh (nếu cần UBND ban hành quyết định). Nếu không thì có văn bản chuyển đến TTHCC để trả lời cho tổ chức, đơn vị.

02 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

02 giờ

 

 

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

Duyệt, chuyển CV xử lý.

02 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

08 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình LĐ UBND tỉnh

03 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

03 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển TTHCC

02 giờ

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Chuyên viên

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

14. Tên thủ tục hành chính: Quyết định thanh lý tài sản công

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 24 (ngày làm việc) x 08 giờ = 192 giờ.

+ Sở Tài chính: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ

+ UBND tỉnh: 04 (ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Sở Tài chính

B2

Phòng Quản lý Giá Công sản

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

147 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu.

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh (nếu cần UBND ban hành quyết định). Nếu không thì có văn bản chuyển đến TTHCC để trả lời cho tổ chức, đơn vị.

02 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

04 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

Duyệt, chuyển CV xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

12 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình LĐ UBND tỉnh

04 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

04 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển TTHCC

04 giờ

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Chuyên viên

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

15. Tên thủ tục hành chính: Quyết định tiêu hủy tài sản công

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 24 (ngày làm việc) x 08 giờ = 192 giờ

+ Sở Tài chính: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ

+ UBND tỉnh: 04 (ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Sở Tài chính

B2

Phòng Quản lý Giá Công sản

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

147 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu.

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh (nếu cần UBND ban hành quyết định). Nếu không thì có văn bản chuyển đến TTHCC để trả lời cho tổ chức, đơn vị.

02 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

04 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

Duyệt, chuyển CV xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

12 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình LĐ UBND tỉnh

04 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

04 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển TTHCC

04 giờ

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Chuyên viên

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

16. Tên thủ tục hành chính: Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 24 (ngày làm việc) x 08 giờ = 192 giờ

+ Sở Tài chính: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ

+ UBND tỉnh: 04 (ngày làm việc) x 08 giờ = 32 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Sở Tài chính

B2

Phòng Quản lý Giá Công sản

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

147 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu.

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh

02 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

04 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

Duyệt, chuyển CV xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

12 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình LĐ UBND tỉnh

04 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

04 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển TTHCC

04 giờ

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Chuyên viên

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

17. Tên thủ tục hành chính: Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 114 (ngày làm việc) x 08 giờ = 912 giờ

+ Sở Tài chính: 24 (ngày làm việc) x 08 giờ = 192 giờ

+ UBND tỉnh: 90 (ngày làm việc) x 08 giờ = 720 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Sở Tài chính

B2

Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh

179 giờ

 

 

 

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

Văn phòng Sở

- Văn thư

- Đóng dấu.

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh (nếu cần)

02 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

04 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

Duyệt, chuyển CV xử lý.

04 giờ

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Lấy ý kiến thường trực HĐND cấp tỉnh

- Đề nghị đơn vị chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ

- Trình lãnh đạo

700 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình LĐ UBND tỉnh

04 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

04 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu

- Chuyển TTHCC

04 giờ

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Chuyên viên

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

18. Tên thủ tục hành chính: Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 54 (ngày làm việc) x 08 giờ = 432 giờ

+ Sở Tài chính: 24 (ngày làm việc) x 08 giờ = 192 giờ

+ UBND tỉnh: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04 giờ

 

 

 

Sở Tài chính

B2

Phòng Quản lý Giá Công sản

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

01 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh

179 giờ

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ

02 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả

04 giờ

 

 

 

Văn phòng Sở

Văn thư

- Đóng dấu.

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh (nếu cần)

02 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

VP. UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

04 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

Duyệt, chuyển CV xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Lấy ý kiến cơ quan cấp trên

- Trình lãnh đạo

220 giờ

 

 

 

VP. UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình LĐ UBND tỉnh

04 giờ