Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 994/QĐ-UBND về kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa năm 2017

Số hiệu: 994/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 03/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 994/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH THANH HÓA NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 23/TTr-SNN&PTNT ngày 03/3/2017 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 116/TTr-SNV ngày 14/3/2017 về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa năm 2017 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ huy tỉnh), gồm các ông (bà) có tên như sau:

1. Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực.

3. Ông Vũ Xuân Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Phó Trưởng ban.

4. Ông Lê Như Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban.

5. Ông Lê Ngọc Long, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Ủy viên.

6. Ông Lê Văn Cửu, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh - Ủy viên.

7. Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh - Ủy viên.

8. Ông Nguyễn Trọng Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên.

9. Bà Hoàng Thị Yến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên.

10. Ông Lê Văn Diện, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Ủy viên.

11. Ông Lê Thanh Quyền, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Ủy viên.

12. Ông Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Ủy viên.

13. Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh - Ủy viên.

14. Ông Trần Mạnh Long, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Ủy viên.

15. Ông Trịnh Xuân Sức, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh - Ủy viên.

16. Ông Lê Thanh Hải, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Ủy viên.

17. Ông Nguyễn Văn Khiên, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Ủy viên.

18. Ông Lê Thế Lữ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Ủy viên.

19. Ông Lê Minh Hành, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên.

20. Ông Lê Ngọc Hợp, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên.

21. Ông Hà Mạnh Quân, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên.

22. Ông Phùng Đình Ảnh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên.

23. Ông Nguyễn Bá Cẩn, Phó Giám đốc Sở Y tế - Ủy viên.

24. Ông Trịnh Tuấn Thành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Ủy viên.

25. Ông Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên.

26. Ông Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Ủy viên.

27. Ông Lữ Minh Thư, Phó Giám đốc Sở Công thương - Ủy viên.

28. Ông Hà Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh - Ủy viên.

29. Ông Lê Xuân Hảo, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh - Ủy viên.

30. Ông Nguyễn Văn Thao, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa - Ủy viên.

31. Ông Nguyễn Hanh Chí, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Thanh Hóa - Ủy viên.

32. Ông Bùi Tuấn Cương, Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa - Ủy viên.

33. Ông Vũ Đức Kính, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa - Ủy viên.

34. Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa - Ủy viên.

35. Ông Phạm Văn Báu, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa - Ủy viên.

36. Ông Lê Văn Đào, Giám đốc Đài Thông tin duyên hải Thanh Hóa - Ủy viên.

37. Ông Lê Văn Thủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Chu - Ủy viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy tỉnh.

1. Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 của Luật Phòng, chống thiên tai.

2. Xây dựng và phê duyệt kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai.

3. Chỉ huy ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai trên địa bàn tỉnh.

4. Kiểm tra, đôn đốc các sở, cơ quan trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Điều 3. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy tỉnh.

Giúp việc Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm: Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng và sử dụng tổ chức, bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để giúp việc Ban Chỉ huy tỉnh.

- Ông Lê Như Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban kiêm nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng.

- Ông Nguyễn Trọng Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng.

- Ông Đặng Tiến Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão kiêm nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng.

- Ông Lê Văn Diện, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng.

- Ông Lê Thanh Quyền, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiêm nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng.

Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy tỉnh.

1. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban Chỉ huy tỉnh, của Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh do Trưởng ban Chỉ huy tỉnh quy định và phân công.

2. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có con dấu riêng để hoạt động.

Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh được sử dụng con dấu của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão để hoạt động.

3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh do Ngân sách tỉnh cấp theo quy định. Hàng năm, Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lập dự toán ngân sách chi theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 994/QĐ-UBND về kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


930

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.130.97