Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 993/QĐ-VPCP năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục thuộc Văn phòng Chính phủ do Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 993/QĐ-VPCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 31/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Số: 993/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC VỤ, CỤC THUỘC VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục thuộc Văn phòng Chính phủ (sau đây gọi chung là các đơn vị).

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp khác thuộc Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) quyết định.

Điều 2. Nguyên tắc phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị

1. Bảo đảm thực hiện tốt chức năng là bộ máy giúp việc, cơ quan tham mưu tổng hợp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

2. Kế thừa sự phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị đã được thực hiện có hiệu quả và hợp lý.

3. Một lĩnh vực công việc chỉ giao một đơn vị chủ trì theo dõi, xử lý; trường hợp một lĩnh vực công việc liên quan đến nhiệm vụ của nhiều đơn vị thì quy định đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp theo dõi, xử lý.

Đơn vị được giao chủ trì phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong giải quyết công việc. Đơn vị phối hợp phải tham gia đầy đủ, với trách nhiệm cao.

4. Một lĩnh vực công việc có thể giao cho nhóm chuyên viên xử lý, trong đó phải xác định người chịu trách nhiệm chính.

5. Giải quyết công việc theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và tinh thần cải cách hành chính.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chung của các đơn vị

Ngoài chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể quy định tại Chương II Quyết định này, các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chung giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

1. Nghiên cứu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành theo thẩm quyền hoặc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, dự án thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi.

2. Phối hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành), Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là địa phương), các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quy chế làm việc của Chính phủ; xử lý các đề án, công việc thuộc nội dung phối hợp công tác giữa Chính phủ với Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các đoàn thể nhân dân; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật; chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ các cuộc họp, các buổi làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan đến lĩnh vực công việc được phân công; dự thảo thông báo kết luận của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận đó; theo dõi thông tin báo chí và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội về lĩnh vực được phân công và kịp thời báo cáo, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm xử lý đối với các vấn đề mà báo chí nêu theo quy định của pháp luật

3. Nghiên cứu, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý những vấn đề về cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

4. Phối hợp với Vụ Pháp luật và Ban Soạn thảo dự án luật, pháp lệnh của các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức liên quan tham gia soạn thảo, hoàn thiện tờ trình, dự thảo luật, pháp lệnh về lĩnh vực được phân công theo Quy chế làm việc của Chính phủ.

5. Tham gia dự thảo các báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Chủ nhiệm.

6. Đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi.

7. Phối hợp công tác với các cơ quan của Đảng, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn thể, hội nghề nghiệp ở Trung ương liên quan theo phạm vi lĩnh vực mà đơn vị được phân công theo dõi.

8. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ quản lý cán bộ, công chức, người lao động; tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động học tập, nghiên cứu, khảo sát ở trong nước, ở nước ngoài; cử người tham gia các Ban Soạn thảo, Tổ biên tập, Tổ công tác liên ngành theo đề nghị của các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức liên quan; triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ cho Văn phòng Chính phủ nếu đơn vị được phân công theo dõi.

9. Phối hợp với Trung tâm Tin học cập nhật và khai thác thông tin trên mạng tin học diện rộng của Chính phủ, mạng tin học của Văn phòng Chính phủ, trên Internet và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

10. Quản lý hồ sơ, tài liệu, nộp lưu trữ theo quy định của pháp luật và quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

11. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm phân công.

Chương 2.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Điều 4. Vụ Tổng hợp

Vụ Tổng hợp giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: xây dựng, quản lý việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đôn đốc, kiểm tra thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ; làm đầu mối tổ chức và phục vụ các cuộc họp, làm việc trong nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; làm đầu mối phối hợp công tác giữa Chính phủ với Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các đoàn thể nhân dân; làm đầu mối cung cấp thông tin cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện Quy chế phát ngôn báo chí và cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Vụ Tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

a. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và các Bộ, ngành, địa phương tổng hợp, đề xuất, quản lý chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

b. Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương thực hiện chương trình, kế hoạch công tác quy định tại điểm a khoản này; đề xuất việc điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác khi cần thiết.

c. Làm đầu mối lập danh mục các đề án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc cơ quan chủ trì soạn thảo các đề án đó.

2. Tổ chức phục vụ phiên họp, làm việc, hội nghị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

a. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức và phục vụ các phiên họp Chính phủ, ghi biên bản, dự thảo và trình ký Nghị quyết phiên họp Chính phủ; phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc thực hiện Nghị quyết phiên họp và các vấn đề khác đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận tại phiên họp Chính phủ;

b. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị và các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức phục vụ các cuộc họp, làm việc, hội nghị và các chuyến đi công tác trong nước của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (trừ trường hợp khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm có quyết định khác);

c. Phối hợp với các đơn vị liên quan soạn thảo và theo dõi thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp, buổi làm việc (trừ trường hợp khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm có quyết định khác);

d. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất nội dung và tổ chức giao ban hàng tuần của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị nội dung giao ban hàng tuần của Văn phòng Chính phủ.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, các Bộ, ngành, địa phương biên tập các báo cáo về chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bao gồm:

a. Báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

b. Báo cáo định kỳ về kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; về thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ;

c. Các báo cáo khác có nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành theo yêu cầu của Bộ trưởng, Chủ nhiệm (bao gồm cả Báo cáo của Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ phục vụ họp giao ban định kỳ của Thường trực Ban Bí thư; tổng hợp tình hình chung trong nước để Bộ trưởng, Chủ nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ);

d. Tổng hợp tình hình chính trị, kinh tế, xã hội nổi bật trong nước hàng ngày báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

4. Phối hợp công tác giữa Chính phủ với Quốc hội, các đoàn thể nhân dân

a. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương chuẩn bị đề án, dự án, báo cáo, trả lời chất vấn và yêu cầu giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội;

b. Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

c. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm đầu mối chuẩn bị nội dung, chương trình và phục vụ các cuộc họp liên tịch giữa Ban Cán sự đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội; các buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với cơ quan Trung ương của các đoàn thể nhân dân; dự thảo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận đó.

d. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị và các Bộ, ngành, địa phương liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình về nội dung kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

đ. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội và các vấn đề khác có liên quan.

5. Chủ trì, làm đầu mối phối hợp công tác giữa Văn phòng Chính phủ với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Quốc hội về chương trình, kế hoạch công tác.

6. Công tác thông tin báo chí

a. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp báo, tiếp báo chí, trả lời phỏng vấn của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ với báo chí trong nước và nước ngoài;

b. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp báo định kỳ hoặc đột xuất của Bộ trưởng, Chủ nhiệm; giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm cung cấp thông tin theo quy định cho báo chí và nhân dân về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

c. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thu nhập thông tin từ báo chí và các nguồn thông tin khác về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cũng như các sự kiện nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội để báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

d. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý và phục vụ hoạt động nghiệp vụ của phóng viên báo chí tham dự và đưa tin về các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ;

đ. Phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các vấn đề báo chí nêu theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ.

7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

Điều 5. Vụ Thư ký - Biên tập

Vụ Thư ký - Biên tập giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Thủ tướng Chính phủ về biên tập hoặc soạn thảo các văn kiện, báo cáo, các bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

Vụ Thư ký - Biên tập thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Phối hợp với Vụ Tổng hợp xây dựng chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các đơn vị và các cơ quan liên quan đôn đốc thực hiện chương trình công tác và lịch làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Biên tập, hoàn thiện lần cuối các báo cáo của Thủ tướng Chính phủ trình bày trước Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội,…

3. Hoàn thiện lại hoặc trực tiếp chuẩn bị các bài viết, bài nói, bài trả lời phỏng vấn của Thủ tướng Chính phủ để định hướng các chủ trương hoạt động của Chính phủ.

4. Hoàn thiện lại hoặc chuẩn bị các bài trả lời chất vấn, trả lời thư, điện gửi Thủ tướng Chính phủ khi được Thủ tướng Chính phủ giao.

5. Chủ động nghiên cứu, phát hiện, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ những vấn đề cần chỉ đạo, điều hành (báo cáo xin ý kiến của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và được gửi trực tiếp đến Thủ tướng Chính phủ).

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Văn phòng Chính phủ chuẩn bị các ý kiến kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ; các cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương.

7. Tham gia các cuộc họp do Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì; được tiếp cận các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

8. Giúp Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm giữ mối liên hệ với các đồng chí nguyên là lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, các đồng chí có kinh nghiệm trong công tác của Chính phủ để tranh thủ ý kiến tham vấn giúp Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Điều 6. Vụ Pháp luật

Vụ Pháp luật giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch xây dựng luật, pháp lệnh trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức thẩm tra về quy trình, thủ tục và có ý kiến đánh giá độc lập đối với dự án luật, pháp lệnh; thực hiện công tác pháp chế của cơ quan Văn phòng Chính phủ.

Vụ Pháp luật thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Chủ trì rà soát, đôn đốc việc xây dựng, đăng ký và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực được phân công theo dõi.

2. Đôn đốc các Bộ, ngành thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về danh mục xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm tra về quy trình, thủ tục soạn thảo; tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành và có ý kiến đánh giá độc lập đối với các dự án luật, pháp lệnh để Bộ trưởng, Chủ nhiệm trình Chính phủ xem xét, quyết định; thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bao gồm: kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp.

4. Theo dõi, tổng hợp ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quá trình thảo luận, cho ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh do Chính phủ trình. Phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ khi có ý kiến khác đối với dự án luật, pháp lệnh mà Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

5. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc chuẩn bị ý kiến tham gia của Chính phủ đối với dự án luật, pháp lệnh do các cơ quan, tổ chức hoặc đại biểu Quốc hội gửi lấy ý kiến của Chính phủ.

6. Thẩm tra các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành theo quy định của pháp luật.

7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

8. Chủ trì, phối hợp với Cổng thông tin điện tử Chính phủ bảo đảm nội dung, duy trì hoạt động của Trang tin điện tử xây dựng pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

9. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ trình Thủ tướng Chính phủ về thành lập, sắp xếp các tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành về lĩnh vực được phân công theo dõi; xử lý các kiến nghị, phản ánh về quy định hành chính có nội dung về cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

10. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu về công tác cải cách tư pháp liên quan đến nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

11. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chung của Bộ Tư pháp.

Điều 7. Vụ Kinh tế tổng hợp

Vụ Kinh tế tổng hợp giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành lĩnh vực kinh tế tổng hợp, bao gồm: kế hoạch, tài chính, giá, ngân hàng, thương mại, du lịch, thống kê, kiểm toán, chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm, hải quan, dự trữ quốc gia, hỗ trợ đầu tư và phát triển, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, khu chế xuất.

Vụ Kinh tế tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Chủ trì rà soát, đôn đốc việc xây dựng, đăng ký và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực được phân công theo dõi.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành do các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực kinh tế tổng hợp, bao gồm:

a. Tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; cân đối vĩ mô của nền kinh tế; kế hoạch huy động, phân bổ vốn đầu tư phát triển, vốn hỗ trợ có mục tiêu thuộc ngân sách nhà nước, kể cả việc bổ sung vốn đối với các dự án, đề án, chương trình đã được phê duyệt; danh mục đầu tư nhóm A có sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước; khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, khu chế xuất;

b. Chính sách khuyến khích đầu tư trong các lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư; quy định về thủ tục đầu tư, về tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư; quản lý nhà nước về thống kê;

c. Ngân sách nhà nước (lập, chấp hành, phân bổ và thanh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước; bổ sung, điều chỉnh dự toán, sử dụng nguồn dự phòng và các nguồn khác theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước); tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí (trừ học phí, viện phí do Vụ Khoa giáo - Văn xã chủ trì theo dõi); các nguồn thu khác của ngân sách nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp và hoạt động dịch vụ tài chính; hải quan; kế toán; kiểm toán; giá cả (trừ giá thuốc phòng, chữa bệnh do Vụ Khoa giáo - Văn xã chủ trì theo dõi); quản lý tài sản công; dự trữ quốc gia; huy động, sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu Chính phủ, tín phiếu kho bạc, kinh doanh bảo hiểm, hoạt động xổ số, chứng khoán và hoạt động đầu tư gián tiếp trong nước;

d. Tín dụng nhà nước; chính sách tiền tệ, lãi suất, tỷ giá; vay, trả nợ nước ngoài; bảo lãnh vay nước ngoài (trừ vay và bảo lãnh vay ODA nước ngoài do Vụ Quan hệ quốc tế chủ trì); ngoại hối; dự trữ ngoại hối nhà nước; thành lập, hoạt động của các tổ chức tín dụng;

đ. Lưu thông hàng hóa trong nước; cơ chế, chính sách và tổng hợp các cân đối chung, danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu (trừ các mặt hàng phân bón, gỗ, khoáng sản, khí tài quân sự do các Vụ chuyên ngành theo dõi), xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, quản lý thị trường, cơ chế, chính sách về phòng, chống gian lận thương mại, hàng giả; tranh chấp về thương mại, chống trợ cấp, chống bán phá giá;

e. Phê duyệt khu, tuyến, điểm du lịch quốc gia, đô thị du lịch; xúc tiến, quảng bá du lịch, các loại hình du lịch (caravan, đua thuyền buồm… ), kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, casino theo quy định của pháp luật.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Thủ tướng Chính phủ thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

4. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ trình Thủ tướng Chính phủ về thành lập, sắp xếp các tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành về lĩnh vực được phân công theo dõi; xử lý các kiến nghị, phản ánh về quy định hành chính có nội dung về cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, lĩnh vực thương mại (Bộ Công thương), lĩnh vực du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Điều 8. Vụ Kinh tế ngành

Vụ Kinh tế ngành giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: công nghiệp, dầu khí, giao thông vận tải, xây dựng, khu công nghiệp, truyền thông, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, đất đai, thủy lợi, phòng chống lụt bão, tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn, diêm nghiệp, phát triển nông thôn và các thành phần kinh tế.

Vụ Kinh tế ngành thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Chủ trì rà soát, đôn đốc việc xây dựng, đăng ký và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực được phân công theo dõi.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành do các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực kinh tế ngành, bao gồm:

a. Cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hóa chất, vật liệu nổ, điều tra, thăm dò, chế biến khoáng sản (bao gồm cả xuất khẩu, nhập khẩu khoáng sản), công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ, hải sản và diêm nghiệp;

b. Tìm kiếm thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí ở trong nước và ngoài nước, vận chuyển, phân phối, xuất khẩu dầu thô và sản phẩm dầu, dự trữ dầu thô và sản phẩm dầu (bao gồm cả các hoạt động dịch vụ trực tiếp cho các hoạt động này).

c. Vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, an toàn giao thông;

d. Cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia, truyền dẫn phát sóng, bưu chính và chuyển phát, viễn thông, tần số vô tuyến điện;

đ. Quản lý đầu tư xây dựng, đấu thầu, kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, phát triển đô thị, công sở, nhà ở, kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng;

e. Khu công nghiệp;

g. Trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất thức ăn chăn nuôi, bảo vệ thực vật, thú y, phân bón (bao gồm cả xuất khẩu, nhập khẩu phân bón);

h. Bảo vệ và phát triển rừng, khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ (bao gồm cả xuất khẩu, nhập khẩu gỗ, nguyên liệu hàng gỗ gia dụng và lâm sản ngoài gỗ);

i. Khai thác, nuôi trồng, chế biến, dịch vụ và hậu cần nghề cá, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, quản lý các khu bảo tồn biển và kinh tế biển;

k. Sản xuất, tiêu thụ muối và muối công nghiệp

l. Đê điều, công trình thủy lợi, phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, khí tượng, thủy văn và biến đổi khí hậu; tài nguyên nước, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

m. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; bồi thường tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; đo đạc bản đồ;

n. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh tế hộ, kinh tế trang trại, ngành nghề nông thôn, kinh tế tập thể, nông trường, lâm trường quốc doanh và xây dựng nông thôn mới.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Thủ tướng Chính phủ thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực được phân công.

4. Chủ trì, phối hợp với Vụ Kinh tế tổng hợp (đối với dự án, đề án, chương trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước), với Vụ Quan hệ quốc tế (đối với các dự án sử dụng vốn ODA, FDI) trình Thủ tướng Chính phủ và theo dõi việc tổ chức thực hiện các dự án, đề án, chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng mức đầu tư.

5. Đối với hỗ trợ phát triển chính thức, đầu tư trực tiếp nước ngoài (ODA, FDI):

a. Phối hợp với Vụ Quan hệ quốc tế trình cấp có thẩm quyền quyết định về chủ trương vận động, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi; về đàm phán, ký kết, điều chỉnh các hiệp định, các văn bản về ODA, FDI;

b. Chủ trì, phối hợp với Vụ Quan hệ quốc tế theo dõi việc thực hiện các dự án có nguồn vốn liên quan đến nước ngoài sau khi đàm phán, ký kết, điều chỉnh các hiệp định, các văn bản về ODA, FDI trong lĩnh vực kinh tế ngành.

6. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ trình Thủ tướng Chính phủ về thành lập, sắp xếp các tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành về lĩnh vực được phân công theo dõi; xử lý các kiến nghị, phản ánh về quy định hành chính có nội dung về cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chung của Bộ Công thương (trừ lĩnh vực thương mại), Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, lĩnh vực truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông).

Điều 9. Vụ Đổi mới doanh nghiệp

Vụ Đổi mới doanh nghiệp giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; giúp Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.

Vụ Đổi mới doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Chủ trì rà soát, đôn đốc việc xây dựng, đăng ký và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực được phân công theo dõi.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành do các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, tập đoàn, Tổng công ty 91 trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực đổi mới và phát triển doanh nghiệp, bao gồm:

a. Thành lập, tổ chức lại, cổ phần hóa, đa dạng hóa sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, mua bán, giải thể, phá sản doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, kể cả các nông trường, lâm trường quốc doanh.

b. Chuyển các đơn vị sự nghiệp thành doanh nghiệp khoa học - công nghệ, doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

c. Đổi mới tổ chức, quản lý doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

d. Đổi mới cơ chế quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước, cơ chế quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.

đ. Tổng hợp tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tình hình thực hiện Luật Doanh nghiệp nhà nước và Luật Doanh nghiệp.

3. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ trình Thủ tướng Chính phủ về thành lập, sắp xếp các tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành về lĩnh vực được phân công theo dõi; xử lý các kiến nghị, phản ánh về quy định hành chính có nội dung về cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực vụ được phân công theo dõi.

4. Giúp Trưởng ban Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban.

Điều 10. Vụ Quan hệ quốc tế

Vụ Quan hệ quốc tế giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành lĩnh vực quan hệ quốc tế.

Vụ Quan hệ quốc tế thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Chủ trì rà soát, đôn đốc việc xây dựng, đăng ký và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực được phân công theo dõi.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành cho các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực quan hệ quốc tế, bao gồm: chính trị đối ngoại, kinh tế đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, hợp tác song phương và đa phương (với các tổ chức quốc tế và khu vực, các tổ chức liên chính phủ); các tổ chức phi chính phủ (NGOs); công tác lãnh sự; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; xuất nhập cảnh; các cơ quan đại điện nước ngoài và người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam; các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (phối hợp với Vụ Nội chính xử lý các vấn đề về an ninh, bảo vệ, chống khủng bố); hoạt động thông tin đối ngoại ở nước ngoài; các vấn đề về hoạt động đối ngoại của các Bộ, ngành, địa phương cần báo cáo hoặc trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Đối với hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (NGOs), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI):

a. Chủ trì, phối hợp với Vụ chuyên ngành trình cấp có thẩm quyền quyết định về chủ trương đầu tư, vận động, thu hút ODA, NGOs, FDI; về đàm phán, ký kết các hiệp định, các văn bản về ODA, NGOs, FDI;

b. Phối hợp với Vụ chuyên ngành theo dõi thực hiện các dự án có nguồn vốn liên quan đến nước ngoài sau khi đàm phán, ký kết, điều chỉnh các hiệp định, các văn bản về ODA, FDI.

4. Chủ trì, làm đầu mối phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan tham gia chuẩn bị nội dung, tổ chức các chuyến thăm, làm việc nước ngoài của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định các đoàn Việt Nam đi công tác nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào Việt Nam thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị của các Bộ, ngành, địa phương.

6. Chủ trì, làm đầu mối phối hợp công tác giữa Văn phòng Chính phủ với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Quốc hội về lĩnh vực quan hệ quốc tế.

7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận và trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm giải quyết các vấn đề về quan hệ quốc tế giữa nước ta với Chính phủ các nước, với các Đại sứ quán, cơ quan đại diện, tổ chức quốc tế.

8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và các Bộ, ngành chuẩn bị nội dung, nghi lễ và phục vụ các buổi tiếp khách, làm việc với đại diện các tổ chức, cá nhân nước ngoài của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

9. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị và các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ký kết, gia nhập, thực hiện điều ước quốc tế (phối hợp với Vụ Nội chính xử lý các cam kết quốc tế liên quan đến vũ khí); nội dung đàm phán cấp Chính phủ; thành lập và hoạt động của các cơ chế hợp tác liên Chính phủ hoặc Tổ công tác hỗn hợp với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực; theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các điều ước quốc tế đã ký kết; xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các thoả thuận đã cam kết trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác liên Chính phủ hoặc Tổ công tác hỗn hợp với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực.

10. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế và quản lý các dự án của Văn phòng Chính phủ.

11. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ trình Thủ tướng Chính phủ về thành lập, sắp xếp các tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành về lĩnh vực được phân công theo dõi; xử lý các kiến nghị, phản ánh về quy định hành chính có nội dung về cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

12. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp tình hình nổi bật hàng ngày về lĩnh vực quan hệ quốc tế báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

13. Chủ trì, phối hợp với Cục Quản trị và các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, trình xin ý kiến trả lời điện, thư, thiếp chúc mừng, chia buồn của các tổ chức và cá nhân ngoài nước đến Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; đề xuất quà tặng của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ do các đối tượng ngoài nước đến Việt Nam theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

14. Làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chung của Bộ Ngoại giao, lĩnh vực kinh tế đối ngoại (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Điều 11. Vụ Nội chính

Vụ Nội chính giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực nội chính, bao gồm: công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm (trừ các loại tội phạm về kinh tế, chức vụ, ma tuý), biên giới, công tác Biển Đông - Hải đảo (bảo đảm cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh); tìm kiếm cứu nạn, cơ yếu, địa giới hành chính, tôn giáo, dân tộc, nhân quyền, đặc xá; công nghiệp quốc phòng; công tác phối hợp hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Vụ Nội chính thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Chủ trì rà soát, đôn đốc việc xây dựng, đăng ký và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực được phân công theo dõi.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành do các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực nội chính, bao gồm: công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đặc xá, thi hành án, tôn giáo, nhân quyền, dân tộc (về an ninh dân tộc), cơ yếu, địa giới hành chính, biên giới, phân giới, cắm mốc trên đất liền; phân định các vùng biển, đảo; tìm kiếm cứu nạn; công tác bảo đảm cho quốc phòng, an ninh theo các dự án, chương trình, mục tiêu; công tác bảo vệ bí mật nhà nước; mua sắm, sản xuất vũ khí, trang bị; giáo dục quốc phòng; công nghiệp quốc phòng; chương trình Biển Đông - Hải đảo (bảo đảm cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh); chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; đấu tranh với các thế lực phản động; phòng, chống khủng bố; công tác phối hợp hoạt động giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và xử lý các trường hợp khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

3. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ trình Thủ tướng Chính phủ về thành lập, sắp xếp các tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành về lĩnh vực được phân công theo dõi; xử lý các kiến nghị, phản ánh về quy định hành chính có nội dung về cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

4. Chủ trì, phối hợp với Vụ Kinh tế tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định, điều chỉnh kinh phí cho các dự án, đề án, chương trình liên quan đến quốc phòng, an ninh đã được phê duyệt.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình chung của Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ (Bộ Nội vụ); Ủy ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao); công tác phối hợp hoạt động giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Toà án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; làm đầu mối theo dõi công tác của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Điều 12. Vụ theo dõi khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng

Vụ theo dõi khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tội phạm kinh tế và chức vụ; theo dõi xử lý các vụ việc về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Vụ Theo dõi khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Chủ trì rà soát, đôn đốc việc xây dựng, đăng ký và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực được phân công theo dõi.

2. Thẩm tra, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ xử lý kết luận thanh tra; chỉ đạo giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân mà các Bộ, ngành, địa phương xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ; các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

3. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phối hợp công tác với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các đoàn thể về lĩnh vực tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm kinh tế và chức vụ; công tác thanh tra; theo dõi việc xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp dân, tiếp nhận, phân loại để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

5. Đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương chuẩn bị các báo cáo định kỳ, đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; về phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm kinh tế và chức vụ; về xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

6. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ trình Thủ tướng Chính phủ về thành lập, sắp xếp các tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành về lĩnh vực được phân công theo dõi; xử lý các kiến nghị, phản ánh về quy định hành chính có nội dung về cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chung của Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; lĩnh vực phòng, chống tội phạm kinh tế và chức vụ (Bộ Công an).

Điều 13. Vụ Địa phương

Vụ Địa phương giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành lĩnh vực công tác địa phương (bao gồm hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

Vụ Địa phương thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Chủ trì rà soát, đôn đốc việc xây dựng, đăng ký và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực được phân công theo dõi.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Phản ánh tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi được mời, xét thấy cần thiết hoặc khi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm phân công.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và các Bộ, ngành, địa phương chuẩn bị nội dung, phục vụ các hội nghị của Chính phủ với các địa phương, các vùng và các buổi làm việc của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ trường hợp khi có quyết định khác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm).

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xử lý những kiến nghị của các địa phương về chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng, vùng kinh tế trọng điểm; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, phục vụ các buổi gặp mặt của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ với Đoàn đại biểu của các địa phương theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

7. Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý những công việc đột xuất về khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tai nạn xảy ra tại các địa phương.

8. Tham gia các buổi giao ban của Văn phòng Trung ương Đảng với các Ban của Đảng và đại diện các Bộ, ngành tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

9. Cử cán bộ tham gia tiếp dân theo quy định của pháp luật; tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, cơ quan, tổ chức xã hội gửi Thủ tướng Chính phủ thông qua địa chỉ của Vụ Địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh và chuyển những đơn thư khiếu nại, tố cáo đó đến Vụ Theo dõi khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng theo dõi xử lý theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp khi có quyết định khác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm).

10. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chung của Ủy ban Dân tộc; đầu mối theo dõi công tác của Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

11. Vụ Địa phương có đại điện thường trực của Vụ tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

Điều 14. Vụ Khoa giáo - Văn xã

Vụ Khoa giáo - Văn xã giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo; môi trường và phát triển bền vững; văn hóa, thể thao; thông tin báo chí; y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình; lao động, thương binh và xã hội; khu công nghệ cao.

Vụ Khoa giáo - Văn xã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Chủ trì rà soát, đôn đốc việc xây dựng, đăng ký và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực được phân công theo dõi.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành do các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực khoa giáo - văn xã, bao gồm:

a. Khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và công nghệ (bao gồm cả công nghệ thông tin);

b. Sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;

c. Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ;

d. Ứng dụng và phát triển năng lượng hạt nhân, an toàn và kiểm soát bức xạ hạt nhân;

đ. Internet;

e. Xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ, phát triển các khu công nghệ cao, hệ thống các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia;

g. Thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực khoa giáo - văn xã (không thuộc Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ);

h. Môi trường, phát triển bền vững, đa dạng sinh học; nghiên cứu, điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường;

i. Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề và giáo dục thường xuyên (bao gồm cả theo dõi về học phí); hệ thống các trường chính trị - hành chính và các trường thuộc các tổ chức chính trị - xã hội;

k. Văn hóa (bao gồm cả vấn đề gia đình); thể dục, thể thao;

l. Thông tin, báo chí, xuất bản, quảng cáo;

m. Chủ trì, phối hợp với Vụ Hành chính xử lý các vấn đề liên quan đến công tác lưu trữ nhà nước;

n. Việc làm, lao động, tiền lương, tiền công, an toàn lao động, xuất khẩu lao động, bảo hiểm xã hội, đình công, giải quyết tranh chấp lao động, bảo trợ xã hội, chính sách đối với người có công; bình đẳng giới; bảo vệ và chăm sóc trẻ em, thương binh và xã hội; xóa đói, giảm nghèo và các vấn đề xã hội liên quan;

o. Y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình (bao gồm cả theo dõi công tác về viện phí và giá thuốc phòng, chữa bệnh);

p. Phòng, chống tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm (bao gồm cả theo dõi phòng, chống tội phạm về ma tuý).

3. Đầu mối quản lý thư viện, tư liệu, công tác nghiên cứu khoa học của cơ quan Văn phòng Chính phủ.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình về quản lý nhà nước liên quan đến thông tin báo chí.

5. Chủ trì, phối hợp với Vụ Kinh tế tổng hợp (đối với dự án, đề án, chương trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước), với Vụ Quan hệ quốc tế (đối với các dự án sử dụng vốn ODA, FDI), trình Thủ tướng Chính phủ và theo dõi việc tổ chức thực hiện các dự án, đề án, chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

6. Đối với hỗ trợ phát triển chính thức, đầu tư trực tiếp nước ngoài (ODA, FDI):

a. Phối hợp với Vụ Quan hệ quốc tế trình cấp có thẩm quyền quyết định về chủ trương vận động, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; về đàm phán, ký kết, điều chỉnh các hiệp định, các văn bản về ODA, FDI liên quan đến lĩnh vực được phân công theo dõi;

b. Chủ trì, phối hợp với Vụ Quan hệ quốc tế về theo dõi thực hiện các dự án có nguồn vốn liên quan đến nước ngoài sau khi đàm phán, ký kết liên quan đến lĩnh vực được phân công theo dõi.

7. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ trình Thủ tướng Chính phủ về thành lập, sắp xếp các tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành về lĩnh vực được phân công theo dõi; xử lý các kiến nghị, phản ánh về quy định hành chính có nội dung về cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chung của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trừ lĩnh vực du lịch), Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông (trừ lĩnh vực truyền thông), Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.

Điều 15. Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ

Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực cải cách hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cán bộ, công chức, công vụ; công tác thi đua, khen thưởng nhà nước.

Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Chủ trì rà soát, đôn đốc việc xây dựng, đăng ký và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực được phân công theo dõi.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành do các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực cải cách hành chính, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và công vụ, bao gồm:

a. Các đề án, dự án về cải cách thủ tục hành chính; đổi mới sự phân công, phân cấp quản lý hành chính giữa trung ương và địa phương; phân loại, phân công, phân cấp quản lý các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp nhà nước được quy định tại Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; phân loại đơn vị hành chính; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước; đơn giản hóa thủ tục hành chính theo mục tiêu, nội dung, chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; nghiên cứu, đề xuất sắp xếp lại tổng thể các tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu theo hướng cải cách hành chính;

b. Các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu Kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế, Khu Công nghiệp, Khu chế xuất và các Ban Quản lý có tên gọi khác; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức hành chính thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (trừ thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp được quy định trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, ngành do các Vụ chuyên ngành chủ trì, xử lý); trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các văn bản quy phạm pháp luật về hội và tổ chức phi Chính phủ;

c. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính; theo dõi công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong xây dựng, kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; điều phối công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

d. Tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; phê duyệt tổng biên chế hành chính nhà nước và lực lượng vũ trang;

đ. Công tác thi đua, khen thưởng nhà nước;

e. Trình phê duyệt đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; bổ nhiệm, điều động, kỷ luật chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Chủ trì, phối hợp của các đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình công tác chung của Bộ Nội vụ (trừ Ban Cơ yếu Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ).

4. Bộ phận giúp việc Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ sinh hoạt về hành chính và đoàn thể tại Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ.

Chế độ làm việc của bộ phận giúp việc Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ quyết định.

Điều 16. Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện công tác cải cách hành chính; tổ chức bộ máy; cán bộ, công chức; công vụ; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thi đua, khen thưởng; thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong nội bộ Văn phòng Chính phủ.

Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và các Bộ, ngành trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và công tác cải cách hành chính của Văn phòng Chính phủ.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ; các Quy chế hoạt động của Văn phòng Chính phủ theo sự phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị và các Bộ, ngành liên quan soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện công tác cán bộ thuộc nội bộ Văn phòng Chính phủ, bao gồm: công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tiếp nhận, tuyển dụng, tuyển chọn, hợp đồng lao động; bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, điều động, luân chuyển, cán bộ, công chức; thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động (xếp lương, nâng lương, nâng ngạch, chế độ phụ cấp, chế độ hưu trí, bảo hiểm, các chính sách xã hội khác); công tác thi đua, khen thưởng nội bộ và cán bộ cấp cao.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ; nghiên cứu, đề xuất việc cử cán bộ, công chức đi công tác, học tập, biệt phái, đào tạo trong nước, ngoài nước; cử cán bộ, công chức tham gia Ban Soạn thảo, Tổ biên tập, Tổ công tác liên ngành theo đề nghị của các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức liên quan.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh tra nội bộ, bao gồm: thanh tra định kỳ, đột xuất, thanh tra việc chấp hành các quy định về công vụ, các Quy chế nội bộ của Văn phòng Chính phủ; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong nội bộ Văn phòng Chính phủ theo quy định của pháp luật

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Báo cáo và chuẩn bị tổng kết công tác hàng năm của Văn phòng Chính phủ.

7. Phối hợp với Vụ Quan hệ quốc tế và các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế và quản lý các dự án của Văn phòng Chính phủ.

8. Làm thường trực các Hội đồng tư vấn cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện các lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, bao gồm: Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức, Hội đồng lương, Hội đồng Thi đua Khen thưởng, Hội đồng kỷ luật và các Hội đồng khác theo quy định của pháp luật

9. Giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm và Đảng ủy cơ quan Văn phòng Chính phủ quản lý, đánh giá sử dụng cán bộ, công chức; xem xét bổ nhiệm cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

10. Làm đầu mối phối hợp về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giữa Văn phòng Chính phủ với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Quốc hội;

11. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tang lễ đối với cán bộ, công chức, người lao động thuộc Văn phòng Chính phủ từ trần; phối hợp với Cục Quản trị, Cục Hành chính - Quản trị II, Vụ Tài vụ, Vụ Hành chính tổ chức lễ tang đối với cán bộ cấp cao của Nhà nước khi được phân công.

12. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước và bảo vệ nội bộ cơ quan; theo dõi, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác quân sự địa phương của cơ quan Văn phòng Chính phủ.

13. Vụ Tổ chức cán bộ có Phòng Thi đua - Khen thưởng, Phòng Thanh tra.

14. Chế độ làm việc của Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn - Đoàn Thanh niên cơ quan do cấp có thẩm quyền quyết định.

Điều 17. Vụ Hành chính

Vụ Hành chính giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện chức năng về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ và công tác hành chính văn phòng tại Văn phòng Chính phủ; tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác văn thư, công báo.

Vụ Hành chính thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Tổ chức tiếp nhận, phân phát văn bản, tài liệu gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ; theo dõi và đôn đốc quá trình xử lý văn bản tại các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ.

2. Quản lý và tổ chức việc phát hành các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm theo quy định, bảo đảm các văn bản ban hành đúng về hình thức, thể thức văn bản.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận, quản lý, phát hành và lưu trữ các văn bản, tài liệu mật của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan tại phía Bắc theo Quy chế bảo mật tài liệu.

4. Chủ trì cập nhật văn bản ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vào mạng tin học diện rộng của Chính phủ, mạng tin học của Văn phòng Chính phủ; quản lý, cung cấp văn bản điện tử theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Văn phòng Chính phủ.

5. Quản lý và tổ chức đánh máy, in, chụp văn bản, tài liệu theo Quy chế đánh máy, in, chụp văn bản, tài liệu của Văn phòng Chính phủ.

6. Quản lý và tổ chức thu thập, chỉnh lý, sử dụng, cấp chứng thực tài liệu lưu trữ và bảo quản tài liệu lưu trữ của Văn phòng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

7. Quản lý, sử dụng con dấu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Văn phòng Chính phủ

8. Xây dựng, bổ sung và sửa đổi các quy chế về công tác văn thư, đánh máy, lưu trữ và phát hành công báo, trực hành chính ngoài giờ làm việc. Phối hợp với Trung tâm Tin học ứng dụng tin học trong công tác văn thư, lưu trữ, đánh máy và các nghiệp vụ hành chính khác ở Văn phòng Chính phủ.

9. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, điều chỉnh chương trình công tác của lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; tổ chức giao ban hàng tuần của Văn phòng Chính phủ, thông báo kết luận giao ban, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện nội dung kết luận giao ban của Bộ trưởng, Chủ nhiệm; tổng hợp tình hình hoạt động chung của cơ quan khi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

10. Quản lý, tổ chức việc cung cấp báo, tạp chí, bản tin phục vụ công tác của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các đơn vị, cá nhân thuộc Văn phòng Chính phủ theo quy định.

11. Biên tập, phát hành danh bạ điện thoại của Văn phòng Chính phủ, của các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức để phục vụ quan hệ công tác của Văn phòng Chính phủ.

12. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước liên quan chịu trách nhiệm về nội dung xuất bản, phát hành ấn phẩm Công báo và Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phối hợp với Trung tâm tin học, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan bảo đảm nội dung, duy trì hoạt động của Công báo điện tử trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

13. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành theo thẩm quyền hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy định về thủ tục hành chính trong công tác văn thư tại các cơ quan hành chính nhà nước; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định đó.

14. Phối hợp với Vụ Khoa giáo - Văn xã xử lý các vấn đề liên quan đến công tác lưu trữ nhà nước.

15. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn Văn phòng các Bộ, ngành, địa phương về nghiệp vụ hành chính và công tác văn phòng.

16. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức các buổi làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm với Văn phòng các Bộ, ngành, địa phương về công tác văn phòng.

17. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm xét tặng Bằng khen, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn phòng cơ quan hành chính nhà nước cho đơn vị, cá nhân thuộc Văn phòng các Bộ, ngành, địa phương đã có thành tích về công tác văn phòng; hiệp y trình cấp có thẩm quyền các hình thức khen thưởng bậc cao về công tác văn phòng đối với đơn vị, cá nhân thuộc Văn phòng các Bộ, ngành, địa phương.

18. Vụ Hành chính có Phòng Văn thư, Phòng Đánh máy, Phòng Lưu trữ, Phòng Nghiệp vụ hành chính và Phòng Công báo.

Điều 18. Vụ Tài vụ

Vụ Tài vụ giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện chức năng quản lý tài chính đơn vị cấp Bộ theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính đối với các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ và đơn vị khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước theo quy định của pháp luật

Vụ Tài vụ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Quản lý toàn diện các loại kinh phí được ngân sách nhà nước cấp và các nguồn vốn hợp pháp khác thuộc quyền quản lý của Văn phòng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

2. Quản lý về mặt giá trị toàn bộ tài sản hữu hình, vô hình có nguồn gốc hình thành từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác thuộc quyền quản lý của Văn phòng Chính phủ, bao gồm: trụ sở làm việc, quỹ nhà công vụ, phương tiện đi lại và các tài sản khác từ khi hình thành, đưa vào sử dụng, biến động tăng, giảm, sửa chữa, thanh lý tài sản.

3. Hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp dưới lập dự toán thu, chi ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật; tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách của Văn phòng Chính phủ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

4. Trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định phương án phân bổ dự toán ngân sách, bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung dự toán cho các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ và các đơn vị khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ sau khi được cấp có thẩm quyền giao.

5. Tổ chức thực hiện giao dự toán thu, chi ngân sách hàng năm và cấp phát ngân sách cho đơn vị dự toán cấp dưới; nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản phải nộp ngân sách; theo dõi, quản lý tài sản Nhà nước đối với các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện đúng các quy định về kế toán, thống kê và chức năng, nhiệm vụ của Kế toán trưởng; chịu trách nhiệm báo cáo, quyết toán ngân sách và công khai ngân sách theo quy định của pháp luật.

7. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổng hợp tình hình thực hiện thu, chi ngân sách của Văn phòng Chính phủ, công tác quản lý tài chính và duyệt quyết toán của các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn các đơn vị phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí được cấp và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật

8. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị sự nghiệp về sử dụng nguồn thu sự nghiệp để phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo quy định của pháp luật

9. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về quản lý tài chính, kế toán, thống kê.

10. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách của Văn phòng Chính phủ và các đơn vị dự toán trực thuộc Văn phòng Chính phủ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, quyết định.

11. Chủ trì, phối hợp với Cục Quản trị và các đơn vị liên quan bảo đảm kinh phí cho các chuyến đi công tác nước ngoài của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp với Cục Quản trị trong việc mua vé máy bay (hoặc ký hợp đồng chuyên cơ), khách sạn, hành lý.

12. Thẩm định về tài chính việc đầu tư, mua sắm tài sản, vật tư của cơ quan, các đơn vị trực thuộc; tham gia đấu thầu và quản lý tài chính việc đầu tư, mua sắm tài sản, xây dựng và sửa chữa các hạng mục công trình (trừ phần phân cấp cho các đơn vị trực thuộc được tự quyết định).

13. Chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm quản lý tài chính các dự án viện trợ cho Văn phòng Chính phủ và các đơn vị khác theo quy định của pháp luật về quản lý tài chính.

14. Lưu trữ, bảo quản hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật

15. Có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về tình hình quản lý tài chính của cơ quan Văn phòng Chính phủ.

16. Vụ Tài vụ có Phòng Tổng hợp, Phòng Theo dõi các đơn vị dự toán thuộc Văn phòng Chính phủ.

Điều 19. Cục Quản trị

Cục Quản trị giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện chức năng bảo đảm hậu cần, phục vụ hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ; quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật, công tác lễ tân, hậu cần, bảo vệ an ninh, an toàn trụ sở cơ quan, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, công chức và người lao động.

Cục Quản trị thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Bảo đảm phương tiện, điều kiện vật chất; bố trí vị trí, hình thức, nghi lễ theo quy định trong các phiên họp Chính phủ, các buổi họp, làm việc, tiếp khách của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức trong nước và ngoài nước tại trụ sở Chính phủ, Văn phòng Chính phủ hoặc các địa điểm khác khi Văn phòng Chính phủ được phân công chủ trì.

2. Bảo đảm điều kiện và phương tiện đi lại, phục vụ làm việc của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các chức danh khác khi được Thủ tướng giao và cán bộ, công chức của Văn phòng Chính phủ theo quy định của Nhà nước và các Quy chế quản lý của Văn phòng Chính phủ.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bảo vệ an toàn trụ sở làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ, bao gồm cả xác định khu vực, địa điểm cấm; xây dựng phương án, kế hoạch và biện pháp bảo vệ cơ quan; tổ chức quản lý và hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ cơ quan; bảo vệ an ninh, trật tự, trị an khu vực cơ quan; xây dựng phương án và biện pháp phòng cháy, chữa cháy, thường trực phòng cháy, chữa cháy khu vực cơ quan.

4. Phối hợp với các cơ quan liên quan phục vụ đón, tiếp, bảo đảm ăn, nghỉ của khách nước ngoài đến Việt Nam làm việc với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ. Tổ chức tiếp nhận quản lý theo đúng quy định của pháp luật đối với bưu phẩm, hàng hóa, quà tặng do các tổ chức, cá nhân nước ngoài và trong nước gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

5. Phối hợp với Vụ Quan hệ quốc tế chuẩn bị nội dung, trình xin ý kiến trả lời điện, thư, thiếp chúc mừng, chia buồn của các tổ chức và cá nhân ngoài nước gửi đến Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; đề xuất và chuẩn bị quà tặng của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ cho các đối tượng ngoài nước đến Việt Nam theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, trình xin ý kiến trả lời điện, thư, thiếp chúc mừng, chia buồn của các tổ chức và cá nhân trong nước gửi đến Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; đề xuất và chuẩn bị quà tặng của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ cho các đối tượng trong nước theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm các điều kiện vật chất phục vụ các hoạt động nghi lễ nhà nước (lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ quốc tang, lễ viếng các anh hùng liệt sỹ, lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) theo nhiệm vụ được phân công; phục vụ đón nhận danh hiệu khen thưởng của Đảng và Nhà nước, các ngày kỷ niệm sinh nhật, ngày mất của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phúng, viếng, điện chia buồn các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương từ trần và các đối tượng khác theo yêu cầu của Thủ tướng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

8. Quản lý toàn bộ các tài sản hữu hình có nguồn gốc hình thành từ ngân sách nhà nước, viện trợ, quà tặng và các nguồn hợp pháp khác thuộc quyền quản lý của Văn phòng Chính phủ. Theo dõi tình hình biến động tăng, giảm tài sản về hiện vật; thực hiện điều chuyển, thanh lý tài sản theo quy định của cấp có thẩm quyền; thực hiện quy định về bảo hiểm phương tiện, tài sản; mua sắm, sử dụng tài sản hàng hóa, vật tư, xăng, dầu cơ quan; lưu giữ, bảo quản tư liệu, hiện vật về hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ tại trụ sở Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

9. Được ủy quyền chủ đầu tư các công trình xây dựng cơ bản thuộc nguồn ngân sách nhà nước; cải tạo, sửa chữa, duy tu, nâng cấp cơ sở vật chất; trang bị các phương tiện, điều kiện làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ tại phía Bắc. Quản lý các công trình xây dựng cơ bản, các hạng mục cải tạo sửa chữa, duy tu, nâng cấp tài sản cố định của Văn phòng Chính phủ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại phía Bắc.

10. Chủ trì, phối hợp với cơ quan y tế thực hiện bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, công chức, người lao động thuộc Văn phòng Chính phủ; bảo đảm môi trường, cảnh quan, vệ sinh nơi làm việc và khu vực trụ sở của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

11. Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp có thu phía Bắc bảo đảm điều kiện ăn, nghỉ cho đại biểu trong nước về họp, làm việc với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tại thành phố Hà Nội.

12. Bảo đảm công tác lễ tân, hậu cần phục vụ các chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương ở phía Bắc; các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ ở phía Bắc.

13. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tài vụ và các đơn vị liên quan phục vụ các chuyển đi công tác nước ngoài của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, bao gồm: mua vé máy bay hoặc ký hợp đồng chuyên cơ, khách sạn, hành lý (trừ quà tặng do Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm); báo cáo lãnh đạo Văn phòng Chính phủ giải quyết các trường hợp phát sinh cho các chuyến đi công tác của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ.

14. Bảo đảm công tác lễ tân, hậu cần cho các chuyến thăm và làm việc nước ngoài của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

15. Chăm lo đời sống và thực hiện các chính sách, chế độ theo quy định của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Chính phủ; quản lý nhà ăn cơ quan Văn phòng Chính phủ

16. Quản lý, duy trì, nâng cấp vườn hoa, cây xanh trong khu vực trụ sở làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ

17. Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức việc mua sắm vật tư, thiết bị, văn phòng phẩm của các đơn vị và các nhu cầu khác theo quy định của Nhà nước; lập kế hoạch sửa chữa, xây dựng trụ sở Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, nhà ở công vụ của Chính phủ (trừ thiết bị tin học); phối hợp với Vụ Tài chính tổng hợp vào dự toán chi ngân sách hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch và tổ chức thực hiện.

18. Thẩm định về sự cần thiết, yêu cầu kỹ thuật phải đầu tư, mua sắm đối với tài sản, hàng hóa, vật tư của các dự án và các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ (trừ phần phân cấp cho các đơn vị tự quyết định).

19. Cục Quản trị có Phòng Quản trị, Phòng Lễ tân, Phòng Quản lý nhà làm việc Chính phủ, Phòng Kế hoạch, Phòng Bảo vệ, Phòng Y tế và Đoàn xe.

Điều 20. Cục Hành chính - Quản trị II

Cục Hành chính - Quản trị II giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện chức năng bảo đảm công tác hậu cần, phục vụ hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ tại phía Nam; quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật, công tác lễ tân, hậu cần, bảo vệ an ninh, an toàn trụ sở cơ quan, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, công chức, người lao động; thực hiện công tác tổ chức, hành chính, tài vụ của Văn phòng Chính phủ tại phía Nam theo quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm; có con dấu và tài khoản cấp II theo quy định của pháp luật.

Cục Hành chính - Quản trị II thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Bảo đảm công tác lễ tân, hậu cần phục vụ các chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương ở phía Nam; các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ ở phía Nam

2. Chủ trì và chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước tổ chức bảo vệ an toàn các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; với các cơ quan liên quan bảo vệ an toàn trụ sở làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ, bao gồm: xác định khu vực, địa điểm cấm; xây dựng phương án, kế hoạch và biện pháp cụ thể bảo vệ cơ quan; tổ chức quản lý và hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ cơ quan; bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự, trị an khu vực cơ quan; xây dựng phương án và biện pháp phòng cháy, chữa cháy, thường trực phòng cháy, chữa cháy khu vực cơ quan tại phía Nam

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm các điều kiện vật chất phục vụ các hoạt động nghi lễ nhà nước (lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ quốc tang, lễ viếng các anh hùng liệt sỹ) theo phân công; phục vụ đón nhận danh hiệu khen thưởng của Đảng và nhà nước, các ngày kỷ niệm sinh nhật, ngày mấy của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước và nguyên là lãnh đạo Đảng và Nhà nước; phúng, viếng, điện chia buồn các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương từ trần ở phía Nam và các đối tượng khác theo yêu cầu của Thủ tướng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận, quản lý, phát hành và lưu trữ các văn bản, tài liệu mật của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan tại phía Nam theo Quy chế bảo mật tài liệu.

5. Tiếp nhận, quản lý công văn, tài liệu đi và đến của các bộ phận thuộc Văn phòng Chính phủ tại phía Nam

6. Quản lý đánh máy, in, chụp, fax tài liệu phục vụ cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ tại phía Nam

7. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ tại phía Nam theo quy định và hướng dẫn về công tác lưu trữ của Văn phòng Chính phủ.

8. Quản lý con dấu của Cục Hành chính - Quản trị II theo quy định; quản lý thống nhất hoạt động hành chính của các bộ phận thuộc Văn phòng Chính phủ tại phía Nam

9. Tổ chức quản lý, vận hành mạng tin học của Văn phòng Chính phủ tại phía Nam; bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị tin học và phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện đào tạo, bồi dưỡng về tin học cho cán bộ, công chức các đơn vị tại phía Nam

10. Đề xuất, tổ chức thực hiện việc sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ tại phía Nam theo quy định của Nhà nước.

11. Được ủy quyền chủ đầu tư các công trình xây dựng cơ bản, cải tạo, xây dựng mới cơ sở vật chất từ nguồn ngân sách nhà nước. Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, kỹ thuật của Văn phòng Chính phủ tại phía Nam. Quản lý các công trình xây dựng cơ bản, các hạng mục cải tạo sửa chữa, duy tu, nâng cấp tài sản cố định của Văn phòng Chính phủ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại phía Nam

12. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan y tế chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, công chức, người lao động của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ tại phía Nam; các đại biểu về dự hội nghị do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ chủ trì tại phía Nam

13. Quản lý tổ chức, biên chế và hồ sơ cán bộ, công chức, người lao động theo phân cấp quản lý của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

14. Giải quyết các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, người lao động của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ tại phía Nam theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

15. Chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, người lao động của các đơn vị phía Nam thuộc Văn phòng Chính phủ

16. Quản lý ngân sách của đơn vị dự toán cấp II theo đúng quy định của pháp luật về quản lý tài chính để phục vụ cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ

17. Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp có thu phía Nam bảo đảm điều kiện ăn, nghỉ cho đại biểu trong nước về họp, làm việc với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tại thành phố Hồ Chí Minh.

18. Cục Hành chính - Quản trị II có Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Quản trị, Phòng Tài vụ, Phòng Bảo vệ, Đoàn xe.

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 09/2003/QĐ-VPCP ngày 07 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ

2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 22. Trách nhiệm thi hành

1. Các đồng chí Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các Trợ lý, Thư ký của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát việc phân công trong Quyết định này, phát hiện những việc chồng chéo, chưa phù hợp để trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước (để phối hợp công tác);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Trợ lý TTg và Thư ký các PTT;
- Văn phòng: Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên;
- Lưu: Văn thư, TCCB (40b)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 993/QĐ-VPCP năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục thuộc Văn phòng Chính phủ do Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.599

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.66.217