Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 991/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Văn Minh
Ngày ban hành: 07/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 991/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC ỦY VIÊN UBND TỈNH QUẢNG NGÃI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 1074/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Quyết định số 1075/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 24/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả bầu y viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Được sự thống nhất của các thành viên UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 06/7/2021 và theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh

1. UBND tỉnh làm việc theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019, vừa đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể UBND, vừa đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh; bảo đảm tính dân chủ, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động.

2. Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo, điều hành toàn diện hoạt động của UBND tỉnh theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 và các quy định có liên quan; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc khẩn cấp, cấp bách, quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược, dài hạn trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Chủ tịch UBND tỉnh phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết công việc theo ngành, lĩnh vực phụ trách được phân công tại Quyết định này. Phó Chủ tịch UBND tỉnh được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch, nhân danh Chủ tịch UBND tỉnh khi giải quyết các công việc thuộc phạm vi được phân công, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định liên quan đến việc thực hiện các công việc được Chủ tịch UBND tỉnh phân công; báo cáo xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh khi thấy cần thiết; đồng thời, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công tại cuộc họp giao ban giữa Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ động giải quyết công việc và chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả giải quyết công việc của mình trước pháp luật, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Theo yêu cầu công việc, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có các cuộc họp chung để cho ý kiến về các nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của UBND tỉnh, các nội dung quan trọng trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và cấp có thẩm quyền.

5. Trong trường hợp cần thiết hoặc khi Phó Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt thì Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp xử lý các công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch.

6. Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm về kế hoạch, chủ trương, quyết định đầu tư, phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với tất cả các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; chấp thuận, quyết định về chủ trương đầu tư, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đối với tất cả các thành phần kinh tế trong và ngoài nước sau khi có ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách ngành, lĩnh vực. Các nội dung khác trong quá trình thực hiện dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách ngành, lĩnh vực (quy định tại Điều 2 Quyết định này) trực tiếp chỉ đạo, điều hành và quyết định theo quy định của pháp luật.

7. Trong thời gian Chủ tịch UBND tỉnh đi công tác ngoài tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Phó Chủ tịch UBND tỉnh xử lý, điều hành công việc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (trừ công tác cán bộ, công tác quản lý, điều hành ngân sách).

8. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện việc theo dõi và tham gia chỉ đạo các ngành, địa phương theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể

1. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh

a) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND tỉnh; lãnh đạo các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Về quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Điều hành ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển và các lĩnh vực tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, quốc phòng, an ninh, thanh tra, công tác thi đua, khen thưởng; phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, xúc tiến thu hút đầu tư; công tác quản lý, phát triển đô thị; xây dựng, giao thông vận tải; lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản thuộc tỉnh quản lý.

- Chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng chống thiên tai, cháy, nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự; an toàn giao thông và những giải pháp quan trọng để chỉ đạo, điều hành trong từng thời gian mà Chủ tịch UBND tỉnh thấy cần phải trực tiếp xử lý.

- Giữ mối quan hệ giữa UBND tỉnh với các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; Trưởng ban Ban An toàn giao thông tỉnh và Trưởng ban các Ban Chỉ đạo theo quy định của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi.

d) Trực tiếp theo dõi địa bàn thành phố Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ Sơn và huyện Bình Sơn.

2. Ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

a) Thực hiện xử lý, điều hành công việc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (trừ công tác cán bộ, công tác quản lý, điều hành ngân sách) khi Chủ tịch UBND tỉnh đi công tác ngoài tỉnh.

b) Phụ trách các lĩnh vực: công tác nội chính; tôn giáo, tư pháp, thi hành án dân sự; giáo dục, đào tạo và dạy nghề; văn hóa, thể thao và du lịch; lao động - thương binh và xã hội; bảo hiểm xã hội; gia đình và trẻ em; các lĩnh vực xã hội khác; công tác dân vận, công tác thanh niên.

- Làm Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo về sự tiến bộ phụ nữ; Chủ tịch Hội đồng đánh giá sáng kiến của tỉnh; trực tiếp làm Trưởng ban các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giữ mối quan hệ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và theo dõi các hội, các ban liên lạc khác...thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Tiếp nhận và xử lý bước đầu trường hợp công dân tụ tập trước Trụ sở UBND tỉnh, Trụ sở Tỉnh ủy và các trường hợp tụ tập đông người trái phép, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự; giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng thụ lý đơn và quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi.

d) Trực tiếp theo dõi địa bàn các huyện: Trà Bồng, Nghĩa Hành, Minh Long.

đ) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Ông Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

a) Phụ trách các lĩnh vực: tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng, kho bạc nhà nước, thuế, hải quan, thống kê, kiểm toán, tài sản công (kể cả nhà ở thuộc sở hữu nhà nước); y tế, dân số; chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (bao gồm Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (nhà 167)); sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước (kể cả đơn vị sự nghiệp công lập) thuộc tỉnh quản lý, hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và cơ chế, chính sách phát triển, hỗ trợ phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp; chương trình biển Đông Hải đảo, công tác ngoại vụ.

- Chỉ đạo đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh hàng tháng, quý, 06 tháng, năm; chỉ đạo giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

- Làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh; Trưởng Ban Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết và Trưởng ban các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách.

b) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Y tế, Ngoại vụ, Ban Dân tộc tỉnh, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Quảng Ngãi, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Văn phòng giảm nghèo tỉnh, Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Quảng Ngãi, Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC), hệ thống Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh, các Hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

c) Trực tiếp theo dõi địa bàn các huyện: Ba Tơ, Sơn Tây, Sơn Hà, Sơn Tịnh.

d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: công nghiệp, thương mại, điện lực, nông nghiệp và phát triển nông thôn; kinh tế biển; kinh tế tập thể; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tài nguyên và khoáng sản, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; khoa học và công nghệ; thông tin và truyền thông; báo chí, tuyên truyền; phát thanh truyền hình tỉnh; chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng cháy, chữa cháy.

- Làm Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy tỉnh; Chủ tịch Hội đồng khoa học, kỹ thuật tỉnh và Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giữ mối quan hệ phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, các hội, ban liên lạc khác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách.

b) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Công Thương; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi; Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới; Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi.

c) Trực tiếp theo dõi địa bàn các huyện: Lý Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức.

d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Các Ủy viên UBND tỉnh phân công phụ trách các lĩnh vực, cụ thể như sau:

(1) Bà Trần Thị Mỹ Ái, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Kế hoạch và Đầu tư.

(2) Ông Võ Văn Bá, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Quân sự.

(3) Ông Phan Công Bình, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Công an.

(4) Ông Trà Thanh Danh, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Thanh tra.

(5) Ông Phạm Xuân Duệ, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Văn phòng UBND tỉnh.

(6) Ông Tạ Công Dũng, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Nội vụ.

(7) Ông Tôn Long Hiếu, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Tư pháp.

(8) Ông Nguyễn Công Hoàng, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Xây dựng.

(9) Ông Nguyễn Văn Luyện, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Tài chính.

(10) Ông Trần Văn Mẫn, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách công tác dân tộc.

(11) Ông Nguyễn Xuân Mến, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Y tế.

(12) Ông Nguyễn Phong, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách giao thông, vận tải.

(13) Ông Hồ Trọng Phương, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(14) Ông Võ Văn Rân, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Công Thương.

(15) Ông Nguyễn Ngọc Thái, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Giáo dục - Đào tạo.

(16) Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Khoa học - công nghệ.

(17) Ông Nguyễn Minh Trí, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Văn hóa, thể thao, du lịch.

(18) Ông Trần Thanh Trường, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Thông tin - Truyền thông; phát thanh và truyền hình Quảng Ngãi.

(19) Ông Nguyễn Viết Vy, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Ngoại vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Nội vụ (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các cơ quan T
W trên địa bàn tỉnh;
- VPUB: PCVP, các phòng N/cứu, HCTC, QTTV, CBTH;
- Lưu: VT, NC404

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 991/QĐ-UBND ngày 07/07/2021 về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021-2026

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


412
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251