Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 985/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác pháp chế năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 985/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Tất Thành Cang
Ngày ban hành: 06/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 985/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Chỉ thị số 09/2013/CT-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân;

Xét ý kiến của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 861/STP-TC ngày 14 tháng 02 năm 2015;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác pháp chế năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tất Thành Cang

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và Chỉ thị số 09/2013/CT-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố vê kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Góp phần đảm bảo an toàn pháp lý trong công tác tham mưu của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; từng bước củng cố, kiện toàn, phát huy tính chủ động tích cực của tổ chức pháp chế tại các đơn vị, đảm bảo hiệu quả công tác phối hợp.

- Việc triển khai các lĩnh vực chuyên môn của công tác pháp chế phải bám sát chương trình công tác của Bộ Tư pháp và Bộ - ngành chủ quản.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Trong phạm vi nhiệm vụ được phân công, các Sở - ngành Thành phố chủ động triển khai Quyết định số 6550/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục phổ biến nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2003. Theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước, tập trung phổ biến cho các đối tượng có liên quan về các văn bản Luật có hiệu lực năm 2015 và 2016 như: Luật Căn cước công dân, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014, Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, Luật Việc làm 2013, Luật Xây dựng năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Đầu tư công năm 2014, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Phá sản năm 2014, Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014, Luật sửa đổi các Luật về thuế năm 2014, các Luật mới về tổ chức bộ máy nhà nước (Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân...), Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và các văn bản Luật khác thuộc chuyên ngành, lĩnh vực trọng tâm trong lĩnh vực lao động, nhà ở, đất đai, xây dựng, an toàn giao thông.

- Triển khai hoạt động xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; thường xuyên cập nhật, đăng tin, bài có nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trên các Báo, Đài, trang thông tin điện tử, trong đó chú trọng đến các đối tượng thuộc ngành, lĩnh vực quản lý và một số nhóm đối tượng đặc thù như: người dân tộc thiểu số; người dân ở vùng ngoại ô, ven biển, ngư dân; người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình và người có hành vi bạo lực gia đình; người khuyết tật; thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật cao và tại các địa bàn trọng điểm, địa bàn đang đô thị hóa, ngoại thành, khu công nghiệp, khu nhà trọ, địa bàn có tỷ lệ vi phạm pháp luật, nguy cơ vi phạm pháp luật cao.

3. Công tác xây dựng pháp luật

- Chủ trì soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân Thành phố được phân công theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2015; đảm bảo tiến độ và chất lượng dự thảo văn bản pháp quy.

- Góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định của pháp luật và tổ chức lấy ý kiến về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

- Đề xuất chuẩn bị văn bản đưa vào chương trình lập quy năm 2016 thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước gửi Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét ban hành.

4. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2015 theo Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

5. Công tác trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của từng Sở - ngành.

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý vi phạm của các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp thuộc chức năng, phạm vi quản lý nhà nước của Sở - ngành.

- Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai, thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở - ngành.

6. Công tác bồi thường Nhà nước

- Thực hiện phổ biến các quy định pháp luật của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm của Sở ngành.

- Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường trong phạm vi chuyên ngành trên địa bàn Thành phố.

7. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

- Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý trên địa bàn Thành phố.

- Đôn đốc việc triển khai thực hiện các quy định của ngành, lĩnh vực, tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật, đặc biệt là pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý.

- Tổ chức triển khai thực hiện thống kê về việc xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý của mình.

- Báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố kiến nghị những quy định về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến ngành, lĩnh vực không khả thi, chồng chéo, mâu thuẫn, không phù hợp thực tiễn, kiến nghị Bộ - ngành Trung ương hoặc Bộ Tư pháp để nghiên cứu xử lý.

8. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Trong phạm vi nhiệm vụ được phân công, các Sở - ngành chủ động triển khai Quyết định số 6187/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Công tác tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quy định, văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng cơ quan.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích của cơ quan theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan.

- Tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân Thành phố, góp phần tháo gỡ những khó khăn, giải quyết kịp thời các vấn đề đặt ra trong thực tiễn quản lý của Thành phố; nâng tầm về chất công tác tham mưu, tư vấn cho Ủy ban nhân dân Thành phố, nhất là trong các vụ việc liên quan đến hoạt động đầu tư, hợp tác với các đối tác nước ngoài.

10. Thực hiện báo cáo định kỳ

Theo từng lĩnh vực chuyên môn của công tác pháp chế, theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Bộ - ngành chủ quản, các Sở - ngành Thành phố phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng báo cáo gửi Sở Tư pháp tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố triển khai các nội dung Kế hoạch này đảm bảo tiến độ và chất lượng.

- Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các tổ chức pháp chế để Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Tư pháp xem xét, giải quyết.

- Thủ trưởng các Sở - ban, ngành Thành phố củng cố kiện toàn tổ chức pháp chế, bố trí cán bộ pháp chế đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, có phẩm chất, năng lực để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác pháp chế năm 2015./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 985/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác pháp chế năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.451

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.125.162