Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 979/QĐ- BTP năm 2010 phê duyệt Kế hoạch công tác của Vụ Pháp luật quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 979/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hoàng Thế Liên
Ngày ban hành: 31/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 979/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYẾT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2010 CỦA VỤ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-BTP ngày 16/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật quốc tế;
Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-BTP ngày 05/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác năm 2010 của ngành Tư pháp;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2010 của Vụ Pháp luật quốc tế ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, Vụ PLQT (Ch).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Hoàng Thế Liên

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2010

CỦA VỤ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 979/QĐ-BTP ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Bản kế hoạch công tác này được xây dựng với mục đích cụ thể hóa nhiệm vụ của Vụ Pháp luật quốc tế ghi trong Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 651/QĐ-BTP ngày 05/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các văn bản khác có liên quan trực tiếp đến Vụ Pháp luật quốc tế, góp phần thực hiện nhiệm vụ được đề ra tại Nghị Quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị Quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020.

Bản kế hoạch công tác này là cơ cở cho việc điều hành và đánh giá hoạt động của Vụ Pháp luật quốc tế năm 2010.

2. Yêu cầu

Kế hoạch công tác năm 2010 phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Vụ Pháp luật quốc tế quy định tại Quyết định số 809/QĐ-BTP ngày 16/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chương trình công tác của ngành tư pháp năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 651/QĐ-BTP ngày 05/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các văn bản khác có liên quan trực tiếp đến Vụ Pháp luật quốc tế.

Kế hoạch công tác năm 2010 phải nhằm thực hiện Mục đích đã nêu tại Điểm 1 nói trên, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với khả năng của Vụ, trong đó có tính đến việc huy động sự sáng tạo, tính chủ động và tinh thần phối hợp của các Phòng và từng Công chức trong Vụ cũng như sự phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ Tư pháp.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA VỤ PLQT NĂM 2010

1 Công tác xây dựng pháp luật

Các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng pháp luật của Vụ Pháp luật quốc tế năm 2010 bao gồm:

- Nghiên cứu, soạn thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về áp dụng trực tiếp các cam kết của Việt Nam với Tổ chức thương mại thế giới (WTO);

- Tiếp tục theo dõi, tham gia vào việc hoàn chỉnh một số dự án luật, pháp lệnh mà Vụ được phân công chủ trì thẩm định như Dự án Luật Bưu chính, Dự án Luật Biển Việt Nam, Dự án Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, của người nước ngoài tại Việt nam, Dự án Pháp lệnh Bắt giữ tàu bay, các Dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành biểu thuế tài nguyên, biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi... Tham gia việc chuẩn bị các văn bản hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh mà Vụ được giao nhiệm vụ chủ trì thẩm định…;

- Thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng việc thẩm định, góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Lãnh đạo Bộ;

- Thực hiện việc góp ý, thẩm định đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng các dự thảo điều ước quốc tế;

- Thực hiện cấp ý kiến pháp lý cho các hiệp định vay với danh nghĩa của Nhà nước, Chính phủ hoặc các hợp đồng vay của các doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh;

- Góp ý đối với các hợp đồng dầu khí, hợp đồng BOT, BT về các công trình quan trọng của nền kinh tế quốc dân.

2. Công tác nhân quyền

Các nhiệm vụ trọng tâm về công tác nhân quyền của Vụ pháp luật quốc tế năm 2010 bao gồm:

- Tham gia các hoạt động của cơ quan liên Chính phủ về nhân quyền ASEAN;

- Tham gia Đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam với EU, Ôxtrâylia, Nauy, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ; và các đối tác khác theo phân công;

- Tham gia chuẩn bị báo cáo quốc gia thực hiện Công ước về chống phân biệt chủng tộc; Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước về các quyền kinh tế - văn hóa và xã hội và các báo cáo quốc gia khác;

- Tham gia phối hợp với Văn phòng 33 xây dựng Kế hoạch quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015 và phương hướng đến năm 2020;

- Phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ban chỉ đạo Quốc gia về nhân quyền chuẩn bị Kháng thư của Chính phủ về tình hình nhân quyền Việt Nam;

- Tham gia công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về nhân quyền.

3. Công tác hội nhập quốc tế

Trọng tâm công tác hội nhập quốc tế năm 2010 của Vụ Pháp luật quốc tế bao gồm:

- Tiếp tục chủ trì hoàn thiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo cam kết WTO ở các Bộ, ngành trung ương và triển khai giai đoạn 2 ở Ủy ban nhân dân các tỉnh;

- Thực hiện Dự án "Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nhằm thực thi các cam kết của Việt Nam với WTO";

- Nghiên cứu xây dựng Đề án Khởi động việc rà soát pháp luật trong nước theo yêu cầu của hội nhập ASEAN;

- Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thực hiện Hiến chương ASEAN;

- Tham gia đàm phán trong khuôn khổ vòng Doha, hoạt động theo quy định về ASEAN, APEC, WTO, đàm phán các hiệp định phục vụ hội nhập quốc tế;

- Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học về vai trò của Bộ Tư pháp trong giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế.

4. Các công tác khác

- Nghiên cứu xây dựng việc áp dụng trực tiếp và nội luật hóa các quy định của Công ước quốc tế về chống tham nhũng và các quy định của ASEAN, APEC, WTO về minh bạch hóa tài chính;

- Nghiên cứu pháp luật nước ngoài về phòng chống tham nhũng nhằm kiến nghị việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam;

 - Tổ chức thực hiện 02 lớp bồi dưỡng kiến thức về Công ước chống tham nhũng và minh bạch hóa tài chính ASEAN, APEC, WTO;

- Tổ chức thực hiện hai lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật thương mại quốc tế và giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, đặc biệt là vụ Trịnh Vĩnh Bình, VTV, vụ Tôm (WTO), vụ Giày da và các vụ kiện cụ thể khác;

- Tham gia giải quyết các tranh chấp về đầu tư, thương mại, kinh tế có yếu tố nước ngoài;

- Tham gia đàm phán các hợp đồng BOT, BTO, BT điện và về các công trình quan trọng của Nhà nước;

- Tham gia đàm phán các hiệp định vay vốn ODA của WB và ADB và các hiệp định, thỏa thuận, hợp đồng quốc tế;

- Triển khai Đề án nghiên cứu khả năng tham gia các Công ước Lahay về tư pháp quốc tế.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhanh chóng đưa hoạt động của Vụ theo Quy chế hoạt động các Phòng đã được xác định trong Quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ của Vụ Pháp luật quốc tế và Quy chế của Vụ; triển khai tốt sự phối hợp giữa các Phòng, chuyên viên theo cơ chế mới, từng bước triển khai chuyên môn hóa cán bộ theo lĩnh vực chuyên ngành, hình thành chuyên gia chủ chốt và nhóm chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực cụ thể của pháp luật quốc tế.

2. Nâng cao chất lượng công tác thông qua hoạt động nghiên cứu xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ bằng cách cử công chức theo học các khóa học chuyên ngành ngắn hạn và dài hạn, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ thông qua sự hướng dẫn của công chức công tác lâu năm có nhiều kinh nghiệm đối với công chức mới vào nghề, tăng cường việc trao đổi thảo luận công việc trong nhóm, Phòng.


BẢNG PHÂN CÔNG

THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ THEO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2010 CỦA VỤ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 979/QĐ-BTP ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt kế hoạch công tác năm 2010 của Vụ Pháp luật quốc tế)

Số TT

Hoạt động

Lãnh đạo Vụ và Phòng phụ trách

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời hạn hoàn thành

1

 Xây dựng Quy hạch cán bộ - Quy hoạch lãnh đạo Vụ

Hoàng Phước Hiệp

Nguyễn Thị Chính

Phòng TH

Các phòng khác trong Vụ

Quý I, II/2010

2

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ và đào tạo cán bộ trẻ mới tuyển dụng

Hoa Hữu Long

Nguyễn Thị Chính

Phòng TH

Các Phòng khác trong Vụ

Quý II/2010

3

Tiếp tục tham gia hoàn chỉnh dự án Luật Biển Việt Nam

Hoàng Phước Hiệp

Đặng Trung Hà

Phòng CPQT và Nhân quyền

Phòng TH

Quý I và II

4

Tiếp tục tham gia hoàn chỉnh dự thảo Pháp lệnh bắt giữ tàu bay

Hoa Hữu Long

Đặng Trung Hà

Phòng CPQT và Nhân quyền

Phòng TH

Quý I và II

5

 Tiếp tục tham gia hoàn chỉnh Dự án Luật Bưu chính

Hoa Hữu Long

Nguyễn Thị Chính

Phòng TH

Phòng TPQT

Quý I và II

6

 Tham gia xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật viễn thông

Hoa Hữu Long

Nguyễn Thị Chính

Phòng TH

Phòng TPQT

Cả năm

7

Tiếp tục tham gia hoàn chỉnh Dự án Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Hoàng Phước Hiệp

Hoa Hữu Long

Nguyễn Thị Chính

Đặng Trung Hà

Phòng TH

Phòng CPQT

Quý I, II

8

Góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế theo sự phân công của Lãnh đạo Vụ

Hoàng Phước Hiệp

Hoa Hữu Long

- Nguyễn Thị Chính

- Đặng Trung Hà

- Phạm Hồ Hương

- Nguyễn Văn Tuấn

Cả bốn phòng

 

Cả năm

9

Chuẩn bị ý kiến pháp lý cho các Hiệp định vay của Nhà nước hoặc Chính phủ và Hợp đồng vay của doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh và theo yêu cầu của các cơ quan

Hoàng Phước Hiệp

-Nguyễn Thị Chính

- Nguyễn Văn Tuấn

Phòng TH, PTPQT

Phòng TPQT

Cả năm

10

Chuẩn bị ý kiến pháp lý về các vấn đề xử lý nợ nước ngoài

Hoàng Phước Hiệp

Nguyễn Thị Chính

Phòng TH

Phòng TPQT

 

11

Góp ý các Quy hoạch, Đề án, phát triển kinh tế, xã hội vùng, ngành, các Dự án đối với các dự án đầu tư các công trình trọng điểm của đất nước, các dự án đầu tư ra nước ngoài và các hợp đồng thương mại

Hoàng Phước Hiệp

Hoa Hữu Long

Nguyễn Thị Chính

Phòng TH

Phòng KTQT và HN, Phòng TPQT

Cả năm

12

Góp ý đối với các hợp đồng dầu khí, Các hợp đồng thương mại và đầu tư mà một bên ký kết là Chính phủ hoặc được Chính phủ bảo lãnh , trong đó bao gồm cả các hợp đồng BOT, BT

Hoàng Phước Hiệp

- Nguyễn Thị Chính - Nguyễn Văn Tuấn

Phòng TH , PTPQT

Các phòng khác thuộc Vụ

Cả năm

13

Tham gia xử lý các vấn đề pháp lý đối với các tranh chấp về đầu tư, thương mại, kinh tế có yếu tố nước ngoài, các tranh chấp của Việt Nam trong WTO

Hoàng Phước Hiệp

Phạm Hồ Hương

Phòng KTQT và HN

Phòng TPQT; Phòng TH

Cả năm

14

Tham gia các hoạt động của Cơ quan liên Chính phủ về nhân quyền ASEAN:

* Xây dựng kế hoạch hoạt động được ban hành;

* Xây dựng Báo cáo về phương án đàm phán, xử lý các vấn đề nhân quyền trong ASEAN;

* Tập hợp và dịch ra tiếng Việt đầy đủ các văn kiện của ASEAN về nhân quyền.

Hoàng Phước Hiệp

Đặng Trung Hà

Trần Anh Tuấn

Phạm Hồ Hương

Phòng CPQT và Nhân quyền

Phòng KTQT và HN

Cả năm

15

Tham gia Đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam với EU, Ôxtrâylia, Nauy, Thuỵ Điển, Thuỵ sĩ, Hoa Kỳ và các đối tác khác

Hoàng Phước Hiệp

Hoa Hữu Long

Đặng Trung Hà

Phòng CPQT và Nhân quyền

Phòng TH

Cả năm

16

Tham gia chuẩn bị Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước về chống phân biệt chủng tộc

Hoàng Phước Hiệp

Hoa Hữu Long

Đặng Trung Hà

Phòng CPQT và Nhân quyền

Phòng TH

Cả năm

17

Tham gia chuẩn bị Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước về các quyền kinh tế - văn hoá và xã hội

Hoàng Phước Hiệp

Hoa Hữu Long

Đặng Trung Hà

Phòng CPQT và Nhân quyền

Phòng TH

Quý I

18

Phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ban chỉ đạo Quốc gia về nhân quyền chuẩn bị Kháng thư về tình hình nhân quyền Việt Nam

Hoa Hữu Long

Đặng Trung Hà

Phòng CPQT và Nhân quyền

Phòng TH

Quý II

19

Tham gia phối hợp với Văn phòng 33 xây dựng Kế hoạch quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 và phương hướng đến năm 2020

Hoa Hữu Long

Đặng Trung Hà

Phòng CPQT và Nhân quyền

Phòng TH

Quý II, III

20

- Tiếp tục nghiên cứu về khả năng tham gia Tòa án quốc tế về hình sự;

Hoa Hữu Long

Đặng Trung Hà

Phòng CPQT và Nhân quyền

Các phòng khác trong Vụ; Vụ PLHS-HC; Vụ HTQT, các Bộ ngành khác có liên quan

Quý III, IV

21

Nghiên cứu đề xuất việc thành lập Tổ công tác liên Vụ về nhân quyền

Hoa Hữu Long

Đặng Trung Hà

Phòng CPQT và Nhân quyền

Các phòng khác trong Vụ; các đơn vị có liên quan trong Bộ

Quý II, III

22

 Nghiên cứu xây dựng việc áp dụng trực tiếp và nội luật hóa các quy định của Công ước quốc tế về chống tham nhũng và các quy định của ASEAN, APEC, WTO về minh bạch hóa tài chính.

Hoàng Phước Hiệp

Hoa Hữu Long

Đặng Trung Hà

Phòng CPQT và Nhân quyền theo Quyết định số 833/QĐ-BTP ngày 08/3/2010, Mục 11, 12

Các phòng khác trong Vụ; Vụ PLHS-HC, Thanh tra Bộ, Thanh tra CP; các Bộ, ngành liên quan

Quý II, III và IV

23

 Nghiên cứu pháp luật nước ngoài về phòng chống tham nhũng nhằm kiến nghị việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về nội dung này.

Hoa Hữu Long

Đặng Trung Hà

Phòng CPQT và Nhân quyền theo Quyết định số 833/QĐ-BTP ngày 08/3/2010, Mục 11, 12

Các phòng khác trong Vụ; Vụ PLHS-HC, Thanh tra Bộ, Thanh tra CP; các Bộ, ngành liên quan

Quý II, III, IV

24

Tổ chức 02 lớp Bồi dưỡng kiến thức về Công ước chống tham nhũng và minh bạch hóa tài chính ASEAN, APEC, WTO

Hoàng Phước Hiệp

Hoa Hữu Long

Đặng Trung Hà

Phạm Hồ Hương

Phòng CPQT và Nhân quyền theo Quyết định số 824/QĐ-BTP ngày 05/3/2010, Mục 19.

Các phòng khác trong Vụ, VP Bộ, Vụ HTQT, Thanh tra Bộ, Thanh tra CP và CQ đại diện BTP tại Tp. HCM

Quý III, IV

25

Tổ chức 02 lớp Bồi dưỡng kiến thức về pháp luật thương mại quốc tế và giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế

Hoàng Phước Hiệp

Trần Anh Tuấn

Phạm Hồ Hương

Nguyễn Văn Tuấn

Phòng KTQT và Hội nhập QT

Phòng TH, VP Bộ, CQ đại diện BTP tại TP.HCM; các Bộ, Ngành liên quan

Quý II, III

26

Xây dựng Nghị quyết UBTVQH về áp dụng trực tiếp các cam kết của Việt Nam với WTO

Hoàng Phước Hiệp

Trần Anh Tuấn

Phạm Hồ Hương

Nguyễn Văn Tuấn

Phòng KTQT và Hội nhập QT

Phòng TH, các phòng khác, VP Bộ, Các Vụ PLDS-KT, Vụ CVĐC và các Bộ, ngành liên quan

Quý II,III, IV

27

Hoàn thiện việc rà soát các VBQPPL theo các cam kết WTO ở các Bộ, ngành trung ương và triển khai giai đoạn 2 ở các UBND cấp tỉnh.

Hoàng Phước Hiệp

Trần Anh Tuấn

Phạm Hồ Hương

Nguyễn Văn Tuấn

Phòng KTQT và Hội nhập QT (thực hiện theo Quyết định số 833/QĐ-BTP ngày 8/3/2010 của Bộ trưởng, Mục 9).

Phòng TH; Các Bộ, ngành địa phương có liên quan, Tổ rà soát liên Vụ

Cả năm

28

Nghiên cứu xây dựng kế hoạch khởi động rà soát hệ thống pháp luật trong nước theo yêu cầu của hội nhập ASEAN

Hoàng Phước Hiệp

Hoa Hữu Long

Trần Anh Tuấn

Phạm Hồ Hương

Phòng KTQT và Hội nhập QT (thực hiện theo Quyết định số 833/QĐ-BTP ngày 8/3/2010 của Bộ trưởng, Mục 10).

Phòng TH; Vụ HTQT, Tổ rà soát liên Vụ, Các Bộ, ngành địa phương có liên quan

Cả năm

29

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thực hiện Hiến chương ASEAN

Hoàng Phước Hiệp

Trần Anh Tuấn

Phạm Hồ Hương

Nguyễn Văn Tuấn

Phòng KTQT và Hội nhập QT, (thực hiện theo Quyết định số 833/QĐ-BTP ngày 8/3/2010 của Bộ trưởng, Mục 80).

Phòng TH; Vụ HTQT Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Cả năm

30

Tham gia đàm phán trong khuôn khổ vòng Doha, đàm phán các Hiệp định thương mại khu vực

Hoàng Phước Hiệp

Phạm Hồ Hương

Nguyễn Văn Tuấn

Phòng KTQT và Hội nhập QT

Phòng TH, Vụ HTQT, Vụ TCCB, VP Bộ.

Cả năm

31

Triển khai các hoạt động của Dự án Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt nam nhằm thực thi các cam kết của Việt nam với WTO

Hoàng Phước Hiệp

Trần Anh Tuấn

Phạm Hồ Hương

Nguyễn Văn Tuấn

Phòng KTQT và Hội nhập QT

Các phòng , Vụ HTQT, VP Bộ, Các Bộ, ngành liên quan

Cả năm

32

Thực hiện Đề tài về vai trò Bộ Tư pháp trong giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế.

Hoàng Phước Hiệp

Trần Anh Tuấn

Phạm Hồ Hương

Nguyễn Văn Tuấn

Phòng KTQT và Hội nhập QT

Các phòng, Viện KHPL, Vụ HTQT, Vụ CVĐC, Các Bộ, ngành liên quan

Cả năm

33

Thực hiện Đề tài khoa học cấp Bộ Nghiên cứu tác động của hội nhập kinh tế quốc tế lên hệ thống pháp luật Việt Nam

Hoàng Phước Hiệp

Hoa Hữu Long

Trần Anh Tuấn

Phạm Hồ Hương

Phòng KTQT và Hội nhập QT

Các phòng khác trong Vụ, Viện KHPL, các Bộ, ngành liên quan

Cả năm

34

Tiếp tục tham gia đàm phán các Hiệp định đầu tư Hoa Kỳ, Canada và các Hiệp định đầu tư song phương khác (các Hiệp định thương mại,TPP, PCA, FTA …)

Hoàng Phước Hiệp

Nguyễn Văn Tuấn

Phạm Hồ Hương

Nguyễn Đức Kiên

Phòng TPQT và So sánh Pháp luật

Phòng KTQT và HN, PTH, Vụ HTQT, các Bộ, ngành liên quan.

Cả năm

35

Tham gia đàm phán các Hợp đồng BOT, BOT, BT điện Mông Dương, Vĩnh Tân, Hải Dương và các hợp đồng khác

Hoàng Phước Hiệp

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Thị Chính

Nguyễn Đức Kiên

Phòng TPQT và So sánh Pháp luật

Phòng TH

Cả năm

36

Thực hiện việc nghiên cứu Đề án về khả năng tham gia các công ước Lahay về tư pháp quốc tế.

Hoàng Phước Hiệp

Hoa Hữu Long

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Thị Chính

Đặng Trung Hà

Phòng TPQT và So sánh Pháp luật

Phòng CPQT; Phòng TH

Cả năm

37

Tiếp tục xử lý việc thi hành án của vụ kiện như vụ Trịnh Vĩnh Bình.

Hoàng Phước Hiệp

Nguyễn Văn Tuấn

Vũ Thị Hường

Phòng TPQT và So sánh Pháp luật

Phòng KTQT, Phòng CPQT

Quý I, II, III

38

 Tham gia cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý vụ kiên giữa Ban quản lý Dự án Đài truyền hình Việt Nam với Nhà thầu liên danh đối với gói thầu xây lắp 1(XL1).

Hoàng Phước Hiệp

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Đức Kiên

Phòng TPQT và So sánh Pháp luật

Phòng KTQT, Phòng TH, Viện KHPL

Cả năm

39

Triển khai việc nghiên cứu, so sánh pháp luật của nước ngoài nhằm phục vụ cho hoạt động xây dựng pháp luật.

Hoàng Phước Hiệp

Hoa Hữu Long

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Đức Kiên

Phòng TPQT và So sánh Pháp luật

Phòng CPQT, Phòng TH

Cả năm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 979/QĐ- BTP năm 2010 phê duyệt Kế hoạch công tác của Vụ Pháp luật quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.685
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13