Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 974/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Đỗ Thế Nhữ
Ngày ban hành: 23/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Y BAN NHÂN DÂN
TNH ĐĂK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 974/-UBND

Gia Nga, ny 23 tháng 6 m 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐĂK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

Căn cứ Lut T chc Hi đồng nhân dân và y ban nhân dân, ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định s 93/2007/-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 ca Th tưng Chính ph, v vic ban hành Quy chế thc hiện cơ chế mt ca và mt ca liên tng tại cơ quan hành chính đa phương;

Xét đ ngh ca Giám đốc Sở Nội v tại T trình s 229/TTr-SNV, ngày 19 tháng 6 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng chế mt ca trong giải quyết công việc cho t chc, công dân tại Sng nghiệp và Phát trin nông tn tnh Đăk Nông đối vi các nh vc sau:

1. Đi vi Chi cục Bo vệ thực vt (07 thủ tục):

1.1. Th tc cp và gia hn chng ch hành ngh bn bán thuốc Bảo vthc vt;

1.2. Th tục cp và gia hn chứng ch hành ngh sản xut, gia công, sang chai, đóng gói thuc bảo vthc vt;

1.3. Th tc cp chứng ch hành ngh xông hơi kh trùng;

1.4. Th tc cp giấy chứng nhận kinh doanh thc vật - Nhp khu vn chuyển nội địa;

1.5. Th tc cấp giấy chng nhn đ điều kin hành ngh xông hơi kh trùng vt th bo qun nội đa;

1.6. Th tc cp th xông hơi kh trùng;

1.7. Th tc cp giấy chng nhn đ điều kin sn xut - kinh doanh rau, quả, chè an toàn.

2. Đi vi Chi cục Lâm nghiệp (05 thtục):

2.1. Th tc cp giấy phép khai thác g rừng trng thuc ngun vn ngân sách;

2.2. Th tc cấp giấy phép khai thác tận thu, tận dng g và lâm sn khác trên din ch chuyển đổi mc đích s dụng;

2.3. Th tc thẩm định phê duyệt h sơ thiết kế tn thu g rng t nhiên, rng trồng;

2.4. Th tc cp giấy phép tận thu tn dng g rng t nhiên, rng trng;

2.5. Th tc thẩm định phê duyệt h sơ thiết kế d toán các công trình (giao khoán quản lý bảo v rừng, khoanh ni xúc tiến tái sinh, trồng rng, chăm c rng) thuc ngun vn ngân sách nhà nước.

3. Đi vi Chi cục Thú y (12 thủ tc):

3.1. Th tc cấp giy chng nhn hành ngh kinh doanh thuc thú y, chế phẩm sinh hc, vi sinh vt, hóa cht dùng trong thú y;

3.2. Th tc gia hạn chứng ch hành ngh kinh doanh thuc thú y, chế phẩm sinh hc, vi sinh vt, hóa chất dùng trong thú y;

3.3. Th tc cp chng ch hành ngh tiêm phòng, xét nghim, chun đoán bnh, kê đơn, cha bnh, chăm c sc khe động vt;

3.4. Th tc gia hn chứng ch hành ngh tiêm phòng, xét nghim, chun đoán bnh, kê đơn, cha bnh, chăm c sc khe động vt;

3.5. Th tc cp giấy chứng ch hành ngh phẫu thut động vt;

3.6. Th tc gia hn giấy chng ch hành nghphu thuật động vt;

3.7. Th tc cp giấy chứng nhn điu kin v sinh thú y đi với s chăn nuôi tập trung, ssản xuất con ging;

3.8. Th tc cp lại giấy chứng nhn điu kin v sinh thú y đi với cơ s chăn ni tp trung, cơ s sản xuất con ging;

3.9. Th tục cp giấy chng nhn điu kin v sinh thú y đi với s giết m, sơ chế, bảo quản động vt, sn phẩm động vật trên cạn phục v tiêu dùng trong nước;

3.10. Th tc cp li giấy chng nhn điu kiện v sinh thú y đi vi s giết m, sơ chế, bo qun động vt, sn phẩm động vt;

3.11. Th tc cp giy chng nhận điều kiện v sinh thú y đối vi sở, ca hàng kinh doanh thuc thú y;

3.12. Th tục cấp lại giấy chng nhận điu kiện v sinh thú y đi với sở, ca hàng kinh doanh thuốc thú y.

4. Đi vi Chi cục Kiểm m (02 thủ tục):

4.1. Th tc hành nghề cp giấy phép vn chuyển lâm sản đặc bit;

4.2. Th tc cấp giy chng nhn đăng ký tri nuôi sinh trưng - nuôi sinh sn động vt hoang dã.

Điều 2. Tch nhiệm ca Giám đốc Sở Nông nghip và Phát triển ng tn:

1. Thành lp Bộ phận tiếp nhn và trả kết qutại Văn phòng S;

2. Ban hành Quy chế, quy định quy trình tiếp nhn, chuyển h sơ, x lý, trình ký, trả li B phn tiếp nhn và trả kết qu; trách nhiệm ca cán b, công chc làm tại Bộ phận tiếp nhn và trkết quả, trách nhiệm cán bộ, công chc ở các b phn liên quan;

3. Niêm yết công khai các quy đnh, th tục hành chính, giấy tờ, h sơ, mc thu phí, l phí và thi gian gii quyết các loại công việc ti Bộ phận tiếp nhn và trkết quả;

4. Thông tin tuyên truyền đến t chc, nhân biết v hoạt động ca chế mt ca tại Sở;

5. Bố trí phòng làm vic và trang thiết b theo đúng quy đnh, hàng năm xây dng kế hoch kinh phí đ thc hiện Đán.

Điều 3. Chánh Văn png UBND tnh; Giám đốc các S: Ni vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghip và Phát triển nông tn, Ch tịch UBND các huyn, thxã Gia Nga và Th trưng các đơn v có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết đnh này hiệu lc kt ngày ./.

 

 

TM.Y BAN NHÂN N
KT. CHỦ TCH

PCHỦ TCH
Đ Thế Nhữ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 974/QĐ-UBND ngày 23/06/2009 về việc áp dụng cơ chế một cửa tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.445

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!