Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 974/QÐ-BVHTTDL 2023 truyền thông chính sách bảo vệ giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Số hiệu: 974/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Đạo Cương
Ngày ban hành: 14/04/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 974/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH “TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH CÓ TÁC ĐỘNG LỚN ĐẾN XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TRONG CÁC DANH SÁCH CỦA UNESCO VÀ DANH MỤC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Kinh phí thực hiện bố trí trong nguồn xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trích từ nguồn sự nghiệp văn hoá - thông tin, kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ của Cục Di sản văn hóa.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, DSVH, HTP.20.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Đạo Cương

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH CÓ TÁC ĐỘNG LỚN ĐẾN XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TRONG CÁC DANH SÁCH CỦA UNESCO VÀ DANH MỤC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA
(Kèm theo Quyết định số 974/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 04 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. Mục tiêu, yêu cầu

1. Mục tiêu

- Quý II/2023, xây dựng và hoàn thành Kế hoạch (nội dung và kinh phí) triển khai hoạt động truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (sau đây gọi tắt là Nghị định).

- 100% chính sách có tác động lớn đến xã hội, các nội dung và sự kiện liên quan đến quá trình xây dựng Nghị định, được tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đến khi thông qua và ban hành.

- Tạo cơ chế để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định.

2. Yêu cầu

- Truyền thông cho việc xây dựng Nghị định phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành, hiệu quả và theo sát quá trình thực hiện.

- Nội dung truyền thông dự thảo Nghị định bảo đảm đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, hình thức phong phú, sinh động.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Kế hoạch.

II. Nhiệm vụ

1. Xây dựng tài liệu truyền thông để đăng tải trên Cổng/Trang Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia và cung cấp cho các cơ quan thông tin, báo chí phục vụ hoạt động truyền thông dự thảo chính sách.

a) Xây dựng và hoàn thiện nội dung Hồ sơ Nghị định theo quy định tại Điều 93, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

b) Đăng tải toàn văn dự thảo Nghị định và Tờ trình trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ý kiến rộng rãi các Bộ, ban ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cộng đồng.

c) Xây dựng nội dung truyền thông dự thảo chính sách gồm: (i) sự cần thiết ban hành chính sách; mục đích, quan điểm xây dựng chính sách; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của chính sách, (ii) nội dung cơ bản của chính sách, (iii) nội dung mới hoặc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ so với quy định hiện hành về di sản văn hóa phi vật thể; chú trọng các vấn đề khó, có ý kiến khác nhau, (iv) các nội dung khác về dự thảo Nghị định cần thông tin rộng rãi đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội (nếu có).

Cơ quan chủ trì: Cục Di sản văn hóa

Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Văn hóa.

Thời gian thực hiện: Quý II, năm 2023.

2. Tổ chức triển khai các hình thức truyền thông về dự thảo Nghị định.

a) Truyền thông về dự thảo Nghị định trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, báo điện tử và cơ quan thông tin, báo chí của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương…

b) Xây dựng, đăng tải tài liệu truyền thông phù hợp với từng đối tượng, địa bàn để cung cấp thông tin dự thảo Nghị định cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Trọng tâm là cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự tác động trực tiếp của chính sách như: chính quyền địa phương, người thực hành di sản văn hóa phi vật thể…; quan tâm đến các đối tượng đặc thù là người dân tộc thiểu số…với các phương thức, nội dung tiếp cận truyền thông phù hợp gần gũi, dễ nhớ, dễ hiểu.

c) Thực hiện việc tích hợp, chia sẻ để đăng tải thông tin, nội dung Nghị định; Kế hoạch tổ chức truyền thông dự thảo Nghị định trên Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia, các ứng dụng phần mềm về phổ biến giáo dục pháp luật, bảo đảm thống nhất, liên thông, cập nhật, tăng cường tương tác với người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

d) Tổ chức truyền thông thông qua các ứng dụng mạng xã hội và hình thức truyền thông phù hợp khác.

e) Huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác truyền thông dự thảo chính sách.

Cơ quan chủ trì: Cục Di sản văn hóa

Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Văn hóa, Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan.

Thời gian thực hiện: Quý II, năm 2023.

III. Tổ chức thực hiện

1. Thời gian thực hiện Kế hoạch: Quý II, năm 2023.

2. Trách nhiệm thực hiện

a) Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả, hiệu quả của Kế hoạch truyền thông dự thảo Nghị định.

b) Vụ Pháp chế phối hợp và đôn đốc triển khai Kế hoạch; tổng hợp, lồng ghép trong báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện truyền thông Chính sách.

c) Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp trong công tác bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch.

d) Các cơ quan báo chí thuộc Bộ tăng cường công tác thông tin, truyền thông bằng nhiều hình thức trong quá trình xây dựng Nghị định với các hình thức phong phú để phục vụ hoạt động truyền thông dự thảo chính sách và thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 974/QÐ-BVHTTDL ngày 14/04/2023 về Kế hoạch "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng Nghị định quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vận thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.206

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.44.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!