Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 971/QĐ-UBND năm 2020 về sửa đổi Kế hoạch triển khai xây dựng chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2019-2020 kèm theo Quyết định 599/QĐ-UBND

Số hiệu: 971/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 03/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 971/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CHUYỂN ĐỔI, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 599/QĐ-UBND NGÀY 26/4/2019 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ; Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước địa phương;

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 777/TTr-SKHCN ngày 26/6/2020 và Sở Tài chính tại Công văn số 1531/STC-HCSN&DN ngày 26/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch triển khai xây dựng chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2019 - 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 như sau:

1. Bổ sung Phần I. Mục đích, yêu cầu

- Đối với UBND cấp huyện có nhiều phòng chuyên môn đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 độc lập thì sáp nhập vào Hệ thống quản lý chất lượng của UBND cấp huyện khi thực hiện chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 .

- Việc sáp nhập các Hệ thống quản lý chất lượng độc lập của các phòng chuyên môn vào Hệ thống quản lý chất lượng của UBND cấp huyện được áp dụng theo hình thức xây dựng mới một Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp huyện.

2. Điều chỉnh Phần II. Đối tượng áp dụng

- Danh sách các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chuyển đổi mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 (phụ lục 1 kèm theo).

- Danh sách các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện sáp nhập và xây dựng mới Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 (phụ lục 2 kèm theo).

3. Bổ sung Phần IV. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí chi cho các hoạt động do cơ quan hành chính nhà nước tự thực hiện việc chuyển đổi, sáp nhập kết hợp xây dựng mới Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước của cơ quan, đơn vị.

- Kinh phí chi cho hoạt động tư vấn xây dựng mới, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ giao cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

4. Bổ sung, sửa đổi Phần V. Tổ chức thực hiện

- Bổ sung vào điểm 1: Việc sáp nhập, xây dựng mới Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính cấp huyện, về quy trình, thủ tục, nội dung thực hiện theo Kế hoạch triển khai xây dựng, chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Sửa đổi điểm 2: Giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức lựa chọn và trực tiếp ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân, có năng lực và kinh nghiệm để tư vấn triển khai xây dựng mới, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ngãi, theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh không sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh tại Quyết định này giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tại phụ lục 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXlmc326.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC CQHCNN CHUYỂN ĐỔI MỞ RỘNG, ÁP DỤNG HTQLCL THEO TCVN ISO 9001:2015
(Kèm theo Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Cơ quan

Ghi chú

1

Sở Giao thông vận tải

 

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

3

Sở Tài chính

 

4

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

5

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

6

Sở Y tế

 

7

Sở Xây dựng

 

8

Sở Thông tin và Truyền thông

 

9

Sở Ngoại vụ

 

10

Văn phòng UBND tỉnh

 

11

UBND huyện Lý Sơn

 

12

Ban Dân tộc tỉnh

 

13

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

 

14

Chi cục Bảo vệ môi trường

 

15

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

 

16

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH UBND CẤP HUYỆN THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI KẾT HỢP SÁP NHẬP 03 HỆ THỐNG THÀNH XÂY DỰNG MỚI 01 HTQLCL THEO TCVN ISO 9001:2015
(Kèm theo Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Cơ quan

Ghi chú

1

UBND thành phố Quảng Ngãi

 

2

UBND huyện Ba Tơ

 

3

UBND huyện Sơn Tịnh

 

4

UBND huyện Tư Nghĩa

 

5

UBND thị xã Đức Phổ

 

6

UBND huyện Nghĩa Hành

 

7

UBND huyện Sơn Hà

 

8

UBND huyện Trà Bồng

 

9

UBND huyện Minh Long

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 971/QĐ-UBND năm 2020 về sửa đổi Kế hoạch triển khai xây dựng chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2019-2020 kèm theo Quyết định 599/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


35

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182