Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 965/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hoàng Thế Liên
Ngày ban hành: 26/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 965/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2010 CỦA VỤ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ-HÀNH CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 784/QĐ-BTP ngày 28/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Pháp luật Hình sự-Hành chính;
Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-BTP ngày 05/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2010;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ pháp luật Hình sự-Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2010 của Vụ Pháp luật Hình sự-Hành chính (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự-Hành chính, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ PLHSHC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Hoàng Thế Liên

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2010 CỦA VỤ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 965/QĐ-BTP ngày 26 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Vụ Pháp luật Hình sự-Hành chính và Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2010, Vụ Pháp luật Hình sự-Hành chính xây dựng Kế hoạch công tác năm 2010 của Vụ với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất những nhiệm vụ của đơn vị theo tinh thần nội dung Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2010.

- Nâng cao vai trò và chất lượng của công tác tham mưu của đơn vị trong hoạt động xây dựng pháp luật và thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về hình sự, hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước.

- Phát huy tinh thần chủ động, tự giác của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

II. YÊU CẦU

Gắn việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm với nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng đối với những nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2010.

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Công tác tổ chức, cán bộ

- Kiện toàn tổ chức, thành lập Phòng Hành chính - Tổng hợp theo Quyết định của Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ.

- Kiến nghị với Vụ Tổ chức cán bộ, Ban cán sự và Lãnh đạo Bộ bố trí những cán bộ có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị và uy tín vào các cương vị quản lý phù hợp.

- Làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị bổ sung biên chế cho Vụ, bồi dưỡng cán bộ mới, làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ nguồn.

2. Về công tác góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện các hoạt động góp ý, thẩm định đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ.

3. Về công tác xây dựng pháp luật

- Hoàn thiện Dự án Luật tiếp cận thông tin, dự kiến trình Quốc hội tháng 4/2010.

- Xây dựng Dự án Luật xử lý vi phạm hành chính dự kiến trình Chính phủ vào tháng 10/2010.

- Xây dựng Dự án Luật phòng, chống buôn bán người trình Chính phủ vào 7/2010.

- Xây dựng Dự án Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội vào tháng 9/2010.

- Xây dựng Thông tư của Bộ Tư pháp về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật, dự kiến trình Bộ trưởng vào Quý IV/2010.

- Xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế và chứng khoán, dự kiến cuối Quý III/2010 trình lãnh đạo liên ngành ký ban hành.

- Xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực môi trường, đất đai, dự kiến cuối Quý III/2010 trình lãnh đạo liên ngành ký ban hành.

- Tham gia xây dựng các văn bản nằm trong Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh 2010 của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ và văn bản mới phát sinh được bổ sung vào Chương trình được Lãnh đạo Bộ phân công. Tập trung ưu tiên các văn bản có liên quan trực tiếp đến hoạt động hoặc lĩnh vực công tác mà Bộ phụ trách, liên quan đến cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

4. Về công tác nghiên cứu khoa học

- Hoàn thiện và bảo vệ đúng tiến độ với chất lượng và hiệu quả cao 01 đề tài cấp Bộ: “Cơ chế bảo đảm thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính”.

- Hoàn thiện và bảo vệ 02 đề tài cấp cơ sở: “Uỷ quyền hành chính” và “Quy trình ban hành quyết định hành chính”.

5. Về công tác thực hiện chương trình, đề án

- Hoàn thiện kế hoạch hoạt động năm 2010 của 4 đề án: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm, tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật và trách nhiệm công dân về bảo vệ an ninh, trật tự thuộc Đề án II Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm (138/CP); Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em giai đoạn 2010-2015 thuộc Đề án IV Chương trình 130/CP của Chính phủ về phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; Hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên thuộc Chương trình hợp tác Việt Nam- UNICEF về bảo vệ trẻ em; Kế hoạch hoạt động phòng, chống ma tuý thuộc Chương trình quốc gia phòng, chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS.

- Hoàn thiện trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt đề án: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm theo Quyết định số 1596/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Trên cơ sở nội dung các công việc đã được xác định trong bản Kế hoạch này, Vụ Pháp luật Hình sự-hành chính sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ những nhiệm vụ đã đề ra.

- Kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ năm 2010 của đơn vị được lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Bộ, Vụ Pháp luật Hình sự-Hành chính sẽ phối hợp với Văn phòng Bộ và Vụ Kế hoạch Tài chính để xây dựng dự toán trên cơ sở nội dung Kế hoạch, đảm bảo chi phí hiệu quả, tiết kiệm./.

 


PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2010

CỦA VỤ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ - HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 965/QĐ-BTP ngày 26 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT

Nội dung công việc

Lãnh đạo Vụ chủ trì

Đơn vị thuộc Vụ thực hiện

Đơn vị thuộc Bộ phối hợp

Bộ, ngành tham gia

Thời hạn

1

Dự án Luật phòng, chống buôn bán người

VT. Nguyễn Công Hồng

Phòng PLHS

Vụ Các vấn đề chung về XDPL

Bộ Công an, TANDTC, KSNDTC,Bộ NG,Bộ LĐTBXH, BQP,VPCP, UBTWMTTQVN, Hội LHPNVN

07/2010 trình Chính phủ

2

Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế và chứng khoán.

VT. Nguyễn Công Hồng

Phòng PLHS

Vụ Các vấn đề chung về XDPL

Bộ Công an, TANDTC, VKSNDTC, Bộ Tài chính

Quý II, III năm 2010

3

Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực môi trường, đất đai.

VT. Nguyễn Công Hồng

Phòng PLHS

Vụ Các vấn đề chung về XDPL

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, TANDTC, VKSNDTC, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quý II, III năm 2010

4

Các hoạt động liên quan đến Chương trình hành động 130/CP về phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em.

VT. Nguyễn Công Hồng

Phòng PLHS

Các đơn vị thuộc Bộ TP

Bộ Công an, Bộ LĐTBXH, Bộ QP, Bộ Ngoài giao

Trong cả năm 2010

5

Các hoạt động liên quan đến dự án "Tư pháp thân thiện đối với người chưa thành niên"

VT. Nguyễn Công Hồng

Phòng PLHS

Các đơn vị thuộc Bộ TP

Bộ Công an, TANDTC, VKSNDTC, Bộ LĐTBXH, Hội LHPNVN

Trong cả năm 2010

6

Các hoạt động liên quan đến Chương trình hành động phòng, chống ma túy

VT. Nguyễn Công Hồng

Phòng PLHS

Các đơn vị thuộc Bộ TP

Bộ Công an, TANDTC, VKSNDTC

Trong cả năm 2010

7

Các hoạt động liên quan đến Đề án 2/138 về phòng, chống tội phạm

VT. Nguyễn Công Hồng

Phòng PLHS

Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Vụ bổ trợ tư pháp

Bộ Công an, TANDTC, VKSNDTC, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trong cả năm 2010

8

Dự án Luật xử lý vi phạm hành chính

PVT. Đặng Thanh Sơn

Phòng PLHC

Viện KHPL; Vụ CVĐC

Công an; LĐ-TB &XH; VPCP; Nội vụ; Tài chính…

10/2010 trình CP

9

Tập huấn XPVPHC về môi trường cho cán bộ TP cấp huyện một số tỉnh

PVT. Đặng Thanh Sơn

Phòng PLHC

Viện KHPL

 

Quí II, III/2010

10

Chương trình quốc gia phòng chống HIV/AIDS

PVT. Đặng Thanh Sơn

Phòng PLHC

 Các đơn vị thuộc BTP

Các bộ: Y tế, Công an, LĐ-TB&XH

Cả năm 2010

11

Đề tài KH cáp bộ “ Cơ chế bảo đảm thi hành Luật XLVPHC”

PVT. Đặng Thanh Sơn

Phòng PLHC

Viện KHPL;

 Các CTV từ Vụ PBGDPL, Vụ

 Các CTV từ: VPQH, VPCP; MTTQVN; BTC, BCA…

Cả năm 2010

12

Luật tiếp cận thông tin

PVT- Nguyễn Thị Kim Thoa

Phòng PL TCBM

Vụ CVĐC

 

VPCP; Bộ TT-TT; Bộ CA; Bộ QP; Bộ NV

Tháng 4/2010 trình QH

13

Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

PVT- Nguyễn Thị Kim Thoa

Phòng PL TCBM

 Vụ CVĐC; Vụ PLDSKT

VPCP; Bộ Tài chính,…

Tháng 9/2010 trình UBTVQH

14

Thông tư về thể thức kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật

PVT- Nguyễn Thị Kim Thoa

Phòng PL TCBM

Vụ CVĐC; Vụ PLDSKT

VPCP

Quý IV/2010 trình Bộ trưởng

15

Đề tài uỷ quyền hành chính

PVT- Nguyễn Thị Kim Thoa

Phòng PL TCBM

Viện KHPL

 VPCP; Bộ Nội vụ

Quý II/2010

16

Đề tài về quy trình ban hành quyết định hành chính

PVT- Nguyễn Thị Kim Thoa

Phòng PL TCBM

Viện KHPL

VPCP; Bộ Nội vụ

Quý II/2010

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 965/QĐ-BTP ngày 26/03/2010 phê duyệt Kế hoạch công tác của Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.704

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91