Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 959/QĐ-CHK Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Hàng không Việt Nam Người ký: Đinh Việt Thắng
Ngày ban hành: 11/05/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 959/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 5 tháng 6 năm 2016 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam; Quyết định số 1055/QĐ-BGTVT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017;

Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-BGTVT ngày 21/3/2019 của Bộ Giao thông vận tải về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hàng không Việt Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1155/QĐ-CHK ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Hàng không Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Phó Cục trưởng;
- Trang thông tin điện tử Cục;
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Đinh Việt Thắng

 

QUY CHẾ

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-CHK ngày 11/05/2022 của Cục Hàng không Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; quyền và trách nhiệm của người phát ngôn và cung cấp thông tin, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về báo chí.

2. Quy chế này áp dụng với các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN).

Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Cục trưởng;

2. Cục trưởng có thể giao Phó Cục trưởng làm Người phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên cho báo chí.

3. Chỉ những người có thẩm quyền phát ngôn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mới được nhân danh Cục HKVN để phát ngôn và cung cấp thông tin chính thức cho báo chí về hoạt động của Cục HKVN.

4. Người được ủy quyền phát ngôn, người được giao trách nhiệm phát ngôn quy định tại khoản 2 Điều này không được ủy quyền phát ngôn tiếp cho người khác. Trường hợp không thể thực hiện được việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì phải báo cáo để Cục trưởng ủy quyền cho người khác thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định.

5. Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của Người phát ngôn được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan.

6. Văn phòng là đơn vị giúp việc Cục trưởng về công tác truyền thông và Trang thông tin điện tử.

Điều 3. Quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc Cục HKVN trong việc cung cấp thông tin cho báo chí

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Cục có trách nhiệm chủ động cung cấp cho báo chí thông tin trong phạm vi hoạt động chuyên môn nghiệp vụ theo lĩnh vực được giao thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình.

2. Trường hợp cung cấp thông tin về những vấn đề quan trọng, nhạy cảm như: cơ chế, chủ trương, chính sách mới trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, đề án đang trong quá trình nghiên cứu, đề xuất; công tác tổ chức,

cán bộ; các vấn đề đang có nhiều ý kiến trái chiều thì trước khi cung cấp thông tin cho báo chí, phải trao đổi với cơ quan, đơn vị có liên quan và báo cáo Cục trưởng là Người phát ngôn hoặc Phó Cục trưởng là Người được ủy quyền phát ngôn của Cục HKVN xem xét, quyết định.

3. Cán bộ, công chức, nhân viên không được nhân danh Cục HKVN để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

4. Việc cung cấp thông tin phải tuân thủ quy định của Luật Báo chí và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Người cung cấp thông tin không được tiết lộ bí mật điều tra, bí mật nhà nước, bí mật công vụ, thông tin sai sự thật; phải trung thực khi cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Thủ trưởng cơ quan về nội dung thông tin đã cung cấp.

Chương II

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ

1. Hình thức cung cấp thông tin:

a) Tổ chức họp báo;

b) Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử hoặc các ứng dụng điện tử khác;

c) Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do trung ương, địa phương tổ chức khi được yêu cầu;

d) Mời các cơ quan thông tấn báo chí tham dự các cuộc họp;

đ) Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn;

e) Đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử Cục HKVN;

g) Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí.

2. Nội dung cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí:

a) Kế hoạch, chương trình công tác của Cục HKVN và các cơ quan, đơn vị thuộc Cục HKVN; các hoạt động chủ yếu của Lãnh đạo Cục HKVN;

b) Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và tình hình, kết quả hoạt động của Cục HKVN và các cơ quan, đơn vị thuộc Cục trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục HKVN;

c) Quan điểm và ý kiến giải quyết của Lãnh đạo Cục HKVN đối với các vấn đề quan trọng, được dư luận báo chí và xã hội quan tâm;

d) Các nội dung khác liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục HKVN.

3. Ít nhất 03 tháng một lần, Cục HKVN tham dự tổ chức họp báo với Bộ GTVT để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí do Lãnh đạo Bộ chủ trì. Trường hợp cần thiết, Cục HKVN mời các cơ quan thông tấn báo chí tham dự các cuộc họp để cung cấp thông tin.

Điều 5. Họp báo và trả lời phỏng vấn tại buổi họp báo

1. Trong buổi họp báo, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm trả lời các câu hỏi của phóng viên tham dự buổi họp báo. Trường hợp thấy nội dung câu hỏi vượt quá thẩm quyền hoặc chưa rõ, cần phải tham khảo thêm thì được phép không trả lời ngay và hẹn sẽ trả lời các nội dung này vào thời gian thích hợp.

2. Trong trường hợp Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn chủ trì họp báo có nội dung về các vấn đề chuyên môn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Cục có liên quan cùng tham gia buổi họp báo và trả lời yêu cầu của báo chí liên quan đến lĩnh vực do mình phụ trách. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị được mời không được cử cán bộ cấp dưới đi thay.

3. Nội dung thông tin cung cấp tại buổi họp báo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Cục HKVN.

Điều 6. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường

Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải kịp thời, chính xác trong các trường hợp đột xuất sau đây:

1. Khi xảy ra các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội hoặc khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Cục HKVN, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí để cảnh báo kịp thời và định hướng dư luận; thông tin về quan điểm và cách xử lý của Cục HKVN đối với các sự kiện, vấn đề đó.

2. Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đầu của Cục HKVN thì Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 24 giờ, kể từ khi vụ việc xảy ra.

3. Khi Bộ GTVT, cơ quan báo chí có yêu cầu phát ngôn và cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục HKVN được nêu trên báo chí hoặc về các sự kiện, vấn đề nêu tại khoản 1 Điều này.

4. Ngay sau các cuộc họp do Lãnh đạo Cục chủ trì có nội dung liên quan đến những vấn đề được dư luận quan tâm, đơn vị được giao chủ trì chuẩn bị nội dung cuộc họp có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng xây dựng dự thảo thông cáo báo chí trình Lãnh đạo Cục chủ trì cuộc họp phê duyệt ban hành để chủ động trong công tác truyền thông và định hướng dư luận.

5. Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng tải thông tin sai sự thật thuộc lĩnh vực do Cục HKVN quản lý, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn chỉ đạo cơ quan chuyên môn, yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

6. Trường hợp nhận được ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại của tổ chức, công dân và tố cáo của công dân do cơ quan báo chí chuyển đến, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn thông báo cho cơ quan báo chí biết biện pháp giải quyết trong thời hạn quy định tại Luật Báo chí.

Điều 7. Các trường hợp từ chối cung cấp thông tin cho báo chí

1. Thông tin thuộc danh Mục bí mật nhà nước, bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật.

2. Thông tin liên quan đến các vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp cần thông tin trên báo chí những vấn đề giúp cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tiến hành thuận lợi, khách quan, đúng pháp luật.

3. Thông tin về vụ việc đang trong quá trình thanh tra chưa có kết luận thanh tra; vụ việc đang trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cơ quan nhà nước đang trong quá trình giải quyết, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định của pháp luật chưa được phép công bố.

4. Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép công bố.

5. Những thông tin về quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, kỷ luật cán bộ chưa công bố.

6. Những thông tin công dân không được tiếp cận theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Trực tiếp phát ngôn hoặc giao nhiệm vụ, ủy quyền cho Phó Cục trưởng là Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

2. Chịu trách nhiệm về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, kể cả trong trường hợp ủy quyền cho người khác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

3. Tổ chức chỉ đạo việc chuẩn bị các thông tin và chế độ phát ngôn của Cục HKVN.

Điều 9. Quyền và trách nhiệm của Người được ủy quyền phát ngôn trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Được nhân danh Cục HKVN để thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của Quy chế này. Duy trì mối quan hệ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời về ngành hàng không.

2. Có quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Cục HKVN cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định tại của Quy chế này để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theo quy định của pháp luật.

3. Đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm phải báo cáo Người phát ngôn về nội dung phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trước khi công bố.

4. Từ chối cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Điều 7 Quy chế này.

5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Người phát ngôn về nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Điều 10. Chia sẻ thông tin

1. Nội dung cung cấp thông tin, trả lời phỏng vấn của Lãnh đạo Cục HKVN về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm phải được chia sẻ kịp thời cho Thủ trưởng các đơn vị có liên quan biết để nắm thông tin về cùng một vấn đề.

2. Việc chia sẻ thông tin nêu tại Khoản 1 Điều này được thực hiện chậm nhất là ba (03) giờ sau khi cung cấp thông tin, trả lời phỏng vấn và được thực hiện bằng nhiều hình thức như trao đổi trực tiếp, qua điện thoại, email, gửi văn bản hoặc các hình thức phù hợp khác bảo đảm thuận tiện, kịp thời, chính xác.

3. Văn phòng là đầu mối tiếp nhận thông tin và chia sẻ thông tin nêu tại Khoản 1 Điều này.

4. Trường hợp Lãnh đạo Cục HKVN cung cấp thông tin, trả lời phỏng vấn tại buổi làm việc, công tác ở ngoài trụ sở Cục HKVN mà không có Văn phòng tham dự thì cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tham mưu trong buổi làm việc, đoàn công tác của Lãnh đạo Cục HKVN phải bố trí người ghi chép đầy đủ nội dung cung cấp thông tin, trả lời phỏng vấn của Lãnh đạo Cục đối với những vấn đề nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm và gửi ngay về Văn phòng để phối hợp thực hiện việc chia sẻ thông tin.

Chương III.

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 11. Trách nhiệm của Lãnh đạo Cục HKVN

1. Cục trưởng giao một Phó Cục trưởng phụ trách chung công tác truyền thông và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục HKVN.

2. Các Phó Cục trưởng phải chịu trách nhiệm chính đối với nội dung cung cấp thông tin cho báo chí trong lĩnh vực mình phụ trách.

Điều 12. Trách nhiệm của Văn phòng

1. Xây dựng Kế hoạch truyền thông hàng năm của Cục; theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Cục.

2. Tham mưu giúp Cục trưởng về quan hệ với báo chí và xử lý các vấn đề về truyền thông trong hoạt động của Cục; phối hợp tổ chức thông tin các sự kiện đặc biệt nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm thành lập ngành HKVN, ngành GTVT, các dự án, đề án lớn của Cục HKVN.

3. Phối hợp tổ chức để các cơ quan báo chí tham dự các cuộc họp hoặc tiếp xúc, phỏng vấn Lãnh đạo Cục; phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung trả lời các câu hỏi của báo chí; tham mưu xử lý thông tin báo chí hàng ngày liên quan đến hoạt động ngành hàng không.

4. Chủ động cập nhật, tham mưu cho Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành hàng không, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Cục; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Cục HKVN về ngành hàng không giúp bạn đọc trong và ngoài nước hiểu biết sâu sắc hơn về ngành trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Điều 13. Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Cục

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Cục HKVN có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn các nội dung thông tin phục vụ việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đề nghị của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn của Cục HKVN.

2. Thường xuyên theo dõi các bài viết được đăng tải trên báo chí về những vấn đề liên quan tới các lĩnh vực quản lý nhà nước của Cục để kiểm tra, giải quyết bất cập (nếu có). Đối với những bài có quan điểm, nhận định không đúng với quan điểm của Cục hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật thì cần xin ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng phụ trách lĩnh vực và kịp thời thông tin lại nhằm định hướng đúng cho dư luận xã hội.

3. Khi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, quy hoạch, cơ chế, chủ trương, chính sách mới, phối hợp với Trang thông tin điện tử Cục HKVN để tổ chức đăng tải nội dung lấy ý kiến dự thảo, khảo sát ý kiến bạn đọc, tổng hợp kết quả khảo sát báo cáo trong Hồ sơ trình văn bản quy phạm pháp luật, Đề án, Quy hoạch....

4. Chủ động phối hợp với Văn phòng, phòng Pháp chế hợp tác quốc tế tổ chức các hoạt động truyền thông, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực hàng không dân dụng do cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo trên Trang Thông tin điện tử Cục.

5. Phòng Pháp chế Hợp tác quốc tế và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thu thập, xử lý thông tin và thực hiện các công việc có liên quan để giúp Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin bằng tiếng anh cho báo chí nước ngoài về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục HKVN.

6. Cung cấp thông tin, nội dung trả lời phỏng vấn của Lãnh đạo đơn vị mình về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm và gửi Văn phòng để thực hiện việc chia sẻ thông tin theo quy định của Quy chế này.

7. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chính về việc cung cấp thông tin cho báo chí của đơn vị mình, kể cả trong trường hợp ủy quyền cho người khác cung cấp thông tin cho báo chí.

Chương IV.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Xử lý vi phạm

Cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên các cơ quan, đơn vị thuộc Cục HKVN có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định tại Quy chế này. Trường hợp vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Tổ chức thực hiện

1. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị thuộc Cục có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Quy chế này tới cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý; chịu trách nhiệm liên đới nếu cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm, đồng thời phản ánh, kiến nghị sửa đổi Quy chế nếu cần thiết.

2. Văn phòng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Cục trong việc thực hiện Quy chế này, kịp thời báo cáo Cục trưởng những vấn đề vướng mắc phát sinh; trường hợp cần thiết, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 959/QĐ-CHK ngày 11/05/2022 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Hàng không Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


142

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209