Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 95/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 12/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 95/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP THANH TRA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 01 tháng 4 năm 1990 ;
Căn cứ Nghị định số 244/HĐBT ngày 30 tháng 6 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về tổ chức của hệ thống Thanh tra Nhà nước và biện pháp bảo đảm hoạt động thanh tra ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 681/KHĐT-VP ngày 24 tháng 02 năm 2004 ; của Chánh Thanh tra thành phố tại Công văn số 252/TT-TTr ngày 16 tháng 3 năm 2004 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 83/TTr-SNV ngày 25 tháng 3 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan Nhà nước chuyên trách nằm trong hệ thống Thanh tra Nhà nước, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng để hoạt động.

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và chịu sự chỉ đạo của Chánh Thanh tra thành phố về công tác tổ chức, nghiệp vụ thanh tra.

Điều 2. Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư có các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 9, Pháp lệnh Thanh tra ngày 01 tháng 4 năm 1990 và Điều 5, Nghị định số 244/HĐBT ngày 30 tháng 6 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cụ thể hóa nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thực hiện theo đúng luật định.

Điều 3. Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư do Chánh Thanh tra phụ trách, có 01 Phó Chánh Thanh tra giúp việc, các Thanh tra viên và chuyên viên, cán bộ thanh tra.

Biên chế của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư được bố trí theo nguyên tắc tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, nằm trong tổng biên chế Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh Thanh tra Sở, Phó Chánh Thanh tra Sở, các Thanh tra viên được thực hiện theo quy định của Pháp lệnh Thanh tra, Nghị định số 244/HĐBT ngày 30 tháng 6 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), Quy chế của Tổng Thanh tra Nhà nước và theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 5
- Thanh tra Nhà nước
- Thường trực Thành ủy,
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Công an thành phố (PC.13)
- Sở Nội vụ (2b)
- VPHĐ-UB : PVP/VX, NC
- Tổ NC, VX
- Lưu (VX/Nh)

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

 
 
 
 
 
 
 
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 95/2004/QĐ-UB ngày 12/04/2004 về thành lập Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.922

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!