Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 947/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt nội dung thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện đề tài Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay

Số hiệu: 947/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nông Văn Chí
Ngày ban hành: 24/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 947/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NỘI DUNG THUYẾT MINH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;

Căn cứ Nghị định số: 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số: 885/2009/QĐ-UBND ngày 28/4/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 2493/2011/QĐ-UBND ngày 31/12/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số: 1464/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007 và Điều 30 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số: 885/2009/QĐ-UBND ngày 28/4/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 1645/QĐ-UBND ngày 11/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển khai đợt 01 năm 2013;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số: 23/TTr-SKHCN ngày 17/6/2013, kèm theo Biên bản họp xét duyệt đề cương đề tài ngày 04/5/2013 của Hội đồng KHCN, Biên bản thẩm định nội dung và dự toán kinh phí đề tài ngày 29/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện đề tài với các nội dung sau:

1. Tên đề tài: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay.

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

3. Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn.

4. Cơ quan chủ trì thực hiện: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

5. Cơ quan phối hợp thực hiện: Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn.

6. Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 5/2013 đến tháng 5/2014).

7. Mục tiêu đề tài:

7.1. Mục tiêu chung:

Nâng cao chất lượng công tác giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; giám sát thông qua công tác điều hành của Ủy ban nhân dân trong lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương nhằm nâng cao vai trò cơ quan quyền lực, cơ quan đại diện của nhân dân thể hiện bản chất Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

7.2. Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng về chất lượng công tác giám sát của HĐND tỉnh trong những năm qua, chỉ rõ những mặt còn hạn chế; tồn tại, phân tích nguyên nhân, những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác giám sát của HĐND tỉnh.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát của HĐND tỉnh trong giai đoạn hiện nay đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

8. Nội dung đề tài:

8.1. Nội dung 1: Thực trạng về công tác giám sát của HĐND tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2004 - 2011, bao gồm:

- Đánh giá về công tác giám sát của HĐND tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2004-2011.

- Vị trí, vai trò; kết quả giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011.

- Kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của các đối tương giám sát và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Hiệu quả do công tác giám sát mang lại.

- Thực trạng về chất lượng đội ngũ Đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách (Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh) trong nhiệm kỳ 2004 - 2011.

- Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác giám sát của HĐND tỉnh.

8.2. Nội dung 2: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay, bao gồm các nhóm giải pháp:

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát của HĐND.

- Nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh hoạt động chuyên trách.

- Đổi mới cách thức tổ chức hoạt động và hình thức giám sát của các chủ thể giám sát.

- Các kiến nghị đối với Trung ương, với tỉnh trong việc ban hành các quy định nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh.

9. Kinh phí thực hiện đề tài

- Tổng số kinh phí thực hiện đề tài: 185.000.000đồng.

(Bằng chữ: Một trăm tám mươi lăm triệu đồng)

Trong đó:

- Kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh: 185.000.000 đồng.

+ Kinh phí thực hiện đề tài là: 175.744.000 đồng;

+ Kinh phí dự phòng: 9.256.000 đồng.

- Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh chia ra các năm như sau:

+ Năm 2013: 80.000.000 đồng, từ nguồn SNKH tỉnh điều hành;

+ Năm 2014: 105.000.000 đồng.

Điều 2. Giao cho Ông Lý Thái Hải - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn làm Chủ nhiệm đề tài. Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung, tiến độ đã được phê duyệt và các quy định hiện hành của nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, Chủ nhiệm đề tài phải định kỳ báo cáo 06 tháng một lần với cơ quan quản lý. Kết thúc đề tài phải có báo cáo đánh giá kết quả toàn diện để Hội đồng KHCN chuyên ngành nghiệm thu, phải nộp toàn bộ tài liệu, số liệu liên quan và báo cáo đánh giá kết quả của dự án cho cơ quan quản lý và thực hiện thanh quyết toán theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Ông Lý Thái Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 947/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt nội dung thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện đề tài Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.702

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146