Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 94/2000/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 24/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 94/2000/QĐ-BNN-KL

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRONG LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định 39/CP ngày 18/5/1994 của Chính phủ quy định hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm;
Căn cứ Nghị định 94/HĐBT ngày 02/7/1984 của Hội đồng Bộ trưởng quy định bổ sung các Nghị định của Hội đồng Chính phủ về quản lý vũ khí quân dụng và vũ khí thể thao quốc phòng, tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ;
Căn cứ Nghị định 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ ban hành kèm theo quy chế quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;
Căn cứ quyết định số 04/1999/QĐ-BNN-KL ngày 06/01/1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt phương án trang bị vũ khí quân dụng cho lực lượng Kiểm lâm;
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Kiểm lâm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này "Quy chế quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ trong lực lượng Kiểm lâm".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kiểm lâm, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Vườn quốc gia chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3
- Văn phòng CP
- Bộ Q.Phòng, Bộ Công an
- Viện Kiểm sát
- Toà án nhân dân tối cao
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng
- Lưu VT

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Đẳng

 QUY CHẾ

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRONG LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số ngày tháng năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ là những phương tiện đặc biệt được trang bị cho lực lượng Kiểm lâm quản lý, sử dụng trong khi thi hành công vụ nhằm mục đích để bảo vệ tài nguyên rừng của Quốc gia.

Điều 2. Vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng Kiểm lâm bao gồm:

1. Vũ khí quân dụng gồm: súng AK báng gập và súng ngắn K59 (Ký hiệu KL ghi đằng trước mã số súng);

2. Công cụ hỗ trợ gồm: roi cao su, roi điện, súng bắn hơi cay, súng bắn đạn cao su, bình xịt gây mê;

3. Đạn gồm có các loại có tính năng tác dụng phù hợp với vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ được trang bị quy định tại điều này.

Chương 2:

QUẢN LÝ VŨ KHÍ QUÂN DỤNG VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Điều 3. Vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ được trang bị phải quản lý tập trung, chặt chẽ tại cơ quan, đơn vị. Việc trang bị, tiêu huỷ vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật và phải được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 4. Việc điều chuyển vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ giữa các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm cấp tỉnh, Vườn quốc gia do thủ trưởng đơn vị đó quyết định sau khi được sự đồng ý của Cục trưởng Cục Kiểm lâm. Việc điều chuyển vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ từ Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm cấp tỉnh, Vườn quốc gia này sang Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm cấp tỉnh, Vườn quốc gia khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

Điều 5. Cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc quản lý, theo dõi cấp phát vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ trong lực lượng Kiểm lâm toàn quốc.

Điều 6. Căn cứ vào cơ cấu tổ chức cụ thể, Chi cục trưởng Kiểm lâm, Hạt trưởng Kiểm lâm cấp tỉnh, Giám đốc các Vườn quốc gia xem xét chỉ định một bộ phận hoặc một cá nhân giúp Chi cục trưởng, Hạt trưởng, Giám đốc Vườn quốc gia theo dõi, cấp phát, quản lý vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ của đơn vị.

Đơn vị, cá nhân được giao quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với vũ khí, công cụ hỗ trợ được giao phải chấp hành đầy đủ quy định về việc sử dụng, bảo dưỡng, kiểm tra, kiểm kê vũ khí, công cụ hỗ trợ; phải giữ gìn tuyết đối an toàn, không để hư hỏng mất mát. Khi xảy ra hỏng hóc phải báo cáo Cục Kiểm lâm kịp thời để có kế hoạch sửa chữa, không được tự ý thay thế chi tiết và hình dạng của vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ.

Điều 7. Người quản lý vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Có phẩm chất đạo đức tốt;

- Có chứng chỉ chuyên môn về quản lý vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ;

- Nắm vững nội quy, chế độ quản lý, bảo quản kho vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ.;

Các đơn vị được trang bị vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ phải có kho hoặc tủ để tập trung bảo quản, cất giữ ngoài thời gian thi hành công vụ.

Kho hoặc tủ tập trung bảo quản, cất giữ vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ phải được bảo đảm đúng các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn phòng cháy, chữa cháy, có nội quy và phương án bảo vệ, được thủ trưởng đơn vị phê duyệt. Người được giao phụ trách kho hoặc nơi tập trung vũ khí, công cụ hỗ trợ phải chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kiểm tra, bảo quản, có sổ sách theo dõi xuất, nhập vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ.

Chương 3:

SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Điều 8. Đơn vị được trang bị vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ phải đăng ký với cơ quan Công an có thẩm quyền và xin cấp giấy phép sử dụng theo quy định. Khi hết hạn sử dụng phải làm thủ tục cấp giấy phép mới.

Các đơn vị phải có kế hoạch thường xuyên huấn luyện về việc bảo quản và sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ cho người được giao quản lý, sử dụng.

Điều 9. Vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ chỉ được giao cho cán bộ công chức Kiểm lâm để thi hành công vụ. Người được giao sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Có chứng chỉ đã được huấn luyện về bảo quản, sử dụng và biết sử dụng thành thạo vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ được giao;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, sức khoẻ phù hợp;

Sau khi hoàn thành công vụ, người được giao vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ phải giao trả lại đơn vị theo quy định.

Điều 10. Khi cán bộ, công chức Kiểm lâm thi hành công vụ có mang theo vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ phải có giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ. Nghiêm cấm cho người khác mượn vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ.

Điều 11. Người được giao quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ nếu chuyển công tác, thôi việc, nghỉ hưu hoặc không đủ điều kiện để tiếp tục giữ vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ theo quy định phải bàn giao lại cho đơn vị quản lý. Đơn vị có trách nhiệm thu nhận, kiểm tra và bảo quản vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ theo quy định trước khi ra quyết định cho chuyển công tác, thôi việc hoặc nghỉ hưu.

Điều 12. Trường hợp bị mất vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ hoặc giấy phép sử dụng, phải lập biên bản xác nhận sự việc và báo ngay với cơ quan Công an sở tại và cơ quan Công an nơi đăng ký. Đơn vị, cá nhân có liên quan phải áp dụng mọi biện pháp truy tìm đồng thời phải báo ngay với cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Kiểm lâm) để có hướng xử lý.

Điều 13. Cán bộ, công chức Kiểm lâm được giao sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ khi thi hành công vụ, trong trường hợp đặc biệt cấp bách, không có biện pháp nào khác để ngăn chặn ngay đối tượng đang thực hiện hành vi phạm pháp luật, thì được phép nổ súng cảnh cáo để ngăn chặn hậu quả hành vi do người đó có thể gây ra, nếu đối tượng không tuân lệnh thì chỉ được phép nổ súng vào đối tượng trong các trường hợp sau:

1. Những kẻ đang dùng vũ lực chống lại, uy hiếp nghiêm trọng tính mạng cán bộ, công chức Kiểm lâm đang thi hành nhiệm vụ, tuần tra, canh gác rừng, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng.

2. Người điều khiển phương tiện giao thông không tuân lệnh, cố tình chạy trốn khi đã ra lệnh dừng để kiểm tra và có cơ sở để khẳng định trên phương tiện có tài nguyên rừng trái phép, thì được phép bắn hỏng phương tiện để bắt giữ đối tượng và tang vật vi phạm.

3. Những kẻ đang dùng vũ lực để cướp, phá hoại tài sản Nhà nước và tài sản công dân, có hành vi giết người, hiếp dâm.

Điều 14. Hàng ngày phải kiểm tra, lau chùi, bảo quản vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ để chống han gỉ, làm giảm chất lượng vũ khí quân dụng. Sau khi bắn nhất thiết phải lau chùi theo đúng quy định. Nếu súng chưa được sử dụng dài ngày phải được bảo quản đúng kỹ thuật, việc bảo dưỡng vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ phải được ghi vào sổ nhật ký theo dõi vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ của đơn vị.

Điều 15. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm các đơn vị được trang bị vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ phải báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Kiểm lâm) về tình hình bảo quản, quản lý, tình trạng tiêu hao vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ chậm nhất vào ngày 15 tháng kế tiếp. Hàng năm phải có báo cáo kế hoạch cấp đổi, bổ sung, sửa chữa trang bị vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ của đơn vị về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Kiểm lâm) theo niên độ quy định để có kế hoạch giải quyết.

Chương 4:

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 16. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ được khen thưởng theo quy định của pháp luật

Điều 17. Tổ chức, cá nhân được giao quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ vi phạm chế độ quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ thì tuỳ theo mức độ vi phạm phải chịu xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 94/2000/QD-BNN/KL

Hanoi, August 24, 2000

 

DECISION

ISSUING THE REGULATION ON THE MANAGEMENT AND USE OF MILITARY WEAPONS AND SUPPORT INSTRUMENTS IN THE RANGER FORCE

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Pursuant to the Government’s Decree No. 73/CP of November 1, 1995 on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;
Pursuant to the Government’s Decree No. 39/CP of May 18, 1994 defining the organizational system, tasks and powers of the ranger force;
Pursuant to the Government’s Decree No. 94/HDBT of July 2, 1984 of the Council of Ministers prescribing the supplements to the Government Council’s Decrees on the management of military weapons and defense sport weapons as well as the storing and use of explosive materials;
Pursuant to the Government‘s Decree No. 47/CP of August 12, 1996 issuing the Regulation on the management of weapons, explosive materials and support instruments;
Pursuant to the Agriculture and Rural Development Ministry’s Decision No. 04/1999/QD-BNN-KL of January 6, 1999 approving the plan on equipping the ranger force with military weapons;
At the proposal of the director of the Ranger Department,

DECIDES:

Article 1.- To issue together with this Decision the "Regulation on the management and use of military weapons and support instruments in the ranger force".

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

Article 3.- The director of the Ministry’s Office, the director of the Ranger Department, the heads of the concerned units of the Ministry, the directors of the ranger sub-departments, the heads of the Ranger Services of the provinces and centrally-run cities and the directors of the national parks shall have to implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
VICE MINISTER
Nguyen Van Dang

 

REGULATION

ON THE MANAGEMENT AND USE OF MILITARY WEAPONS AND SUPPORT INSTRUMENTS IN THE RANGER FORCE
(Issued together with Decision No. 94/2000/QD-BNN-KL of August 24, 2000 of the Minister of Agriculture and Rural Development)

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Military weapons and support instruments are special means assigned to the ranger force for management and use while performing official duty in order to protect the national forest resources.

Article 2.- Military weapons and support instruments equipped for the ranger force include:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Support instruments: rubber rods, electric rods, tear-gas guns, rubber bullet guns, anaesthetizing-gas sprayers;

3. Assorted bullets with properties and effect suitable to the equipped military weapons and support instruments prescribed in this Article.

Chapter II

MANAGEMENT OF MILITARY WEAPONS AND SUPPORT INSTRUMENTS

Article 3.- Equipped military weapons and support instruments must be kept for strict management at the agencies and units. The equipping and destruction of military weapons and support instruments must comply with the provisions of law and be agreed by the Minister of Agriculture and Rural Development.

Article 4.- The transfer of military weapons and support instruments among units under the management of the Ranger Sub-Department and provincial-level Services and national parks shall be decided by the heads of such units if it is agreed by the director of the Ranger Department. The transfer of military weapons and support instruments from one Ranger Sub-Department, provincial-level Ranger Service or a national garden to another Ranger Sub-Department, provincial-level Ranger Service or national park shall be decided by the Minister of Agriculture and Rural Development.

Article 5.- The Ranger Department shall assume the prime responsibility and coordinate with the concerned functional units in planning, guiding, inspecting and taking responsibility to the Minister of Agriculture and Rural Development for the management and monitoring of the issuance of military weapons and support instruments in the ranger force nationwide.

Article 6.- Basing themselves on their specific organizational structures, the heads of the Ranger Sub-Departments or provincial-level Ranger Service and the directors of the national parks shall consider and designate one section or individual to assist them in monitoring, issuing and managing their units’ military weapons and support instruments.

Units and individuals assigned military weapons and support instruments for management and use shall be directly responsible for their assigned weapons and support instruments and strictly abide by the regulations on the use, maintenance, inspection and taking stock of weapons and support instruments; keep them absolutely safe and free from damage or loss. Any malfunctions thereof should be promptly reported to the Ranger Department for planning repair; details and shapes weapons and support instruments must not be replaced or modified without permission.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Having good moral qualities;

- Having professional certificates of management of military weapons and support instruments;

- Thoroughly grasping the rules on and regime of management and maintenance of military weapons and support instruments;

Units equipped with military weapons and support instruments must have depots or cabinets for their storage and maintenance during the time when they are not used for performance of official duties.

Depots or cabinets for storage and maintenance of military weapons and support instruments must satisfy the requirements on technical criteria, safety, fire prevention and fight; there must be rules and plans on their safeguarding, which are approved by the units’ heads. Persons assigned to take charge of the depots or places for storage of military weapons and support instruments must strictly abide by the inspection and maintenance regimes, keep books for monitoring the delivery and receipt of military weapons and support instruments.

Chapter III

USE OF MILITARY WEAPONS AND SUPPORT INSTRUMENTS

Article 8.- Units equipped with military weapons and support instruments must register them with the competent police agencies and apply for their use permits according to regulations. At the expiry of such permits, they must fill in the procedures for granting of new permits.

Units must have plans on regular training of persons assigned to manage and use military weapons and support instruments on the management and use thereof.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Having certificates of having been trained in the maintenance and use of military weapons and support instruments and knowing how to expertly use their assigned military weapons and support instruments;

- Having good moral qualities and health;

After accomplishing their official duty, persons assigned military weapons and support instruments must return them to their units according to regulations.

Article 10.- While on official duty, if ranger force members carry military weapons and support instruments, they must have their use permits. It is strictly forbidden to lend military weapons, support instruments and their use permits to other people.

Article 11.- If persons assigned to manage and use military weapons and support instruments are transferred to another job or relieved from work, retire or no longer meet the conditions for keeping military weapons and support instruments according to regulations, they must hand them over to their units for management. Such units shall have to receive, check and maintain military weapons and support instruments according to regulations before issuing decisions on transferring these persons to another job, job severance or retirement.

Article 12.- In case of loss of military weapons, support instruments and/or their use permits, a report of confirmation thereof must be made and the police agency of the place where such loss occurs and the police agency where such lost military weapons and/or support instruments are registered must be notified thereof. The concerned units and individuals must take every measure to search for the lost military weapons and/or support instruments and simultaneously report such to their immediate superiors and the Ministry of Agriculture and Rural Development (the Ranger Department) for direction.

Article 13.- Ranger force members assigned military weapons and support instruments for use on official duty may, in extremely urgent circumstances where they have no other measures to immediately stop subjects who are committing law-breaking acts, open warning fire to prevent possible consequences of such acts, if their orders are still ignored, they may open fire directly at the subjects in the following circumstances:

1. The subjects are resorting to violence to resist, seriously threatening the lives of the ranger force members who are on official duty, patrolling or safeguarding forests, checking, supervising or handling violations in the field of forest management and protection.

2. Drivers of transport means ignore orders, deliberately running away when an order to stop their transport means for search has been issued and there are grounds to assert that such transport means are transporting illicit forest resources. In this case ranger force members may shoot to damage such means in order to seize the violators and material evidences of the violation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 14.- Everyday ranger force members must check, clean and maintain their military weapons and support instruments against rust and quality deterioration. After shooting, they must make the cleaning according to regulations. If guns are left unused for a long time, they must be preserved according to technical requirements; the maintenance of military weapons and support instruments must be recorded in the units’ journals for monitoring of military weapons and support instruments.

Article 15.- Quarterly, biannually and annually, units equipped with military weapons and support instruments must report to the Ministry of Agriculture and Rural Development on the situation of the preservation, management and use of military weapons and support instruments on the 15th of the following month at the latest. Annually, they must report their plans on issuance, replacement, supplement and repair of military weapons and support instruments according to the prescribed duration to the Ministry of Agriculture and Rural Development (the Ranger Department) for planning the settlement thereof.

Chapter IV

COMMENDATION AND HANDLING OF VIOLATIONS

Article 16.- Organizations and individuals who record achievements in the management and use of military weapons and support instruments shall be commended and rewarded according to law provisions.

Article 17.- If organizations or individuals assigned military weapons and support instruments for management and use violate the regime on management and use of military weapons and support instruments, they shall, depending on the nature and seriousness of violation, be disciplined, administratively handled or examined for penal liability; if any material damage is caused, they shall have to pay compensation therefor according to law provisions.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 94/2000/QĐ-BNN-KL về quy chế quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ trong lực lượng Kiểm lâm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.417

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!