Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 933/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trần Xuân Lộc
Ngày ban hành: 31/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 933/QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 31 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2020 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh), gồm các đồng chí có tên sau đây:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Đ/c Trần Xuân Lộc - Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

- Đ/c Nguyễn Xuân Đông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban thường trực;

- Đ/c Kiều Hữu Bình - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Đ/c Nguyễn Văn Oang - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

3. Các uỷ viên gồm:

- Đ/c Nguyễn Xuân Vân - Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Đ/c Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Sở Tài chính;

- Đ/c Lê Văn Quý - Giám đốc Sở Xây dựng;

- Đ/c Phạm Gia Luật - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội;

- Đ/c Nguyễn Bá Công - Giám đốc Sở Nội vụ;

- Đ/c Nguyễn Lập Quyết - Giám đốc Sở Y tế;

- Đ/c Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đ/c Vũ Hữu Song - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Đ/c Nguyễn Văn Khoái - Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

- Đ/c Ngô Văn Vĩnh - Giám đốc Sở Công thương;

- Đ/c Trần Quốc Hùng - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Đ/c Nguyễn Tuấn Hùng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đ/c Nguyễn Văn Khuông - Giám đốc Công an tỉnh;

- Đ/c Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước;

4. Mời các đồng chí đại diện các tổ chức sau đây tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo:

- Đ/c Lương Trọng Thái - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

- Đ/c Lê Thị Hồng Lạng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

- Đ/c Đinh Khắc Trình - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh;

- Đ/c Trần Thị Châm - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh;

- Đ/c Đỗ Xuân Trường - Bí thư tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

5. Ban Chỉ đạo có tổ công tác chuyên môn giúp việc gồm:

- Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Tổ trưởng;

- Đ/c Trần Anh Tuấn - Chi cục Trưởng Chi cục PTNT - Tổ phó;

- Đ/c Trần Đăng Chiến - Trưởng Phòng Nông nghiệp - Văn phòng UBND tỉnh;

- Đ/c Phan Văn Đình - Chi cục phó Chi cục PTNT;

- Đ/c Nguyễn Hải Đăng - Trưởng phòng KH-PTNT, Chi cục PTNT;

- Đ/c Nguyễn Duy Hồng - Phó Trưởng phòng KH - PTNT, Chi cục PTNT;

- Đ/c Trần Ngọc Bối - Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch;

- Đ/c Đặng Phan Sơn - Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT;

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Chương trình trên địa bàn.

Điều 2. Ban Chỉ đạo tỉnh có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo các huyện, thành phố rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn các xã, xây dựng quy hoạch và xây dựng đề án, dự án theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương.

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm và hàng năm trên địa bàn tỉnh.

3. Xây dựng kế hoạch vốn hàng năm trình Ban Chỉ đạo Trung ương; huy động các nguồn lực và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nội dung của Chương trình theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và các Bộ, ngành chức năng.

4. Chỉ đạo lồng ghép có hiệu quả các Chương trình, dự án trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý thực hiện Chương trình và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh và tổ công tác chuyên môn giúp việc do ngân sách tỉnh đảm bảo, theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CHỦ TỊCH

Trần Xuân Lộc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 933/QĐ-UBND ngày 31/08/2010 về thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


856

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!