Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 933/2011/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành đến ngày 31/12/2010 đã hết hiệu lực pháp luật

Số hiệu: 933/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Nguyễn Ngọc Hải
Ngày ban hành: 24/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 933/2011/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 24 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2010 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một số Luật Ban hành văn bản quy phạm phát luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 85/STP-KTVBQPPL ngày 28/02/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh sách văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31/12/2010 đã hết hiệu lực pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sáu 10 ngày, kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sơ, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành. thị và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hải

 

DANH SÁCH

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2010 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Quyết định số 933/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh Phú Thọ)

I. NGHỊ QUYẾT

STT

Số, Ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm văn bản

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

1

33/2002/NQ-HĐND-KXV

01/7/2002

Về tăng cường cơ sở vật chất trường học giai đoạn 2002 - 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

2

56/2003/NQ-HĐND-KXV

14/7/2003

Về việc xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2003 - 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

3

64/2003/NQ-HĐND-KXV

11/12/2003

Về chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm đến năm 2010 tỉnh Phú Thọ

Hết thời gian thực hiện văn bản

4

30/2005/NQ-HĐND

08/7/2005

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Phú Thọ

Thực hiện theo Nghị quyết số 232/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010

5

47/2005/ NQ-HĐND

09/12/2005

Về chương trình giải quyết việc làm giai đoạn 2006 - 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

6

58/2006/ NQ-HĐND

17/5/2006

Kế hoạch phát triển công nghiệp 5 năm giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Phú Thọ

Hết thời gian thực hiện văn bản

7

60/2006/ NQ-HĐND

17/5/2006

Về kế hoạch phát triển nông - lâm nghiệp - thủy sản tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

8

62/2006/ NQ-HĐND

17/5/2006

Về kế hoạch đầu tư phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

9

66/2006/NQ-HĐND

17/5/2006

Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

10

67/2006/NQ-HĐND

17/5/2006

Về phê duyệt đề án “Tổ chức quản lý”, cau nghiệm, chữa trị, dạy nghề cho người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010…

Hết thời gian thực hiện văn bản

11

76/2006/NQ-HĐND

31/7/2006

Về Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Phú Thọ

Hết thời gian thực hiện văn bản

12

77/2006/NQ-HĐND

31/7/2006

Về Kế hoạch thực hiện chiến lược xây dựng gia đình giai đoạn 2007 - 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

13

82/2006/ NQ-HĐND

08/12/2006

Về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007 thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2007 - 2010

Thực hiện theo Nghị quyết số 225/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010

14

83/2006/NQ-HĐND

08/12/2006

Về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ % phân chia cá nguồn thu giữa các cấp sách thời kỳ 2007 - 2010

Thực hiện theo Nghị quyết số 224/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010

15

91/2006/NQ-HĐND

08/12/2006

Quy định tạm thời mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề công lập, trung học phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thực hiện theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị quyết số 215/2010/NQ-HĐND ngày 12/7/2010.

16

93/2006/NQ-HĐND

08/12/2006

Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Phú Thọ

Hết thời gian thực hiện văn bản

17

98/2007/NQ-HĐND

31/5/2007

Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Phú Thọ

Hết thời gian thực hiện văn bản

18

99/2007/NQ-HĐND

31/5/2007

Về kế hoạch các chương trình mục tiêu giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Phú Thọ

Hết thời gian thực hiện văn bản

19

100/2007/NQ-HĐND

31/5/2007

Về chương trình giảm nghèo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

20

101/2007/NQ-HĐND

31/5/2007

Về chương trình huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

21

118/2007/NQ-HĐND

16/7/2007

Về đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

22

120/2007/NQ-HĐND

12/12/2007

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2004/NQ-HĐND-KXVI ngày 01/7/2004, Nghị quyết số 82,83/2006/NQQ-HĐND ngày 08/12/2006 của HĐND tỉnh Phú Thọ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quy định mức phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2007; Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ 2007 - 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

23

140/2008/NQ-HĐND

22/7/2008

Về chương trình huy động các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội năm 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

24

141/2008/NQ-HĐND

22/7/2008

Về kế hoạch thực hiện Đề án kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Phú Thọ (giai đoạn 2008 - 2010)

Hết thời gian thực hiện văn bản

25

188/2009/NQ-HĐND

24/7/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án tổ chức quản lý cai nghiện, chữa trị, dạy nghề cho người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

26

191/2009/NQ-HĐND

16/12/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 82, 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2006, Nghị quyết số 120/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007, Nghị quyết số 159/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2007 - 2010; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ 2007 - 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

27

192/2009/NQ-HĐND

16/12/2009

Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2010

Thực hiện theo Nghị quyết số 233/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010

28

195/2009/NQ-HĐND

16/12/2009

Về giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thực hiện theo Nghị quyết số 228/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010

29

219/2010/NQ-HĐND

12/7/2010

Về việc thông qua Đề án công nhận thị xã Phú Thọ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III

Đã được công nhận tại Quyết định số 1144/QĐ-BXD ngày 29/12/2010 của Bộ Xây dựng

30

226/2010/NQ-HĐND

14/12/2010

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009

Đã thực hiện xong

II. QUYẾT ĐỊNH

STT

Số, Ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm văn bản

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

1

736/QĐ-UB

25/11/1991

Về việc lập “Quỹ TU bổ đê điều - phòng, chống thiên tai”

Thực hiện theo Luật Đê điều và Nghị quyết số 50/1997/NĐ-CP ngày 10/5/1997

2

1684/QĐ-UB

21/8/1996

Về việc hỗ trợ kinh phí cho thân nhân đi thăm viếng mộ liệt sỹ

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29/01/2008.

3

1019/QĐ-UB

18/7/1997

Về việc ban hành “Quy định trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy rừng”

Thực hiện theo Nghị quyết số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006

4

451/QĐ-UB

27/2/2001

Quy định mức phí giới thiệu giới thiệu việc làm của Trung tâm dịch vụ việc làm.

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 95/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 07/8/2007

5

4219/2001/QĐ-UB

28/11/2001

Quy định mức thu phí giới thiệu việc làm của Trung tâm dịch vụ của Sở Giao thông Vận tải

Đã được thay thế bằng Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 27/9/2010

6

851/QĐ-UB

04/4/2004

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 12/2004/TTLT-BTC-BYT ngày 25/2/2004

7

1069/2004/QĐ-UB

06/4/2004

Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thể dục - Thể thao.

Thực hiện theo Quyết định số 3469/QĐ-UBND ngày 01/22/2010

8

1072/2004//QĐ-UB

06/4/2004

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa - Thông tin

Thực hiện theo Quyết định số 3469/2008/QĐ-UBND ngày 15/9/2008; Quyết định số 3469/QĐ-UBND ngày 01/11/2010

9

1143/2004/QĐ-UB

14/4/2004

Về áp dụng khung hệ số nhuận bút cho tác dụng báo chí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thực hiện theo Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 02/02/2010

10

2984/2004/QĐ-UB

28/9/2004

Về việc Quy định về số lượng cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn

Thực hiện theo Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 27/7/2010

11

506/2005/QĐ-UB

21/2/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc và Tôn giáo

Thực hiện theo Quyết định số 1979/2008/QĐ-UBND ngày 16/7/2008; Quyết định số 4181/QĐ-UBND ngày 13/8/2010

12

1107/2005/QĐ-UB

28/4/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên - Môi trường

Đã được thay thế bằng Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 24/8/2010

13

2345/2005/QĐ-UB

31/8/2005

Về ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Đã được thay thế bằng Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 15/6/2010

14

2348/2005/QĐ-UB

31/12/2005

Về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp

Đã được thay thế bằng Quyết định số 1197/2010/QĐ-UBND ngày 06/5/2010

15

3431/2005/QĐ-UB

16/12/2006

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đã được thay thế bằng Quyết định số 1025/2010/QĐ-UBND ngày 20/4/2010

16

1019/2006/QĐ-UB

11/4/2006

Về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Chi cục quản lý đê điều và phòng, chống lụt bão

Đã được thay thế bằng Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 15/6/2010

17

1379/2006/QĐ-UB

19/5/2006

Về việc ban hành bảng giá thu một phần viện phí

Đã được thay thế bằng Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 02/7/2010

18

3672/2006/QĐ-UB

29/12/2006

Về việc quy định tỷ lệ% phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2007 - 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

19

586/2007/QĐ-UB

19/3/2007

Về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cụ Hợp tác xã và Phát triển nông thôn

Đã được thay thế bằng Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 15/6/2010

20

1796/2007/QĐ-UBND

17/7/2007

Về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh Phú Thọ

Đã được thay thế bằng Quyết định số 141/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010

21

2444/2007/QĐ-UBND

26/9/2007

Về việc bổ sung Bảng giá thu một phần viện phí

Đã được thay thế bằng Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 02/7/2010

22

2822/QĐ-UBND

31/10/2007

Phê duyệt mức chi trả nhụân bút, thù lao cho Ban biên tập, Cộng tác viên và tác giả có tin, bài, tác phẩm được đăng ký trên Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ

Thực hiện theo Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 02/02/2010

23

1344/QĐ-UBND

16/5/2008

Về mức trợ giúp xã hội

Thực hiện theo Quyết định số 3356/QĐ-UBND ngày 25/20/2010

24

2294/QĐ-UBND

14/8/2008

Về giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Đã được thay thế bằng Quyết định số 2155/QĐ-UBNd ngày 15/7/2010

25

910/QĐ-UBND

14/4/2009

Duyệt giá bán nước sạch của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ

Thực hiện theo Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 08/6/2010

26

3323/QĐ-UBND

16/10/2009

Về việc duyệt bổ sung giá thu một phần việc phí

Đã được thay thế bằng Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 02/7/2010

27

3877/2009/QĐ-UBND

17/11/2009

Về việc quy định mức hỗ trợ phụ cấp trách nhiệm cho chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã nơi thực hiện thí điểm

Hết thời gian thực hiện văn bản

28

2287/QĐ-UBND

30/7/2010

Về việc điều chỉnh tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Hết thời gian thực hiện văn bản

III - CHỈ THỊ

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm văn bản

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

1

09/CT-UBND

22/5/2008

Về việc thực hiện tiết kiệm điện trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh

Thực hiện theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 30/3/2010

2

13/CT-UBND

01/8/2008

Về việc tăng cường kiểm tra phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh phát sinh, lây lan trên đàn lợn, nhất là bệnh tai xanh

Thực hiện theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh

3

11/CT-UBND

10/7/2009

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

4

12/CT-UBND

20/8/2009

Về việc nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2009 - 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

5

17/CT-UBND

20/11/2009

Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2009 - 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

6

18/CT-UBND

20/11/2009

Về việc tăng cường chỉ đạo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2009 - 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

7

03/CT-UBND

26/2/2010

Về việc thực hiện nhiệm vụ diễn tập năm 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

8

05/CT-UBND

28/4/2010

Về việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

9

06/CT-UBND

06/5/2010

Về công tác phòng, chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

10

07/CT-UBND

02/06/2010

Tănng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ mùa năm 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

11

08/CT-UBND

11/06/2010

Tăng cường công tác phòng, chống các loại dịch bệnh nguy hiểm người năm 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

12

09/CT-UBND

07/07/2010

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011

Hết thời gian thực hiện văn bản

13

12/2010/CT-UBND

09/8/2010

Về việc tăng cường kế hoạch động viên năm 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

14

14/CT-UBND

07/9/2010

Về việc tăng cường công tác chỉ đạo để đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch gieo trồng vụ Đông Xuân năm 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

15

16/CT-UBND

25/10/2010

Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2010

Hết thời gian thực hiện văn bản

Tổng số: 73 văn bản (Trong đó: 30 Nghị quyết; 28 Quyết định; 15 Chỉ thị)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 933/2011/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành đến ngày 31/12/2010 đã hết hiệu lực pháp luật

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.424

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172