Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 93/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tạp chí Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 93/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Hoàng Thị Hạnh
Ngày ban hành: 08/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 8 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA TẠP CHÍ DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của y ban Dân tộc;

Căn cQuyết định s 438/QĐ-UBDT , ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Tạp chí Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBDT, ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính ph, Bộ trưng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc năm 2021;

Xét đề nghị của Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2021 của Tạp chí Dân tộc, Ủy ban Dân tộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc và Thủ trưởng các Vụ, các đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT;
-
Cng TTĐT UBDT;
-
Lưu: VT, TCDT (3b);

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG
, PHÓ CHỦ NHIỆM

Hoàng Thị Hạnh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA TẠP CHÍ DÂN TỘC NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-UBDT ngày 8 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

SẢN PHM

LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH

PHÒNG CHỨC NĂNG THỰC HIỆN

PHÒNG CHỨC NĂNG PHỐI HỢP

 

 

Q1

Q2

Q3

Q4

 

 

 

 

I

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao theo Quyết định 33/QĐ-UBDT ngày 22/01/2021

1

Xuất bản Tạp chí Dân tộc theo Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 9/01/2019 của Thtướng Chính phủ về việc cp một số ấn phm báo, tạp chí cho vùng DTTS & MN, vùng đặc biệt khó khăn

x

x

x

x

Ấn phẩm

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Thư ký Tòa soạn; Phòng Biên tập- PV

Phòng Hành chính - Trị sự

2

Thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo theo Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thtướng Chính ph: Xuất bản Đặc san “Cộng đồng dân tộc thiểu sViệt Nam hội nhập và phát triển”

 

x

x

x

n phẩm

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Thư ký Tòa soạn; Phòng Biên tập- PV

Phòng Hành chính - Trị sự

3

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Đề án Tạp chí Dân tộc điện tử

x

 

 

 

Đề án

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Biên tập- PV

Phòng Thư ký Tòa soạn;

Phòng Hành chính - Trị sự

4

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao

x

x

x

x

Theo nhiệm vụ được giao

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Hành chính - Trị sự

Phòng Thư ký Tòa soạn

Phòng Biên tập- PV

II

Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ của Tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải cách hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC

x

x

x

x

Kế hoạch, Báo cáo

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Hành chính Trị sự

- Phòng Thư ký Tòa soạn

- Phòng Biên tập - Phóng viên

1.2

Tuyên truyền công tác Cải cách hành chính

x

x

x

x

Tin, bài, ảnh

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Thư ký Tòa soạn; Phòng Biên tập - Phóng viên

Phòng Hành chính Trị sự

2

Thực hiện quy chế dân chủ và phòng chống tham nhũng

x

x

x

x

Báo cáo

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hng

Phòng Hành chính Trị sự

- Phòng Thư ký Tòa soạn

- Phòng Biên tập - Phóng viên

3

Hướng dn công tác dân tộc, Chính sách Dân tộc

x

x

x

x

Tin, bài, nh

TBT. Nguyễn Quang Hải

Phòng Thư ký Tòa soạn;

Phòng Biên tập - Phóng viên

4

Xây dựng Đề cương, duyệt đề cương xuất bn TCDT và các ấn phẩm khác.

x

x

x

x

Đề cương

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Thư ký Tòa soạn

Phòng Biên tập - Phóng viên

5

Biên tập, đọc bông, xuất bản TCDT và các n phẩm khác

x

x

x

x

Bài, tin, ảnh

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hng

Phòng Biên tập - Phóng viên

Phòng Biên tập - Phóng viên

6

Dàn trang, phát hành TCDT và các ấn phẩm khác

x

x

x

x

n phẩm

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Hành chính Trị sự

Phòng Thư ký Tòa soạn

7

Tổ chức Hội nghị, Hội thảo theo chức năng, nhiệm vụ

 

x

x

 

Tờ trình, Kế hoạch, báo cáo

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Hành chính Trị sự

- Phòng Thư ký Tòa soạn

- Phòng Biên tập - Phóng viên

8

Xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất

x

x

x

x

Báo cáo

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Hành chính - Trị sự;

Phòng Thư ký Tòa soạn

9

Sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác

 

x

 

x

Báo cáo

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Hành chính - Trị sự;

Phòng Thư ký Tòa soạn

- Phòng Thư ký Tòa soạn

- Phòng Biên tập - Phóng viên

10

Thực hiện các chính sách tiền lương, thi đua khen thưng, quản lý tài chính, tài sn theo quy định

x

x

x

x

Báo cáo, Quyết định

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Hành chính - Trị sự;

- Phòng Thư ký Tòa soạn;

- Phòng Biên tập - Phóng viên

11

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo y ban giao

x

x

x

x

 

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hằng

- Phòng Thư ký Tòa soạn;

- Phòng Biên tập - Phóng viên.

- Phòng Hành chính - Trị sự

Công chức, viên chức, NLĐ.

III

Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ủy ban phân công

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Phối hợp với Vụ Tuyên truyền đthực hiện công tác tuyên truyền về Phòng chống ma túy và Biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam -CamPuchia.

x

x

x

x

n phẩm

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Thư ký Tòa soạn; Phòng Biên tập - Phóng viên;

Phòng Hành chính - Trị sự

2

Phối hợp với Vụ Dân tộc thiu số để thực hiện công tác tuyên truyền về Phòng Bình đẳng giới; Giảm thiểu tệ nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

x

x

x

x

n phẩm

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hng

Phòng Thư ký Tòa soạn; Phòng Biên tập- Phóng viên;

Phòng Hành chính - Trị sự

3

Phối hợp với Vụ Tổng hợp để thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá

x

x

x

x

n phẩm

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hng

Phòng Thư ký Tòa soạn;

Phòng Biên tập - Phóng viên;

Phòng Hành chính - Trị sự

4

Phi hợp với Vụ Pháp chế thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến hướng dẫn pháp luật

x

x

x

x

n phẩm

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Thư ký Tòa soạn; Phòng Biên tập- Phóng viên;

Phòng Hành chính - Trị sự

5

Phối hợp với Vụ Chính sách dân tộc để thực hiện công tác tuyên truyền hướng dẫn công tác dân tộc, chính sách dân tộc

x

x

x

x

n phẩm

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Thư ký Tòa soạn; Phòng Biên tập- Phóng viên;

Phòng Hành chính - Trị sự

6

Phối hợp với Văn phòng Điu phối Chương trình 135 thực hiện công tác tuyên truyền Đặc san giảm nghèo bền vững

x

x

x

x

n phẩm

TBT. Nguyễn Quang Hải

PTBT. Lương Thị Thu Hằng

Phòng Thư ký Tòa soạn; Phòng Biên tập - Phóng viên;

Phòng Hành chính - Trị sự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 93/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tạp chí Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.818

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155