Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 93/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 93/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC DỰ ÁN ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị quyết số 41/2009/QH12 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6 ngày 25
tháng 11 năm 2009 về chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;
Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính
phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC DỰ ÁN ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Nhà nước) thực hiện việc chỉ đạo quá trình thực hiện Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 41/2009/QH12 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6 ngày 25 tháng 11 năm 2009.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và thành phần của Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận quy định tại Quyết định số 580/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo Nhà nước được mời các chuyên gia trong và ngoài nước để tham khảo ý kiến khi cần thiết.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước, các Tiểu ban chuyên trách và Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước do Phó Trưởng ban thường trực duyệt và được tính vào chi phí của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Chương II

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

Điều 4. Nguyên tắc điều hành

1. Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước bao gồm: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các ủy viên là Trưởng Tiểu ban chuyên trách, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Ban Chỉ đạo Nhà nước làm việc theo nguyên tắc tập trung thống nhất, các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước chịu trách nhiệm về phần việc được phân công.

Trưởng ban hoặc người được Trưởng ban ủy quyền quyết định các vấn đề của Ban Chỉ đạo Nhà nước.

3. Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước quyết định các vấn đề thuộc cơ chế, chính sách và các vấn đề đặc biệt quan trọng sau khi tham khảo ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo.4. Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước ủy quyền cho các Phó Trưởng ban xử lý những vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực được phân công.

5. Những vấn đề cần xử lý nhanh, tùy thuộc vào tính chất của công việc, Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban được ủy quyền trực tiếp xem xét, giải quyết và thông báo lại cho Ban Chỉ đạo Nhà nước tại phiên họp gần nhất.

Điều 5. Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước triệu tập và chủ trì các phiên họp thường kỳ hàng quý hoặc 6 tháng một lần và các phiên họp bất thường khi cần. Trưởng ban có thể ủy quyền cho Phó Trưởng ban chủ trì các phiên họp. Các thành viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước và chuẩn bị nội dung báo cáo theo quy định. Trường hợp các thành viên trong Ban Chỉ đạo Nhà nước không thể tham dự phiên họp phải có ủy quyền tham dự.

Điều 6. Nội dung phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá các mặt hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và các nhà thầu; đề ra nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu thực hiện các giai đoạn tiếp theo; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Ban Chỉ đạo Nhà nước.

Điều 7. Ban Chỉ đạo Nhà nước phân công từng thành viên phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương kiểm tra việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý; thực hiện cơ chế, chính sách đã ban hành; kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc xây dựng cơ chế, chính sách mới và những giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao; Ban Chỉ đạo Nhà nước là đầu mối phối hợp chỉ đạo hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ đề ra để thực hiện triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Điều 8. Chế độ thông tin báo cáo

- Báo cáo định kỳ: hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, năm; các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban phân công để kịp thời xử lý các yêu cầu và kiến nghị đề ra.

- Vào tháng 9 hàng năm Ban Chỉ đạo Nhà nước nghe Bộ Công thương và chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm của các dự án thành phần và thông qua kế hoạch, tiến độ cho năm tiếp theo.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước có trách nhiệm báo cáo đột xuất theo nội dung của Trưởng ban yêu cầu; Trưởng ban báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Điều 9. Chế độ đi công tác

Căn cứ vào yêu cầu công việc, các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước chủ động đi công tác để nắm bắt tình hình, giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Chương III

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC DỰ ÁN ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN

Điều 10. Phân công trách nhiệm giữa các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước

1. Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước:

a) Quyết định và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Nhà nước được ban hành tại Quyết định số 580/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Chỉ đạo chung hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước, thông qua kế hoạch công tác, nội dung họp, trực tiếp trao đổi làm việc và kiểm tra hiện trường; chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước;

c) Quyết định cơ chế, chính sách và giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;

d) Kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, cơ quan tư vấn, tổng thầu xây dựng, các nhà thầu và các đơn vị có liên quan thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;

đ) Ủy quyền cho Phó Trưởng ban thường trực hoặc các thành viên khác của Ban Chỉ đạo Nhà nước giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng ban khi cần thiết.

2. Phó Trưởng ban thường trực, Bộ trưởng Bộ Công thương:

a) Giúp Trưởng ban điều hành giải quyết công việc thuộc Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công thương và nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý ngành;

b) Thừa ủy quyền Trưởng ban chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan giải quyết các vấn đề liên ngành, các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;

c) Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước và Tiểu ban Nội địa hóa và phát triển công nghiệp hỗ trợ;

d) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện và quản lý Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;

đ) Chịu trách nhiệm chỉ đạo giải quyết các vấn đề:

- Chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư hoàn thành đảm bảo chất lượng và tiến độ Dự án đầu tư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận theo quy định;

- Ban hành và hướng dẫn chủ đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sử dụng trong thiết kế tổ máy điện hạt nhân và các thiết bị;

- Cấp giấy phép vận hành thử, vận hành chính thức nhà máy theo quy định;

- Tổ chức thẩm định và phê duyệt kế hoạch, quy trình vận hành nhà máy điện hạt nhân (vận hành thử, vận hành chính thức, duy tu bảo dưỡng, dừng lò, thay đảo nhiên liệu,...) theo quy định;

- Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng chính sách, chế độ liên quan đến vốn ngân sách để thực hiện dự án.

3. Các Phó Trưởng ban:

a) Phó Trưởng ban, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội:

Giúp Trưởng ban điều hành giải quyết công việc thuộc Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận theo chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Nhà nước theo chức năng quản lý.

b) Phó Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Giúp Trưởng ban điều hành giải quyết công việc thuộc Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ và nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thuộc lĩnh vực quản lý ngành;

- Thừa ủy quyền Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực pháp quy, an toàn hạt nhân và thông tin tuyên truyền trong quá trình thực hiện dự án.

- Trực tiếp chỉ đạo các Tiểu ban:

+ Tiểu ban An toàn và An ninh hạt nhân;

+ Tiểu ban Đào tạo và Thông tin tuyên truyền;

+ Tiểu ban công nghệ lò phản ứng, nhiên liệu hạt nhân và chất thải phóng xạ.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo giải quyết các vấn đề:

+ Thẩm định an toàn trong các giai đoạn của nhà máy điện hạt nhân;

+ Cấp giấy phép xây dựng nhà máy;

+ Hướng dẫn nội dung báo cáo phân tích an toàn;

+ Hướng dẫn nội dung quy trình bảo đảm chất lượng liên quan đến việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân;

+ Ban hành yêu cầu và hướng dẫn nội dung đánh giá an toàn hạt nhân về địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân;

+ Hướng dẫn nội dung kế hoạch tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân;

+ Hướng dẫn nội dung kế hoạch kiểm xạ môi trường;

+ Quy định tiêu chuẩn phát thải phóng xạ, thời hạn lưu giữ chất thải phóng xạ và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng tại nhà máy;

+ Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện việc tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam.

c) Phó Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Xây dựng:

- Giúp Trưởng ban điều hành giải quyết công việc thuộc Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng và nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý ngành;

- Thừa ủy quyền Trưởng ban phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động xây dựng;

- Trực tiếp chỉ đạo Tiểu ban Xây dựng;

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo giải quyết các vấn đề:94 CÔNG BÁO/Số 83 + 84 ngày 02-02-2011

+ Ban hành hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn chủ đầu tư công trình Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận áp dụng các quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng;

+ Cấp phép cho các Nhà thầu nước ngoài tham gia các hoạt động xây dựng tại Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;

+ Nghiệm thu cấp Nhà nước theo quy định, đảm bảo chất lượng và an toàn trong quá trình thi công và đưa công trình vào vận hành;

+ Ban hành định mức, đơn giá xây dựng, lắp đặt áp dụng cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

d) Phó Trưởng ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận:

- Giúp Trưởng ban chịu trách nhiệm điều hành giải quyết công tác di dân, tái định cư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân địa phương và nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý;

- Thừa ủy quyền Trưởng ban, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực bồi thường di dân, tái định cư trong quá trình thực hiện dự án;

- Thành lập Ban Chỉ đạo di dân, tái định cư của Tỉnh.

- Trực tiếp tổ chức thực hiện các dự án về di dân, tái định cư trên địa bàn tỉnh bao gồm:

+ Chỉ đạo công tác tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, di dân, tái định cư;

+ Chỉ đạo quy hoạch chi tiết các khu di dân, tái định cư; tổ chức thẩm định quy hoạch các khu di dân, tái định cư để phê duyệt;

+ Chỉ đạo cụ thể về việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với công tác di dân tái định cư cho phù hợp với điều kiện của địa phương và chính sách chung do Thủ tướng Chính phủ quy định;

+ Xây dựng kế hoạch tiến độ về di dân, tái định cư trên địa bàn tỉnh; tổ chức việc bồi thường, di chuyển dân, tái định cư; đề xuất các chính sách có liên quan đến di dân, tái định cư, trình Ban Chỉ đạo Nhà nước xem xét, quyết định;

+ Tổ chức xây dựng các khu di dân, tái định cư; ổn định đời sống và phát triển sản xuất cho dân khu tái định cư và dân sở tại liên quan.

- Đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xây dựng công trình các Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; thực hiện đoàn kết dân tộc trên địa bàn di dân, tái định cư.

4. Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

a) Thực hiện chức năng chủ đầu tư các Dự án thành phần được giao của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, điều hành Ban Quản lý dự án và các đơn vị có liên quan thực hiện kịp thời, có hiệu quả các kết luận của Ban Chỉ đạo Nhà nước về lập dự án đầu tư, khảo sát thiết kế và quản lý đầu tư, xây dựng công trình. Kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thực hiện tiến độ, khối lượng và chất lượng công trình theo hợp đồng đã ký;

b) Báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước tại các cuộc họp về những nội dung sau:

- Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các kết luận của Ban Chỉ đạo Nhà nước;

- Tình hình thực hiện tiến độ; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp tháo gỡ đối với các Dự án thành phần được giao làm chủ đầu tư.

c) Thực hiện công tác đào tạo, chuẩn bị đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật và các điều kiện cần thiết cho vận hành, đảm bảo việc chạy thử, nghiệm thu, nhận bàn giao và vận hành khai thác công trình một cách an toàn và có hiệu quả;

d) Đảm bảo cấp đủ vốn cho xây dựng công trình Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và công tác bồi thường, di dân, tái định cư;

đ) Đảm bảo cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho các hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước, các Tiểu ban chuyên trách và Văn phòng Ban Chỉ đạo.

5. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan giải quyết công việc thuộc chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; đề xuất thành lập và là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận để thẩm định hồ sơ phê duyệt địa điểm và Dự án đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư, trước hết là chính sách đối với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển sản xuất tại tỉnh Ninh Thuận;

c) Hàng năm tổng hợp và cân đối kế hoạch vốn đầu tư cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

6. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Tài chính:

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến vốn ngân sách nhà nước để thực hiện dự án, hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay phục vụ dự án từ các nguồn vốn trong nước, các ưu đãi về thuế;

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đàm phán với các đối tác Chính phủ nước ngoài vay vốn tín dụng cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;

c) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc cân đối, đảm bảo vốn và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc cấp vốn, sử dụng kinh phí và thanh quyết toán các nguồn vốn theo quy định hiện hành;

d) Thực hiện việc bảo lãnh vay vốn để chủ đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận vay vốn tín dụng nước ngoài nhập thiết bị, vật tư cho dự án.

7. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với nhà máy điện hạt nhân;

b) Chủ trì thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án.

8. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Công thương: giúp Bộ trưởng Bộ Công thương chỉ đạo, điều hành Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước.

9. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng:

- Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng đề án ứng phó sự cố; huy động nhân lực, phương tiện tham gia thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố cấp quốc gia khi xảy ra sự cố hạt nhân;

- Phối hợp với Bộ Công an xây dựng đề án bảo vệ an ninh và an toàn xây dựng nhà máy điện hạt nhân; chịu trách nhiệm bảo vệ vùng trời, vùng biển,... theo sự phân công trong đề án.

10. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Công an: Chủ trì xây dựng đề án bảo vệ an ninh, an toàn xây dựng nhà máy điện hạt nhân; phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức công tác bảo vệ an ninh, an toàn trong quá trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân theo yêu cầu bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

11. Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ:

Sắp xếp chương trình công tác của Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước; đề xuất với Trưởng ban giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

12. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao: tham mưu về đường lối chủ trương đối ngoại trong hợp tác song phương với các nước đối tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

13. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: giúp Phó Trưởng ban - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ điều hành việc xây dựng và ban hành các văn bản pháp quy, các hướng dẫn về an toàn và an ninh hạt nhân; đôn đốc các cơ quan liên quan và báo cáo Ban Chỉ đạo việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến điện hạt nhân; chỉ đạo việc triển khai thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Khoa học và công nghệ hạt nhân, dự án thông tin tuyên truyền điện hạt nhân và các công việc khác theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

14. Ủy viên, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương thực hiện đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam.

15. Các Ủy viên khác của Ban Chỉ đạo:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát hướng dẫn chủ đầu tư và giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả của Dự án.

Điều 11. Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và các Tiểu ban chuyên trách

1. Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (thay cho Tổ Tổng hợp của Ban Chỉ đạo Nhà nước tại Quyết định số 580/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ) là bộ phận tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Nhà nước; làm đầu mối tổng hợp, phối hợp công việc giữa các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước và các Bộ, ngành, địa phương liên quan; giúp Ban Chỉ đạo Nhà nước kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Dự án; tổng hợp các báo cáo và đề xuất biện pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước gồm những thành viên thường trực và những thành viên kiêm nhiệm từ các Bộ, ngành liên quan.

2. Các Tiểu ban chuyên trách giúp việc Ban Chỉ đạo Nhà nước:

a) Tiểu ban An toàn và An ninh hạt nhân, có trách nhiệm chỉ đạo về:

- Xây dựng, ban hành và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong nước, ký kết và gia nhập các điều ước quốc tế về an toàn hạt nhân;

- Xây dựng và thực hiện các chương trình về đảm bảo an ninh và bảo vệ nhà máy điện hạt nhân, các thiết bị hạt nhân khác và nhiên liệu hạt nhân, đảm bảo an ninh trong vận chuyển và lưu trữ chất thải phóng xạ, kế hoạch và phương tiện kỹ thuật xử lý sự cố, tại nạn bức xạ và hạt nhân, xây dựng trung tâm ứng phó quốc gia về tình trạng khẩn cấp đối với sự cố, tại nạn bức xạ và hạt nhân, xây dựng cơ sở chuẩn đoán và điều trị bệnh nhiễm xạ;

- Thực hiện quan trắc cảnh báo phóng xạ môi trường và đánh giá tác động môi trường của Dự án điện hạt nhân;

- Thẩm định, thanh tra và giám sát an toàn và an ninh hạt nhân.

b) Tiểu ban công nghệ lò phản ứng, nhiên liệu hạt nhân và chất thải phóng xạ, có trách nhiệm chỉ đạo về:

- Xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện lộ trình nghiên cứu tiếp thu, làm chủ và phát triển công nghệ lò phản ứng và các thiết bị của đảo hạt nhân trong nhà máy điện hạt nhân Ninh thuận;

- Xây dựng chính sách quốc gia để đảm bảo nguồn cung cấp nhiên liệu hạt nhân ổn định cho các nhà máy điện hạt nhân; nghiên cứu tiếp thu công nghệ sản xuất nhiên liệu hạt nhân từ urani nhập khẩu đã được làm giàu và chuẩn bị kế hoạch cho việc xây dựng cơ sở chế tạo nhiên liệu ở trong nước;

- Nghiên cứu phát triển công nghệ khai thác và chế biến quặng phóng xạ và xây dựng chính sách về khai thác, sử dụng thương mại tài nguyên quặng phóng xạ của quốc gia;

- Nghiên cứu tiếp thu các công nghệ tiến tiến trong lĩnh vực xử lý chất thải phóng xạ của nhà máy điện hạt nhân và xây dựng chính sách quốc gia về quản lý chất thải phóng xạ và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

c) Tiểu ban Xây dựng, chịu trách nhiệm chỉ đạo về:

- Xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng nhà máy điện hạt nhân, năng lực của các tổ chức, cá nhân khi tham gia xây dựng các hạng mục công trình của nhà máy điện hạt nhân, tiêu chuẩn của các vị trí, chức danh tham gia xây dựng nhà máy điện hạt nhân; quy trình quản lý chất lượng xây dựng các công trình nhà máy điện hạt nhân;

- Nghiệm thu công trình nhà máy điện hạt nhân theo quy định.

d) Tiểu ban Nội địa hóa và phát triển công nghiệp hỗ trợ, có trách nhiệm chỉ đạo:

- Nghiên cứu, tiếp thu và từng bước làm chủ trong thiết kế và chế tạo các thiết bị trong nhà máy điện hạt nhân;

- Xác định năng lực của các ngành công nghiệp trong nước có thể tham gia vào việc thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;

- Xây dựng và đề xuất cơ chế, chính sách, chương trình đầu tư phát triển nâng cao năng lực cho các ngành công nghiệp hỗ trợ để nâng cao tỷ lệ tham gia của công nghiệp trong nước trong thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh thuận;

- Tập trung đầu tư cho một số doanh nghiệp lớn về chế tạo thiết bị, sản xuất vật liệu, xây lắp có khả năng tham gia thực hiện dự án điện hạt nhân, từng bước tiến đến hình thành ngành công nghiệp điện hạt nhân tại Việt Nam.

đ) Tiểu ban Đào tạo và Thông tin tuyên truyền, chịu trách nhiệm chỉ đạo:

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho chương trình phát triển điện hạt nhân;

- Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền về điện hạt nhân để nâng cao sự hiểu biết và tạo sự ủng hộ của công chúng cho chủ trương phát triển điện hạt nhân của Nhà nước.

3. Thẩm quyền thành lập các bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo Nhà nước:

a) Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước quyết định thành lập, quy định nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của các Tiểu ban chuyên trách quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước quyết định thành lập các Tiểu ban chuyên trách khác khi cần thiết.

c) Phó Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định thành lập, quy định nhiệm vụ và biên chế của Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Quy chế này áp dụng cho Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện.

Điều 13. Các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước chịu trách nhiệm cá nhân trước Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước, trước Thủ trưởng cơ quan quản lý cán bộ và trước Thủ tướng Chính phủ về những công việc được Ban Chỉ đạo Nhà nước phân công; sử dụng cán bộ, phương tiện, các trang thiết bị do đơn vị mình quản lý để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 14. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc Ban Chỉ đạo Nhà nước tổng hợp ý kiến, đề xuất nội dung cần bổ sung, sửa đổi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 93/QĐ-TTg ngày 17/01/2011 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.976
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74