Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 93/2006/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 16/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 93/2006/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THANH TRA CỤC THÚ Y

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 153/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y, Chánh Thanh tra Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Vị trí, chức năng

Thanh tra Cục Thú y là cơ quan của Cục Thú y, thuộc hệ thống Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của Cục Thú y theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Cục Thú y chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Cục trưởng Cục Thú y, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thanh tra Cục Thú y có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Cục

Thanh tra Cục Thú y thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 9 Nghị định 153/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các quy định khác của pháp luật và một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về thú y; về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

2. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật thú y về:

a) Phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh cho động vật.

b) Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ; kiểm tra vệ sinh thú y.

c) Quản lý thuốc thú y.

d) Hành nghề thú y.

3. Rà soát, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về chuyên ngành thú y. 

4. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y theo qui định của pháp luật.

5. Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành thú y đối với thanh tra chuyên ngành về thú y ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của nhà nước có liên quan đến lĩnh vực thú y.

6. Thường trực công tác tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng của Cục theo quy định. 

7. Thanh tra vụ việc khác do Cục trưởng giao; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Cục

Chánh Thanh tra Cục Thú y thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 153/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các quy định khác của pháp luật và một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Kiến nghị Cục trưởng Cục Thú y xem xét việc tạm đình chỉ hoặc kiến nghị người có thẩm quyền đình chỉ hành vi trái pháp luật về thú y đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có đủ căn cứ xác định hành vi đó gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân hoặc gây trở ngại cho công tác thanh tra.

2. Kết luận về nội dung thanh tra sau khi có báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra, trình Cục trưởng quyết định xử lý sau thanh tra.

3. Giúp Cục trưởng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Cục và của các cơ quan hữu quan khác có liên quan.

4. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y theo qui định của pháp luật

5. Kiến nghị Cục trưởng Cục Thú y giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra. Báo cáo Chánh Thanh tra Bộ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng trong phạm vi, trách nhiệm của mình.

6. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4.  Cơ cấu tổ chức

1. Thanh tra Cục Thú y có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra viên.

a) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Cục theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 153/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chánh Thanh tra Cục chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thú y, trước pháp luật về hoạt động của Thanh tra Cục và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Chánh Thanh tra giúp việc Chánh Thanh tra, được Chánh Thanh tra phân công phụ trách một số lĩnh vực cụ thể; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

b) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Thanh tra viên Cục Thú y theo quy định của pháp luật.

Thanh tra viên, công chức, viên chức thanh tra: Chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ được giao; có nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế của Thanh tra Cục thuộc biên chế hành chính của Cục Thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

Điều 5.  Mối quan hệ công tác của Thanh tra Cục

1. Thanh tra Cục phối hợp với Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thanh tra chuyên ngành thú y ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục, với cơ quan Thanh tra các ngành và chính quyền các cấp, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thanh tra các vụ việc và trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thú y.

3. Trao đổi thông tin chuyên môn, nghiệp vụ về chuyên ngành thú y với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 36 NN-TY/QĐ ngày 25 tháng 01 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành về công tác thú y và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Cục, Vụ, VP, Thanh tra Bộ;
- Công báo và Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
 
 

 
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 93/2006/QĐ-BNN ngày 16/10/2006 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Cục Thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.924

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!