Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 93/2004/QĐ-UB về việc giao kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính năm 2004 - 2005 do Ủy ban nhan dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 93/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 09/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 Số: 93/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2004 - 2005

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình Tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010;
Căn cứ Đề án số 32/ĐA-TU ngày 21/4/2004 của Thành ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính trong hai năm 2004-2005.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính trong hai năm 2004 – 2005 cho các đơn vị có tên trong bản kế hoạch kèm theo Quyết định này.

a) Kế hoạch được giao bao gồm nhiệm vụ được giao, thời gian bắt đầu thực hiện, thời gian kết thúc và sản phẩm trình UBND Thành phố.

b) Mục đích, yêu cầu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo Đề án số 32/ĐA-TU ngày 21/4/2004 của Thành ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính trong hai giai đoạn 2004 – 2005.

c) Đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện trong kinh phí thường xuyên của đơn vị. Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND Thành phố xem xét, phân bổ vào kế hoạch ngân sách năm 2005; hoặc đề xuất cấp bổ xung kinh phí năm 2004 cho các đơn vị (nếu cần).

d) Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố được giao phụ trách khối nào, chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo các đơn vị thuộc khối đó thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao;

Điều 2: Giao Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực chương trình cải cách hành chính, là cơ quan điều phối thực hiện kế hoạch; Sở Nội vụ có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn các đơn vị thực hiện kế hoạch theo đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ;

b) Giúp UBND Thành phố kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị được giao;

c) Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, hoặc có những vấn đề mới nảy sinh, những nhiệm vụ cần bổ sung sửa đổi; các đơn vị báo cáo về UBND Thành phố; Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp tình hình, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Điều 3: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính; Các Sở, Ban, Ngành và UBND các Quận, Huyện được giao kế hoạch thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2004 – 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 93/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 6 năm 2004

TT

Nhiệm vụ

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Đơn vị được giao kế hoạch

Sản phẩm trình

UBND Thành phố

Người phụ trách

 

I. CẢI CÁCH THỂ CHẾ HÀNH CHÍNH

 

 

 

 

 

 

I.1. Củng cố, nâng cao quy chế một cửa tại các sở, ban, ngành, quận, huyện

 

 

 

 

 

1

Hoàn thành việc xây dựng cơ sở pháp lý cho hoạt động của Bộ phận tiếp nhận HSHC

2003

30/7/2004

Sở, Ban, Ngành UBND Quận, Huyện

Hệ thống văn bản ban hành theo hướng dẫn của Sở Nội vụ

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

2

Hoàn thành việc bố trí địa điểm, trang bị đủ cơ sở vật chất, máy tính và thiết bị văn phòng cho Bộ phận tiếp nhận HSHC

2003

30/9/2004

Sở, Ban, Ngành UBND Quận, Huyện

Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

3

Xây dựng quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy chế một cửa

2003

30/9/2004

Sở, Ban, Ngành UBND Quận, Huyện

Quyết định của đơn vị về việc ban hành quy trình ...

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

4

Xây dựng quy trình xử lý công việc trong cơ quan hành chính (Sở, Ban, Ngành, UBND Quận, Huyện.)

6/2004

31/12/2004

Sở, Ban, Ngành UBND Quận, Huyện

Quyết định của đơn vị về việc ban hành quy trình ...

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

(1) Những sản phẩm này sẽ là cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị được giao kế hoạch

5

Chuyên nghiệp hóa công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận HSHC; chấm dứt tình trạng Phòng chuyên môn vừa trực tiếp nhận, vừa trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC

6/2004

31/12/2004

Sở, Ban, Ngành UBND Quận, Huyện

Quyết định điều động CBCC làm việc tại Bộ phận TNHSHC

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

6

Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho CBCC làm việc tại Bộ phận tiếp nhận HSHC (Dự kiến năm 05 lớp)

6/2004

6/2005

Sở Nội vụ

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch của Sở Nội vụ

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

7

Kết nối Bộ phận tiếp nhận HSHC với Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội Portal

2003

31/12/2004

Ban Công nghệ thông tin

Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo

Chủ tịch UBND Thành phố

 

I.2 Triển khai thực hiện quy chế một cửa tại UBND xã, phường, thị trấn:

 

 

 

 

 

8

Tổng điều tra danh mục TTHC và thực trạng giải quyết TTHC tại các Xã, Phường, Thị trấn trên địa bàn

5/6/2004

15/7/2004

Sở Nội vụ

Báo cáo kết quả tổng điều tra

Chủ tịch UBND Thành phố

9

Các đơn vị đã thực hiện thí điểm quy chế một cửa tiến hành tổng kết, nhân rộng trên địa bàn

1/6/2004

30/6/2004

UBND quận, huyện

Báo cáo kết quả tổng kết của đơn vị

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

10

Các đơn vị chưa thực hiện thí điểm quy ché một cửa chỉ đạo thực hiện trước ở một số xã, phường để nhân rộng trên địa bàn.

1/6/2004

31/12/2004

UBND quận, huyện

Báo cáo kết quả thí điểm của đơn vị trước 31/12/2004

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

11

Xây dựng đề án, trình UBND Thành phố ban hành quyết định thực hiện quy chế một cửa tại Xã, Phường, Thị trấn.

1/6/2004

1/8/2004

Sở Nội vụ

Tờ trình Đề án

Chủ tịch UBND Thành phố

12

Hướng dẫn UBND các Quận, Huyện tổ chức thực hiện quy chế một cửa tại các Xã, Phường, Thị trấn trước 1/9/2004

1/8/2004

1/9/2004

Sở Nội vụ

Văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ

Chủ tịch UBND Thành phố

13

Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND Xã, Phường, Thị trấn

1/9/2004

...

Sở Nội vụ

Tờ trình Quyết định công bố

Chủ tịch UBND Thành phố

14

Thực hiện quy chế một cửa đối với tất cả các Xã, Phường, Thị trấn

1/1/2005

...

UBND Quận, Huyện

Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

15

Kết nôi Bộ phận tiếp nhận HSHC với Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội Portal.

2005

2007

Ban Công nghệ thông tin

Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo

Chủ tịch UBND Thành phố

 

I.3. Cải cách quy trình giải quyết thủ tục hành chính:

 

 

 

 

 

16

Tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 100/2002/QĐ-UB ngày UBND Thành phố quy định về trình tự và thời hạn giải quyết một số TTHC trong lĩnh vực đầu tư XDCB.

6/2004

9/2004

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo tổng kết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

17

Cấp phép đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài; thẩm định phê duyệt các dự án đầu tư XDCB; thủ tục đăng ký kinh doanh.

6/2004

6/2005

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tờ trình Đề án cải cách và dự thảo Quyết định ban hành

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

18

Cho thuê đất, cấp GCN quyền sử dụng đất, GCN quyền sở hữu nhà

6/2004

6/2005

Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất

Tờ trình Đề án cải cách và dự thảo Quyết định ban hành

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

19

Cấp phép xây dựng; thủ tục thẩm định và phê duyệt thiết kế tổng dự toán.

6/2004

6/2005

Sở Xây dựng

Tờ trình Đề án cải cách và dự thảo Quyết định ban hành

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

20

Giới thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch, xác định chỉ giới đường đỏ, cấp số liệu kỹ thuật hạ tầng đô thị, thỏa thuận địa điểm, thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng, xác nhận PA thiết kế sơ bộ về kiến trúc.

6/2004

6/2005

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Tờ trình Đề án cải cách và dự thảo Quyết định ban hành

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

 

 

 

 

 

 

 

(1)  Các đơn vị được giao kế hoach, thực hiện nhiệm vụ theo ba bước:

- Bước I: Xây dựng lộ trình cải cách, trình UBND Thành phố trước 30/9/2004

- Bước II: Báo cáo đề xuất phương án cải cách, trình UBND Thành phố trước 31/12/2004

- Bước III: Tổ chức thực hiện phương án sau khi UBND Thành phố phê duyệt

21

Thủ tục giải ngân đối với các dự án đầu tư XDCB bằng nguồn vốn ngân sách

6/2004

6/2005

Sở Tài chính

Tờ trình Đề án cải cách và dự thảo Quyết định ban hành

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

22

Thủ tục đăng ký mã số thuế

6/2004

6/2005

Cục thuế

Tờ trình cơ quan có thẩm quyền Đề án và dự tháo Quyết định ban hành

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

23

I.4. Cải cách phương thức soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

 

 

 

Chủ tịch UBND Thành phố

 

Tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật

6/2004

6/2005

Sở Tư pháp

Báo cáo của Sở Tư pháp

Chủ tịch UBND Thành phố

 

Hướng dẫn thực hiện quy chế soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

6/2004

6/2005

Sở Tư pháp

Báo cáo của Sở Tư pháp

Chủ tịch UBND Thành phố

24

I.5. Cải cách công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

 

 

 

Chủ tịch UBND Thành phố

 

Nghiên cứu, đề xuất phương hướng cải cách hành chính trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

6/2004

9/2004

Thanh tra Thành phố

Báo cáo của Thanh tra Thành phố

Chủ tịch UBND Thành phố

 

II. CẢI CÁCH BỘ MÁY HÀNH CHÍNH

 

 

 

 

 

25

Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, đề xuất phương hướng sắp xếp lại bộ máy hành chính

6/2004

6/2005

Sở Nội vụ

Báo cáo tình hình thực hiện của Sở Nội vụ

Chủ tịch và Phó Chủ tịch u phụ trách khối

26

Tổng kết tình hình thực hiện các Quyết định của UBND Thành phố và đề xuất những nội dung có thể tiếp tục phân cấp, ủy quyền

 

 

 

 

 

 

Quyết định 116/2002/QĐ-UB quy định về việc phân cấp cho UBND quận, huyện và ủy quyền trong lĩnh vực đầu tư XDCB

6/2004

9/2004

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo tổng kết

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

 

Quyết định số 4799/2003/QĐ-UB về phân cấp cho UBND các Quận, Huyện cấp phép hành nghề dịch vụ Karaoke, bán và cho thuê băng đĩa hình

6/2004

9/2004

Sở Văn hóa Thông tin

Báo cáo tổng kết

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

 

Quyết định số 134/2003/QĐ-UB về phân cấp quản lý ngân sách cho các cấp Quận, Huyện, Xã, Phường, Thj trấn

6/2004

9/2004

Sở Tài chính

Báo cáo tổng kết

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

 

Quyết định số 128/2001/QĐ-UB về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, biên chế và quỹ tiền lương, tiền công trong các cơ quan hành chính sự nghiệp

6/2004

6/2005

Sở Nội vụ

Báo cáo tổng kết

Chủ tịch UBND Thành phố

27

Thí điểm tách hoạt động sự nghiệp khỏi cơ quan hành chính

6/2004

6/2005

Sở Nội vụ

Báo cáo đề xuất của Sở Nội vụ

Chủ tịch UBND Thành phố

28

Tách chức năng quản lý kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý nhà nước

 

 

 

 

 

 

Chuyển Công ty Điện lực Hà Nội sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

2003

10/2004

Sở Nội vụ

Dự thảo Quyết định chuyển đổi mô hình

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

 

Thành lập Tổng Công ty Xây dựng

2003

10/2004

Sở Xây dựng và Nội vụ

Dự thảo quyết định thành lập ...

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

 

Thành lập Tổng Công ty Vận tải

2003

7/2004

Sở GTCC và Nội vụ

Dự thảo quyết định thành lập ...

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

 

Thành lập Tổng Công ty Du lịch

2003

9/2004

Sở Du lịch và Nội vụ

Dự thảo quyết định thành lập ...

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

 

Thành lập Tổng Công ty Thương mại

2003

12/2004

Sở Thương mại và Nội vụ

Dự thảo quyết định thành lập ...

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

 

III. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC THÀNH PHỐ

 

 

 

 

 

29

Xây dựng, ban hành quy ché quản lý công chức, công vụ

6/2004

1/1/2005

Sở Nội vụ

Dự thảo Quyết định ban hành

Chủ tịch UBND Thành phố

30

Nghiên cứu, xây dựng một số cơ chế, chính sách cải thiện đời sống (1)

6/2004

6/2005

Sở Nội vụ

Tờ trình Đề án

Chủ tịch UBND Thành phố

31

Xây dựng, ban hành quy chế quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC.

6/2004

6/2005

Sở Nội vụ

Dự thảo Quyết định ban hành

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

32

Xây dựng đề án đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng CBCC

6/2004

6/2005

Sở Nội vụ

Tờ trình đề án

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

 

IV. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

 

 

 

 

 

33

Hoàn thành việc khoán biên chế và chi phí hành chính đối với 50% đơn vị

6/2004

12/2004

Sở Tài chính

Báo cáo của Sở Tài chính

 

34

Hoàn thành việc khoán biên chế và chi phí hành chính đối với 100 đơn vị

6/2004

6/2005

Sở Tài chính

Báo cáo của Sở Tài chính

 

(1)  Tiến hành theo ba bước:

- Bước I: Báo cáo nghiên cứu định hướng xây dựng cơ chế chính sách 6/2004-/9/2004

- Bước II: Triển khai xây dựng cơ chế, chính sách từ tháng 10/2004 - 3/2005

- Bước III: Trình UBND Thành phố xem xét, ban hành 4/2005 – 6/2005.

35

Hoàn thành việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công theo Nghị định 10/CP-NĐ

6/2004

6/2005

Sở Tài chính

Báo cáo của Sở Tài chính

 

36

Tổng kết tình hình thực hiện Nghị định 73/NĐ-CP, nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao

6/2004

12/2004

Sở Tài chính

Báo cáo của Sở Tài chính

 

 

V. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỖ TRỢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 

 

 

 

 

37

Vận hành mạng LAN nội bộ 50% đơn vị (Sở, Ban, Ngành, UBND Quận, Huyện)

7/2004

12/2004

Sở, Ban, Ngành, UBND Quận, Huyện

Ban Công nghệ Thông tin thẩm định, báo cáo

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

38

Điều chỉnh mục tiêu của các dự án trong đề án 112 liên quan đến cải cách hành chính cho phù hợp với chương trình cải cách hành chính

7/2004

12/2004

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố và Ban CNTT

Báo cáo đề xuất của Văn phòng HĐND và UBND Thành phố

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

39

Xây dựng đề án ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng lực của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố

7/2004

12/2004

Sở Nội vụ

Báo cáo đề xuất của Sở Nội vụ

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

 

VI. THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

 

 

 

 

 

40

Đẩy mạnh công tác thông tin cổ động, các hoạt động văn hóa quần chúng phục vụ tuyên truyền công tác cải cách hành chính của Thành phố

Từ 1/6/2004

2010

Sở Văn hóa Thông tin

Báo cáo của Sở Văn hóa Thông tin

 

41

Tiếp tục chuyên mục cải cách hành chính trên Đài Phát thanh và Truyền hình (mỗi tuần 01 buổi, mỗi buổi 15 phút)

Từ 1/6/2004

2010

Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội

Báo cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

42

Mở chuyên mục cải cách hành chính trên báo viết và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác của Thành phố

Từ 1/6/2004

2010

Báo Kinh tế & Đô thị và các cơ quan báo chí của Thành phố

Báo cáo tình hình thực hiện của các đơn vị

Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách khối

43

Phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, chủ trương của Thành ủy, kế hoạch thực hiện cải cách hành chính của UBND Thành phố

Từ 1/6/2004

 

Các Sở, Ban, Ngành, UBND các Quận, Huyện

Báo cáo tình hình thực hiện của các đơn vị

Ban chỉ đạo CCHC

44

Biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ công tác cải cách hành chính:

- Tái bản tập I và xuất bản tập II cuốn sách CCHC ở Thủ đô trong thời kỳ đổi mới

- Sách tham khảo

- Tờ rơi

Từ 1/6/2004

 

Sở Nội vụ

Báo cáo của Sở Nội vụ

Ban chỉ đạo CCHC

45

Thực hiện chương trình phối hợp “Phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên CS.HCM trong công cuộc CCHC.

Từ 1/6/2004

 

Thành đoàn TNCS.HCM

Báo cáo của Thành đoàn và Sở Nội vụ

Ban chỉ đạo CCHC

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 93/2004/QĐ-UB về việc giao kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính năm 2004 - 2005 do Ủy ban nhan dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.872

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.8.102