Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 92/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 06/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 92/2005/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐẶT MỚI, SỬA ĐỔI TÊN ĐƯỜNG, CÔNG VIÊN, QUẢNG TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 - Theo Quyết định số 6237/QĐ-UB-NCVX ngày 23 tháng 8 năm 1995 của ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Hội đồng đặt tên mới, sửa đổi tên đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin tại Tờ trình số 2784/TTr-SVHTT ngày 10 tháng 11 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Hội đồng đặt tên đường) và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng; gồm các thành viên như sau :

1.1- Thành viên Hội đồng :

1. Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng ;

2. Bà Trương Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng ;

3. Ông Phan Xuân Biên, Phó Giáo sư-Tiến sĩ, Trưởng Ban Tư tưởng- Văn hóa Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng ;

4. Ông Lê Tôn Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, ủy viên Thường trực Hội đồng ;

5. Ông Trần Quang Phượng, Phó Giám đốc Sở Giao thông- Công chính, ủy viên Thường trực Hội đồng ;

6. Ông Trần Ngọc Thêm, Giáo sư Viện sĩ khoa học, Trưởng Bộ môn Văn hóa học-Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố, ủy viên Thường trực Hội đồng ;

7. Ông Hồ Hữu Nhựt, Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố, ủy viên Thường trực Hội đồng ;

8. Ông Nguyễn Khắc Thuần, Nhà nghiên cứu Sử học, ủy viên Thường trực Hội đồng ;

9. Ông Lê Trung Hoa, Tiến sĩ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố, ủy viên Thường trực Hội đồng ;

10. Ông Trần Thành Long, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ủy viên ;

11. Ông Lâm Văn Tiếp, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, ủy viên ;

12. Ông Trang Phượng, Bí thư Đảng Đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố, ủy viên ;

13. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố, ủy viên ;

14. Ông Võ Văn Sen, Phó Giáo sư-Tiến sĩ, Trưởng Khoa Sử học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố, ủy viên ;

15. Ông Võ Văn Nhuận, Trưởng Phòng Quản lý Hành chính Trật tự xã hội, Công an thành phố, ủy viên ;

16. Ông Phan Sĩ Châu, Tiến sĩ-Kiến trúc sư, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, ủy viên.

1.2- Tổ Chuyên viên giúp việc Hội đồng :

 1. Ông Lê Văn Thanh Tâm, Thạc sĩ, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Tổ trưởng ;

 2. Ông Hoàng Nghị, Cán bộ Bảo tàng Lịch sử Việt Nam thành phố, Thư ký Hội đồng ;

3. Bà Phan Trường Xuân, Phó Trưởng Phòng Văn hóa, Sở Văn hóa và Thông tin ;

4. Bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Trưởng Phòng Quản lý Di sản, Sở Văn hóa và Thông tin ;

5. Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Văn hóa và Thông tin ;

6. Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Văn hóa và Thông tin ;

7. Ông Trần Mạnh Tiến, Chuyên viên Văn phòng Sở Văn hóa và Thông tin.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của Hội đồng đặt tên đường thực hiện theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 6237/QĐ-UB-NCVX ngày 23 tháng 8 năm 1995 của ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Hội đồng đặt tên mới, sửa đổi tên đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Sở Giao thông-Công chính, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện, các thành viên Hội đồng đặt tên đường và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
 - Như điều 4 ;  
- Thường trực Thành ủy ;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố ;
- ủy ban nhân dân thành phố ;
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ;
- Văn phòng Thành ủy ;
- Ban Tư tưởng-Văn hóa Thành ủy ;
- Ban Tổ chức Thành ủy ;
- Các Đoàn thể thành phố ;
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố ;  
- Công an thành phố ;    
- Sở Tài chính, Sở Nội vụ (2b) ;
- Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn ;
- Hội Khoa học Lịch sử thành phố ;
- Báo, Đài ;
- VPHĐ-UB : các PVP, Các Tổ NCTH ;
- Lưu (VX/T) MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐẶT MỚI, SỬA ĐỔI TÊN ĐƯỜNG, CÔNG VIÊN, QUẢNG TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 92 /2005/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2005 của ủy ban nhân dân thành phố)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích ý nghĩa :

Đặt tên mới và sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng (gọi tắt là đặt tên đường) là việc ấn định tên hoặc thay đổi, sắp xếp, điều chỉnh tên theo một số trình tự, quy định nhất định nhằm tăng cường hiệu quả cho công tác quản lý hành chính Nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu giao thông, giao dịch của nhân dân.

Thông qua công tác đặt mới và sửa đổi tên đường, Nhà nước và nhân dân tôn vinh những anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, các nhà chính trị – quân sự lỗi lạc, đồng thời giáo dục truyền thống lịch sử – văn hóa của dân tộc Việt Nam trong công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước.

Điều 2. Chức năng của Hội đồng đặt tên đường :

Hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Hội đồng đặt tên đường) có chức năng tư vấn, tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố trong công tác đặt mới và sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Nhiệm vụ của Hội đồng đặt tên đường :

1. Nghiên cứu tham mưu điều chỉnh, sửa đổi tên đường không hợp lý đang tồn tại ở thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nghiên cứu đặt tên mới cho những con đường hiện chưa có tên, những con đường sắp mở; các công viên, quảng trường và công trình công cộng được xây dựng theo quy hoạch phát triển của thành phố.

3. Tổ chức triển khai công tác đặt mới và sửa đổi tên đường một cách khoa học nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, tra cứu và kế thừa.

4. Nghiên cứu xây dựng Quỹ tên đường và thường xuyên cập nhật bổ sung để sử dụng cho trước mắt và lâu dài.

5. Nghiên cứu khảo sát thực trạng và đề ra giải pháp đặt mới, đổi tên đường, bảng tên đường và nội dung chú thích. Tin học hóa công tác quản lý Nhà nước về đặt mới, đổi tên đường, công viên, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và những dự án do ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu có liên quan đến việc đặt mới, đổi tên đường, công viên, quảng trường, công trình công cộng của thành phố.

Điều 4. Tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh bao gồm :

4.1- Tên các danh nhân lịch sử, danh nhân văn hóa xuất sắc trong các lĩnh vực : Chính trị, quân sự, khoa học, văn hóa, nghệ thuật, kinh tế,…từ thời dựng nước đến nay.

4.2- Tên các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ Cách mạng có cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

4.3- Tên những người có công lớn trong việc khai thôn, lập ấp được nhân dân kính trọng, tôn thờ.

4.4- Tên các danh nhân văn hóa thế giới và tên những người nước ngoài có công lao và ảnh hưởng to lớn đối với Việt Nam.

4.5- Các địa danh ghi dấu các sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc.

4.6- Các địa danh hành chính xưa, các địa danh cổ thuộc thành phố Hồ Chí Minh, các địa danh hành chính trong nước và nước ngoài có quan hệ tốt đẹp với thành phố Hồ Chí Minh.

4.7- Tên các sự kiện lịch sử tiêu biểu của dân tộc.

4.8- Tên các ngày Quốc lễ.

4.9- Tên theo số thứ tự.

Điều 5. Quản lý Nhà nước về đặt tên đường :

Nhà nước thống nhất quản lý việc đặt tên đường. ủy ban nhân dân thành phố là cấp quyết định đặt tên đường sau khi được Hội đồng nhân dân thành phố có Nghị quyết thông qua. Chính quyền cấp quận-huyện, phường-xã, thị trấn, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội và cá nhân không được phép tự đặt tên đường.

Chương 2:

NGUYÊN TẮC VÀ TRÌNH TỰ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG

Điều 6. Nguyên tắc đặt tên đường :

6.1- Nguyên tắc chung :

6.1.1- Chỉ sử dụng tên của những người đã mất để đặt tên đường.

6.1.2- Việc đặt mới và sửa đổi tên đường trên địa bàn thành phố phải mang tính khoa học, lịch sử, văn hóa, ổn định lâu dài, thuận lợi cho công dân. Tên nhân vật, sự kiện, địa danh được chọn lựa đặt tên đường phải thực sự tiêu biểu, rõ ràng.

6.1.3- Hạn chế tối đa việc xáo trộn, thay đổi tên đường, kể cả việc thay đổi tên đường đã đặt trước đây.

6.2- Nguyên tắc cụ thể :

6.2.1- Đường có chiều dài tối thiểu 200m, lộ giới tối thiểu 12m trở lên mới được đặt tên. Các đường có chiều dài và lộ giới dưới mức quy định này được gọi là hẻm. Dựa vào tầm cỡ, công lao và sự nghiệp của các danh nhân để đặt sao cho phù hợp, tương xứng với chiều dài, lộ giới và vị trí tuyến đường, công viên, quảng trường, công trình công cộng được xây dựng.

6.2.2- Tên các nhân vật lịch sử cùng thời hoặc cùng lĩnh vực hoạt động được nghiên cứu ưu tiên đặt gần nhau, tạo thành các cụm tên đường có liên quan.

6.2.3- Tên các nhân vật lịch sử gắn liền với các sự kiện lịch sử hoặc địa danh diễn ra sự kiện lịch sử được nghiên cứu, ưu tiên đặt ở các đường gần nhau hoặc kế tiếp nhau theo cùng một tuyến.

6.2.4- Nhân vật lịch sử có nhiều tên gọi như : Tên húy, tên hiệu, tước hiệu, bút hiệu, v.v…thì chỉ dùng một tên phổ biến nhất, được đông đảo nhân dân biết đến để đặt tên đường.

6.2.5- Các địa danh lịch sử gắn với các sự kiện lịch sử, tên các địa danh là đơn vị hành chính xưa được nghiên cứu, ưu tiên đặt tên cho đường đi qua địa danh đó.

6.2.6- Tên số thứ tự chỉ được dùng đặt những con đường ở khu cư xá, chung cư hoặc khu nhà nhiều tầng, các số phải sắp đặt theo thứ tự từ nhỏ đến lớn; theo hướng từ Bắc đến Nam, từ Đông sang Tây.

6.2.7- Chỉ đặt một tên đối với đường dài và thông suốt. Khi đường bị ngắt khúc bởi các giao lộ lớn hoặc vòng xoay thì đoạn kế tiếp có thể được nghiên cứu đặt tên khác.

6.2.8- Ưu tiên sử dụng tên các nhân vật, sự kiện lịch sử – văn hóa có gắn bó với thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Nam Bộ để đặt tên đường.

Điều 7. Không dùng để đặt tên đường đối với các trường hợp :

7.1- Tên các nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử chưa được xác định rõ ràng hoặc đang còn tranh cãi.

7.2- Một nhân vật có nhiều tên thì chỉ sử dụng một tên phổ biến nhất để đặt cho một con đường ở thành phố Hồ Chí Minh. Tránh việc trùng lắp đặt mới tên đường giữa các quận-huyện trên địa bàn thành phố.

7.3- Các tên không có ý nghĩa.

Điều 8. Trách nhiệm các sở-ngành, đoàn thể thành phố và ủy ban nhân dân các quận - huyện, tổ chức, cá nhân trong công tác đặt tên đường :

8.1- Các sở-ngành, đoàn thể thành phố và ủy ban nhân dân các quận- huyện, các nhà nghiên cứu, tổ chức và cá nhân có quyền gửi văn bản đề xuất việc đặt mới và sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng với Hội đồng đặt tên đường thành phố; đồng thời có trách nhiệm cung cấp tư liệu về các nhân vật, sự kiện, địa danh mà mình đề nghị dùng đặt tên cho đường ở thành phố, để Hội đồng xem xét, tư vấn, tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định.

8.2- ủy ban nhân dân các quận-huyện ngoài việc đề xuất đặt tên đường trong phạm vi hành chính mà mình quản lý, thường xuyên báo cáo phản ảnh thực trạng đặt tên đường trên địa bàn; khi mở đường mới chưa có tên, phải kịp thời đề xuất đặt tên với Hội đồng đặt tên đường thành phố.

Điều 9. Trình tự công tác đặt tên đường :

9.1- Trên cơ sở nghiên cứu các ý kiến đề xuất, kiến nghị, tư liệu lịch sử đã thu thập gắn với yêu cầu đặt mới, đổi tên đường, công viên, quảng trường, công trình công cộng, cơ quan Thường trực Hội đồng đặt tên đường thành phố tham mưu, đề xuất nêu rõ lý do, mục đích của việc đặt tên đường, xây dựng và bổ sung Quỹ tên đường, đề xuất đặt tên cho những con đường cụ thể trình ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

9.2- Trên cơ sở văn bản tham mưu của Hội đồng đặt tên đường, ủy ban nhân dân thành phố trình danh sách Quỹ tên đường để xin ý kiến Hội đồng nhân dân thành phố.

9.3- Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định về đặt tên đường. Sở Giao thông - Công chính thực hiện gắn bảng tên đường không quá 30 ngày, kể từ khi có Quyết định của ủy ban nhân dân thành phố.

Chương 3:

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐẶT TÊN ĐƯỜNG

Điều 10. Tổ chức của Hội đồng đặt tên đường :

10.1- Hội đồng đặt tên đường do Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố làm Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. Thành viên Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan và những cán bộ, nhà nghiên cứu có trình độ, năng lực, có hiểu biết sâu rộng về lịch sử và các lĩnh vực chính trị, quân sự, khoa học, văn hóa, nghệ thuật, kinh tế. Sở Văn hóa và Thông tin là cơ quan thường trực của Hội đồng đặt tên đường.

10.2- Tổ chuyên viên giúp việc là những chuyên viên có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và do Sở Văn hóa và Thông tin đề xuất.

10.3- Văn phòng Hội đồng đặt tên đường đặt tại Sở Văn hóa và Thông tin, số 164, đường Đồng Khởi, quận 1.

Điều 11. Chế độ làm việc của Hội đồng đặt tên đường :

11.1- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của Hội đồng.

11.2- Thành viên của Hội đồng thực hiện theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng, có trách nhiệm thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu, thu thập tư liệu; tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội; nghiên cứu các tài liệu lịch sử để đề xuất việc đặt mới và sửa đổi tên đường thông qua cơ quan Thường trực và tại các phiên họp của Hội đồng.

11.3- Hội đồng quyết định việc đặt tên đường trên cơ sở đa số quá bán thành viên Hội đồng. Trường hợp Hội đồng có hai ý kiến ngang nhau thì ý kiến của bên có Chủ tịch Hội đồng là ý kiến quyết định cuối cùng. Trường hợp Hội đồng có ý kiến thống nhất chưa quá bán thì để lại.

11.4- Tổ chuyên viên giúp việc làm việc theo sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng. Tổ trưởng chịu trách nhiệm điều phối công việc của bộ phận giúp việc, theo dõi thực hiện kế hoạch của Hội đồng, chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp của Hội đồng, đề xuất biện pháp giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động với Chủ tịch Hội đồng hoặc các Phó Chủ tịch Hội đồng.

Điều 12. Kinh phí hoạt động của Hội đồng đặt tên đường :

Hội đồng đặt tên đường được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách thành phố và được bố trí trong dự toán hàng năm của Sở Văn hóa và Thông tin.

Chương 4:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13.

Các thành viên Hội đồng đặt tên đường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế, không được tùy tiện sử dụng hồ sơ tư liệu, kết quả nghiên cứu của Hội đồng để in ấn, phổ biến khi chưa có sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng; nếu có thành tích, đóng góp tích cực trong quá trình nghiên cứu, sưu tầm, phát hiện, đề xuất có giá trị,…sẽ được xét khen thưởng theo chế độ hiện hành; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý tùy theo mức độ và hậu quả gây ra.

Điều 14.

Sở Văn hóa và Thông tin - Cơ quan Thường trực của Hội đồng đặt tên đường, có trách nhiệm phối hợp với các thành viên của Hội đồng, các cơ quan, sở-ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, kinh tế, khoa học, xã hội, các nhà nghiên cứu trên địa bàn thành phố để thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tham mưu việc đặt mới và sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng theo đúng Quy chế này, báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để ủy ban nhân dân thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 92/2005/QĐ-UB ngày 06/06/2005 thành lập Hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.388

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!