Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 917/1997/QĐ-TTg năm 1997 về việc thành lập Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 917/1997/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 29/10/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 917/1997/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

THÁNG 10 NĂM 1997 VỀ VIỆC THÀNH LẬP UỶ BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét yêu cầu của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia để phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành và các địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia được sử dụng dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Kinh phí hoạt động của Uỷ ban do Ngân sách Nhà nước cấp theo kế hoạch được duyệt.

Điều 2. Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông do các Bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ.

2. Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp liên ngành nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, và tổ chức phối hợp các ngành, các địa phương thực hiện các biện pháp được duyệt.

3. Tổ chức sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương, các tổ chức có liên quan, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa và hàng không (gọi tắt là trật tự an toàn giao thông).

4. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tuyên truyền và phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân những quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, và giáo dục ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định đó.

5. Tổ chức phối hợp với các cơ quan Nhà nước có liên quan, uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra việc thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông.

6. Đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông ở những địa bàn giao thông phức tạp.

7. Tổ chức việc phối hợp các ngành, các cấp khắc phục khẩn cấp hậu quả những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

8. Tổ chức sự phối hợp hoạt động giữa Thanh tra giao thông các cấp (ở Trung ương và các địa phương) với các lực lượng Cảnh sát nhân dân trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi cả nước.

9. Tổng hợp tình hình trật tự an toàn giao thông trong cả nước và thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

10. Được phép thiết lập quan hệ và hợp tác với nước ngoài và các tổ chức quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm và hợp tác về khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Điều 3. Thành viên Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia bao gồm:

Chủ tịch Uỷ ban: Đồng chí Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Phó Chủ tịch: Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Các uỷ viên:

- Đồng thứ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính.

- Đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

- Đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

- Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân.

- Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

- Đồng chí Vụ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Uỷ ban, Phó Chủ tịch Uỷ ban. Thủ trưởng các cơ quan nêu tại Điều 3 Quyết định này cử đại diện là Uỷ viên Uỷ ban.

Điều 4. Cơ quan thường trực của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia là Bộ Giao thông vận tải.

Văn phòng thường trực của Uỷ ban đặt tại Bộ Giao thông vận tải có từ 3-5 cán bộ, chuyên viên chuyên trách do Chủ tịch Uỷ ban quyết định.

Chủ tịch Uỷ ban phối hợp với Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ quy định Quy chế làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ trách nhiệm cụ thể của các thành viên kiêm nhiệm của Uỷ ban.

Điều 5. Liên Bộ Nội vụ - Giao thông vận tải giải thể Ban Chỉ đạo An toàn giao thông Trung ương được thành lập theo Quyết định số 44/QĐ-LB ngày 28 tháng 5 năm 1991.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 7. Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, Thủ trưởng các cơ quan nêu tại Điều 3, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Ngô Xuân Lộc

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-----------

No. 917/1997/QD-TTg

Hanoi October 29, 1997

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL COMMITTEE FOR TRAFFIC SAFETY

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Considering the requirements of the work of ensuring traffic order and safety;
At the proposals of the Minister of Communications and Transport, the Minister of the Interior and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,

DECIDES:

Article 1.- To set up the National Committee for Traffic Safety to coordinate operations of the ministries, branches and localities in well performing the work of ensuring traffic order and safety.

The National Committee for Traffic Safety shall have its own seal and bank account at the State Treasury. The fund for its operations shall be allocated from the State budget according to the ratified plan.

Article 2.- The National Committee for Traffic Safety shall have the following tasks and powers:

To advise the Prime Minister on the undertakings, policies, legal documents regarding the field of ensuring traffic order and safety, which are submitted to the Government or the Prime Minister by the ministries, branches and localities.

To propose the Prime Minister inter-branch measures to ensure traffic order and safety and organize coordination with the branches and localities in the implementation of the measures already ratified.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 917/1997/QĐ-TTg năm 1997 về việc thành lập Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.595
DMCA.com Protection Status