Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 911/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 17/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 911/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 17 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, THI VÀ TUYỂN SINH) THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định s61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/STT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dn chi tiết một s điu của Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bDanh mục thủ tục hành chính mới (Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thi và tuyn sinh) thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình s 127/TTr-SGDĐT ngày 12/5/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 06 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thi và tuyển sinh) thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong đó gồm:

- 05 quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông lên UBND tỉnh;

- 01 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo.

(Có Quy trình kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch
UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Tr
ung tâm Hành chính công tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC, N (10b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, THI VÀ TUYỂN SINH) THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định s 911/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

A. QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG LÊN UBND TỈNH: 05 QUY TRÌNH

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

- Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thi gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về Sở GDĐT (Scan hồ sơ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm Scan hồ sơ hp lệ

0,5 ngày

B2

Phòng TCCB&CTTT Tiếp nhận hồ sơ, thụ lý, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng TCCB&CTTT

Phiếu giao việc, ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công thụ lý

Văn bản có ý kiến về thẩm định xử lý hồ sơ

02 ngày

Lãnh đạo phòng

Ý kiến trình lãnh đạo Sở phê duyệt

0,5 ngày

B3

Phê duyệt văn bản, giao Văn thư lấy số, vào s, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt, kèm Tờ trình đề nghị UBND tỉnh

0,5 ngày

B4

Tiếp nhận và chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm Scan hồ sơ liên thông

0,5 ngày

B5

Liên thông UBND tỉnh

05 ngày

B6

Tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Quyết định thành lập kèm các hồ sơ liên quan

0,5 ngày

Tổng thi gian thực hiện

10 ngày

2. Giải thể Trung tâm giáo dục thưng xuyên

- Thời gian thực hiện: 30 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thi gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về Sở GDĐT (Scan hồ sơ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm Scan hồ sơ hợp lệ

0,5 ngày

B2

Phòng TCCB&CTTT Tiếp nhận hồ sơ, thụ lý, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng TCCB&CTTT

Phiếu giao việc, ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công thụ lý

Văn bản có ý kiến về thẩm định xử lý hồ sơ

15 ngày

Lãnh đạo phòng

Ý kiến trình lãnh đạo Sở phê duyệt

0,5 ngày

B3

Phê duyệt văn bản, giao Văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt, kèm Tờ trình đề nghị UBND tỉnh

0,5 ngày

B4

Tiếp nhận và chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm Scan hồ sơ liên thông

0,5 ngày

B5

Liên thông UBND tỉnh

12 ngày

B6

Tiếp nhận kết quả liên thông, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Quyết định giải thkèm các hồ sơ liên quan

0,5 ngày

Tổng thi gian thực hiện

30 ngày

3. Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên

- Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về Sở GDĐT (Scan hồ sơ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm Scan hồ sơ hp lệ

0,5 ngày

B2

Phòng TCCB&CTTT Tiếp nhận hồ sơ, thụ lý, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng TCCB&CTTT

Phiếu giao việc, ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công thụ lý

Văn bản có ý kiến về thm định xử lý hồ sơ

02 ngày

Lãnh đạo phòng

Ý kiến trình lãnh đạo Sở phê duyệt

0,5 ngày

B3

Phê duyệt văn bản, giao Văn thư lấy số, vào s, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt, kèm Tờ trình đề nghị UBND tỉnh

0,5 ngày

B4

Tiếp nhận và chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm Scan hồ sơ

0,5 ngày

B5

Liên thông UBND tỉnh

06 ngày

B6

Tiếp nhận kết quả, trả kết quả liên thông trả cho khách hàng

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Quyết định sáp nhập, chia tách kèm các hồ sơ liên quan

0,5 ngày

Tổng thi gian thực hiện

10 ngày

4. Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên

- Thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về Sở GDĐT (Scan hồ sơ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm Scan hồ sơ hợp lệ

0,5 ngày

B2

Phòng TCCB&CTTT Tiếp nhận hồ sơ, thụ lý, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng TCCB&CTTT

Phiếu giao việc, ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công thụ lý

Văn bản có ý kiến về thm định xử lý hồ sơ

08 ngày

Lãnh đạo phòng

Ý kiến trình lãnh đạo Sở phê duyệt

1,5 ngày

B3

Phê duyệt văn bản, giao Văn thư lấy số, vào s, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt, kèm Tờ trình đề nghị UBND tỉnh

1,5 ngày

B4

Tiếp nhận và chuyển liên thông lên UBND tỉnh

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm Scan hồ sơ

0,5 ngày

B5

Liên thông UBND tỉnh

07 ngày

B6

Tiếp nhận kết quả, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Quyết định sáp nhập, chia tách kèm các hồ sơ liên quan

0,5 ngày

Tng thi gian thực hiện

20 ngày

II. LĨNH VỰC THI, TUYỂN SINH

1. Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển

- Thời gian thực hiện: 28 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thi gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về Sở GDĐT (Scan hồ sơ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm Scan hồ sơ hợp lệ

18 ngày

B2

Phòng chuyên môn tham mưu thành lập Hội đồng

Lãnh đạo phòng

Ý kiến phân công

Chuyên viên tiếp nhận thực hiện

Văn bản tham mưu

Lãnh đạo phòng

Thẩm định

B3

Trình ban hành Quyết định thành lập hội đồng

Lãnh đạo sở

Kèm hồ sơ

B4

UBND tỉnh xem xét, ban hành QĐ thành lập HĐ

B5

Xét, duyệt hồ sơ

Hội đồng cử tuyển

Kết quả đầu ra

03 ngày

B6

Trình UBND tỉnh phê duyệt Danh sách người trúng tuyển

Lãnh đạo sở GDĐT

Kèm hồ sơ (tờ trình; báo cáo và Danh sách đã lập của Hội đồng

03 ngày

B6

UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh sách người trúng tuyn

3,5 ngày

B8

Tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Đính kèm kết quả đã ban hành

0,5 ngày

 

Tổng thi gian thực hiện

28 ngày

B. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 01 QUY TRÌNH

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Cho phép trung tâm giáo dục thưng xuyên hoạt động giáo dục trlại

- Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ về Sở GDĐT (Scan hồ sơ)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Kèm Scan hồ sơ hợp lệ

0,5 ngày

B2

Phòng TCCB&CTTT Tiếp nhận hồ sơ, thụ lý, xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng TCCB&CTTT

Phiếu giao việc, ý kiến phân công thụ lý

0,5 ngày

Cán bộ, chuyên viên phụ trách được phân công thụ lý

Văn bản có ý kiến về thẩm định xử lý hồ sơ

06 ngày

Lãnh đạo phòng

Ý kiến trình lãnh đạo Sở phê duyệt, kèm quyết định.

1,5 ngày

B3

Phê duyệt văn bản, giao Văn thư lấy số, vào sổ, phát hành

Lãnh đạo Sở

Ý kiến phê duyệt, kèm theo quyết định phê duyệt

01 ngày

B4

Tiếp nhận kết quả, trả kết quả cho khách hàng

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Quyết định cho phép hoạt động giáo dục kèm các hồ sơ liên quan

0,5 ngày

Tổng thi gian thực hiện

10 ngày

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 911/QĐ-UBND ngày 17/05/2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thi và tuyển sinh) thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


484

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214