Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 906/QĐ-UBND năm 2019 quy định về quản lý hoạt động các Ban liên lạc truyền thống của đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 906/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 22/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 906/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÁC BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Pháp lệnh Cựu chiến binh số 27/2005/PL-UBTVQH11 ngày 07/10/2005;

Căn cứ Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh;

Theo đề nghị của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh tại Công văn số 405-CV/CCB ngày 09/10/2019 và Giám đốc S Nội vụ tại Công văn số 2351/SNV ngày 21/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý hoạt động các Ban liên lạc truyền thống của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 04/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các huyện, thành phố; các Ban liên lạc truyền thống của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực T
nh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND t
nh;
- Ban Dân vận T
nh ủy;
- CT, PCT UBND t
nh;
- VPUB: PCVP (N
C), TH, CBTH;
- Lưu: VT, NC, V
i769.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÁC BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết đnh s 906/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban liên lạc truyền thống của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Ban liên lạc truyền thng) gồm những đồng chí là cán bộ quân đội đã tham gia trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và thi kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, đã về hưu, chuyển ngành, xuất ngũ, hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quy định này áp dụng đối với các Ban liên lạc truyền thống các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (đã được thành lập theo danh sách đính kèm tại thời điểm ban hành Quyết định này và các Ban liên lạc được thành lập, tổ chức hoạt động sau thời điểm ban hành Quyết định này).

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ CÁC BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG

Điều 3. Quy định việc thành lập Ban liên lạc truyền thống

1. Ban liên lạc truyền thống các đơn vị quân đội theo Quy định này gồm Ban liên lạc truyền thống các đơn vị Quân đội cấp tỉnh (kể cả các đơn vị Quân đội thuộc Bộ và Quân khu hoạt động trên địa bàn tỉnh) và Ban liên lạc truyền thống các đơn vị Quân đội cấp huyện.

2. Đối với các đơn vị quân đội không còn phiên hiệu, được thành lập Ban liên lạc truyền thống; nếu trong một đơn vị Quân đội có nhiều đơn vị cấp dưới trực thuộc thì chỉ thành lập Ban liên lạc của đơn vị cp trên (ví dụ: Tiu đoàn đặc công 472 thời kỳ chng Mỹ có các đại đội đặc công 506A, 506B, C21 thuộc tiểu đoàn, do đó chỉ thành lập Ban liên lạc truyền thống Tiểu đoàn đặc công 472, không thành lập Ban liên lạc truyền thống các đại đội).

3. Việc thành lập Ban liên lạc truyền thống của từng đơn vị cụ thể do Thường trực Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh quyết định sau khi thống nhất với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Điều 4. Tổ chức hoạt động của Ban liên lạc truyền thống

Ban liên lạc truyền thống các đơn vị Quân đội cấp tỉnh là thành viên của Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ban liên lạc truyền thống các đơn vị Quân đội cấp huyện là thành viên của Hội Cựu chiến binh cấp huyện, thành phố; hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động của Ban liên lạc.

Ban liên lạc truyền thống các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh hoạt động tuân thủ các Quy định của Hội Cựu chiến binh Việt Nam và hướng dẫn của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh các huyện, thành phố (đi với Ban liên lạc truyền thống cấp huyện); tham gia cùng với Hội Cựu chiến binh các cấp giáo dục, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, vận động Cựu chiến binh thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, thực hiện tốt trách nhiệm là công dân ở địa phương.

Điều 5. Quy định về quản lý các Ban liên lạc truyền thống

Các Ban liên lạc truyền thống cấp tỉnh do Hội Cựu chiến binh tỉnh quản lý và định hướng hoạt động. Hội Cựu chiến binh tỉnh là cơ quan chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi, quản lý và định hướng hoạt động của các Ban liên lạc truyền thống cấp tỉnh.

Hội Cựu chiến binh các huyện, thành phố là cơ quan chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố trực tiếp theo dõi, quản lý và định hướng hoạt động của các Ban liên lạc truyền thống đơn vị Quân đội cấp huyện theo hướng dẫn của Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Điều 6. Tổ chức gặp mặt và hỗ trợ kinh phí tổ chức gặp mặt

1. Các Ban liên lạc truyền thống tổ chức gặp mặt 10 năm một lần vào các năm chẵn kỷ niệm ngày truyền thống của đơn vị (trường hợp đặc biệt không xác định được ngày truyền thống của đơn vị thì lấy ngày thành lập Ban liên lạc).

2. Năm trước liền kề năm tổ chức gặp mặt cùng với thời kỳ dự toán ngân sách, Thường trực Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh có trách nhiệm tổng hp dự toán (phần ngân sách tỉnh hỗ trợ), gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức gặp mặt đối với các Ban liên lạc truyền thống cấp tỉnh. Việc bảo đảm hỗ trợ kinh phí tổ chức gặp mặt các Ban liên lạc truyền thống cấp huyện do UBND huyện, thành phố bảo đảm.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm tổ chức thc hin

1. Hội Cựu chiến binh tỉnh: Có trách nhiệm quản lý, giúp đỡ, theo dõi hoạt động của các Ban liên lạc truyền thống; phối hp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tạo điều kiện để các Ban liên lạc truyền thống hoạt động đúng hướng và có hiệu quả. Đồng thi tổ chức triển khai Quy định này đến các Ban liên lạc truyền thống thuộc thẩm quyền quản lý. Hướng dẫn Hội Cựu chiến binh các huyện, thành phố quản lý, theo dõi hoạt động các Ban liên lạc truyền thống các đơn vị Quân đội cấp huyện.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh trong việc theo dõi, quản lý các Ban liên lạc truyền thống của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

3. Sở Tài chính theo chức năng chuyên ngành, có trách nhiệm thẩm tra dự toán kinh phí tổ chức gặp mặt (10 năm một lần) đối với các Ban liên lạc truyền thống cấp tỉnh, cân đối khả năng hỗ trợ từ ngân sách tỉnh tham mưu UBND tỉnh trên tinh thần tiết kiệm, đạt kết quả thiết thực.

4. Các Ban liên lạc truyền thống khi có nhu cầu cần trao đổi thông tin hoặc tổ chức các hoạt động, cần bàn bạc thống nhất (cả về nội dung và phương pháp tiến hành) với Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

5. UBND các huyện, thành phố: Cân đối khả năng hỗ trợ từ ngân sách địa phương để hỗ trợ kinh phí tổ chức gặp mặt đối với các Ban liên lạc truyền thống cấp huyện, 10 năm một lần vào các năm chẵn kỷ niệm ngày truyền thống của đơn vị (hoặc tính từ ngày đầu thành lập Ban liên lạc); theo khả năng của từng địa phương, tạo điều kiện về vật chất, tinh thần để đơn vị gặp mặt truyền thống.

6. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phphối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện, thành phố trong việc theo dõi, quản lý các Ban liên lạc truyền thống của các đơn vị quân đội trên địa huyện, thành phố.

Điều 8. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Hội Cựu chiến binh tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

DANH SÁCH

BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Tính đến ngày 20/11/2019)
(Kèm theo Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT

Tên Ban liên lạc

1

BLL 3 đơn vị lực lượng vũ trang đầu tiên trong kháng chiến chống Mỹ (339-299-89)

2

BLL cựu chiến binh Trung đoàn 108

3

BLL chiến sĩ Trường Sơn

4

BLL cựu chiến sĩ tình báo quân sự Tng cục II

5

BLL tình nguyện quân Hạ Lào và Đông bc Campuchia

6

BLL Quân y thời kỳ chống Mỹ

7

BLL Sư đoàn 3 Sao vàng thời kỳ chống Mỹ

8

BLL Tiểu đoàn 48 thời kỳ chống Mỹ

9

BLL Sư đoàn 305

10

BLL Tiểu đoàn 81 thời kỳ chống Mỹ

11

BLL cựu chiến binh Trung đoàn 120 Tây nguyên

12

BLL Tiểu đoàn 83 thời kỳ chống Mỹ

13

BLL cựu chiến binh quân giới

14

BLL truyền thống Đoàn Ba Gia thời kỳ chống Mỹ

15

BLL cựu chiến binh Tiểu đoàn 365 thời kỳ chống Pháp

16

BLL truyền thống Tiểu đoàn 803 thời kỳ chống Pháp

17

BLL Tiểu đoàn bộ binh 7 thời kỳ chống Mỹ

18

BLL truyền thống Tiểu đoàn pháo binh 107 thời kỳ chồng Mỹ tại Quảng Ngãi

19

BLL truyền thống Tiểu đoàn đặc công 472 thời kỳ chống Mỹ

20

BLL cựu chiến binh Trung đoàn 94

21

BLL truyền thống Tiểu đoàn Bộ binh 20 tại Quảng Ngãi

22

BLL truyền thống Tiểu đoàn 1 huấn luyện chiến sĩ mới tại Quảng Ngãi

23

BLL truyền thống Học viên trường Sỹ quan Lục quân 1 thời kỳ chống Mỹ tại Quảng Ngãi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 906/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 quy định về quản lý hoạt động các Ban liên lạc truyền thống của đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


583

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253