Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 905/QĐ-BNV năm 2007 về khen thưởng thành tích công tác nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 905/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành: 11/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 905/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH CÔNG TÁC NHÂN DỊP KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ công văn số 841/BNV-VP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2007 của cơ quan Bộ Nội vụ;
Xét thành tích đóng góp của các tập thể và cá nhân thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Văn thư, Lưu trữ;
Xét đề nghị của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và đề nghị của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 26 đơn vị thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước “đã có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Văn thư và Lưu trữ nhà nước”, kèm theo tiền thưởng 600.000 đồng (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 92 cá nhân thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ”đã có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Văn thư và Lưu trữ nhà nước”, kèm theo tiền thưởng 300.000 đồng (có danh sách kèm theo).

Điều 3. Tiền thưởng được trích từ nguồn kinh phí khen thưởng của Cục.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1, 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu VT, TĐKT.

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Quang Trung

 

DANH SÁCH

26 TẬP THỂ ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN NHÂN DỊP KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC
(kèm theo Quyết định số 905/QĐ-BNV ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

TT

Tên đơn vị

1.

Phòng Nghiệp vụ Văn thư và Lưu trữ Trung ương

2.

Phòng Nghiệp vụ Văn thư và Lưu trữ địa phương

3.

Phòng tổ chức cán bộ

4.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

5.

Văn phòng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

6.

Trung tâm Nghiên cứu khoa học

7.

Trung tâm Tin học

8.

Trung tâm Tu bổ Phục chế tài liệu lưu trữ

9.

Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu trữ Quốc gia

10.

Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam

11.

Phòng Thu thập và Chỉnh lý tài liệu tiếng Pháp, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I

12.

Phòng Tổ chức sử dụng tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I

13.

Phòng Tin học và Công vụ tra cứu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I

14.

Phòng Hành chính – Tổ chức, trung tâm Lưu trữ Quốc gia I

15.

Phòng Thu thập và Chỉnh lý tài liệu Hán – Nôm, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I

16.

Phòng Bảo quản tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I

17.

Phòng Bảo quản tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II

18.

Phòng Tổ chức sử dụng tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II

19.

Phòng chỉnh lý tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II

20.

Phòng Thu thập, Bổ sung tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II

21.

Phòng Thu thập, Bổ sung tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

22.

Phòng Chỉnh lý tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

23.

Phòng Tổ chức sử dụng tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

24.

Phòng Phim ảnh ghi âm, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

25.

Phòng Hành chính – Tổ chức, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

26.

Phòng Tin học và Công cụ tra cứu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

 

DANH SÁCH

92 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN NHÂN DỊP KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC
(kèm theo Quyết định số 905/QĐ-BNV ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

TT

Họ và tên

Chức vụ, Đơn vị công tác

1.

Ông Hoàng Minh Cường

Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư và Lưu trữ Trung ương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

2.

Ông Nguyễn Thiên Ân

Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Văn thư và Lưu trữ Trung ương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

3.

Bà Nguyễn Thị Thuần

Chuyên viên chính, Phòng Nghiệp vụ Văn thư và Lưu trữ Trung ương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

4.

Bà Lã Thị Hồng

Trưởng Phòng Nghiệp vụ Văn thư và Lưu trữ địa phương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

5.

Ông Nguyễn Văn Lăng

Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ Văn thư và Lưu trữ địa phương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

6.

Bà Mai Thị Thu Hiền

Chuyên viên, Phòng Nghiệp vụ Văn thư và Lưu trữ địa phương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

7.

Ông Nguyễn Tiến Lộc

Chuyên viên, Phòng Nghiệp vụ Văn thư và Lưu trữ địa phương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

8.

Ông Nguyễn Thanh Sơn

Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

9.

Ông Đỗ Văn Thuận

Phó Chánh Văn phòng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

10.

Bà Bùi Thị Kim Hương

Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp – Thi đua, Văn phòng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

11.

Bà Lê Kim Hòa

Cán bộ Thủ quỹ, Văn phòng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

12.

Bà Đàm Mai Phương

Nhân viên Đánh máy, Văn phòng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

13.

Ông Phạm Văn Nhất

Lái xe, Văn phòng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

14.

Ông Trần Mạnh Cường

Lái xe, Văn phòng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

15.

Ông Phạm Thanh Hà

Thanh tra viên, Thanh tra Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

16.

Ông Nguyễn Văn Nguyên

Phó trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính

17.

Bà Võ Thị Thu Tâm

Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

18.

Bà Lê Thị Bảo Liên

Phó trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

19.

Ông Lê Nguyên Ngọc

Phó Giám đốc, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I

20.

Bà Nguyễn Thị Phương Mai

Trưởng phòng Tin học và Công cụ tra cứu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I

21.

Bà Nguyễn Thị Đào

Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I

22.

Bà Nguyễn Thị Ngần

Phó trưởng phòng Hành chính – Tổ chức, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I

23.

Ông Lê Huy Tuấn

Phó trưởng Phòng Tổ chức Sử dụng, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I

24.

Bà Trần Thị Mai Hương

Kế toán trưởng, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I

25.

Bà Nguyễn Thu Hoài

Trưởng phòng Thu thập và Chỉnh lý tài liệu Hán – Nôm, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I

26.

Ông Trần Văn Viết

Lưu trữ viên, Phòng Thu thập và Chỉnh lý tài liệu Hán – Nôm, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I

27.

Ông Trần Đăng Phương

Phó Trưởng phòng Bảo quản tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I

28.

Bà Trần Thị Nhẫn

Lưu trữ viên chính, Phòng Bảo quản tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I

29.

Ông Chử Văn Phúc

Nhân viên Phòng Hành chính – Tổ chức, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I

30.

Ông Nguyễn Văn Lĩnh

Nhân viên Phòng Hành chính – Tổ chức, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I

31.

Ông Nguyễn Trung Thành

Nhân viên Phòng Hành chính – Tổ chức, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I

32.

Bà Bùi Thị Bích Liên

Phó trưởng Phòng Thu thập, Bổ sung tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II

33.

Bà Võ Thị Xuân Mai

Phó trưởng Phòng Hành chính – Tổ chức, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II

34.

Bà Nguyễn Thị Bích Liêm

Kế toán trưởng, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II

35.

Bà Nguyễn Thị Dung

Trưởng phòng Chỉnh lý tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II

36.

Bà Nguyễn Thị Hiếu

Phó trưởng Phòng Chỉnh lý tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II

37.

Ông Nguyễn Hữu Hinh

Lưu trữ viên, Phòng Thu thập tài liệu, Bổ sung tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II

38.

Bà Nguyễn Thị Rằm

Lưu trữ viên trung cấp, Phòng Chỉnh lý tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II

39.

Ông Bùi Văn The

Phó trưởng phòng Bảo quản tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II

40.

Bà Vũ Thị Hạnh

Lưu trữ viên trung cấp, Phòng Bảo quản tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II

41.

Bà Phạm Thị Nhường

Kỹ thuật viên, Phó phòng Bảo quản tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II

42.

Ông Võ Quang Sơn

Kỹ thuật viên, Phòng Bảo quản tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II

43.

Ông Phạm Văn Thì

Lái xe, Phòng Hành chính – Tổ chức, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II

44.

Ông Vũ Trọng Thủy

Phó trưởng Phòng Hành chính – Tổ chức, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II

45.

Ông Trần Văn Chung

Chuyên viên, Phòng Hành chính – Tổ chức, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II

46.

Bà Trần Tú Oanh

Lưu trữ viên trung cấp, Phòng Bảo quản tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II

47.

Bà Nguyễn Thị Trà

Nguyên Trưởng Phòng Thu thập, Bổ sung tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III (đã Nghỉ hưu 2005)

48.

Bà Phạm Thị Bích Hải

Phó Giám đốc, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

49.

Bà Mai Thị Loan

Nguyên Lưu trữ viên chính, Phòng Thu thập và Bổ sung tài liệu lưu trữ. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

50.

Bà Ông Thị Nhung

Nguyên lưu trữ viên chính, Phòng Hành chính – Tổ chức, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

51.

Ông Nguyễn Quang Lệ

Nguyên Lưu trữ viên chính, Phòng Tổ chức sử dụng tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

52.

Bà Quách Thị Thư

Trưởng phòng Chỉnh lý tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

53.

Ông Nguyễn Trọng Thanh

Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

54.

Bà Hoàng Thị Bưởi

Nguyên Lưu trữ viên trung cấp, Phòng Chỉnh lý tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III (đã nghỉ hưu năm 2006)

55.

Bà Phan Thị Hậu

Lưu trữ viên, Phòng Tổ chức sử dụng tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

56.

Bà Nguyễn Thị Hoa

Lưu trữ viên chính, Phòng Tổ chức sử dụng tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

57.

Ông Võ Thiết Cương

Lưu trữ viên, Phòng Tin học và Công cụ tra cứu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

58.

Bà Nguyễn Thị Hậu

Phó trưởng Phòng Thu thập, Bổ sung tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

59.

Bà Trần Thị Nhung

Lưu trữ viên, Phòng Thu thập, Bổ sung tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

60.

Bà Vũ Thị Kim Hoa

Phó trưởng phòng Chỉnh lý tài liệu, Trung tâm lưu trữ quốc gia III

61.

Bà Nguyễn Thị Loan

Lưu trữ viên, Phòng Chỉnh lý tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

62.

Bà Nguyễn Bích Thủy

Trưởng phòng Phim ảnh ghi âm, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

63.

Bà Mai Thị Xuân

Kế toán trưởng, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

64.

Bà Trần Thị Thúy Lan

Phó trưởng Phòng Hành chính – Tổ chức, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

65.

Bà Phạm Thị Hồng

Nhân viên thủ quỹ, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

66.

Ông Nghiêm Xuân Bình

Phó trưởng phòng Bảo quản tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

67.

Ông Hàn Gia Long

Phó trưởng Phòng Bảo quản tài liệu, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

68.

Bà Phạm Thị Huệ

Giám đốc, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV

69.

Bà Nguyễn Thị Thúy Bình

Phó Giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu khoa học

70.

Bà Nguyễn Lệ Nhung

Trưởng Ban Nghiên cứu – Thông tin – Tư liệu, Trung tâm Nghiên cứu khoa học

71.

Bà Nguyễn Thị Luật

Lưu trữ viên trung cấp, Trung tâm Nghiên cứu khoa học

72.

Bà Nguyễn Thị Nga

Phó Ban Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trung tâm Nghiên cứu khoa học

73.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh

Trưởng phòng Hành chính – Quản trị - Tổ chức, Trung tâm Nghiên cứu khoa học

74.

Bà Nguyễn Thị Hà

Trưởng phòng Bảo quản, Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu trữ Quốc gia.

75.

Bà Dương Thị Thái

Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức, Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu trữ Quốc gia

76.

Ông Lê Văn Năng

Giám đốc, Trung tâm Tin học

77.

Bà Lê Thị Hồng Sen

Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức, Trung tâm Tin học

78.

Bà Phạm Thị Đát

Phó Giám đốc, Trung tâm Tu bổ Phục chế tài liệu lưu trữ

79.

Bà Hoàng Thu Thủy

Phó Quản đốc, Xưởng Tu bổ phục chế tài liệu lưu trữ, Trung tâm Tu bổ Phục chế tài liệu lưu trữ

80.

Ông Nguyễn Văn Phú

Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức, Trung tâm Tu bổ Phục chế tài liệu lưu trữ

81.

Bà Phí Thị Nhung

Phó Trưởng Ban Biên tập, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam

82.

Bà Nguyễn Thị Hiệp

Thư ký tòa soạn, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam

83.

Ông Nguyễn Văn Thắng

Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học Văn thư Lưu trữ Trung ương II

84.

Bà Trần Thị Việt Thanh

Cán sự, Phòng Hành chính – Tổ chức, Trường Trung học Văn thư Lưu trữ Trung ương II

85.

Ông Nguyễn Xuân An

Trưởng phòng Đào tạo, Trường Trung học Văn thư Lưu trữ Trung ương II

86.

Ông Hoàng Văn Thụ

Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường Trung học Văn thư Lưu trữ Trung ương II

87.

Bà Nguyễn Lương Bằng

Trưởng khoa Văn thư, Trường Trung học Văn thư Lưu trữ Trung ương II

88.

Bà Nguyễn Thị Trà

Trưởng khoa Lưu trữ, Trường Trung học Văn thư Lưu trữ Trung ương II

89.

Ông Đào Ngọc Quang

Trưởng khoa Hành chính Văn phòng, Trường TH Văn thư Lưu trữ Trung ương II

90.

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm

Giáo viên Khoa Hành chính Văn phòng, Trường TH Văn thư Lưu trữ Trung ương II

91.

Ông Trần Văn Du

Trưởng Khoa Khoa học cơ bản, Trường TH Văn thư Lưu trữ Trung ương II

92.

Võ Thị Thủy

Phó Giám đốc Trung tâm Nghề và Thực hành, Trường TH Văn thư Lưu trữ Trung ương II

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 905/QĐ-BNV năm 2007 về khen thưởng thành tích công tác nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.603
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41