Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 903/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Bùi Đức Hải
Ngày ban hành: 27/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 903/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 27 tháng 4 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 14 thủ tục hành chính mới; 11 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (Có danh mục và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước được công bố tại Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC (270b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Đức Hải

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

STT

Tên thủ tục hành chính

 

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

1

Thủ tục cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt sử dụng cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 2m3/giây; để phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm.

2

Thủ tục gia hạn/điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt sử dụng cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 2m3/giây; để phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm.

3

Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm

4

Thủ tục Gia hạn/điều chỉnh Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm

5

Thủ tục cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm

6

Thủ tục Gia hạn/điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm

7

Thủ tục cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đối với các hoạt động khác với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm.

8

Thủ tục Gia hạn/điều chỉnh Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đối với các hoạt động khác với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm.

9

Thủ tục cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa

10

Thủ tục cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ

11

Thủ tục Gia hạn/điều chỉnh Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa

12

Thủ tục Gia hạn/điều chỉnh nội dung Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ

13

Thủ tục cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

14

Thủ tục cấp lại Giấy phép tài nguyên nước

2. Danh mục thủ tục hành chính công bố bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

STT

SỐ HỒ SƠ

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Tên VBQPPL quy định bãi bỏ TTHC

Lĩnh vực Tài nguyên nước

1

T-SLA-234433-TT

 

Cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt dưới 2m3/s (đối với sản xuất nông nghiệp; 2000 kw (đối với phát điện); dưới 50.000 m3/ngày đêm (đối với mục đích khác).

Luật Tài nguyên Nước 2012 và các văn bản hướng dẫn hiện hành

2

T-SLA-235859-TT

 

Cấp phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000 m3/ngày đêm.

Luật Tài nguyên Nước 2012 và các văn bản hướng dẫn hiện hành

3

T-SLA-235197-TT

 

Cấp phép hành nghề nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ.

Luật Tài nguyên Nước 2012 và các văn bản hướng dẫn hiện hành

4

T-SLA-235198-TT

 

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3000 m3/ngày đêm.

Luật Tài nguyên Nước 2012 và các văn bản hướng dẫn hiện hành

5

T-SLA-235200-TT

 

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất dưới 3.000 m3/ngày đêm.

Luật Tài nguyên Nước 2012 và các văn bản hướng dẫn hiện hành

6

T-SLA-235201-TT

 

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác sử dụng nước mặt dưới 2m3/s (đối với sản xuất nông nghiệp); 2000 kw (đối với phát điện); dưới 50.000 m3/ngày đêm (đối với mục đích khác).

Luật Tài nguyên Nước 2012 và các văn bản hướng dẫn hiện hành

7

T-SLA-235203-TT

 

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000 m3/ngày đêm.

Luật Tài nguyên Nước 2012 và các văn bản hướng dẫn hiện hành

8

T-SLA-235343-TT

 

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ.

Luật Tài nguyên Nước 2012 và các văn bản hướng dẫn hiện hành

9

T-SLA-235347-TT

 

Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ và vừa.

Luật Tài nguyên Nước 2012 và các văn bản hướng dẫn hiện hành

10

T-SLA-235348-TT

 

Cấp giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất dưới 3.000 m3/ngày đêm.

Luật Tài nguyên Nước 2012 và các văn bản hướng dẫn hiện hành

11

T-SLA-235352-TT

 

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất dưới 3000 m3/ngày đêm.

Luật Tài nguyên Nước 2012 và các văn bản hướng dẫn hiện hành

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 903/QĐ-UBND ngày 27/04/2015 công bố thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.893

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27