Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 90/2010/QĐ-UBND về đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Thư viện tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 90/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Ngày ban hành: 18/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/2010/QĐ-UBND

Vinh, ngày 18 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA THƯ VIỆN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Thư viện;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008 của Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh, phòng Văn hóa, Thông tin thuộc UBND cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1109 ngày 24 tháng 5 năm 2010 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 291/TTr.SNV ngày 21 tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Thư viện Nghệ Tĩnh trực thuộc Ty văn hóa Nghệ Tĩnh thành Thư viện tỉnh Nghệ An, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thư viện tỉnh Nghệ An là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trụ sở đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Sưu tầm, bảo quản vốn tài liệu cổ, quý hiếm ở địa phương; thu thập, tàng trữ, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng các tài liệu được xuất bản ở địa phương và viết về địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển địa phương về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài thư viện phù hợp với nội quy Thư viện.

4. Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên - kinh tế - văn hóa của Nghệ An và đối tượng phục vụ của Thư viện:

- Thu thập, tàng trữ và sử dụng, bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại Nghệ An và viết về Nghệ An.

- Nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu địa phương, các bản sao luận văn tốt nghiệp của sinh viên, các luận án thạc sỹ, tiến sỹ, các công trình nghiên cứu khoa học của các học viên tại trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Xây dựng bộ phận tài liệu dành cho trẻ em, người khiếm thị.

- Thực hiện việc thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu của Thư viện đến mọi người đặc biệt là tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở Nghệ An; xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân tỉnh nhà.

6. Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin thư mục, thông tin có chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của thư viện.

7. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện ở địa phương, tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin - thư viện của hệ thống thư viện công cộng.

8. Hướng dẫn, tư vấn tổ chức thư viện, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện; tổ chức luân chuyển sách, báo; chủ trì phối hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các thư viện của địa phương.

9. Tham gia xây dựng thư viện cấp huyện, cấp xã, thư viện, tủ sách cơ sở; xây dựng vốn tài liệu luân chuyển, tổ chức việc luân chuyển sách, báo xuống các thư viện cấp huyện, thư viện cấp xã, thư viện, tủ sách cơ sở; tổ chức thư viện lưu động phục vụ nhân dân trên địa bàn.

10. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ đối với thư viện cấp huyện; tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện; phối hợp hoạt động, trao đổi tài liệu với các thư viện do cơ quan, tổ chức của địa phương thành lập.

11. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật.

12. Quản lý tổ chức cán bộ, viên chức và tài sản theo phân cấp và quy định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

13. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thư viện tỉnh.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế

1. Lãnh đạo gồm: Giám đốc và từ 1 đến 2 Phó Giám đốc.

Giám đốc là người đứng đầu Thư viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thư viện.

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, các Phó giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các phòng, bộ phận chuyên môn

a) Phòng nghiệp vụ.

b) Phòng phục vụ bạn đọc.

c) Phòng tin học và thông tin tuyên truyền.

d) Phòng xây dựng phong trào.

e) Phòng hành chính.

f) Phòng bảo quản tài liệu.

3. Biên chế

Biên chế của Thư viện tỉnh Nghệ An được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm và có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu chức năng nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, căn cứ nhiệm vụ và nhu cầu công việc, Giám đốc đơn vị được phép hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

Việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ, viên chức của Thư viện tỉnh phải căn cứ vào chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức và thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 496-TCCB/QĐ ngày 29/4/1976 của Ủy ban hành chính tỉnh Nghệ Tĩnh về việc hợp nhất Thư viện Hà Tĩnh và Thư viện Nghệ An cũ thành Thư viện Nghệ Tĩnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cấp, các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan, Giám đốc Thư viện tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 90/2010/QĐ-UBND về đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Thư viện tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.297

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104