Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 90/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế cung cấp thông tin, dịch vụ lên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội và quản lý, vận hành Đường dây nóng của Ban chỉ đạo Cải cách hàng chính Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 90/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 02/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 90/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ CUNG CẤP THÔNG TIN,  DỊCH VỤ LÊN CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ HÀ NỘI VÀ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Đề án số 32-ĐA/TU ngày 21/4/2004 của Thành ủy Hà Nội về một số nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính trong hai năm 2004-2005;
Căn cứ Quyết định số 3954/QĐ-UB ngày 25/06/2004 của UBND Thành phố về việc xây dựng các dịch vụ trực tuyến trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 156/2005/QĐ-UB ngày 12/10/2005 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức đường dây nóng của Ban chỉ đạo Cải cách Hành chính Thành phố và cung cấp dịch vụ chỉ dẫn thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của các cơ quan hành chính thuộc thành phố trên Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông và Giám đốc sở Nội vụ
;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế cung cấp thông tin, dịch vụ lên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội và quản lý, vận hành đường dây nóng của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố, bao gồm 5 chương, 12 điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông, Giám đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, Giám đốc Cổng giao tiếp điện tử chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy;
- TT HĐND Thành phố
- Các đ/c PCT UBND Thành phố
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Sở Tư pháp TP Hà Nội;
- Như điều 3;
- Lưu.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 
Nguyễn Quốc Triệu

 

QUY CHẾ

CUNG CẤP THÔNG TIN, DỊCH VỤ LÊN CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ HÀ NỘI VÀ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND ngày 02/6/2006 của UBND Thành phố)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định việc tiếp nhận và cung cấp thông tin, dịch vụ lên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội (Cổng GTĐT), được áp dụng đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp, các đơn vị hiệp quân thuộc Thành phố Hà Nội và các đơn vị trực thuộc theo quy định của UBND Thành phố; các cơ quan báo chí, truyền thông, các tổ chức, hội, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân tự nguyện tham gia Cổng GTĐT. Đồng thời quy định việc tiếp nhận và xử lý thông tin của công dân, tổ chức phản ánh qua đường dây nóng của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố (BCĐCCHCTP).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này “Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội” được hiểu theo 02 nghĩa như sau:

1. “Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội” là hệ thống trên Internet được xây dựng với mục tiêu tạo ra một môi trường giao tiếp điện tử để cung cấp cho công dân, tổ chức những nội dung sau:

- Đưa thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố đến với công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Tạo cầu nối để công dân tổ chức tiếp xúc với chính quyền Thành phố một cách nhanh chóng thuận tiện.

- Từng bước giải quyết thủ tục hành chính bằng các dịch vụ trực tuyến trên mạng.

2. “Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội” là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Bưu chính, Viễn thông, có nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống Cổng giao tiếp điện tử nêu trên, dưới sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội.

- Tên gọi: Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội (tên giao dịch Hanoi Portal).

- Địa chỉ Internet: www.hanoi.gov.vn.

- Trụ sở: 185 Giáng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điều 3. Nguyên tắc tiếp nhận và cung cấp thông tin, dịch vụ lên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội

1. Mọi thông tin, dịch vụ được tiếp nhận và cung cấp lên Cổng GTĐT đều nhằm mục tiêu công khai, minh bạch các hoạt động của chính quyền Thành phố, tạo điều kiện để công dân, tổ chức tham gia xây dựng Chính quyền.

2. Các cơ quan hành chính thuộc Thành phố Hà Nội có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin và trả lời các câu hỏi của công dân, tổ chức liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

3. Thông tin do các đơn vị cung cấp và Cổng GTĐT đưa lên phải đảm bảo nguyên tắc đầy đủ, chính xác, kịp thời và mang tính xây dựng nhằm phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại.

Chương 2:

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC CUNG CẤP THÔNG TIN, DỊCH VỤ LÊN CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ

Điều 4. Nội dung thông tin

Thông tin trên Cổng giao tiếp điện tử do các đơn vị, cá nhân cung cấp dưới dạng văn bản, hình ảnh, hoặc âm thanh phải bảo đảm tính đầy đủ, chính xác và cập nhật kịp thời.

I/ Đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị hiệp quân. tổ chức chính trị, xã hội và các đơn vị trực thuộc theo quy định của UBND Thành phố cung cấp bao gồm các loại sau:

1. Thông tin giới thiệu về đơn vị (bao gồm cả các đơn vị trực thuộc) gồm: tên gọi; chức năng; nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức, lịch làm việc; địa chỉ, số điện thoại liên hệ của cán bộ lãnh đạo và các phòng, ban có nhiệm vụ giải quyết công việc liên quan tới công dân, tổ chức; thông tin về các lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

2. Tin tức; Thông báo; Báo cáo hoạt động của đơn vị và của ngành.

3. Thông tin hướng dẫn thủ tục hành chính và thông tin trạng thái giải quyết thủ tục hành chính do đơn vị thực hiện.

4. Thông tin về dịch vụ công do các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có chức năng cung cấp.

5. Văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan trong lĩnh vực đơn vị quản lý.

6. Thông tin chuyên đề: Thông tin chuyên sâu về những lĩnh vực đơn vị quản lý; các báo cáo tổng kết: các đề tài nghiên cứu: các nội dung thăm dò ý kiến công dân, diễn đàn trao đổi, v.v…

7. Giải đáp ý kiến: Những câu hỏi và câu trả lời có sẵn nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức về những thông tin thuộc lĩnh vực hoạt động của đơn vị. Tùy khả năng đơn vị, có thể từng bước tổ chức chuyên mục hỏi đáp trực tuyến để phục vụ tốt hơn cho công dân, tổ chức.

8. Các thông tin khác có liên quan đến đời sống phục vụ công dân, tổ chức trên địa bàn.

II/ Thông tin do các cá nhân cung cấp bao gồm các loại sau:

1. Thông tin phản ánh hoặc góp ý kiến về cải cách hành chính, về tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức cơ quan hành chính trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính qua đường dây nóng của BCĐ CCHCTP.

2. Thông tin hỏi đáp về thẩm quyền, thời gian, quy trình tiếp nhận – giải quyết thủ tục hành chính qua bộ phận chỉ dẫn thủ tục hành chính và đường dây nóng.

3. Thông tin khác nhằm góp ý kiến về xây dựng chính quyền Thành phố.

Điều 5. Cung cấp dịch vụ trực tuyến

Dịch vụ trực tuyến được cung cấp cho công dân, tổ chức thông qua Cổng GTĐT bao gồm 2 loại:

1. Hình thức dịch vụ bắt buộc được áp dụng cho các cơ quan hành chính sự nghiệp theo quy định của UBND Thành phố đối với từng loại.

2. Hình thức dịch vụ không bắt buộc được áp dụng đối với các doanh nghiệp, tổ chức, công dân tự nguyện tham gia Cổng GTĐT.

Điều 6. Phương thức cung cấp thông tin, dịch vụ

1. Những cơ quan hành chính trực thuộc Thành phố đã được trang bị hạ tầng mạng kết nối đến Cổng GTĐT sử dụng đường truyền này để thực hiện việc cung cấp thông tin, dịch vụ trực tuyến. Khi cập nhật thông tin, việc mã hóa thông tin, kiểm soát thông tin sẽ do Cổng GTĐT và đơn vị cung cấp hạ tầng mạng đảm bảo.

2. Những cơ quan khác sẽ sử dụng hạ tầng Internet công cộng hoặc các phương tiện điện tử, viễn thông khác đăng nhập vào Cổng GTĐT để thực hiện việc cập nhật thông tin và dịch vụ lên Cổng GTĐT. Khi cập nhật thông tin, việc mã hóa thông tin, kiểm soát thông tin sẽ do Cổng GTĐT đảm bảo.

3. Đối với các đơn vị đã xây dựng website riêng hoặc xây dựng hệ thống thôn tin riêng bằng nguồn vốn ngân sách của Thành phố: có trách nhiệm phối hợp với thông tin riêng bằng nguồn vốn ngân sách của Thành phố: có trách nhiệm phối hợp với Cổng GTĐT lập phương án để đảm bảo hệ thống được tích hợp với Cổng GTĐT, phục vụ việc khai thác sử dụng thông tin một cách có hiệu quả nhất.

Chương 3:

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN, DỊCH VỤ LÊN GTDT VÀ VẬN HÀNH, QUẢN LÝ ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý, vận hành Cổng GTĐT

1. Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông giúp UBND Thành phố chỉ đạo hoạt động của Cổng GTĐT phục vụ công tác cải cách hành chính.

b) Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát định kỳ việc cung cấp thông tin và dịch vụ trên cổng GTĐT.

c) Tiếp nhận, xử lý thông tin từ công dân, tổ chức phản ánh qua đường dây nóng của BCĐ CCHCTP do Cổng GTĐT chuyển đến.

2. Sở Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo việc tổ chức, vận hành Cổng GTĐT đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ do Thành phố giao.

b) Chỉ đạo Cổng giao tiếp điện tử hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị trong các hoạt động cung cấp thông tin, dịch vụ lên Cổng GTĐT; hướng dẫn các đơn vị xây dựng quy chế; hỗ trợ đơn vị trong quá trình hoạt động của bộ phận biên tập thông tin, dịch vụ trực tuyến của đơn vị, hướng dẫn các đơn vị tích hợp các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu và các phần mềm ứng dụng của đơn vị đối với Cổng GTĐT nhằm khai thác và phục vụ nhân dân một cách có hiệu quả nhất.

c) Đảm bảo các điều kiện kỹ thuật cho Cổng GTĐT và các đơn vị cung cấp thông tin, dịch vụ lên Cổng GTĐT, bao gồm: hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và đường truyền.

3. Cổng giao tiếp điện tử có trách nhiệm:

a) Tổ chức quản lý, vận hành và khai thác cổng GTĐT có hiệu quả theo nhiệm vụ do UBND Thành phố giao.

b) Tổ chức tiếp nhận, quản lý và giám sát các hoạt động cung cấp thông tin, dịch vụ từ các đơn vị, cá nhân; nếu phát hiện việc đưa những thông tin không các thực thì kịp thời báo cáo UBND Thành phố đồng thời phối hợp các đơn vị, cá nhân để xử lý; Đảm bào lưu trữ thông tin và khôi phục thông tin nhanh chóng, kịp thời khi hệ thống bị sự cố.

c) Tổ chức trang thông tin chung về Thành phố Hà Nội.

d) Tổ chức hướng dẫn thủ tục hành chính.

e) Thường trực đường dây nóng của BCĐ CCHCTP (Tiếp nhận thông tin, chuyển thông tin phản ánh của công dân, tổ chức với BCĐ CCHCTP về sở Nội vụ - cơ quan thường trực BCĐ CCHCTP)

f) Tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức và công dân trên địa bàn Thành phố truy cấp, khai thác thông tin trên Cổng GTĐT.

g) Nghiên cứu khoa học để đưa ra các giải pháp tổ chức, quản lý hiệu quả, ứng dụng các công nghệ mới phù hợp trong lĩnh vực cung cấp thông tin và dịch vụ lên Cổng GTĐT.

Điều 8. Trách nhiệm các đơn vị, cá nhân tham gia Cổng GTĐT

1. Các cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị hiệp quán, các đơn vị trực thuộc theo quy định của UBND Thành phố.

a) Tại mỗi đơn vị, thành lập bộ phận biên tập hoặc giao cho một người phụ trách biên tập để tổ chức thu thập, biên tập thông tin trình lãnh đạo phê duyệt trước khi đưa lên Cổng GTĐT.

b) Tổ chức cung cấp thông tin, dịch vụ lên Cổng GTĐT theo quy định của UBND Thành phố và theo hướng dẫn của Cổng GTĐT.

c) Phới hợp với Cổng GTĐT lập kế hoạch xây dựng, duy trì, nâng cấp hệ thống cung cấp thông tin và dịch vụ của đơn vị; đảm bảo các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu, các phần mềm ứng dụng của đơn vị tích hợp với Cổng GTĐT đáp ứng các yêu cầu về nội dung thông tin và dịch vụ mà đơn vị tham gia cung cấp cho Cổng GTĐT tại Chương II của Quy chế này.

d) Đảm bảo thông tin cung cấp nhanh chóng, kịp thời và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung thông tin, dịch vụ cung cấp lên Cổng GTĐT. Đối với các văn bản hướng dẫn có liên quan đến thực hiện pháp luật thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của đơn vị, phải đưa lên Cổng GTĐT muộn nhất là vào thời điểm văn bản bắt đầu có hiệu lực.

e) Kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện gửi về Cổng GTĐT để nghiên cứu, phối hợp giải quyết, đảm bảo thông suốt quá trình cung cấp thông tin, dịch vụ.

2. Các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí, truyền thông, doanh nghiệp nhà nước, cá nhân tự nguyện tham gia Cổng GTĐT có trách nhiệm.

a) Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời. Tự chịu trách nhiệm trước phát triển về nội dung thông tin, dịch vụ cung cấp.

b) Thực hiện đúng quy chế của Cổng GTĐT và các nghĩa vụ theo quy định (nếu có).

Chương 4:

KINH PHÍ THỰC HIỆN, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ KỸ LUẬT

Điều 9. Kinh phí thực hiện

1. Sở Bưu chính, Viễn thông có nhiệm vụ phối hợp với Sở Tài nguyên hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, cung cấp thông tin, dịch vụ trên Cổng GTĐT và vận hành đường dây nóng của Ban chỉ đạo CCHC TP. Sở Bưu chính, Viễn thông tổng hợp kế hoạch và đưa vào chương trình công nghệ thông tin hàng năm của Thành phố; chỉ đạo Cổng GTĐT để làm cơ sở thanh quyết toán.

2. Kinh phí bảo đảm duy trì hoạt động, nâng cấp, mở rộng Cổng GTĐT phục vụ hoạt động thông tin, dịch vụ chung trên Cổng GTĐT nằm trong dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của Cổng GTĐT do UBND Thành phố cấp theo đề nghị của Sở Bưu chính, Viễn thông và Sở Tài chính.

Điều 10. Chế độ báo cáo kiểm tra

1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông và các cơ quan hữu quan kiểm tra, đôn đốc các đơn vị của thành phố trong việc tổ chức thực hiện cung cấp thông tin, dịch vụ theo kế hoạch hàng năm đã được phê duyệt; Kịp thời báo cáo BCĐ CCHCTP và UBND Thành phố về phản ánh của công dân, tổ chức tiếp nhận được qua đường dây nóng.

2. Sở Bưu chính, Viễn thông định kỳ hàng quý lập thống kê số lượng thông tin, dịch vụ các đơn vị cung cấp lên Cổng, báo cáo UBND Thành phố và thông báo cho các đơn vị. Hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện, tiến hành đánh giá, sơ kết, tổng kết. Trên cơ sở đó, Sở Bưu chính – Viễn thông đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Điều 11. Khen thưởng và kỷ luật

1. Cán bộ, công chức và tập thể cơ quan, đơn vị có đóng góp thành tích trong việc cung cấp thông tin, dịch vụ được đánh giá công tác và xem xét khen thưởng hàng năm theo quy định của Nhà nước.

2. Cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ cung cấp thông tin, dịch vụ; người có hành vi cản trở hoạt động cung cấp thông tin, dịch vụ tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Thành viên Ban chỉ đạo Cải cách Hành chính Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện; Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn; Các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, truyền thông của Hà Nội và các doanh nghiệp, cá nhân tham gia cung cấp thông tin, dịch vụ có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị, cá nhân báo cáo, phản ảnh kịp thời về Cổng GTĐT để có biện pháp giải quyết phù hợp và sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy chế

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 90/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế cung cấp thông tin, dịch vụ lên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội và quản lý, vận hành Đường dây nóng của Ban chỉ đạo Cải cách hàng chính Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.854

DMCA.com Protection Status
IP: 54.85.57.0