Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 895/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 895/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 22/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 895/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 103/TTr-STNMT ngày 18 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 11 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như Điều 4 (t/h);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Trung tâm CNTT&TT tỉnh;
- Lưu: VT, Vân, Đạt.

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ

Stt

Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính

Trang

I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

 

 

Lĩnh vực môi trường

 

1

Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

 

2

Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

 

3

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

 

4

Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

 

5

Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt

 

6

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

 

7

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

8

Thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

 

II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

 

Lĩnh vực môi trường

 

1

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

 

2

Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

 

III

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 

 

Lĩnh vực môi trường

 

1

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

 

 

PHỤ LỤC II

NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

Lĩnh vực Môi trường

1. Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết TTHC

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

- Nhận hồ sơ trực tuyến: Xem xét đầy đủ thành phần, số lượng, hồ sơ, định dạng file đính kèm cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết.

- Nhận hồ sơ trực tiếp: Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/2

Bước 2

Phân công phòng chuyên môn giải quyết.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

1/4

Bước 3

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

Lãnh đạo phòng Môi trường

1/4

Bước 4

Xem xét, kiểm tra hồ sơ, nểu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ tiến hành các bước thẩm định tiếp theo, nếu hồ sơ không đạt yêu cầu có văn bản thông báo cho chủ dự án.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

04

Bước 5

Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Công chức được giao xử lý hồ sơ; các thành viên Đoàn kiểm tra

15

Bước 6

Sau khi kiểm tra thực địa, nếu hồ sơ đủ điều kiện làm các bước tiếp theo, nếu hồ sơ không đủ điều kiện có văn bản thông báo cho chủ dự án tiếp tục hoàn thiện.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

07

Bước 7

Soạn thảo Tờ trình; Dự thảo Giấy xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trình lãnh đạo phòng.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 8

Duyệt nội dung, ký tắt và trình lãnh đạo Sở ký Tờ trình kèm dự thảo Giấy xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

Lãnh đạo Phòng Môi trường

01

Bước 9

Ký Tờ trình kèm dự thảo Giấy xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường, chuyển đến Văn thư sở để phát hành.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

01

Bước 10

Nhận Văn bản, hồ sơ từ Lãnh đạo Sở, cho số, vào sổ, phát hành văn bản; chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh.

Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường

1/2

Bước 11

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Văn phòng.

Văn thư Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

1/2

Bước 12

Chuyển phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường.

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

1/4

Bước 13

Chuyển chuyên viên xử lý hồ sơ.

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường

1/4

Bước 14

Xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC, chuyển Lãnh đạo phòng.

Chuyên viên phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường

05

Bước 15

Chuyển Lãnh đạo Văn phòng duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường

01

Bước 16

Duyệt kết quả giải quyết TTHC, Trình Thường trực UBND tỉnh.

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

01

Bước 17

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư cơ quan phát hành

Thường trực UBND tỉnh

01

Bước 18

Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Văn thư Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

1/2

Bước 19

Cập nhật tình hình, kết quả giải quyết TTHC vào Hệ thống một cửa điện tử; thu phí, lệ phí (nếu có). Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

 

Tổng thời gian giải quyết

 

40

2. Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết TTHC

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

- Nhận hồ sơ trực tuyến: Xem xét đầy đủ thành phần, số lượng, hồ sơ, định dạng file đính kèm cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết.

- Nhận hồ sơ trực tiềp: Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/2

Bước 2

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

Lãnh đạo Phòng Môi trường

1/2

Bước 3

Xem xét, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ tiến hành các bước thẩm định tiếp theo, nếu hồ sơ không đạt yêu cầu có văn bản thông báo cho chủ dự án.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

04

Bước 4

Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

02

Bước 5

Soạn thảo Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường trình Lãnh đạo phòng xem xét trình lãnh đạo Sở.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 6

Duyệt nội dung, ký tắt, trình lãnh đạo Sở ký Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo phòng Môi trường

1/2

Bước 7

Ký Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, chuyển giấy xác nhận đến Văn thư phát hành.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

01

Bước 8

Ban hành giấy xác nhận và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường

1/2

Bước 9

Cập nhật tình hình, kết quả giải quyết TTHC vào Hệ thống một cửa điện tử; thu phí, lệ phí (nếu có). Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

 

Tổng thời gian giải quyết

 

10

3. Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trưcrng theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết TTHC

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

- Nhận hồ sơ trực tuyến: Xem xét đầy đủ thành phần, số lượng, hồ sơ, định dạng file đính kèm cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết.

- Nhận hồ sơ trực tiếp: Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/2

Bước 2

Phân công phòng chuyên môn giải quyết.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

1/4

Bước 3

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

Lãnh đạo phòng Môi trường

1/4

Bước 4

Xem xét, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ tiến hành các bước thẩm định tiếp theo, nếu hồ sơ không đạt yêu cầu có văn bản thông báo cho chủ dự án.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

04

Bước 5

Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Công chức được giao xử lý hồ sơ; các thành phần Đoàn kiểm tra

06

Bước 6

Sau khi kiểm tra, nếu hồ sơ đủ điều kiện làm các bước tiếp theo, nếu hồ sơ không đủ điều kiện có văn bản thông báo cho chủ dự án tiếp tục hoàn thiện.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- 02 (đối với trường hợp không phải đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải bổ sung);

- 17 (đối với trường hợp phải đo đạc, lây và phân tích mẫu chất thải bổ sung);

Bước 7

Soạn thảo Tờ trình; Dự thảo Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, trình lãnh đạo phòng xem xét trình lãnh đạo Sở.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 8

Duyệt nội dung, ký tắt và trình lãnh đạo Sở ký Tờ trình phê duyệt kèm dự thảo Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

Lãnh đạo Phòng

1/2

Bước 9

Ký Tờ trình kèm dự thảo Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, chuyển đến Văn thư Sở phát hành.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

1/4

Bước 10

Nhận Văn bản, hồ sơ từ Lãnh đạo Sở, cho số, vào sổ, phát hành văn bản; chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh.

Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường

1/4

Bước 11

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Văn phòng.

Văn thư Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

1/4

Bước 12

Chuyển phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường.

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

1/4

Bước 13

Chuyển chuyên viên xử lý hồ sơ.

Lãnh đạo phòng Nông Nghiệp - Tài nguyên và Môi trường

1/4

Bước 14

Xử lý hồ sơ, dự thảo két quả giải quyết TTHC, chuyển Lãnh đạo phòng.

Chuyên viên phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường

02

Bước 15

Chuyển Lãnh đạo Văn phòng duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường

1/2

Bước 16

Duyệt kết quả giải quyết TTHC, Trình Thường trực UBND tỉnh.

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

01

Bước 17

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư cơ quan phát hành.

Thường trực UBND tỉnh

1/2

Bước 18

Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Văn thư Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBNDtỉnh

1/4

Bước 19

Cập nhật tình hình, kết quả giải quyết TTHC vào Hệ thống một cửa điện tử; thu phí, lệ phí (nếu có). Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

 

Tổng thời gian giải quyết

 

20;

35.

* Ghi chú:

- Tổng thời gian giải quyết TTHC:

+ 20 ngày làm việc đối với trường hợp không phải đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải bổ sung;

+ 35 ngày làm việc đối với trường hợp phải đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải bổ sung.

4. Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết TTHC

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

(ngày làm việc)

Bước 1

- Nhận hồ sơ trực tuyến: Xem xét đầy đủ thành phần, số lượng, hồ sơ, định dạng file đính kèm cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết.

- Nhận hồ sơ trực tiếp: Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/2

Bước 2

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

Lãnh đạo Phòng Môi trường

1/4

Bước 3

Xem xét, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ tiến hành các bước thẩm định tiếp theo, nếu hồ sơ không đạt yêu cầu có văn bản thông báo cho chủ dự án.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

04

Bước 4

Sau khi kiểm tra, các công trình xử lý chất thải của dự án đáp ứng yêu cầu, làm các bước tiếp theo; trường hợp không đáp ứng yêu cầu thì buộc chủ dự án phải hoàn thành trước khi vận hành thử nghiệm.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

03

Bước 5

Soạn thảo văn bản thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải trình lãnh đạo phòng.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 6

Duyệt nội dung, ký tắt, trình lãnh đạo Sở ký Thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải.

Lãnh đạo phòng Môi trường

1/2

Bước 7

Ký Thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải, chuyển đến Văn thư Sở ban hành.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

1/2

Bước 8

Ban hành Thông báo và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường

1/4

 

Cập nhật tình hình, kết quả giải quyết TTHC vào Hệ thống một cửa điện tử; thu phí, lệ phí (nếu có). Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

 

Tổng thời gian giải quyết

 

10

5. Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết TTHC

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

- Nhận hồ sơ trực tuyến: Xem xét đầy đủ thành phần, số lượng, hồ sơ, định dạng file đính kèm cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết.

- Nhận hồ sơ trực tiềp: Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/2

Bước 2

Phân công phòng chuyên môn giải quyết.

Lãnh đạo Sở

1/4

Bước 3

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

Lãnh đạo phòng Môi trường

1/4

Bước 4

Xem xét, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ tiến hành các bước thẩm định tiếp theo, nếu hồ sơ không đạt yêu cầu có văn bản thông báo cho chủ dự án.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

3

Bước 5

Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

5

Bước 6

Soạn thảo văn bản đề nghị UBND tỉnh chấp thuận kèm theo dự thảo văn bản chấp thuận trình lãnh đạo phòng xem xét trình lãnh đạo Sở.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 7

Duyệt nội dung, ký tắt, trình lãnh đạo Sở ký Văn bản đề nghị chấp thuận kèm dự văn bản chấp thuận.

Lãnh đạo Phòng Môi trường

1/2

Bước 8

Ký Văn bản đề nghị chấp thuận kèm dự văn bản chấp thuận, chuyển Văn thư Sở phát hành.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

1/2

Bước 9

Nhận Văn bản, hồ sơ từ Lãnh đạo Sở, cho số, vào sổ, phát hành văn bản; chuyển hồ sơ đến Văn thư UBND tỉnh.

Văn thư Sở Sở Tài nguyên và Môi trường

1/4

Bước 10

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Văn phòng.

Văn thư Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

1/4

Bước 11

Chuyển phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường.

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

1/4

Bước 12

Chuyển chuyên viên xử lý hồ sơ.

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường

1/4

Bước 13

Xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC, chuyển Lãnh đạo phòng.

Chuyên viên phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường

01

Bước 14

Chuyển Lãnh đạo Văn phòng duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường

1/4

Bước 15

Duyệt kết quả giải quyết TTHC, Trình Thường trực UBND tỉnh.

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

1/2

Bước 16

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư cơ quan phát hành.

Thường trực UBND tỉnh

1/2

Bước 17

Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Văn thư Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

1/4

Bước 18

Cập nhật tình hình, kết quả giải quyết TTHC vào Hệ thống một cửa điện tử; thu phí, lệ phí (nếu có). Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

Tổng thời gian giải quyết

 

15

6. Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết TTHC

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

- Nhận hồ sơ trực tuyến: Tiếp nhận hồ sơ (đầy đủ, hợp lệ), cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông, chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Nhận hồ sơ trực tiếp: Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông, chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/2

Bước 2

Phân công phòng chuyên môn giải quyết.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

1/4

Bước 3

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

Lãnh đạo phòng Môi trường

1/4

Bước 4

Xử lý, xem xét hồ sơ, soạn thảo văn bản cho ý kiến về báo cáo đánh giá tác động môi trường trình lãnh đạo phòng xem xét hình lãnh đạo Sở theo mẫu quy định (không có văn bản phản hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án).

được giao xử lý hồ sơ

08

Bước 5

Duyệt nội dung, ký tắt văn bản cho ý kiến về báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt.

Lãnh đạo Phòng Môi trường

1/2

Bước 6

Ký văn bản cho ý kiến về báo cáo đánh giá tác động môi trường và chuyển đến văn thư Sở ban hành.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

01

Bước 7

Nhận Văn bản, hồ sơ từ Lãnh đạo Sở, cho số, vào sổ, phát hành văn bản; chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường

1/2

Bước 8

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Văn phòng.

Văn thư Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

1/2

Bước 9

Chuyển phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường.

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

1/4

Bước 10

Chuyển chuyên viên xử lý hồ sơ.

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường

1/4

Bước 11

Xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC, chuyển Lãnh đạo phòng.

Chuyên viên phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường

01

Bước 12

Chuyển Lãnh đạo Văn phòng duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường

1/2

Bước 13

Duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Trình Thường trực UBND tỉnh.

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

1/2

Bước 14

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư cơ quan phát hành.

Thường trực UBND tỉnh

1/2

Bước 15

Chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Văn thư Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

1/2

Bước 16

Cập nhật tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống một cửa điện tử; thu phí, lệ phí (nếu có). Trả kết quả cho to chức, cá nhân.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

Tổng thời gian giải quyết

 

15

7. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết TTHC

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

- Nhận hồ sơ trực tuyến: Xem xét đầy đủ thành phần, số lượng, hồ sơ, định dạng file đính kèm cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết.

- Nhận hồ sơ trực tiếp: Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/2

Bước 2

Phân công phòng chuyên môn giải quyết.

Lãnh đạo Sở Sở Tài nguyên và Môi trường

1/4

Bước 3

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

Lãnh đạo phòng Môi trường

1/4

Bước 4

Xem xét, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ tiến hành các bước thẩm định tiếp theo, nếu hồ sơ không đạt yêu cầu có văn bản thông báo cho chủ dự án.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

04

Bước 5

Xử lý, thẩm định hồ sơ thông qua hội đồng thẩm định hoặc thông qua việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan.

Công chức được giao xử lý hồ sơ; các thành viên hội đồng thẩm định

- 20 (các dự án thuộc Phụ lục lIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP);

- 15 (các dự án thuộc Phụ lục III nhưng không thuộc Phụ lục lIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP);

- 10 (các dự án thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường).

Bước 6

Sau khi hồ sơ được hoàn thiện theo Thông báo kết quả thẩm định, kiểm tra, xem xét hồ sơ theo kết luận của Hội đồng, hồ sơ đủ điều kiện làm các bước tiếp theo, nếu hồ sơ không đủ điều kiện có văn bản thông báo cho chủ dự án tiếp tục hoàn thiện.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

07

Bước 7

Soạn thảo Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trình lãnh đạo phòng xem xét trình lãnh đạo Sở.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 8

Duyệt nội dung, ký tắt và trình lãnh đạo Sở ký Tờ trình phê duyệt kèm dự thảo Quyết định phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường.

Lãnh đạo Phòng

01

Bước 9

Ký ký Tờ trình kèm dự thảo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, chuyển văn thư Sở phát hành.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

1/2

Bước 10

Nhận Văn bản, hồ sơ từ Lãnh đạo Sở, cho số, vào sổ, phát hành văn bản; chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Văn thư Sờ Tài nguyên và Môi trường

1/2

Bước 11

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Văn phòng.

Văn thư Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

1/2

Bước 12

Chuyển phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường.

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

1/4

Bước 13

Chuyển chuyên viên xử lý hồ sơ.

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường

1/4

Bước 14

Xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC, chuyển Lãnh đạo phòng.

Chuyên viên phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường

12

Bước 15

Chuyển Lãnh đạo Văn phòng duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường

02

Bước 16

Duyệt kết quả giải quyết TTHC, Trình Thường trực UBND tỉnh.

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

02

Bước 17

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư cơ quan phát hành.

Thường trực UBND tỉnh

02

Bước 18

Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Văn thư Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

01

Bước 19

Cập nhật tình hình, kết quả giải quyết TTHC vào Hệ thống một cửa điện tử; thu phí, lệ phí (nếu có). Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

Tổng thời gian giải quyết

 

55;

50;

45.

* Ghi chú:

- Tổng thời gian giải quyết TTHC:

+ 55 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối vói trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc Phụ lục lia Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP .

+ 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc Phụ lục III nhưng không thuộc Phụ lục lIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP .

+ 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với hình thức thẩm định thông qua việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức liên quan đối với các báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 40/2019/NĐ-CP bao gồm các dự án thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

8. Thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết TTHC

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

- Nhận hồ sơ trực tuyến: Xem xét đầy đủ thành phần, số lượng, hồ sơ, định dạng file đính kèm cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết.

- Nhận hồ sơ trực tiếp: Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

1/2

Bước 2

Phân công phòng chuyên môn giải quyết.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

1/4

Bước 3

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

Lãnh đạo phòng Môi trường

1/4

Bước 4

Xem xét, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ tiến hành các bước thẩm định tiếp theo, nếu hồ sơ không đạt yêu cầu có văn bản thông báo cho chủ dự án.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

04

Bước 5

Xử lý, thẩm định hồ sơ thông qua hội đồng thẩm định.

Công chức được giao xử lý hồ sơ; các thành viên hội đồng thẩm định

15

Bước 6

Sau khi hồ sơ được hoàn thiện theo Thông báo kết quả thẩm định, kiểm tra, xem xét hồ sơ theo kết luận của Hội đồng, hồ sơ đủ điều kiện làm các bước tiếp theo, nếu hồ sơ không đủ điều kiện có văn bản thông báo cho chủ dự án tiếp tục hoàn thiện.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

07

Bước 7

Soạn thảo Tờ trình; Dự thảo Quyết định phê duyệt phương án cải tạo phục hôi môi trường trình lãnh đạo phòng xem xét trình lãnh đạo Sở.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 8

Duyệt nội dung, ký tắt và trình lãnh đạo Sở ký Tờ trình phê duyệt kèm dự thảo Quyết định phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường.

Lãnh đạo Phòng

01

Bước 9

Ký ký Tờ trình kèm dự thảo Quyết định phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

1/2

Bước 10

Nhận Văn bản, hồ sơ từ Lãnh đạo Sở, cho số, vào sổ, phát hành văn bản; chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Văn thư Sở Tài nguyên và Môi trường

1/2

Bước 11

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Văn phòng.

Văn thư Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

1/2

Bước 12

Chuyển phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường.

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

1/4

Bước 13

Chuyển chuyên viên xử lý hồ sơ.

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường

1/4

Bước 14

Xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC, chuyển Lãnh đạo phòng.

Chuyên viên phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường

05

Bước 15

Chuyển Lãnh đạo Văn phòng duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường

01

Bước 16

Duyệt kết quả giải quyết TTHC, trình Thường trực UBND tỉnh.

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

01

Bước 17

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển Văn thư cơ quan phát hành.

Thường trực UBND tỉnh

01

Bước 18

Chuyển kết quả giải quyết TTHC đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Văn thư Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

01

Bước 19

Cập nhật tình hình, kết quả giải quyết TTHC vào Hệ thống một cửa điện tử; thu phí, lệ phí (nếu có). Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

 

Tổng thời gian giải quyết

 

40

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1. Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết TTHC

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

- Nhận hồ sơ trực tuyến: Xem xét đầy đủ thành phần, số lượng, hồ sơ, định dạng file đính kèm cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường giải quyết.

- Nhận hồ sơ trực tiếp: Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử chuyển hồ sơ đến đến Phòng Tài nguyên và Môi trường giải quyết.

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2

Bước 2

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

1/2

Bước 3

Xử lý, xem xét hồ sơ, soạn thảo văn bản cho ý kiến về báo cáo đánh giá tác động môi trường trình lãnh đạo phòng xem xét để trình ký (không có văn bản phản hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án).

Công chức được giao xử lý hồ sơ

10

Bước 4

Duyệt nội dung, ký tắt và chuyển Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện xem xét trình Thường trực UBND huyện văn bản cho ý kiến về báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

01

Bước 5

Duyệt nội dung, ký tắt và trình Lãnh đạo UBND huyện văn bản cho ý kiến về báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Lãnh đạo Văn phòng HĐND &UBND huyện

01

Bước 6

Ký văn bản cho ý kiến về báo cáo đánh giá tác động môi trường và chuyển đến Văn thư UBND huyện phát hành.

Lãnh đạo UBND huyện

01

Bước 7

Nhận Văn bản, hồ sơ từ Lãnh đạo UBND huyện, cho số, vào sổ, phát hành văn bản; chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Văn thư UBND cấp huyện

01

Bước 8

Cập nhật tình hình, kết quả giải quyết TTHC vào Hệ thống một cửa điện tử; thu phí, lệ phí (nếu có). Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

 

 

Tổng thời gian giải quyết

 

15

2. Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết TTHC

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

- Nhận hồ sơ trực tuyến: Xem xét đầy đủ thành phần, số lượng, hồ sơ, định dạng file đính kèm cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường giải quyết.

- Nhận hồ sơ trực tiếp: Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử chuyển hồ sơ đến đến Phòng Tài nguyên và Môi trường giải quyết.

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2

Bước 2

Phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

1/2

Bước 3

Xem xét, kiểm tra, hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ tiến hành các bước thẩm định tiệp theo, nếu hồ sơ không đạt yêu cầu có văn bản thông báo cho chủ dự án.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

04

Bước 4

Xử lý, thẩm định hồ sơ.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

02

Bước 5

Soạn thảo Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường trình Lãnh đạo phòng xem xét trình lãnh đạo UBND cấp huyện

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01

Bước 6

Duyệt nội dung, ký tắt, duyệt nội dung, ký tắt và chuyển Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện xem xét trình Lãnh đạo UBND huyện ký Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường

1/2

Bước 7

Duyệt nội dung, ký tắt, trình Lãnh đạo UBND huyện ký Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo VP HĐND& UBND huyện

1/2

Bước 8

Ký Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, chuyển giấy xác nhận đến Văn thư UBND huyện phát hành.

Lãnh đạo UBND huyện

1/2

Bước 9

Nhận Văn bản, hồ sơ từ Lãnh đạo UBND huyện, cho số, vào sổ, phát hành văn bản; chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Văn thư UBND cấp huyện

1/2

Bước 10

Cập nhật tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống một cửa điện tử; thu phí, lệ phí (nếu có). Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

 

 

Tổng thời gian giải quyết

 

10

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Lĩnh vực môi trường

1. Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Thứ tự các bước

Quy trình giải quyết TTHC

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Bước 1

- Nhận hồ sơ trực tuyến: Xem xét đầy đủ thành phần, số lượng, hồ sơ, định dạng file đính kèm cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo UBND xã giải quyết.

- Nhận hồ sơ trực tiếp: Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật Hệ thống phần mềm một cửa điện tử chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo UBND xã giải quyết.

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1/2

Bước 2

Phân công công chức xử lý hồ sơ.

Lãnh đạo UBND xã

1/2

Bước 3

Xử lý, xem xét hồ sơ, Soạn thảo văn bản cho ý kiến về báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Lãnh đạo UBND xã theo mẫu quy định (không có văn bản phản hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án).

Công chức được giao xử lý hồ sơ

12

Bước 4

Ký văn bản cho ý kiến về báo cáo đánh giá tác động môi trường và chuyển đến văn thư UBND xã phát hành

Lãnh đạo UBND xã

01

Bước 5

Nhận Văn bản, hồ sơ từ Lãnh đạo UBND xã, cho số, vào sổ, phát hành văn bản; chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Văn thư UBND xã

01

Bước 6

Cập nhật tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống một cửa điện tử; thu phí, lệ phí (nếu có). Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

 

 

Tổng thời gian giải quyết

 

15

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 895/QĐ-UBND ngày 22/05/2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


189

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.23.219.12