Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 893/QĐ-UBND năm 2020 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 893/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Thế Giang
Ngày ban hành: 16/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 893/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 16 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ- CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 11 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang.

 (Nội dung chi tiết của từng quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ www.tuyenquang.gov.vn và Công báo điện tử tỉnh, địa chỉ http://congbao.tuyenquang.gov.vn).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Cổng dịch vụ công (Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Tuyên Quang) ngay sau khi nhận được Quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại quy trình số 18/VT, 19/VT, 20/VT, 23/VT, 24/VT, 32/VT, 33/VT ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ- UBND ngày 29/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 145 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở; Thủ trưởng Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-VPCP;
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4; (thực hiện)
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- Viễn thông Tuyên Quang;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; (đăng tải)
- Phòng Tin học - Công báo (đ/c Thủy, Tùng);
- Lưu: VT, KSTTHC (Mai).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Quy trình số 01/VT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP MỚI GIẤY PHÉP LÁI XE THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TUYÊN QUANG

Thứ tự các bước thực hiện (Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện (Tổng số ngày thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Căn cứ vào biên bản tổng hợp kết quả sát hạch và các hồ sơ đi kèm, dự thảo Quyết định trúng tuyển trình Lãnh đạo xem xét, ra Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch lái xe.

0,5 ngày

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 2

Lãnh đạo Sở xem xét, ký phê duyệt, ra quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch lái xe

01 ngày

Lãnh đạo Sở

Bước 3

Căn cứ vào Quyết định trúng tuyển kèm theo hồ sơ, Chủ tịch hội đồng sát hạch, thủ trưởng cơ quan quản lý sát hạch xem xét ký hồ sơ và phê duyệt cấp giấy phép lái xe

02 ngày

Lãnh đạo Sở; Trưởng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 4

Thực hiện các thao tác in giấy phép lái xe, kiểm tra chất lượng giấy phép lái xe và đồng bộ dữ liệu đã in về Tổng cục Đường bộ Việt Nam; bàn giao hồ sơ kèm giấy phép lái xe đã in cho Bộ phận Một cửa

02 ngày

Chuyên viên phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 5

Bộ phận Một cửa xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận Một cửa. Ghép giấy phép lái xe đã in với hồ sơ tương ứng; trả kết quả cho Cơ sở đào tạo, vào Sổ nhận, trả kết quả thủ tục hành chính.

01 ngày

Bộ phận Một cửa

05 bước

 

6,5 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch

 

 

Quy trình số 02/VT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TUYÊN QUANG

Thứ tự các bước thực hiện (Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; hướng dẫn cá nhân chụp ảnh trực tiếp, kiểm tra thông tin trên đơn đề nghị, nộp lệ phí theo quy định và nhận giấy hẹn trả kết quả (trường hợp Giấy phép lái xe quá hạn từ 3 tháng trở lên phí và lệ phí được thu tại trung tâm sát hạch lái xe nơi tổ chức sát hạch lại)

0,3 giờ

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt (Đối với trường hợp Giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng: Sau 2 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; đối với trường hợp Giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên: 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch)

16 giờ

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 3

Lãnh đạo xem xét ký phê duyệt cấp Giấy phép lái xe

0,5 giờ

Lãnh đạo Sở; Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 4

Thực hiện các thao tác in Giấy phép lái xe và chuyển kết quả

02 giờ

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 5

Trả kết quả, vào Sổ theo dõi nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

0,2 giờ

Bộ phận Một cửa

05 bước

 

19 giờ làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 

 

Quy trình số 03/VT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE DO BỘ QUỐC PHÒNG CẤP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TUYÊN QUANG

Thứ tự các bước thực hiện (Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; hướng dẫn cá nhân chụp ảnh trực tiếp, kiểm tra thông tin trên đơn đề nghị, nộp lệ phí theo quy định và nhận giấy hẹn trả kết quả.

0,3 giờ

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt. Trường hợp phát hiện có nghi vấn, Sở có văn bản đề nghị Cục Xe - Máy thuộc Bộ Quốc phòng xác minh.

2,5 giờ

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 3

Lãnh đạo ký phê duyệt cấp đổi Giấy phép lái xe

0,5 giờ

Lãnh đạo Sở; Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 4

Thực hiện các thao tác in giấy phép lái xe và chuyển kết quả

02 giờ

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 5

Trả kết quả; vào Sổ theo dõi nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

0,2 giờ

Bộ phận Một cửa

05 bước

 

5,5 giờ làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 

 

Quy trình số 04/VT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE DO NGÀNH CÔNG AN CẤP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TUYÊN QUANG

Thứ tự các bước thực hiện (Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; hướng dẫn cá nhân chụp ảnh trực tiếp, kiểm tra thông tin trên đơn đề nghị, nộp lệ phí theo quy định và nhận giấy hẹn trả kết quả.

0,3 giờ

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt. Trường hợp phát hiện có nghi vấn, Sở có văn bản đề nghị Cục Cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an hoặc Sở Giao thông vận tải quản lý giấy phép lái xe xác minh

2,5 giờ

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 3

Lãnh đạo ký phê duyệt cấp đổi giấy phép lái xe

0,5 giờ

Lãnh đạo Sở; Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 4

Thực hiện các thao tác in giấy phép lái xe và chuyển kết quả

02 giờ

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 5

Trả kết quả, vào Sổ theo dõi nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

0,2 giờ

Bộ phận Một cửa

05 bước

 

5,5 giờ làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 

 

Quy trình số 05/VT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE HOẶC BẰNG LÁI XE CỦA NƯỚC NGOÀI CẤP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TUYÊN QUANG

Thứ tự các bước thực hiện (Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; hướng dẫn cá nhân chụp ảnh trực tiếp, kiểm tra thông tin trên đơn đề nghị, nộp lệ phí theo quy định và nhận giấy hẹn trả kết quả

0,3 giờ

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt. Trường hợp phát hiện có nghi vấn về hộ chiếu, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh thư ngoại giao, Sở có văn bản đề nghị Bộ Ngoại giao, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an, Phòng Quản lý xuất nhập Cảnh thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác minh

2,5 giờ

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 3

Lãnh đạo ký phê duyệt cấp đổi giấy phép lái xe

0,5 giờ

Lãnh đạo Sở; Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 4

Thực hiện các thao tác in giáy phép lái xe và chuyển kết quả

02 giờ

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 5

Trả kết quả, vào Sổ theo dõi nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Lưu hồ sơ theo quy định.

0,2 giờ

Bộ phận Một cửa

05 bước

 

5,5 giờ làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 

 

Quy trình số 06/VT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE HOẶC BẰNG LÁI XE CỦA NƯỚC NGOÀI CẤP CHO KHÁCH DU LỊCH NƯỚC NGOÀI LÁI XE VÀO VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TUYÊN QUANG

Thứ tự các bước thực hiện (Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, kiểm tra thông tin trên đơn đề nghị, nộp lệ phí theo quy định và nhận giấy hẹn trả kết quả.

0,3 giờ

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Thẩm định, xử lý hồ sơ; trình Lãnh đạo Sở phê duyệt. Trường hợp phát hiện có nghi vấn, trình Lãnh đạo Sở văn bản đề nghị Đại sứ quán, Lãnh sự quán của quốc gia cấp giấy phép lái xe tại Việt Nam xác minh.

2,5 giờ

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 3

Lãnh đạo ký phê duyệt cấp đổi giấy phép lái xe

0,5 giờ

Lãnh đạo Sở; Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 4

Thực hiện các thao tác in giấy phép lái xe và chuyển kết quả

02 giờ

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 5

Trả kết quả, vào Sổ theo dõi nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Lưu hồ sơ theo quy định.

0,2 giờ

Bộ phận Một cửa

05 bước

 

5,5 giờ, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

 

 

Quy trình số 07/VT

TẢI BẰNG XE Ô TÔ KHI CÓ SỰ THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG CỦA GIẤY PHÉP KINH DOANH HOẶC GIẤY PHÉP KINH DOANH BỊ THU HỒI, BỊ TƯỚC QUYỀN SỬ DỤNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TUYÊN QUANG

Thứ tự các bước thực hiện (Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; hướng dẫn tổ chức, cá nhân kê khai và nhận giấy hẹn trả kết quả

01 giờ

Bộ phận Một cửa

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Giao thông vận tải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

01 giờ

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 2

Thẩm định, xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo Sở phê duyệt. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.

3,5 giờ

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 3

Ký phê duyệt cấp Giấy phép kinh doanh vận tải

01 giờ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Đóng dấu hồ sơ

0,5 giờ

Bộ phận văn thư

Bước 5

Bàn giao Giấy phép kinh doanh vận tải đã in cho Bộ phận Một cửa

0,5 giờ

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 6

Vào Sổ theo dõi nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả

0,5 giờ

Bộ phận Một cửa

06 bước

 

08 giờ làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định

 

 

Quy trình số 08/VT

TẢI BẰNG XE Ô TÔ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GIẤY PHÉP KINH DOANH BỊ MẤT, BỊ HỎNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TUYÊN QUANG

Thứ tự các bước thực hiện (Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; hướng dẫn tổ chức, cá nhân kê khai và nhận giấy hẹn trả kết quả

01 giờ

Bộ phận Một cửa

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Giao thông vận tải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

01 giờ

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 2

Thẩm định, xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo Sở phê duyệt. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.

3,5 giờ

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 3

Ký phê duyệt cấp Giấy phép kinh doanh vận tải

01 giờ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Đóng dấu hồ sơ

0,5 giờ

Bộ phận văn thư

Bước 5

Bàn giao Giấy phép kinh doanh vận tải đã in cho Bộ phận Một cửa

0,5 giờ

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 6

Vào Sổ nhận hồ sơ và trả kết quả

0,5 giờ

Bộ phận Một cửa

06 Bước

 

01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định

 

 

Quy trình số 09/VT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TUYÊN QUANG

a) Áp dụng đến hết ngày 30/6/2021:

Thứ tự các bước thực hiện (Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Đối với đăng ký khai thác tuyến nội tỉnh

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; hướng dẫn tổ chức, cá nhân kê khai và nhận giấy hẹn trả kết quả

01 giờ

Bộ phận Một cửa

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Giao thông vận tải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

01 giờ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

16 giờ

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 3

Duyệt hồ sơ và trình lãnh đạo theo quy định.

03 giờ

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 4

Ký duyệt

0,5 giờ

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Phô tô kết quả và đóng dấu

0,5 giờ

Bộ phận Văn thư

Bước 6

Bàn giao, trả kết quả cho đơn vị vận tải

0,5 giờ

Bộ phận Một cửa

06 bước

 

22,5 giờ làm việc

 

Thứ tự các bước thực hiện (Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Đối với đăng ký khai thác tuyến liên tỉnh

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; hướng dẫn tổ chức, cá nhân kê khai và nhận giấy hẹn trả kết quả

01 giờ

Bộ phận Một cửa

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Giao thông vận tải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

01 giờ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

16 giờ

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 3

Duyệt hồ sơ và trình lãnh đạo theo quy định.

03 giờ (không tính thời gian giải quyết của Sở Giao thông vận tải đối lưu)

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 4

Ký duyệt

0,5 giờ

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Phô tô kết quả và đóng dấu

0,5 giờ

Bộ phận Văn thư

Bước 6

Bàn giao, trả kết quả cho đơn vị vận tải

0,5 giờ

Bộ phận Một cửa

06 bước

 

22,5 giờ làm việc (Không tính thời gian giải quyết của Sở Giao thông vận tải đối lưu)

 

b, Áp dụng từ ngày 01/7/2021:

Thứ tự các bước thực hiện (Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Đối với đăng ký khai thác tuyến nội tỉnh

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (hồ sơ được gửi trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến; không nhận hồ sơ gửi trực tiếp đến cơ quan quản lý tuyến hoặc hồ sơ gửi qua đường bưu điện)

01 giờ

Bộ phận Một cửa

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Giao thông vận tải thông báo trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến

01 giờ

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

16 giờ

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 3

Duyệt hồ sơ và trình lãnh đạo theo quy định.

03 giờ

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 4

Ký duyệt

0,5 giờ

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Phô tô kết quả và đóng dấu

0,5 giờ

Bộ phận Văn thư

Bước 6

Bàn giao, trả kết quả cho đơn vị vận tải

0,5 giờ

Bộ phận Một cửa

06 bước

 

22,5 giờ làm việc

 

Thứ tự các bước thực hiện (Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Đối với đăng ký khai thác tuyến liên tỉnh

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (hồ sơ được gửi trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến; không nhận hồ sơ gửi trực tiếp đến cơ quan quản lý tuyến hoặc hồ sơ gửi qua đường bưu điện)

01 giờ

Bộ phận Một cửa

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Giao thông vận tải thông báo trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến

01 giờ

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

16 giờ

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 3

Duyệt hồ sơ và trình lãnh đạo theo quy định.

03 giờ (không tính thời gian giải quyết của Sở Giao thông vận tải đối lưu)

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 4

Ký duyệt

0,5 giờ

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Phô tô kết quả và đóng dấu

0,5 giờ

Bộ phận Văn thư

Bước 6

Bàn giao, trả kết quả cho đơn vị vận tải

0,5 giờ

Bộ phận Một cửa

06 bước

 

22,5 giờ làm việc (Không tính thời gian giải quyết của Sở Giao thông vận tải đối lưu)

 

 

Quy trình số 10/VT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP PHÙ HIỆU XE Ô TÔ KINH DOANH VẬN TẢI (KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH: BẰNG XE Ô TÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH, BẰNG XE BUÝT THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH, BẰNG XE TAXI, XE HỢP ĐỒNG; KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG HÓA: BẰNG CÔNG-TEN-NƠ, XE Ô TÔ ĐẦU KÉO KÉO RƠ MOOC HOẶC SƠ MI RƠ MOÓC, XE Ô TÔ TẢI KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG HÓA THÔNG THƯỜNG VÀ XE TAXI TẢI) THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TUYÊN QUANG

Thứ tự các bước thực hiện (Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Trường hợp cấp phù hiệu cho phương tiện biển số xe thuộc tỉnh Tuyên Quang

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

01 giờ

Bộ phận Một cửa

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Giao thông vận tải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

01 giờ

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Thẩm định, xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo Sở phê duyệt. Trường hợp từ chối không cấp, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.

04 giờ

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 3

Ký phê duyệt cấp phù hiệu xe

0.5 giờ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Phô tô kết quả và đóng dấu

0,5 giờ

Bộ phận Văn thư

Bước 5

Bàn giao, trả kết quả cho đơn vị vận tải

0,5 giờ

Bộ phận Một cửa

05 bước

 

7,5 giờ làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định

 

Trường hợp cấp phù hiệu cho phương tiện đã được Sở Giao thông vận tải tỉnh khác cấp phù hiệu

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ tổ chức, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

01 giờ

Bộ phận Một cửa

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Giao thông vận tải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

01 giờ

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Thẩm định, xử lý hồ sơ

01 giờ

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 3

Đối với phương tiện đã được cấp phù hiệu ở tỉnh khác phải gửi thông tin đến Sở Giao thông vận tải đối lưu để xác nhận và gỡ bỏ phương tiện khỏi hệ thông giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

16 giờ

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 4

Sau khi phương tiện được gỡ bỏ khỏi hệ thống, tham mưu và trình Lãnh đạo Sở theo quy định. Trường hợp từ chối không cấp, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản hoặc trả lời thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.

03 giờ

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 5

Ký phê duyệt cấp phù hiệu xe

0,5 giờ

Lãnh đạo Sở

Bước 6

Phô tô kết quả và đóng dấu

0,5 giờ

Bộ phận Văn thư

Bước 7

Bàn giao, trả kết quả cho đơn vị vận tải

0,5 giờ

Bộ phận Một cửa

07 bước

 

23,5 giờ làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định

 

 

 

 

 

 

Quy trình số 11/VT

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP LẠI PHÙ HIỆU XE Ô TÔ KINH DOANH VẬN TẢI (KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH: BẰNG XE Ô TÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH, BẰNG XE BUÝT THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH, BẰNG XE TAXI, XE HỢP ĐỒNG; KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG HÓA: BẰNG CÔNG-TEN-NƠ, XE Ô TÔ ĐẦU KÉO KÉO RƠ MOÓC HOẶC SƠ MI RƠ MOÓC, XE Ô TÔ TẢI KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG HÓA THÔNG THƯỜNG VÀ XE TAXI TẢI) THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TUYÊN QUANG

Thứ tự các bước thực hiện (Tổng bước)

Nội dung các bước thực hiện

Thời gian thực hiện (Tổng số ngày/giờ thực hiện)

Bộ phận giải quyết

Bước 1

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp phù hiệu thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải

02 giờ

Bộ phận Một cửa

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

01 giờ

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 3

Duyệt hồ sơ và trình lãnh đạo Sở theo quy định. Trường hợp từ chối không cấp, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản hoặc trả lời thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.

03 giờ

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Bước 4

Ký duyệt

0,5 giờ

Lãnh đạo Sở

Bước 5

Phô tô kết quả và đóng dấu

0,5 giờ

Bộ phận Văn thư

Bước 6

Bàn giao, trả kết quả cho đơn vị vận tải

0,5 giờ

Bộ phận Một cửa

06 bước

 

6,5 giờ làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 893/QĐ-UBND ngày 16/07/2020 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


680

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217