Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 892/QĐ-UBND năm 2017 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 892/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 24/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 892/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG; NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, NHỮNG BIỂU HIỆN "TỰ DIỄN BIẾN, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/2/2017 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

Căn cứ Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 19/01/2017 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Nội vụ (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- TT.HĐND các huyện, thành phố;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/TW, HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHÓA XII) VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG; NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, NHỮNG BIỂU HIỆN “TỰ DIỄN BIẾN, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị trong nội bộ (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 04-NQ/TW) và Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 25/NQ-CP) và Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 19/01/2017 của Tỉnh ủy Lâm Đồng; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04-NQ/TW và Nghị quyết số 25/NQ-CP.

2. Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp tiến hành ở các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là các cơ quan, địa phương, đơn vị) trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW và Nghị quyết số 25/NQ-CP. Đồng thời, là cơ sở để kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện tại các cơ quan, địa phương, đơn vị.

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra đồng bộ, toàn diện, trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, thường xuyên, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, các địa phương; gắn với việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định tình hình, củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân, tăng thêm động lực làm việc trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

Song song với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm; các cơ quan, địa phương, đơn vị, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW và Nghị quyết số 25/NQ-CP:

a) Phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy cùng cấp tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016, Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, địa phương, đơn vị.

b) Đưa các nội dung thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, Nghị quyết số 25/NQ-CP và Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, địa phương, đơn vị để chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

2. Đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình:

a) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng đối tượng, từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 19/8/2016 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị;

b) Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết số 04-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ gắn với việc kiểm điểm, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và đột xuất theo quy định trên cơ sở cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đề cao tính gương mẫu, tự giác kiểm điểm, trách nhiệm nêu gương của cấp trên, người đứng đầu;

c) Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp, có hiệu quả để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Rà soát, có biện pháp, hình thức xử lý phù hợp đối với những cán bộ, công chức, viên chức suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kịp thời xử lý dứt điểm đơn, thư kiến nghị phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thông tin kết quả cho nhân dân theo dõi, giám sát;

d) Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức và trách nhiệm thực hiện công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; rèn luyện phong cách làm việc dân chủ, khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở và gần dân, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân;

e) Phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chủ động định hướng thông tin, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất; chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản, internet, mạng xã hội. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về thông tin, báo chí, tuyên truyền.

3. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết số 04-NQ/TW và Nghị quyết số 25/NQ-CP:

a) Thường xuyên cập nhật và nghiên cứu kỹ các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Chính phủ để thể chế hóa và hoàn thiện các quy định của UBND tỉnh, của các cơ quan, địa phương, đơn vị trên các lĩnh vực cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương;

b) Tiếp tục hoàn thiện các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành, kiểm soát việc thực thi quyền lực bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, “duyệt - cấp”; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “sân sau”, “trục lợi”,... trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, quản lý biên chế và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,... trên địa bàn tỉnh;

c) Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống rửa tiền; chuyển mạnh từ thanh toán tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt.

4. Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh và thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

a) Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách quản lý kinh tế theo quy luật khách quan và quy luật thị trường;

b) Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các cơ quan, địa phương, đơn vị năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội;

c) Từng bước xóa bỏ chức năng đại diện sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với phần vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của Trung ương.

5. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, tách cung ứng dịch vụ công và quản lý sản xuất, kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

a) Đẩy mạnh xã hội hóa, tách cung ứng dịch vụ công và quản lý sản xuất kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản quy định, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP;

b) Triển khai thực hiện kiên quyết, có hiệu quả việc tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

c) Tiếp tục rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và hoàn thiện bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện cho phù hợp với quy định mới ban hành của cấp có thẩm quyền;

d) Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, Chỉ thị số 12/CT-TU ngày 03/02/2012 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 14/8/2013 về thực hiện đẩy mạnh Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương, đơn vị; tập trung rà soát, loại bỏ thủ tục hành chính rườm rà, không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở đến thực hiện quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp;

đ) Đẩy mạnh thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định của pháp luật có liên quan; tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước.

6. Tăng cường đề cao trách nhiệm người đứng đầu; hoàn thiện thể chế về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức.

a) Nghiên cứu sửa đổi và bổ sung quy định để tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ, công chức, viên chức dưới quyền để kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;

b) Thực hiện việc xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước;

c) Hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ như: phân công, phân cấp thẩm quyền quản lý, quy trình bổ nhiệm... bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, tổng thể, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng kén chọn vị trí, chức danh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ sau quy hoạch. Triển khai thực hiện việc đổi mới phương thức tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch;

d) Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình và công khai kết quả xử lý;

đ) Kịp thời thực hiện đổi mới chính sách tiền lương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của cấp có thẩm quyền;

e) Công khai các chế độ, chính sách để nhân dân giám sát và hướng dẫn dư luận xã hội hiểu đúng về những chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức.

7. Đẩy mạnh thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

a) Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các quy định, quy chế về chế độ trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, phong cách lối sống, quy tắc ứng xử của cơ quan nhà nước, của đơn vị sự nghiệp công lập, của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng hệ thống chuẩn mực ứng xử các mối quan hệ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với doanh nghiệp và nhân dân. Người đứng đầu và từng cán bộ, công chức, viên chức phải có bản đăng ký và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát xử lý đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khi vi phạm;

b) Thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/11/2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, chè chén, “liên hoan”, “gặp mặt” khi hội họp, được đề bạt, thuyên chuyển công tác và việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết... xa hoa, lãng phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây phản cảm trong dư luận xã hội. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí, sử dụng phương tiện tham gia đoàn công tác của lãnh đạo Chính phủ đi địa phương;

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, công chức, viên chức sai phạm theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; xây dựng và hoàn thiện cơ chế giải trình và giám sát việc tăng giảm tài sản của cán bộ, công chức, viên chức. Cơ quan đề xuất đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải tiến hành thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai theo quy định.

8. Phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp từ tỉnh đến cơ sở.

a) Xây dựng quy định về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, địa phương, đơn vị trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; có hình thức xử lý phù hợp, kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp;

b) Tiếp tục phối hợp thực hiện nghiêm Quyết định số 217-QĐ/TW về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền;

c) Tăng cường công tác dân vận - dân chủ trong các cơ quan, địa phương, đơn vị; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân, báo chí,... trong việc thực hiện vai trò giám sát và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc của nhân dân;

d) Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, công chức, viên chức;

đ) Xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng/Giám đốc các cơ quan, địa phương, đơn vị trực tiếp chỉ đạo xây dựng, ban hành Chương trình/ Kế hoạch thực hiện của cơ quan, địa phương, đơn vị; cụ thể hóa thành các nhiệm vụ hàng năm, với những giải pháp cụ thể và phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/5/2017, đồng thời gửi Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp. Bắt đầu từ năm 2018, định kỳ vào ngày 15/01 hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện đến Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký và cam kết thực hiện nghiêm các nội dung của Nghị quyết số 04-NQ/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thi đua thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao trong năm 2017 và những năm tiếp theo phù hợp với đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị.

Hàng năm căn cứ kết quả thực hiện cam kết của cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và bình xét khen thưởng.

2. Sở Nội vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Nghiên cứu, rà soát tham mưu, đề xuất điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và hoàn thiện bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Tiếp tục đôn đốc, phối hợp các ngành liên quan cấp tỉnh thẩm định, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế; gắn tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng quy định về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; gắn công tác thi đua, khen thưởng với chỉ số cải cách hành chính và việc đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức.

b) Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục những bất hợp lý trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức: về phân công, phân cấp, thẩm quyền quản lý; quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm, xử lý kỷ luật; chế độ, chính sách đãi ngộ...

c) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Chương trình hành động này.

d) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, bám sát các nội dung liên quan trong chương trình làm việc của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh để thực hiện việc báo cáo theo quy định.

3. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật; chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí,...; rà soát, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh phê duyệt để hoàn thiện các quy định có liên quan theo Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ.

4. Công an tỉnh chủ động phát hiện, xử lý các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị; xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để tuyên truyền, xuyên tạc, có hành vi nói, viết, lưu trữ và phát tán tài liệu sai trái; tăng cường công tác điều tra, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp (nếu có) được dư luận và Nhân dân quan tâm.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan thông tấn, báo chí và các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được nêu tại điểm e Khoản 2 Mục II Chương trình này.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ và các Sở, ngành có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế, thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 05-NQ/TW và Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động này.

7. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết số 04-NQ/TW và Chương trình hành động này về thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí; quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu ban hành Kế hoạch hành động về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh.

9. Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và lồng ghép các nội dung của Nghị quyết số 04-NQ/TW và Nghị quyết số 25/NQ-CP vào chương trình giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức với nội dung, hình thức phù hợp; thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ nội dung, chương trình, chất lượng dạy và học.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu gặp những khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị kịp thời phản ánh đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để được xem xét, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 892/QĐ-UBND năm 2017 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


991

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35