Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 883/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi thời gian thực hiện 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thái Bình tại Quyết định 1581/QĐ-UBND

Số hiệu: 883/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Văn Xuyên
Ngày ban hành: 10/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI
BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 883/-UBND

Thái Bình, ngày 10 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐI THỜI GIAN THỰC HIỆN 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA STÀI CHÍNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1581/QĐ-UBND NGÀY 20/6/2017 CỦA UBND TỈNH THÁI BÌNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 187/TTr-STC ngày 04/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi thời gian thực hiện 02 (hai) thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tại Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Thái Bình (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Trung tâm hành chính công cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VP Chính phủ;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;

- Lưu: VT, KSTTHC

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

PHỤ LỤC

SỬA ĐI THỜI GIAN THỰC HIỆN 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH THUỘC THM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TẠI QUYT ĐỊNH SỐ 1581/QĐ-UBND NGÀY 20/6/2017 CỦA UBND TỈNH THÁI BÌNH.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

1. Thủ tục Cấp bù số tiền miễn thu thủy lợi phí

- Thời gian quy định tại Quyết định số 1581/QĐ-UBND là:

+ Thời hạn cấp phát kinh phí: Không quá 02 ngày làm việc;

+ Thời hạn thẩm tra: Không quá 25 ngày làm việc.

- Thời gian sửa đổi là:

+ Thời hạn cấp phát kinh phí: Không quá 02 ngày làm việc;

+ Thời hạn thẩm tra: Không quá 20 ngày làm việc.

2. Thủ tục Thẩm tra quyết toán dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (nếu có); dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị

- Thời gian quy định tại Quyết định số 1581/QĐ-UBND là:

+ Đối với dự án quan trọng quốc gia: Không quá 03 tháng;

+ Đối với dự án nhóm A: Không quá 02 tháng;

+ Đối với dự án nhóm B: Không quá 01 tháng;

+ Đối với dự án nhóm C: Không quá 15 ngày.

- Thời gian sửa đổi là:

+ Đối với dự án quan trọng quốc gia: Không quá 02 tháng;

+ Đối với nhóm dự án nhóm A: Không quá 01 tháng;

+ Đối với dự án nhóm B: Không quá 20 ngày ;

+ Đối với dự án nhóm C: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 883/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi thời gian thực hiện 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thái Bình tại Quyết định 1581/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


377

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225