Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 388/2003/QĐ-TCDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Số hiệu: 388/2003/QĐ-TCDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Du lịch Người ký: Võ Thị Thắng
Ngày ban hành: 28/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC DU LỊCH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 388/2003/QĐ-TCDL

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC CỦA VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH

Căn cứ Pháp lệnh Du lịch, ngày 08 tháng 02 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP, ngày 01 tháng 4 năm 2003, của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính
phủ;
Căn cứ Nghị định số 94/2003/NĐ-CP, ngày 19 tháng 8 năm 2003, của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, lao động, đào tạo, bồi dưỡng, tiền lương; các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền của Tổng cục Du lịch theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng cục Du lịch.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch các chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, chương trình, dự án, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, đào tạo, bồi dưỡng, lao động, tiền lương; hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện sau khi được ban hành hoặc phê duyệt;

2.Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các đề án, chương trình, quy hoạch, kế hoạch về tổ chức bộ máy, biên chế, đào tạo, bồi dưỡng, lao động, tiền lương; quy chế, điều lệ về tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch;

3.Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Du lịch và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch; ý kiến tham gia với các cơ quan có thẩm quyền và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thành lập, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương và địa phương trong thẩm quyền;

4. Giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch:

a. Quyết định biên chế công chức của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Du lịch; quyết định hoặc phê duyệt biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp và hướng dẫn định mức lao động trong các doanh nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch;

b. Thực hiện các thủ tục thi tuyển, xét tuyển công chức, công chức dự bị, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, cách chức, luân chuyển, biệt phái đối với công chức, viên chức theo phân cấp của Tổng cục Du lịch;

c. Chuẩn bị để Tổng cục Du lịch ký, chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức được bổ nhiệm là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch;

d. Hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch.

Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động;

e. Thẩm định để Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch huỷ bỏ các quyết định của đơn vị sự nghiệp trực thuộc về tuyển dụng, xếp ngạch, bổ nhiệm, xếp lương, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động trái với quy định của pháp luật;

5.Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chức danh, tiêu chuẩn công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành Du lịch theo quy định của Nhà nước; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chức danh, tiêu chuẩn sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

6.Thẩm định việc thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng cục Du lịch đặt ở ngoài nước; giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch theo dõi hoạt động xuất khẩu lao động của các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng cục Du lịch theo quy định của Nhà nước;

7. Quản lý công tác đào tạo của các trường nghiệp vụ du lịch trực thuộc Tổng cục Du lịch; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng mạng lưới các cơ sở đào tạo, đội ngũ giáo viên và chương trình đào tạo chuyên ngành về du lịch cho các cấp học. Tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng đối với công chức, viên chức và người lao động trong ngành Du lịch;

8. Trình nhân sự các đoàn của Tổng cục Du lịch ra nước ngoài; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch tiếp nhận, phối hợp quản lý chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam làm việc với Tổng cục Du lịch; phối hợp với các đơn vị liên quan làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho chuyên gia theo quy định của pháp luật; quản lý hộ chiếu công vụ thuộc đối tượng do Tổng cục Du lịch quyết định theo quy định của Nhà nước và của Tổng cục Du lịch;

9.Thực hiện hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực được giao, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ trong hội nhập kinh tế quốc tế;

10.Chỉ đạo, tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức, viên chức theo phân cấp và theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo khi được Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao;

11.Giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở cơ quanTổng cục Du lịch và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch; công tác dân chủ cơ sở, an ninh- quốc phòng và các công tác xã hội khác;

12.Thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước các hội, hiệp hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật;

13. Nghiên cứu tham mưu về chương trình cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực du lịch;

14.Thống kê, báo cáo số lượng công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành Du lịch trong cả nước; thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và của Tổng cục Du lịch;

15.Quản lý hành chính, chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc biên chế của Vụ và quản lý tài sản được giao;

16.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao.

Điều 3. Tổ chức của Vụ và trách nhiệm của Vụ trưởng

1.Vụ Tổ chức cán bộ có Vụ trưởng, một số Phó Vụ trưởng và các công chức thực thi nhiệm vụ.

Vụ trưởng là người chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Vụ trước Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Phó Vụ trưởng là người giúp Vụ trưởng phụ trách một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công. Khi Vụ trưởng vắng mặt, một Phó Vụ trưởng được Vụ trưởng uỷ quyền lãnh đạo hoạt động của Vụ.

2.Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm xây dựng, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phê duyệt Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Vụ; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức trên cơ sở biên chế được giao, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 123/QĐ-TCDL, ngày 04/5/1996 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ của Vụ Tổ chức- Cán bộ và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ, Chánh Thanh tra Tổng cục Du lịch, Cục trưởng Cục Xúc tiến du lịch, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                        

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH 
Võ Thị Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 388/2003/QĐ-TCDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.619

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60