Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 87/2004/QĐ-UB về đổi tên Trung tâm Mắt và Răng Hàm Mặt tỉnh Cần Thơ thành Bệnh viện Mắt và Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ

Số hiệu: 87/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thanh Tòng
Ngày ban hành: 09/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/2004/QĐ-UB

Cần Thơ, ngày 09 tháng 01 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐỔI TÊN TRUNG TÂM MẮT VÀ RĂNG HÀM MẶT TỈNH CẦN THƠ THÀNH BỆNH VIỆN MẮT VÀ RĂNG HÀM MẶT THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 03/01/1998 của Chính phủ về hệ thống tổ chức y tế địa phương ;

Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;

Căn cứ công văn số 2941/BNV-TCBC ngày 16/12/2003 của Bộ Nội Vụ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới được chia tách;

Xét đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Đổi tên Trung tâm Mắt và Răng Hàm Mặt tỉnh Cần Thơ thành Bệnh viện Mắt và Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ;

Bệnh viện Mắt và Răng Hàm Mặt thuộc Sở Y tế quản lý, chỉ đạo trực tiếp. Bệnh viện có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ:

- Thẩm định đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chức danh cán bộ, viên chức của Bệnh viện Mắt và Răng Hàm Mặt theo quy định của Bộ Y tế, tại Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/06/1998 của liên Bộ Y tế - Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ ( nay là Bộ Nội vụ ) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP .

 - Hàng năm lập kế họach biên chế theo định mức lao động của Bộ Y tế trình ủy ban nhân dân thông qua Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Mắt và Răng Hàm Mặt, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3.
- TT.TU - TT.HĐNDTP.
- Lưu TTLT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 87/2004/QĐ-UB về đổi tên Trung tâm Mắt và Răng Hàm Mặt tỉnh Cần Thơ thành Bệnh viện Mắt và Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.511
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0