Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 869/QĐ-UBND năm 2013 về Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 869/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Kim Mai
Ngày ban hành: 18/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 869/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 18 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Lut Tổ chc Hội đng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 m 2003;

Căn cứ Nghđnh số 136/2007/-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 ca Chính phvxut cảnh, nhp cnh của công dân Vit Nam; Nghđnh s65/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, sa đổi b sung mt số điu của Nghị đnh s136/2007/-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 ca Chính phủ v xuất cnh, nhập cảnh ca công dân Vit Nam;

Căn c Quyết đnh s 58/2012/-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2012 ca Thủ tưng Chính ph v vic s dng và qun lý h chiếu ngoi giao, h chiếu công v;

Căn cứ Công văn số 188/BNG-LS ngày 15 tháng 01 năm 2013 ca Bộ Ngoi giao v triển khai Quyết đnh s 58/2012/-TTg v s dung và qun lý h chiếu ngoại giao, h chiếu ng v;

Theo đ ngh của Giám đc S Ngoi vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết đnh này Quy đnh v qun h chiếu ngoi giao, hộ chiếu công vụ trên đa bàn tnh Tin Giang.

Điều 2. Sở Ngoi v trách nhiệm phi hp vi các cơ quan, đơn v t chc trin khai, thc hin đồng thời theo dõi, kiểm tra việc thc hin Quyết đnh y trên đa bàn tnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tnh, Giám đc Sở Ni v, Giám đc Sở Ngoi v, Giám đốc ng an tnh, Th trưởng các s, ban, ngành, đoàn th cấp tnh, Ch tch y ban nhân dân các huyện, thành ph M Tho, thxã Công, các đơn vị liên quan căn cứ Quyết đnh thi hành

Quyết đnh y hiu lc thi nh k từ ngày ký./.

 

 

TM. Y BAN NHÂNN TNH
KT. CH TCH

PHÓ CH TCH
Trn Kim Mai

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban nh kèm theo Quyết đnh s 869/-UBND ngày 18/4/2013 ca y ban nhân dân tnh Tiền Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phm vi và đi tượng áp dng

Quy đnh y quy đnh trách nhiệm ca cơ quan, đơn v qun h chiếu ngoi giao, hộ chiếu công vụ và cán b, công chc được cp hộ chiếu ngoi giao, h chiếu công v trên đa bàn tỉnh Tin Giang.

Điều 2. Nguyên tắc sử dụng, quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Hộ chiếu là tài sn ca Nhà nước. Vic sdng, quản lý hchiếu phi đưc thc hin theo Quy đnh y các quy đnh pháp lut khác có liên quan. Việc s dụng, qun h chiếu không đưc gây thiệt hi cho uy tín và lợi ích ca Nhà nước.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ VÀ NGƯỜI ĐƯỢC CẤP HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

Điều 3. Trách nhim của quan quản h chiếu ngoi giao, h chiếu công v

Th trưởng các cơ quan, đơn vị chu trách nhim quản h chiếu ngoi giao, h chiếu công vụ (HCNG, HCCV) của cán b, công chc thuộc phạm vi quản của mình, bao gm các công việc sau:

1. Lập s theo dõi việc giao, nhn hộ chiếu và đảm bảo an toàn tuyệt đi cho h chiếu khi đưc lưu gi tại cơ quan qun h chiếu, không để thất lc, m ưt, hư hại hoặc không sdng đưc.

2. Bàn giao h chiếu cho cán bộ, công chc khi quyết đnh cử đi ng tác nưc ngoài. Vic bàn giao h chiếu phải có ký nhn. Nếu hộ chiếu còn thi hn s dụng dưi 6 tháng thì thông báo cho đương s biết để chủ đng đề nghgia hn hoặc cấp h chiếu mới.

3. Chuyển h chiếu cho cơ quan qun h chiếu mới khi người được cp h chiếu đưc điều chuyn công c.

4. Báo o bng văn bn cho cơ quan chủ quản v việc người đưc cấp hchiếu c nh không giao h chiếu cho quan qun h chiếu theo quy đnh sau khi nhập cnh v nước biện pháp kp thi thu hi hộ chiếu.

5. Thông báo ngay bng văn bn cho S Ngoi v về việc hộ chiếu do cơ quan mình quản bmất, bhng.

6. Chuyển cho Sở Ngoại vụ hộ chiếu của nhng người không còn thuc din được s dụng HCNG, HCCV, bao gm cả nhng ngưi đã nghỉ hưu, thôi việc, hết nhim k ng c, ra khi biên chế, bị chết, b mất ch.

7. Báo cáo y ban nhân dân tnh (thông qua Sở Ngoi vụ) đ x vi phm đi vi việc sdng và qun hộ chiếu không đúng theo Quy đnh này.

8. Cơ quan giao qun h chiếu vi phm Quy đnh này th b hạn chế hoặc rút lại quyền quản h chiếu.

Điều 4. Trách nhim của nời được cấp hộ chiếu

1. Gigìn và bo qun hộ chiếu theo quy đnh ti Điu 13 Nghđnh 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007.

2. Ch được s dng một loi h chiếu còn giá tr s dụng cho mỗi chuyến đi ng tác nước ngoài phù hp vi quyết đnh c đi công tác và tính chất công vic thc hiện ở nưc ngoài, trừ trưng hợp đặc bit theo hướng dn ca B Ngoi giao.

3. Phải khai báo v vic mất h chiếu theo quy đnh ti Khon 2 Điu 13 Ngh đnh 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007.

4. Trong thời hn 5 ny làm việc kể t ngày nhập cảnh Việt Nam sau khi kết thúc chuyến công tác nưc ngoài, phải nộp li h chiếu cho quan quản lý h chiếu, tr trưng hợp do chính đáng do th trưởng quan qun h chiếu quyết đnh.

5. Khi thay đổi cơ quan làm việc, phải báo cáo quan quản h chiếu nơi chuyển đi chuyển đến để các cơ quan này thc hin việc quản h chiếu theo quy đnh.

6. Không được s dụng hộ chiếu ngoi giao, h chiếu ng vụ đ đi nưc ngoài với mục đích cá nhân.

Điều 5. Trách nhim của S Ngoi vụ

1. Chuyển cho cơ quan cấp hộ chiếu thuộc B Ngoại giao đ hy giá tr hchiếu ca nhng ngưi không còn thuc din đưc sử dng HCNG, HCCV.

2. Thông báo cho cơ quan cp h chiếu thuc B Ngoại giao (Cc Lãnh shoặc Sở Ngoại v thành ph H Chí Minh) và Cục qun xuất nhp cảnh, BCông an v trưng hp HCNG, HCCV bmất, bhỏng.

3. Đnh k hàng năm (trước ngày 30/12), báo cáo y ban nhân dân tnh vic qun lý, sdụng HCNG, HCCV trên đa bàn tnh.

Điều 6. Chế độ thông tin o cáo

Th trưng quan, đơn v qun h chiếu ngoại giao, h chiếu ng vthông báo cho S Ngoại v họ tên cán b, ng chc trách nhim đưc giao trc tiếp quản lý h chiếu HCNG, HCCV số đin thoại, email, số fax ca quan, đơn v.

Định k ng năm (trưc ngày 20/12) báo cáo y ban nhân dân tnh (qua SNgoại vụ) việc quản lý, sử dng HCNG, HCCV ti quan, đơn vị.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. X vi phạm

Cơ quan, đơn v qun HCNG, HCCV và ngưi s dụng HCNG, HCCV có hành vi qun lý, s dụng hộ chiếu sai quy đnh thì tùy theo nh cht mc đ vi phm s bxử lý theo quy đnh pháp lut.

Điều 8. Trách nhim thi hành

Th trưng các cơ quan, đơn v trên đa bàn tnh, Ch tch y ban nhân dân các huyn, thành ph M Tho, th Gò Công có trách nhim triển khai Quy đnh này đến cán b, công chức thuộc phm vi quản lý để thc hiện./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 869/QĐ-UBND năm 2013 về Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.462

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69