Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 860-TTg năm 1995 về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 860-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 30/12/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 860-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA UỶ BAN SÔNG MÊ CÔNG VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Hiệp định hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công đã ký ngày 5 tháng 4 năm 1995 giữa Chính phủ 4 nước Căm pu chia, Lào, Thái Lan và Việt Nam;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Uỷ ban Sông Mê Công Việt Nam do cấp Bộ trưởng phụ trách, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, quản lý mọi hoạt động hợp tác với Uỷ hội Mê Công quốc tế và trình Chính phủ các chủ trương về hợp tác Mê Công nhằm phát triển, sử dụng, bảo vệ tốt tài nguyên nước và tài nguyên có liên quan toàn lưu vực Mê Công nói chung, vùng đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên thuộc lưu vực Mê Công nói riêng.

Uỷ ban Sông Mê Công Việt Nam được sử dụng dấu có hình Quốc huy.

Trụ sở Uỷ ban đặt tại số 23 Hàng Tre, thành phố Hà Nội, có đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Uỷ ban Sông Mê Công Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Hợp tác với các quốc gia thành viên để cụ thể hoá và tổ chức thực hiện Hiệp định hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công.

2. Theo dõi, giám sát và quản lý tài nguyên nước và tài nguyên có liên quan trong lưu vực sông Mê Công; bảo vệ quyền lợi Việt Nam thông qua quy hoạch tổng thể và các dự án hợp tác Mê Công toàn lưu vực, đặc biệt là các dự án trên dòng chính.

3. Hợp tác với các quốc gia trong lưu vực, các nước, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban Nhân dân địa phương có liên quan đề xuất các dự án hợp tác Mê Công nhằm bảo vệ và phát triển đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.

4. Cùng các nước thành viên và Ban Thư ký Mê Công quy định quy chế quản lý và thực hiện các dự án Mê Công quốc tế.

5. Tham gia với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ chuyên ngành về phân bổ vốn đối ứng trong nước cho các dự án Mê Công Việt Nam và các dự án Mê Công toàn lưu vực mà Việt Nam tham gia; được tham gia trong việc thẩm định quy hoạch và các dự án liên quan trong lưu vực Mê Công của các ngành và các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.

6. Tham gia các cuộc họp của Uỷ hội sông Mê Công và báo cáo kết quả các cuộc họp đó lên Thủ tướng Chính phủ.

7. Được yêu cầu các ngành, các địa phương thông báo kết quả các cuộc họp của Tiểu vùng gồm 6 nước trong lưu vực sông Mê Công có liên quan đến công tác của Uỷ ban. Tham gia các công việc của Tiểu vùng khi được Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 3. Thành phần Uỷ ban Sông Mê Công Việt Nam gồm có:

- Chủ tịch là Bộ trưởng phụ trách Uỷ ban Sông Mê Công Việt Nam.

- Các phó chủ tịch kiêm nhiệm:

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao,

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Các Uỷ viên kiêm nhiệm là đại diện có thẩm quyền của các Bộ Công nghiệp, Thuỷ sản, Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Giao thông vận tải, Tổng cục Khí tượng thuỷ văn, Chánh văn phòng Uỷ ban Sông Mê Công Việt Nam và đại diện Uỷ ban Nhân dân một số tỉnh thuộc lưu vực sông Mê Công.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch do Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ đề nghị, Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Các uỷ viên do Thủ trưởng cơ quan chủ quản và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh cử, Chủ tịch Uỷ ban Sông Mê Công Việt Nam chấp thuận.

Điều 4. Uỷ ban Sông Mê Công Việt Nam có văn phòng thường trực

Văn phòng có Chánh văn phòng, các Phó Văn phòng do Chủ tịch Uỷ ban Sông Mê Công Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm. Văn phòng có biên chế riêng, kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước cấp, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Chủ tịch Uỷ ban Sông Mê Công có trách nhiệm ban hành các quy chế làm việc cụ thể của Uỷ ban Sông Mê Công Việt Nam.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6.- Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Sông Mê Công Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
---------

No: 860-TTg

Hanoi, December 30, 1995

 

DECISION

ON THE FUNCTION, TASKS, POWERS AND ORGANIZATION OF THE APPARATUS OF THE VIETNAM MEKONG RIVER COMMITTEE

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Agreement on Cooperation for Sustainable Development of the Mekong River Basin signed on April 5, 1995 between the Governments of the four countries: Cambodia, Laos, Thailand and Vietnam;
At the proposal of the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,

DECIDES:

Article 1.- The Vietnam Mekong River Committee is headed by an official of ministerial rank to assist the Prime Minister in the direction and management of all activities in cooperation with the International Mekong Committee. It shall submit to the Government the policies on Mekong cooperation aimed at developing, utilizing and protecting well the water resources and other resources related to the whole Mekong basin as well in general, and the Mekong River delta and the Central Highlands within the Mekong river basin in particular.

The Vietnam Mekong River Committee shall have its own seal marked with the Vietnam emblem.

The Office of the Committee is located at No.23 Hang Tre, Hanoi City, and has a representative office in Ho Chi Minh City.

Article 2.- The Vietnam Mekong River Committee has the following tasks and powers:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 860-TTg năm 1995 về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.097

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44